"Klasa" Adriana

Moment ogłoszenia 30 marca weta Prezydenta wobec ustawy degradacyjnej, mającej dosięgnąć wojskowych komuchów, był poniżej wszelkiej klasy dyplomatycznej, ale i najzwyczajniej naszej, chrześcijańsko ludzkiej. Miało miejsce podjudzenie Polaków w Wielki Piątek.* Zapytajmy, w jaki sposób osoba za wskazanie tej kandydatury (krea-karyka-tury?) na belwederski urząd odpowiedzialna, pan Jarosław Kaczyński, miałaby się w Sacrum Wielkanocne do tego judaszowego posunięcia ustosunkować? Np. wyjaśniać elektoratowi swoją kolejną pomyłkę personalną? Stąd tak mało głosów w sieci indagujących Prezesa w tej kwestii, a nawet prośby, by nie dać się w tym wzniosłym okresie katolickiej przemiany Ciała i Ducha sprowokować.

A przecież – mam nadzieję, że to nastąpi wkrótce, w odpowiedniejszym czasie – należałoby nam się coś takiego, zwłaszcza że się tak niedawno prosiło swych zwolenników o zaufanie, no i gdy lud uważa swego przywódcę za co najmniej spadkobiercę niepodległościowego Naczelnika.

Sprawę naświetla nieco głębiej wypowiedź Antoniego Macierewicza (w kontekście Premiera, o czym także potem dalej):
"– Pamiętajmy, że ta ustawa degradacyjna już dalece odbiegała od tego projektu, który ja przesłałem do rządu, a który obejmował poza WRON-em nie tylko ludzi, którzy do 56 roku podejmowali działania wymierzone w polską rację stanu, ale wszystkich. Ustawa wniesiona przez rząd pana premiera Morawieckiego ograniczyła to do roku 56. Teraz okazuje się, że nawet w tym wymiarze ta kwestia jest podważona przez pana prezydenta, albo w ogóle zablokowana." /1

Konkretniej ujawnia to bloger Aleksander Ścios:

 "Choć nazwa nowej ustawy – z dnia 6 marca 2018 r. o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, sugeruje, że dotyczy ona wszystkich żołnierzy tzw. LWP oraz wszystkich czynów niegodnych munduru żołnierskiego, wprowadza się „doprecyzowanie” zasadniczo sprzeczne z takim rozumieniem. Kluczem jest art.3 ustawy, w którym enumeratywnie wymieniono katalog czynów, za które może grozić degradacja:
<< Pozbawia się stopnia wojskowego osobę, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, lub żołnierza rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu:
1)pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943-1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;
2)wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;
3)będąc sędzią lub prokuratorem w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski;
4)będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie. >>

Zapis ten oznacza, że zdegradować można tylko tych bandytów w mundurach polskich oficerów, którzy działali w latach 1943-1956. Ponieważ większość z nich już zmarła, uchwalony przez PiS „akt sprawiedliwości dziejowej” będzie obejmował głównie nieboszczyków.
Na podstawie tej ustawy nie można natomiast zdegradować ludzi wydających rozkazy w ramach „braterskiej interwencji” LWP w Czechosłowacji ani pozbawić stopnia wojskowego łobuzów nakazujących strzelanie do robotników w grudniu 1970 roku. Żaden oficer sowieckiej agendy, pod nazwą „ludowe wojsko polskie” nie zostanie też zdegradowany za zbrodnie dokonane w czasie stanu wojennego i w latach 80.
Ustawa nie obejmuje zatem bezpośrednich sukcesorów sowieckiej Informacji Wojskowej i sowieckiego Oddziału II Sztabu Generalnego– powstałych po roku 1956 Wojskowych Służb Wewnętrznych (tzw. kontrwywiadu wojskowego PRL) oraz ludzi Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (tzw. wywiadu wojskowego PRL). W roku 1991, z połączenia tych dwóch sowieckich formacji, powstały Wojskowe Służby Informacyjne.
Zapis art.3 oznacza, że ludzie WSW/Zarządu II SGWP i WSI, mogą spać spokojnie. Żaden oficer tzw. wojskówki nie poniesie nawet symbolicznej odpowiedzialności – utraty stopnia wojskowego- za czyny popełnione po roku 1956."

Postawiony na straży przy premierze Mateuszu Morawieckim (przy fachowcu bez zaplecza politycznego) wierny żołnierz szefa partii PiS, poseł Marek Suski, nie kryje jednak oburzenia ostatnim destrukcyjnym ruchem coraz bardziej panoszącego się Dudaczewskiego:
"– Prezydent Duda poszedł ścieżką Lecha Wałęsy, jest za, a nawet przeciw. [...]To jest tak naprawdę zablokowanie, chociażby moralnego oddzielenia dobra od zła." /3
Jeśli przypomnimy sobie deklarację Prezydenta podczas nominacji Morawieckiego "jest pan moim premierem", to oburzenie szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów na poczynania Belwederu daje do myślenia.

Dziwne to wszystko; jest świąteczne zawirowanie, czujemy zdradę w powietrzu, ale czas nie po temu, żeby czegoś konkretnego się dowiedzieć. Np. że Andrzej Duda to nie tylko Adrian, co za grosz nie ma taktu. Ale też kłamca, który szulerską zagrywką próbuje wywieść w pole elektorat tzw. dobrej zmiany. Oto konkretne zapisy tej ustawy, jakie można znaleźć na portalu pana Piotra Wielguckiego (blogera o nicku Matka Kurka):
"Art. 2.
Członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego tracą z mocy prawa stopień wojskowy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz osób, które utraciły stopień wojskowy."
/4
"Z mocy prawa" oznacza tutaj, że WRON to była grupa przestępcza skazana już prawomocnym wyrokiem. Koniec, kropka.

Matka Kurka przytacza jednak dalszą część tej ustawy, co ma niby nie mieć "ścieżki samoobronnej"; pomiędzy poszczególnymi paragrafami wytłuszczam oryginalne komentarze tego błyskotliwego blogera:

"Art. 9. 1.
Minister Obrony Narodowej występuje do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw prowadzenia badań archiwalnych i studiów historycznych o sporządzenie, na podstawie posiadanych akt osobowych i innych źródeł historycznych, i przekazanie w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia informacji o przebiegu służby osoby albo żołnierza rezerwy, o których mowa w art. 3, w zakresie zasadności pozbawienia stopnia wojskowego.
Art. 6.
1. Stopnia wojskowego pozbawia, na podstawie informacji, o której mowa w art. 9 ust. 1, Minister Obrony Narodowej, w drodze postanowienia. Postanowienie zawiera uzasadnienie i jest ostateczne.
2. Postanowienie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego Marszałka Polski, generałów i admirałów Minister Obrony Narodowej wydaje za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

O tym Duda też musiał wiedzieć, o ile czytał ustawę, a mimo wszystko kłamał, co bardzo prosto zweryfikować. Brak trybu odwoławczego i prawa do obrony to kompletna bzdura:
Art. 10. 1. Osobie albo żołnierzowi rezerwy, o których mowa w art. 3, w stosunku do których wszczęto postępowanie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego, przysługuje prawo do przedstawienia dowodów.
Art. 12. 1. Na postanowienie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego osobie albo żołnierzowi rezerwy, o których mowa w art. 3, albo osobom lub stowarzyszeniom, o których mowa w art. 10 ust. 2 , przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
2. Postępowanie przed sądem administracyjnym jest wolne od kosztów sądowych.
3. Sąd administracyjny, uwzględniając skargę na postanowienie w przedmiocie pozbawienia stopnia, uchyla je w całości.
Art. 13. 1.
Postępowanie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego zakończone prawomocnym orzeczeniem albo postanowieniem wznawia się, jeżeli:
1) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności, okazały się fałszywe;
2) zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku postępowania;
3) orzeczenie lub postanowienie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione.
Art. 14. 1. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego osobie albo żołnierzowi rezerwy, o których mowa w art. 3, albo osobom lub stowarzyszeniom, o których mowa w art. 10 ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
2. Postępowanie przed sądem administracyjnym jest wolne od kosztów sądowych.
3. Sąd administracyjny, uwzględniając skargę na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, uchyla je w całości.

Dwa kolejne kłamstwa Dudy są literalnie zweryfikowane przez ustawę. Kłamstwo pierwsze, że oficerowie stalinowscy pozostaną bezkarni, a autorzy stanu wojennego odpowiadają za swoje czyny weryfikuje:
Art. 3. 1. Pozbawia się stopnia wojskowego osobę, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, albo żołnierza rezerwy, posiadających stopień wojskowy Marszałka Polski, generałów albo admirałów, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu w następujący sposób:
1) pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze, kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943–1956 lub, uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;
2) wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;
3) będąc sędziami lub prokuratorami w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na ich działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski albo oskarżali ich w tych sprawach;
4) pełniąc funkcje służbowe inicjowali prześladowania żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie lub dopuszczali się tych prześladowań.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Minister Obrony Narodowej, za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pozbawić stopnia wojskowego osobę, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, albo żołnierza rezerwy, posiadających inny stopień wojskowy niż określony w ust. 1.

Kłamstwo, że zdegradowani oficerowie, którzy nie mają bliskich, nie będą mogli się bronić, weryfikuje:
Art. 10. 1. Osobie albo żołnierzowi rezerwy, o których mowa w art. 3, w stosunku do których wszczęto postępowanie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego, przysługuje prawo do przedstawienia dowodów.
2. Do postępowania w przedmiocie pośmiertnego pozbawienia stopnia wojskowego mogą przystąpić małżonek, zstępni, wstępni lub rodzeństwo zmarłej osoby albo żołnierza rezerwy, o których mowa w art. 3, a w przypadku osób samotnych - również stowarzyszenie zrzeszające kombatantów, weteranów lub żołnierzy."
/4

A więc same łgarstwa Adriana... Tym razem niecne intencje już nie w "trybie następczym" (jak przy poprzedniej ustawie o IPN), a "prze(dw)stępczym". W jakim celu? Moim zdaniem PAD gra na czas. Być może nawet bierze pod uwagę "utratę tronu", ale zwłoka w zakresie pozytywnych przemian, jakich domaga się patriotycznie nastawione społeczeństwo, zapewne kilku Wielkim Wajchowym jest wyraźnie nie na rękę. Może coś już wisi w powietrzu, o czym nie wiemy... Albo sinusoida z "odwilżami" i "przymrozkami" ma zacząć teraz wchodzić w tę drugą amplitudę? Jedno jest pewne: nikt nie chciałby mieć kondominium "odarte z mięsa do kości", ale zarząd nad prosperującym jako tako kurnikiem z opierzonymi nioskami – jak najbardziej! Kogo w tym wypadku należałoby podejrzewać? Jak dotąd bez trudu można rozpoznać, że Adrian jest przesadnie chanukowy, broni lichwiarzy zawodząc "frankowiczów", smakuje hebrajskie słowo Polin. Walczy dobitnie, podniesionym głosem z panoszącym się nad Wisłą podstępnym antysemityzmem, wręcz tropi go zaglądając za węgły – np. w rocznicę pogromu w Kielcach (deklamowaniem wrednego wiersza teścia o "polskich żołnierzach z orzełkami na czapkach" mordujących żydów) czy na klęczkach wobec Izraela w "poMarcowych" enuncjacjach, m.in. ponoć także w moim imieniu (jako człowieka mającego wykarbowany przez komunistów na grzbiecie tamten moment historii). /5

Komentator w sieci napisał:
"zmb – Kwiecień 01, 2018, 20:04:
wyborca może użyć własnego rozumu... pod warunkiem, że ma wiedzę;
może najwyższy czas uzgodnić WARUNKI BRZEGOWE do wyboru kandydata na prezydenta, premiera, ważnych ministrów???;
nie musi być wiecznie "Polak mądry po szkodzie";
wolne media przed wyborami lub podczas wyborów MUSZĄ przekazywać pełną wiedzę i wątpliwości na temat wszystkich kandydatów;
można wtedy nie wybierać kandydata pochodzenia żydowskiego, którego rodzina w przeszłości miała zmienione nazwisko, [albo] był w UW, ma żonę Żydówkę i żydowskie dzieci..., bo to może przy przyszłym sprawowaniu władzy generować dylematy natury moralnej, lojalności etnicznej, narodowej, kulturowej, religijnej, patriotycznej..., czy nawet potencjalne szantaże krajowego i międzynarodowego lobby żydowskiego grającego przyszłością rodziny kandydata???;
kandydat bez powyższych obciążeń nie miałby wątpliwości, że polskie prawo musi byś ustanawiane dla Polaków w Polsce z Polakami, a nie konsultowane i zmieniane w Izraelu, czy pod dyktando międzynarodowego lobby żydowskiego;
czy ktoś taki jak Olek, Brąnek, "Jajako" w ogóle powinni być brani pod uwagę jako kandydaci do sprawowania władzy, a szczególnie na urząd prezydenta Polski???;
jeśli się na to zgadzamy, to znaczy, że nie zależy nam na wolnej suwerennej Polsce."
/4

Jest jednak jakaś nikła nadzieja, że Adrian mógł pokazać TAKĄ "klasę". Oby się okazało, że tym, rzekomo nie konsultowanym z PAD-em aktem prawnym, chciano z Nowogrodzkiej obnażyć Belweder do imentu. Jeśli tak, to akcja spiętrzonej prowokacji z drugim dnem typu "Sprawdzamy!", mogłaby być udana. Pożyjemy, zobaczymy...

Przypis:
* Zwrócił na tę niestosowność uwagę pan Krzysztof Wyszkowski:
"– Jestem zawiedziony, może właściwie bardziej zdegustowany stylem tego weta. Dziwaczne to postępowanie, które robi wrażenie, jakby precyzyjnie obmyślonego scenariusza na uzyskanie uwagi, popularności, czy odnowienie może wpływów czy sympatii u strony powiedzmy PRL-owsko-IIIRP. Bardzo to brzydko wygląda, po prostu bardzo nieładny gest.";
vide: http://niezalezna.pl/221270-kr...

Źródła:
1./ http://niezalezna.pl/221264-an...
2./ https://bezdekretu.blogspot.co...
3./ http://niezalezna.pl/221392-mi...
4./ http://kontrowersje.net/wszyst...
5./ http://naszeblogi.pl/49927-w-6...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Goral Supreme

02-04-2018 [04:36] - Goral Supreme | Link:

Witam.
Ustosunkowalem sie obrzernir przed 4 dniami na blogu Obserwatora do stawianych tutaj pytan.
Niestety moj obszerny komentarz zwiazany z wiadoma osoba nie ujrzal swiatla dziennego..
Wiele moich komentarzy nie znajduje uznania w oczach tutejszego cenzora.
Pojde pana droga i zwroce sie bezposrednio do Tomka o przyznanie mi "specjalnego statusu" tutaj na NB..bowiem obecny cenzor i admin wyraznie dyskryminuje moja osobe i opinie. Pzdr

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

02-04-2018 [12:42] - Zygmunt Korus | Link:

Jeśli jest Pan w stanie tamto sobie przypomnieć (bo przecież pisze się zazwyczaj spontanicznie), zebrać do kupy, dopasować tutaj i umieścić jako ponowny wpis, byłbym usatysfakcjonowany, a i pewnie moi Czytelnicy byliby ciekawi Pańskiego głosu w ewentualnej dyskusji. Zapraszam. Mam nadzieję, że cenzury w "lany poniedziałek" jednak nie doświadczymy...
Pozdrawiam jeszcze świątecznie (i dyngusowo oczywiście) - do usłyszenia w każdym razie...

Obrazek użytkownika Goral Supreme

03-04-2018 [13:32] - Goral Supreme | Link:

"Kapciowy" komuch wiadomej b.waznej figury,wlasnie oznajmil polityczny kierunek i wole mocodawcow i zleceniodawcow wiadomego figuranta : https://wpolityce.pl/polityka/...
Bedzie sie dzialo...Pomyslec,ze to jest cena ktora musi zaplacic Polska i Narod za ochrone wizerunku Kaczynskiego po wiadomej wpadce i skutkow jego blednych wyborow personalnych...

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

03-04-2018 [14:05] - Zygmunt Korus | Link:

"Czas na korektę"
"Stworzył specyficzny system władzy, który jednak zdaje się wyczerpywać swoje proste rezerwy."
"By wygrywać, by odnosić sukcesy, a nawet by się nie cofać, trzeba mieć zasoby w bardzo wielu miejscach i na bardzo wielu poziomach życia społecznego."
"Nie powinniśmy się obawiać rozmowy z elektoratem dobrej zmiany. Moje doświadczenia są zachęcające."

Zybertowicz i Karnowscy - mamy już jasność o wytycznych i rezonatorach.

Obrazek użytkownika Goral Supreme

03-04-2018 [15:36] - Goral Supreme | Link:

Zybertowicz to cos wiecej niz rezonator"..To "prowadzacy"..
ps.Pamieta pan wypadek samochodowy w drodze do Wisly ?
To bylo ostrzezenie..Pupil  byl opieszaly wykonywaniu polecen co bylo interpretowane jako proba "zerwania sie ze smyczy " i trzeba go bylo "przywolac do porzadku"...skad my to znamy..

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

07-04-2018 [16:44] - Zygmunt Korus | Link:

Te dawne, wciągające książki o agenturze z informacjami z pierwszej ręki... U socjologa. Dobrze zalegendowany gra teraz oficjalnego doradcę w Belwederze. Ten niegroźny wypadek... Mam Pan zdaje się rację. A Szydło? Kraksy dwie: u nas i w Izraelu? Sam Naczelnik może być realnie zastraszony. Kto wie?

Obrazek użytkownika Goral Supreme

03-04-2018 [23:25] - Goral Supreme | Link:

Kariera polityczna "Wiadomej osoby" oszolamiajaca..Praktycznie czlowiek znikad  (poza czlonkowstwem w Uni Wolnosci) zostaje postawiony na swieczniku..("haki" po epizodzie figuranta w Uni Wolnosci tez by sie znalazly ? :-))
To nie pasuje do Kaczynskiego ,ktory korzystal tylko ze sprawdzonych ludzi..
Przejal "wiadoma osobe" po smierci brata...

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

02-04-2018 [06:53] - wielkopolskizdzichu | Link:

Dysponuje Pan błędnymi informacjami na temast elektoratu Dudy i PiS. Otóż ta część, która zadecydowała o sukcesie tzw "dobrej zmiany" ma kompletnie w 4 literach degradacje generalicji postsowieckiej i grilowanie kasty sędziowskiej. Było to atrakcyjne jeszcze 2-3 miesiące temu. Obecnie staje się to nudne i naciągane podobnie jak działaność komisyjki Antoniego. Znacznie bardziej medialna jest " Chytra Premier z Brzeszcza"

Utrzymanie PiS przy władzy i dobry wynik wyborczy do samorządów? Tak się składa że nie od takich jak Pan to zależy, nie od twardego jądra elektoratu Zjednoczonej Prawicy, tylko od beneficjentów + 500. 

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

02-04-2018 [09:36] - Zygmunt Korus | Link:

Mój tekst jest oceną moralną tego weta, momentu jego ogłoszenia. Pańska uwaga - nie całkiem słuszna zresztą (co to znaczy "atrakcyjna jeszcze 2-3 miesiące temu"?; a może trzy dni lub trzy lata temu?) - jest zupełnie obok tematu. 
Pozdrawiam jeszcze świątecznie. I dyngusowo też.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

02-04-2018 [12:33] - wielkopolskizdzichu | Link:

Słowo moralność i polityka nie funkcjonują razem. Są oksymoronami. Znacznie bliższe polityce są efektywność i otoczenie. A to właśnie determinuje veto Dudy, wycofywanie się z ustawy IPN, lawirowania dookoła zakazu aborcji itd.

Obrazek użytkownika spike

02-04-2018 [13:27] - spike | Link:

wielkopolskizdzichu
"Słowo moralność i polityka nie funkcjonują razem."

bzdury Pan wypisuje, aż w oczy szczypie.
W polityce krajowej, należy być uczciwym, szczególnie jak się idzie do wyborów z różnymi hasłami, dzięki którym się te wybory wygrywa, Duda wile obietnic nie dotrzymał, kierując się nie obietnicami, a głosami opozycji, nie można być prezydentem wszystkich, to niemożliwe.
Kaczyński dlatego ma duże poparcie, bo jest uważany za uczciwego polityka, Tusk przez kłamstwa nie ma już poparcia.
Lawirowanie i skuteczność dopuszczalna jest w polityce zagranicznej, dbającej o interes Polski.
Jak będzie kandydować na prezydenta ktoś, kto ma zaufanie wyborców, jak choćby p.Szydło, wygrywa z Dudą, sam Ją poprę.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

02-04-2018 [15:11] - Imć Waszeć | Link:

Bloger "zmb" ma rację. Zresztą ja już tę kwestię podnoszę od n lat. Co stoi na przeszkodzie, żeby wybory w Polsce - zwłaszcza prezydenckie - przebiegały podobnie, jak w USA, gdzie o kandydacie dowiadujemy się wszystkiego (nawet rzeczy, których nikt nie chce się dowiedzieć), a potem każda złożona obietnica wyborcza jest rozliczana drobiazgowo, jak kartki na mięso, papierosy i alkohol za komuny?

Myślę, że gdy kandydat zostanie przez społeczeństwo i media drobiazgowo przepytany na okoliczność jego pochodzenia oraz preferencji etnicznych, politycznych oraz religijnych, to mu korona z głowy nie spadnie. Nie chodzi tu tylko o żydów, ale w podobnym lub nawet dużo większym stopniu o opcję niemiecką (nasze roszczenia, geopolityka), rosyjską (gaz, geopolityka) i ukraińską (ich roszczenia). W normalnym państwie taka robota należy do kontrwywiadu i deep state, ale u nas też trzeba od czegoś zacząć, zanim ludzie chwiejni i obrotowi znów zdominują na dziesięciolecia wszelkie ośrodki decyzyjne państwa.

Przypomnę jeszcze, jak do tego naturalnego pragnienia wyborców ustosunkowują się byłe i obecne władze w Polsce: to albo krwiożercza lustracja, albo zwierzęcy antysemityzm, albo inne "oj tam oj tam". Stosunek do tej kwestii zdecydowanie lepiej charakteryzuje kandydatów do władzy w Polsce, niż samo grzebanie w życiorysach, bo czasami nawet ktoś wywodzący się z obcego narodu okazuje się większym polskim patriotą, niż urodzeni w Polsce typowi lawiranci i różne cwaniaki. Widać, że coś jest na rzeczy - w grę mogą wchodzić zarówno szantaż albo przekupstwo przez "środowiska", jak i działalność stricte agenturalna - bo opór wobec kwestii jawności życia politycznego powoduje nawet czystki w Wikipedii.

Obrazek użytkownika Denker

02-04-2018 [16:01] - Denker | Link:

Pod naporem podanych tu argumentów jasno trzeba sobie powiedzieć, że ustawa była do  chrzanu. Niezależnie od oceny działania , czasu weta i tłumaczeń PAD. Po jasne licho było przygotowywać ustawę, która pozwala łobuzom zachować wysokie stopnie wojskowe? Nie jest jedynym problemem PAD. jest nim aktualnie zupełnie niejasne postawa rządu, parlamentarnej większości.  I nie usprawiedliwia ich to, że poza nimi nie ma innej opcji do wyboru.

Obrazek użytkownika mmisiek

02-04-2018 [17:24] - mmisiek | Link:

Moim zdaniem, a przynajmniej coraz bardziej się skłaniam się do takiego przypuszczenia, tu nie ma żadnej "pomyłki" tylko jest jak miało być. Podobnie jak żadną "pomyłką" nie jest też np. pan Gliński, nie do ruszenia żadną nocną "rekonstrukcją".
Teraz mamy kreowanie sztucznych konfliktów obliczonych na wzmożenie prawicowo-patriotycznego elektoratu i odwracanie jego uwagi od spraw rzeczywiście istotnych.
Jak pamiętam to bardzo podobnie było przy okazji "negocjacji" Traktatu Lesbońskiego - pozbywaliśmy się siły głosu i wpływu na cokolwiek w UE, a patriotyczny elektorat został w tym czasie pobudzony sprawą Bolka, która akurat wówczas wypłynęła jak na zamówienie. Wtedy ten schemat się doskonale sprawdził więc jest grany dalej i raczej nic dobrego nam to nie wróży.
 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

02-04-2018 [21:26] - Imć Waszeć | Link:

Słusznie. Nie jest przypadkiem to, że pan Schudrich nie mógł się nachwalić pana Glińskiego i prezydenta za czujną postawę wobec marszu Niepodległości. "Faszyzm, hańba, skandal - naczelny rabin Polski Michael Schudrich o Marszu Niepodległości" - http://wyborcza.pl/10,82983,22...

To społeczność żydowska - wewnętrzna, zewnętrzna, plus Izrael - zmieniła polski rząd (właściwie należy powiedzieć, że go obaliła), żeby nowy grzecznie zlikwidował "faszyzm", czyli polską narodowość w Polsce przed obchodami 100 lecia wspólnego 1000 lub nawet 2000-letniego państwa, a nie geniusz polityczny Kaczyński. Stąd właśnie wynikają te bzdury, które wygadują w kółko politycy "dobrej" zmiany: http://tefakty.pl/2017/11/21/n...
Dogrywka nastąpi 11.11.2018 i wtedy "po czynach ich poznacie", ale będzie już za późno na reakcję.

A to jest bezpośredni skutek uległości partii rządzącej i Kaczyńskiego w sprawie marszu: http://tefakty.pl/2018/03/27/p...

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

03-04-2018 [00:09] - Zygmunt Korus | Link:

Okrągła rocznica odzyskania niepodległości może okazać się z klauzulą sporej ilości eksterytorialnego POLIN.
Pozdrawiam już poświątecznie.

Obrazek użytkownika Marek1taki

02-04-2018 [18:07] - Marek1taki | Link:

Tym razem faryzeusze nie krzyżowali Chrystusa, ale też chcieli abyśmy wiedzieli. Taka symbolika musi być ważna. Obama np. wybrał 17 IX aby wycofać tarczę rakietową z Polski.
Nie bez znaczenia jest też podmiana projektu Antoniego Macierewicza. To pokazuje nam działania znane z "lub czasopisma". Przy biegunce legislacyjnej nie ma mowy by szeregowi posłowie i ich prawnicy wychwycili czy to sekretarki, czy wyżej postawiona agentura miesza w ustawach, czy władza wykonawcza raczy nas swoim znawstwem. Adriana to zresztą nie rusza. Jego rusza co innego, lub czasopisma, bo właśnie zbiegiem okoliczności w radiu słychać reklamy pisma z Hermaszewskim i jego "twardym lądowaniem".

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

03-04-2018 [08:57] - Zygmunt Korus | Link:

"Żydowska symbolika" ma na celu futurologiczne wskazanie, że przewidywaliśmy i się ziściło, bo siły sprawcze są po naszej stronie: w gruncie rzeczy szatańskie... Często pewne zdarzenia "zapodaje" się wprost, ale nie literalnie, tylko kontekstowo albo jako znak, którego niby nikt nie spostrzegł, a potem się to przypomina i nagłaśnia: "a nie mówiliśmy!, przecież myśmy się z naszymi zamiarami nie kryli...; skoro nie było protestów, to znaczy było przyzwolenie". Ta konsekwencja w osiąganiu upatrzonego celu jest zazwyczaj niezauważalna, na zasadzie "gotowania żaby". Ot taka tam "deklaracja z Teresina" podważająca kodeks Napoleona. Albo Kneset na Wawelu. Czy jakiś wirtualnie wykreowany jednodniowy międzyelektoralny żydowski Król-Srul nad Wisłą. Nazywanie klubów lożami, np. ta "Prasowa". Wbijanie Polakom do głów, za przeproszeniem jak cepem do łbów, że Polska to w jidysz i po hebrajsku POLIN. Polin tu, polin (ale nie tłumaczone jako wyraj) tam, polin (tylko już bez aspektu niewdzięczność) wczoraj, no i rzecz jasna najważniejsze -  POLIN jutro. Cenne też jest z czyich ust to pada (PAD-a?). Czy też dominujący wizus mężczyzny we wszystkich okienkach - zarośnięty młodzieniec wyglądający jak bojownik z Jaffy; doprawdy, ktoś wierzy, że to taka nagła moda się rozlała, że kamery nie mogą słowiańskiego typu nigdzie napotkać? Jeśli jakiś naród jest omal załatwiony przez pasoży()ów, a ma jeszcze nieco siły, w odruchu determinacji i samoobrony dochodzi do pogromów tego rzepa-wroga.
Dlatego mądry polityk, dla zdrowia i pomyślności swego państwa, nie walczy tromtadracko z antysemityzmem. Pilnuje tylko, żeby nie wykipiał, ale przy tym nie przesadza w filosemityzmie.
Czy w Polsce mamy takich rządzących? Warto pod tym kątem obserwować nasze naczalstwo. Czy np. udaje, że nie widzi z pejsatej strony "wrogiego przejęcia" naturalnie ojczystego terytorium z jego tubylcami. Broniąc nas oficjalnie przed, także realnymi krwiopijcami, Szkopem i Kacapem. Kaczyński, Macierewicz, Duda, Morawiecki, Kurski, Dziwisz, Nycz, Rydzyk, Szydło, Kuchciński, Ziobro, Jaki, Gowin, Gliński, Czaputowicz, Dworczyk, Wassermann, Brudziński, Błaszczak, Lipiński, Suski, Terlecki itd??? Co plotą? W czym mają zaniechania? Z kim się afiszują? Co czynią?

Obrazek użytkownika Marek1taki

03-04-2018 [08:37] - Marek1taki | Link:

Druga strona - tzw. totalna opozycja - też służy tej idei. Obie odgrywają rolę w inscenizacji walki dobra ze złem i śladu nie ma, że jakaś refleksja je nachodzi.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

05-04-2018 [15:53] - wielkopolskizdzichu | Link:

"słowiański typ" - zakładam że chodzi o urodę - to jakimi cechami się charakteryzuje? Bardziej Suski i Szydło czy może Macierewicz i Ogórek?

Obrazek użytkownika Novalia47

03-04-2018 [00:19] - Novalia47 | Link:

Sprawdzać pochodzenie (do którego pokolenia wstecz?),preferencje etniczne (czyli dokładnie co?), nie hamować przejawów antysemityzmu - czymś to historyczne pachnie, a raczej śmierdzi. Wiecie czym? I jeszcze to opluwanie urzędującej głowy państwa bez żenady i hamulców, a to chyba też śmierdzi, tyle że kodeksem karnym.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

03-04-2018 [08:55] - Zygmunt Korus | Link:

Coś mi się wydaje, że w drugą stronę kodeks karny jakoś nie działa: tzn. gdzie są sankcje za antypolonizm?

Obrazek użytkownika Novalia47

03-04-2018 [20:07] - Novalia47 | Link:

A gdzie ma miejsce ten antypolonizm: w Polsce?  Raczej nie, a w jakimś dalekim kraju.  Więc wymyśl, mądralo, jak takie przestępstwo miałoby być ścigane - hę? Podobnie rzecz ma się z ustawą  o ściganiu za pomawianie Polski. To się nazywa produkcją bubli prawnych które niszczą wartość i autorytet prawa jako puste przepisy bo  niewykonalne.Mowa oczywiście o przepisach karnych (w których produkcji lubuje się obecna władza), bo droga cywilna jest zawsze otwarta.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

03-04-2018 [23:45] - Zygmunt Korus | Link:

"Antysemityzm" stał się dziś liczmanem [ http://naszeblogi.pl/49512-def... ],  więc w kategoriach prawnych jest "psu na budę", choć dla takich retro NOWALIJEK-Mądrali pewnie nadal poręczny; co do antypolonizmu, to kwitnie wokół bezkarnie właśnie. Tutaj Mądrale są zgodne: nie ma tego zjawiska, bo One go nie widzą. A może by tak odwrócić role i ja bym poprosił o wysiłek, by przeczytać z ust @Wizytatora enumeratywną (ale nie za wielką) listę przejawów antypolonizmu w Polsce (zagranicę sobie darujmy tym razem). Czekam.

Obrazek użytkownika Novalia47

03-04-2018 [23:51] - Novalia47 | Link:

Ależ tak, ależ oczywiście, to wszak oczywista oczywistość,że cała opozycja i wszyscy nie podzielający entuzjazmu dla tzw. dobrej zmiany, to opcja antypolonijna i należałoby ją ścigać karnie. Bo kto nie z PiS-em ten przeciw Polsce - nieprawdaż?

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

04-04-2018 [01:21] - Zygmunt Korus | Link:

No ale nadal nie znalazłaś Nowalijko koronkowo-dysputowa nawet jednego przypadku antypolonizmu, choć żeś użyła słowa "raczej". No to poproszę o definicję agentury, jurgieltu, targowicy, kalumnii, zdrady, Trybunału Stanu, itd. To puste słowa wg mnie, rzekomego mądrali? Poproszę ruszyć głową i pod te pojęcia znaleźć fakty, zdarzenia, nazwiska. Wtedy uznam, że mam do czynienia z kimś tubylczym, spostrzegawczym, kojarzącym zjawiska, wypowiedzi i czyny. Podpowiedzi nie udzielę, bo piszę o tym na okrągło. Panie Mądraliński! Tak jak cała ta TOTALNA OPOZYCJA (na którą się, smyku, powołujesz i przy okazji odsłaniasz, kim jesteś), co jej już zupełnie rozum odebrało i nadaje się tylko do zamknięcia w domu wariatów, gdyby to tylko ode mnie zależało...  A początki tej dewiacji ze "Smoleńskiem" związane.

Obrazek użytkownika Novalia47

04-04-2018 [03:27] - Novalia47 | Link:

Przekręcanie nicku szalenie dowcipne, pisanie wielkimi literami oznacza w internecie wrzask,odsyłanie do domu wariatów adwersarzy zalatuje stalinizmem - to wszystko nie przystoi chyba poważnemu blogerowi.   Definicja agentury, jurgieltu, targowicy, kalumnii, zdrady,to oczywista oczywistość,że to opozycja i i ci,którzy nie są fanami dobrej (rzekomo) zmiany jako opcji starej zasady TKM. Ile razy jeszcze mam  to powtarzać, Korusie jeden?

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

04-04-2018 [14:55] - Zygmunt Korus | Link:

Zacząłeś prowokatorze od niegrzecznej "mądrali", to Ci się, smyku, odwinąłem tak, jak na to zasługujesz. A język i wielkość liter są od tego, by ich używać. I szybko wylazło, spod jakiej "band(y)ery jesteś. TOTALNIACY są w odwrocie, to krzyczą majuskułami właśnie. PAD robi zły gest w ich stronę, a TOTO zaraz wyłazi z zakamarków. Taka to jest ta ksywka Novalia, zapewne rocznik 47, bo to zdjęcie retro chyba dobrze czytam... nieprawdaż? TKM zawsze było i nadal będzie po Waszej (czerwonego echa) stronie, nawet jakby nie wiem jak chcieć w złej optyce przedstawiać PiS. Skoro antypolskiej listy się nie doczekałem, to nie ma sensu dalej ciągnąć tej jałowej dyskusji - nawet już nie Mądralo jeden!

Obrazek użytkownika Goral Supreme

03-04-2018 [15:40] - Goral Supreme | Link:

..."Posiada konto przez 2 tygodnie i 4 dni"...
Hmmm...Przypadek czy inwgilacja blogera ?

Obrazek użytkownika Novalia47

03-04-2018 [19:47] - Novalia47 | Link:

Jasne,że inwigilacja, i to za niemałą kasę: od Putina za ruble, a od Merkel za ojro - nie wiedziałeś, mądralo?

Obrazek użytkownika Dorota M

04-04-2018 [22:45] - Dorota M | Link:

Co tu wlazło i śmierdzi?

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

05-04-2018 [00:23] - Zygmunt Korus | Link:

Pani Doroto - człowiek zaczyna normalnie, a tu czerwone truchło wyłazi i się szarogęsi...
Bezczelność, prowokacja, szkalowanie, kłamstwo, buta, rżnięcie głupa, odwracanie kota ogonem, udawanie greka, itp, itd - cały sowiecki arsenał środków, mających na celu wprowadzić zamieszanie, żeby tylko stare złogi bronić; żeby nadal mendy miały się dobrze na majątku ukradzionym. Tak, jak już, to dziś TKM ma znaczyć: odebrać malwersantom, szubrawcom i bandytom zrabowaną i ograbioną Polskę! Jak już to TKM, w przełożeniu na aktualia, ma przywoływać znane przedwojenne hasło Naczelnika "Bić k... i złodziei!".
Dzięki, pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Temperatus

05-04-2018 [21:37] - Temperatus | Link:

No to dałeś popis, Korusie jeden, oj, dałeś. Zresztą typowy: swoje "osiągnięcia" w zakresie  korzystania z TKM przypisywać przeciwnikom, słowem:bezczelność, prowokacja, szkalowanie, kłamstwo, buta, rżnięcie głupa, odwracanie kota ogonem, udawanie greka, itp, itd - cały sowiecki arsenał środków. A reszta to prostackie wyzwiska i  chamskie  inwektywy. A poziom NB leci rzez to w dół niczym poparcie dla PiS.

 

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

05-04-2018 [11:06] - Zygmunt Korus | Link:

Oto wpis tego trolla na blogu Marka Baterowicza:

04-04-2018 [00:34] - Novalia47 | Link: No i widzisz, Marku, że
No i widzisz, Marku, że trzeba być tu, na miejscu, nie gdzieś na dalekich Antypodach, żeby wiedzieć i wyczuwać co się u nas dzieje i na co się zanosi. A tak, to się tylko wygłupiasz labidząc nad niewdzięcznością hierarchów, którzy nie chcą popierać rząd dobrej (rzekomo) zmiany. A tymczasem Polacy nad Wisłą widzą coś odwrotnego i o tym głośno się już mówi  i coraz częściej pisze: biskupi milczą w sprawach, w których powinni się wypowiadać,bo to dotyczy właśnie  Dekalogu: sianie nienawiści, jątrzenie,pogarda dla przegranych, pycha i zarozumialstwo. Za to pławienie się w luksusie i hołubienie przedstawicieli władzy np. w Toruniu i umożliwianie im uprawiania polityki w TVTrwam,Radiu Maryja,Naszym Dzienniku, ustawiczne dofinansowywanie oligarchy toruńskiego, który jest po prostu szkodnikiem polskiego Kościoła. I tylko nieliczni biskup,i czasem jakiś oświecony zakonnik biją na alarm, że takie działania i zaniechania po prostu zagrażają podstawom chrześcijaństwa. No i jeszcze ta wyraźna niechęć episkopatu do papieża Franciszka.  [http://naszeblogi.pl/50068-swi... ]

Z moim komentarzem:
05-04-2018 [09:54] - Zygmunt Korus | Link: "Widzisz Marku..." Patrzcie
" No widzisz, Marku..." Patrzcie jaki przymilający się/uwiarygodniający się przez poufność rzep. Szkolony: w innym miejscu zapodał, czemu służą majuskuły. W dodatku z fotką retro, żeby wzbudzać zaufanie... Śmierdzi to na milę.
 

Obrazek użytkownika Goral Supreme

05-04-2018 [13:35] - Goral Supreme | Link:

I udalo mu sie skutecznie odciagnac uwage od tematu panskiej refleksji i naszych nad nia rozwazan..To bylo celem jego prowokacji "wstawki"...
Platny troll dzialajacy na rzecz mocodawcow AD, bowiem on jest tutaj tematem..

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

06-04-2018 [00:25] - Zygmunt Korus | Link:

Zaraz dostał wsparcie. Już drugi troll szybko się znalazł. Nawet język dezawuowania podobny. Ksywa "Temperatus" - posiada konto dwa tygodnie i jeden dzień. Jak ten osobnik wyżej. Cwaniaki wkurzone, bo skrosowałem wrzuty z różnych miejsc na NB. To zabolało... Trzeba szybko pozmieniać ksywki, bo mocodawcy kasy nie dadzą...

Obrazek użytkownika Temperatus

06-04-2018 [22:31] - Temperatus | Link:

Korus Sigismundus Wielki Łowczy Trolli i Obcych  Płatnych Agentów  -    tyle pozostało z dawnego Zygmunta Korusa którego warto było czasem poczytać.A jak nadal tak się będzie wpieniał, to jeszcze jakaś żyłka gotowa w główce pęknąć, podobnie jak i innym członkom TWA, np.Supremowi.

Obrazek użytkownika Temperatus

05-04-2018 [21:39] - Temperatus | Link:

Panie Korus, co się z Panem dzieje? Miałem Pana za poważnego blogera,a nawet publicystę, a tu się Pan pokazujesz nie tylko w tekście, ale zwłaszcza w komentarzach jako jakiś pospolity hejter, który zamiast rzeczowej dyskusji uprawia pyskówkę i to na jakim poziomie! Trochę mi wstyd za Pana.

Obrazek użytkownika Temperatus

05-04-2018 [21:40] - Temperatus | Link:

Panie Korus, co się z Panem dzieje? Miałem Pana za poważnego blogera,a nawet publicystę, a tu się Pan pokazujesz nie tylko w tekście, ale zwłaszcza w komentarzach jako jakiś pospolity hejter, który zamiast rzeczowej dyskusji uprawia pyskówkę i to na jakim poziomie! Trochę mi wstyd za Pana.

Obrazek użytkownika Temperatus

06-04-2018 [00:30] - Temperatus | Link:

@DorotaM.
To może Pani jakaś taka niedomyta - co?