W jakiej perspektywie ma sens futurologia?

Ofi­cjal­nie in­fla­cja w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch wy­no­si 8,2%, przy czym pra­wie 1/3 ko­szy­ka in­fla­cyj­ne­go sta­no­wią opła­ty zwią­za­ne z miej­scem za­miesz­ka­nia. Sza­cu­je się, że już w li­sto­pa­dzie te­go ro­ku licz­ba miesz­kań­ców Zie­mi osią­gnie no­wy re­kord - 8 mi­liar­dów. Je­ste­śmy w trak­cie jed­ne­go z naj­więk­szy­ch kry­zy­sów ener­ge­tycz­ny­ch Eu­ro­py. A po nim na­dej­dzie CBDC.

  Te i in­ne da­ne, moż­na zo­ba­czyć na wy­kre­sa­ch na tej stro­nie: Najważniejsze wykresy minionych tygodni – Październik 2022

  Czy na pod­sta­wie ty­ch da­ny­ch moż­na co­kol­wiek wnio­sko­wać o przy­szło­ści? Oczy­wi­ście, że moż­na. Te wszyst­kie wy­kre­sy są bar­dzo cen­ne i war­to to po­znać. Ale uwa­żam, że nie ma sen­su te­go eks­tra­po­lo­wać w zbyt da­le­ką przy­szło­ść. Moż­na spe­ku­lo­wać, jak bę­dzie w na­stęp­nym ro­ku. Mniej do­kład­ne pro­gno­zy moż­na zro­bić na naj­bliż­szą de­ka­dę. Ale nie da się sen­sow­nie prze­wi­dzieć przy­szło­ści w dłuż­szej per­spek­ty­wie niż ja­kieś 25 lat, bo mniej wię­cej za ty­le cza­su na­stą­pi tech­no­lo­gicz­na oso­bli­wo­ść, któ­ra wy­wró­ci wszel­kie pro­gno­zy. Więc wszyst­ko ro­ze­gra się jesz­cze za na­sze­go ży­cia (dla ty­ch, któ­rzy ma­ją szan­se prze­żyć jesz­cze choć 15 lat, bo po­tem im ży­cie i tak się wy­dłu­ży). To, że świat się cho­ler­nie zmie­ni, moż­na prze­wi­dzieć. Waż­ne, że nie ma już sen­su my­śleć na dłuż­szą per­spek­ty­wę niż wła­sne ży­cie.

  Daw­niej ce­lem czło­wie­ka by­ło zo­sta­wić coś sen­sow­ne­go na­stęp­nym po­ko­le­niom. Kró­lo­wie wal­czy­li o wła­sną dy­na­stię, a za­tem swo­ich po­tom­ków. Lu­dzie zo­sta­wia­li jak naj­więk­szy spa­dek swo­im dzie­ciom. Dziś już nie da się te­go za­pla­no­wać, nie wia­do­mo co im zo­sta­wi­my, nie wia­do­mo jak się świat roz­wi­nie, nie wia­do­mo co po nas zo­sta­nie. Wia­do­mo tyl­ko to, że na­si po­tom­ko­wie nas nie po­chwa­lą za to wszyst­ko, co wy­ra­bia­my. Socjalizm, który budujemy na całym świecie, jest cholernie destrukcyjny.

  Ge­ne­ral­nie świat idzie politycznie w kie­run­ku cen­tra­li­za­cji i na­si­la­nia za­mor­dy­zmu. Or­ga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we wal­czą o glo­bal­ną wła­dzę. Więc wydaje się, że w cią­gu naj­bliż­szy­ch de­kad po­ja­wi się rząd świa­to­wy i po­zna­my kie­row­ni­ka ku­li ziem­skiej. Te dą­że­nia to naj­więk­sza hań­ba ludz­ko­ści. A świat i tak się po­su­wa ina­czej, niż te­go chcą przywódcy. Wol­no­ść ro­śnie wbrew ich chę­ciom.

  Na roz­wój świa­to­we­go rzą­du te­ra­peu­tycz­ne­go czy kli­ma­tycz­ne­go od stro­ny po­li­tycz­nej nic nie po­ra­dzi­my, ale mo­że­my coś zro­bić w kwe­stia­ch tech­no­lo­gicz­ny­ch, a tu moż­li­we są dra­stycz­ne prze­ło­my. Głu­pia zim­na fu­zja kom­plet­nie prze­ora ca­łą geo­po­li­ty­kę, bo ca­ły świat je­st sil­nie za­leż­ny od ener­ge­ty­ki. A sil­na sztucz­na in­te­li­gen­cja prze­ora wszyst­ko, bo sa­ma wy­my­śli zim­ną fu­zję i wie­le wię­cej.

  Mo­im zda­niem nie ma się co przej­mo­wać tym, że idzie kry­zys, co przy­spie­sza tren­dy two­rze­nia za­mor­dy­stycz­nej wła­dzy świa­to­wej, bo w per­spek­ty­wie dłuż­szej niż 25 lat ona nie ma szans za­ist­nieć. Wy­ni­ka to z te­go, że po­stęp tech­no­lo­gicz­ny na­ra­sta wy­kład­ni­czo, a wraz z nim też tak sa­mo ro­śnie wy­daj­no­ść pra­cy. A z nie­wol­ni­ka nie ma pra­cow­ni­ka – każ­dy za­mor­dy­zm dra­stycz­nie ob­ni­ża wy­daj­no­ść pra­cy, więc się nie opła­ca.

  Są dwie moż­li­wo­ści: al­bo broń de­fen­syw­na szyb­ciej doj­dzie do swo­jej oso­bli­wo­ści, czy­li ko­la­na funk­cji wy­kład­ni­czej, al­bo broń ofen­syw­na. W pierw­szym przy­pad­ku wszel­ka wła­dza opar­ta na ter­ro­ry­zmie, czy­li obec­ne pań­stwa, upad­nie, a w dru­gim przy­pad­ku na­stą­pi za­gła­da ludz­ko­ści. A po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go żad­na si­ła nie po­wstrzy­ma. Teo­rie spi­sko­we ja­ko­by już ist­nia­ła zim­na fu­zja, tyl­ko po­wstrzy­mu­ją to kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne, wy­do­byw­cze czy prze­my­sł sa­mo­cho­do­wy to są baj­ki, bo te­go się nie da ukryć. A już ewi­dent­nie nie da się po­wstrzy­mać roz­wo­ju sztucz­nej in­te­li­gen­cji.

  1% bo­ga­czy te­go świa­ta po­sia­da ty­le sa­mo, co 60% ca­łej po­zo­sta­łej ludz­kiej po­pu­la­cji. Tylko że oni te­go nie zdo­by­li na wol­nym ryn­ku. WHO, kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne czy ener­ge­tycz­ne, mię­dzy­na­ro­do­we ban­ki etc. kon­tro­lu­ją świat przy po­mo­cy prze­mo­cy, bo po­słu­gu­ją się pań­stwa­mi. Sa­mi z sie­bie nie za­ra­bia­ją – mu­szą mieć ja­kichś lu­dzi, na któ­ry­ch że­ru­ją. Pó­ki opła­ca się lu­dzi znie­wa­lać, to je­st z te­go zy­sk. Ale wy­daj­no­ść pra­cy tak ro­śnie, że z ta­kie­go znie­wo­lo­ne­go się wię­cej nie wy­ci­śnie, a na współpracy z wol­nym za­ro­bi się du­żo wię­cej.

  Dla­te­go pa­dło daw­ne pry­wat­ne nie­wol­nic­two, mi­mo że wła­ści­cie­le nie­wol­ni­ków do­mi­no­wa­li wśród bo­ga­ty­ch. Ale po­wo­li prze­gry­wa­li kon­ku­ren­cję z ty­mi, któ­rzy za­trud­nia­li do­bro­wol­ny­ch pra­cow­ni­ków. Bo pra­ca do wy­ko­na­nia by­ła co­raz trud­niej­sza, a wy­daj­no­ść do­bro­wol­ne­go pra­cow­ni­ka by­ła du­żo więk­sza niż nie­wol­ni­ka i by­ły mniej­sze kosz­ty ob­słu­gi. Nie­wol­nic­two pry­wat­ne upa­dło z po­wo­dów eko­no­micz­ny­ch, bo się prze­sta­ło opła­cać – to, że do­mi­no­wa­ło w biz­ne­sie, nie mia­ło zna­cze­nia.

  Do­kład­nie tak sa­mo bę­dzie z ter­ro­ry­zmem pań­stwa. Po pro­stu zbie­ra­nie ha­ra­czy się co­raz mniej opła­ca. A opła­ca się mniej, bo cią­gle ro­śnie wy­daj­no­ść pra­cy. A wy­daj­no­ść ro­śnie dla­te­go, że ma­my co­raz lep­sze tech­no­lo­gie. Więc roz­wój tech­no­lo­gii mu­si w koń­cu zli­kwi­do­wać ter­ro­ry­zm pań­stwa.

  Bo­ga­ci na­dal oczy­wi­ście bę­dą i na­dal bę­dą po­sia­dać więk­szo­ść dó­br, ale już nie bę­dą w sta­nie te­go za­ro­bić i utrzy­mać z uży­ciem prze­mo­cy, a tym bar­dziej przy uży­ciu psy­cho­tro­pów, propagandy czy czym­kol­wiek ogłu­pia­ją­cym, czy otu­ma­nia­ją­cym lu­dzi. Wol­ny i zdro­wy pra­cow­nik bę­dzie za­wsze bar­dziej wy­daj­ny, więc wol­ne spo­łecz­no­ści po­ko­na­ją te znie­wo­lo­ne i oszołomione.

  Do tej po­ry się tak nie dzia­ło dla­te­go, że tech­no­lo­gie by­ły na ty­le pry­mi­tyw­ne, że znie­wo­le­nie nie ob­ni­ża­ło wy­daj­no­ści. Chłop ty­rał tak sa­mo, jak sze­dł za wo­łem, czy sie­dział w fa­bry­ce na ta­śmie, nie­za­leż­nie od te­go, ja­ki miał nad so­bą bat i ile dni mu­siał pra­co­wać na swo­je­go pa­na. Bat i bie­da na­wet po­zwa­la­ła wię­cej z nie­go wy­ci­snąć.

  Ale z pro­gra­mi­sty w ten spo­sób wię­cej nie da się wy­ci­snąć. Z ta­kie­go, co pi­sze rze­mieśl­ni­czo, w spo­sób po­wie­lal­ny, sche­ma­tycz­ny, mo­że się da, stra­sząc go kre­dy­tem, po­dat­kiem i po­li­cyj­ną pa­łą, ale już z ta­kim kre­atyw­nym, któ­ry mu­si sam coś no­we­go wymyślić, tak ła­two nie bę­dzie. A po­wo­li pro­ste pra­ce za­mie­nia­ją się na co­raz bar­dziej wy­ra­fi­no­wa­ne. A nie­dłu­go pro­ste pra­ce w ogó­le znik­ną, bo za­stą­pi to ro­bo­ty­za­cja. Bo­ga­ce­nie się przy uży­ciu prze­mo­cy i ter­ro­ry­zmu cał­ko­wi­cie stra­ci ra­cję by­tu.

  To moż­na prze­wi­dzieć, ale nie da się prze­wi­dzieć jak kon­kret­nie się to sta­nie – ja­kie in­no­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne uczy­nią prze­łom. Wszel­kie pro­gno­zy czy to kli­ma­tycz­ne, po­li­tycz­ne, czy na­wet de­mo­gra­ficz­ne na dłu­żej niż dwie de­ka­dy są cał­ko­wi­cie bez sen­su, bo ta­ka per­spek­ty­wa je­st kom­plet­nie nie­prze­wi­dy­wal­na. Prze­wi­dy­wal­na je­st tyl­ko ta nie­prze­wi­dy­wal­no­ść.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, futurologia, przyszłość, osobliwość, technologia, postęp
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika admin

24-11-2022 [10:40] - admin | Link:

"1% bo­ga­czy te­go świa­ta po­sia­da ty­le sa­mo, co 60% ca­łej po­zo­sta­łej ludz­kiej po­pu­la­cji. Tylko że oni te­go nie zdo­by­li na wol­nym ryn­ku. WHO, kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne czy ener­ge­tycz­ne, mię­dzy­na­ro­do­we ban­ki etc. kon­tro­lu­ją świat przy po­mo­cy prze­mo­cy, bo po­słu­gu­ją się pań­stwa­mi"

Nie jest to prawdą. Państwo stawia im więcej barier niż pomaga.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

24-11-2022 [14:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie. Wielkie korporacje mogą istnieć tylko dzięki wsparciu państwa. Wszelkie regulacje i przepisy służą temu, by ograniczać konkurencję, bo wysoko windują barierę wejścia. Dodatkowo świat jest bardzo silnie uzależniony od systemu finansowego, a on jest narzucony siłą przez państwa. Gdyby urynkowić system bankowy i znieść wszystkie bariery biurokratyczne, to wolnorynkowa gospodarka nabrałaby dużo większej dynamiki, szybciej powstawałyby nowe firmy i bankrutowały wielkie molochy. Państwa głównie zajmują się tworzeniem barier i ograniczeń, co służy żyjącym z nimi w symbiozie wielkim korporacjom, a przeszkadza małym i średnim firmom. To państwo tworzy monopole i oligopole, podwyższając barierę wejścia na rynek. To są rzeczy dość oczywiste i porządnie rozpracowane w wielu traktatach naukowych. Większość ludzi tego nie rozumie, bo jest otumaniona lewacką propagandą, która przeciwstawia korporacje państwom, by ukryć to, że w istocie żyją w symbiozie. Lewacy (w Polsce obejmuje to też PiS i PO) szczują na wolny rynek i kapitalizm, winiąc za wszelkie zło wielkie korporacje, a gloryfikują socjaldemokratyczne państwa, które świat zdominowały, po to, by rozwijać socjalizm. To jest bardzo cwana propaganda, bo mogą rozwijać socjalizm, winiąc za wszystko kapitalizm. Ludzie godzą się na zamordyzm państwa, bo myślą, że państwo je chroni przed strasznym kapitalizmem, a tymczasem mamy już od dawna kapitalizm państwowy, czyli odmianę socjalizmu.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-11-2022 [17:56] - Imć Waszeć | Link:

"Gdyby urynkowić system bankowy i znieść wszystkie bariery biurokratyczne, to wolnorynkowa gospodarka nabrałaby dużo większej dynamiki, szybciej powstawałyby nowe firmy i bankrutowały wielkie molochy." - Brzmi bardzo ciekawie zwłaszcza, że w ostatnim czasie zająłem się analizowaniem podobnego tematu. Czy można to nieco rozwinąć?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-11-2022 [01:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Obrazek użytkownika sake3

24-11-2022 [11:09] - sake3 | Link:

Wniosek----jak państwa upadną nie będzie bogaczy

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

24-11-2022 [14:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie. Jak państwa upadną, to będzie dużo łatwiej się bogacić, więc będzie więcej bogaczy. Bieda istnieje tylko dzięki państwom. W wolnym świecie nikt nie może być biedny, bo dziś wydajność pracy jest na takim poziomie, że jeden pracujący jest w stanie utrzymać (czyli zapewnić podstawowe dobra do przetrwania, takie jak żywność i schronienie) setkom innych. Bieda to twór państw, które większość swojej aktywność spędzają na pozbawianiu ludzi owoców ich pracy i na utrudnianiu pracy. Na wolnym rynku bezrobocie nie istnieje, a więc każdy może się bogacić, kumulując majątek swoją pracą i pracą poprzednich pokoleń. Dziś tego nie ma, bo przeszkadza państwo.

Obrazek użytkownika admin

24-11-2022 [15:38] - admin | Link:

Nawet mamy dowody z przeszłości Polski, że jak państwo było na skraju upadku to bogoli (magnaterię) można było na palcach policzyć. Reszta cierpiała biedę, a drobna szlachta im się zaprzedawała. Nie ma państwa, rozumianego jako demokratyczna wspólnota, to jest oligarchia 

Obrazek użytkownika Pani Anna

24-11-2022 [17:38] - Pani Anna | Link:

@admin 
Tak z ciekawości,  gdzie się  Admin z historii kształcił? Różne jest pojęcie i rozumienie bogactwa i biedy, w zależności od czasów. Mówimy o czasach w historii Polski, w których przysłowiowemu chłopu panszczyznianemu własna chata i opał na zimę należały się jak psu kość.  To więcej,  niż ma współczesny korpo-niewolnik (dom/mieszkanie w kredycie na 30 lat), nieprawdaż? Proszę się nie kompromitować. 

Obrazek użytkownika u2

24-11-2022 [17:47] - u2 | Link:

#ścierwousz : współczesny korpo-niewolnik (dom/mieszkanie w kredycie na 30 lat)

Przecież można wynajmować. W Polsce bogactwo to posiadanie swojego lokum. Na zachodzie wcale tak nie jest. Społeczeństwo jest tam mobilniejsze.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-11-2022 [18:03] - Imć Waszeć | Link:

A w Japonii nadal funkcjonuje kultura, że albo "jedna firma do końca życia", albo koleś lawiruje. Najśmieszniejsze jest zaś to, że Japonia to trzecia gospodarka świata, zaś w Polsce nie ma sposobu, żeby węgiel po gminach jakoś rozwieść. U mnie np. węgla nadal nie ma, jakby ktoś zaczął szczekać propagandą ideologiczną, a robi się coraz zimniej. Brakuje rządowi umiejętności organizacyjnych? To niech weźmie jakichś fachowców, a nie tylko BMW.

Obrazek użytkownika u2

24-11-2022 [18:30] - u2 | Link:

"jedna firma do końca życia"

W Japonii biorą kredyty na dom na kilka pokoleń, taka już u nich tradycja :-)

Obrazek użytkownika admin

24-11-2022 [19:02] - admin | Link:

Imć Waszeć. Od tego są SAMORZĄDY. Rząd i tak zapewnił dostawy do kraju. 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-11-2022 [21:31] - Imć Waszeć | Link:

Adminie, u mnie jest sam PIS w samorządzie.

Obrazek użytkownika u2

24-11-2022 [21:39] - u2 | Link:

u mnie jest sam PIS w samorządzie

U mnie to samo, co prawda same Suwałki są opanowane przez Przeroślaków, czyli Renkiewiczów, ale to porządne ludki. No i nie brakuje opału. Gorąco jest pomimo przymrozków za oknem :-)

Obrazek użytkownika paparazzi

24-11-2022 [23:14] - paparazzi | Link:

Tak, u-2 w USA to wynajmowanie jest najgorsza opcja abstrahując od czasowych potrzeb, mobilności. Kupujesz to co jest twoja własnością , jeśli chodzi o domy to inwestycja w przyszłość. Tak na marginesie , ludzie pracowici potrafili być milioneremi sprzedając tylko prace swoich rąk. Tak było do teraz. W USA rodzina middle class idąc na emeryturę ma minimum 1 milion dolarów oszczędności. Teraz ma to być zlikwidowane po przez z pauperyzowanie tej klasy,  для всех поровну. Zajmie to trochę czasu.

Obrazek użytkownika u2

24-11-2022 [23:55] - u2 | Link:

для всех поровну. Zajmie to trochę czasu.

Odpowiem słynną frazą ze znanego filmiku spod Smoleńska : ni chooya :-)

Obrazek użytkownika admin

24-11-2022 [19:00] - admin | Link:

Pani Anno, nie masz pojęcia jaka była dola chłopa pańszczyźnianego. To był wyzysk jak niewolnictwo. Poczytaj najnowsze opracowania. Wyszła właśnie o pańszczyźnie książka: "Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa". Będziesz wstrząśnięta, jeśli nie zmieszana. 

Obrazek użytkownika Chatar Leon

24-11-2022 [19:33] - Chatar Leon | Link:

@Admin
Wydaje mi się, że napisanie porządnej pracy naukowej na temat zjawiska takiego jak pańszczyzna i losy polskich chłopów to sprawa nieco poważniejsza.
Właśnie poguglowałem chwilę na temat tej produkcji. Napisał ją nikomu nieznany autor, a nad książką rozpływają się w zachwytach jacyś "laureaci nagrody Nike" oraz publicyści postkomunistycznych czasopism. Czyli ta sama pajacownia, która bredzi o tym, jak to "Polacy przywiązywali dzieci do tarcz pod Cedynią" albo jest podniecona produkcjami swołoczy typu Bross, Hitlerking czy inny Grapkoski, według których Polacy w czasie II wojny nie zajmowali się bynajmniej  walką z Niemcami tylko mordowaniem Żydów.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

24-11-2022 [22:44] - wielkopolskizdzichu | Link:

Czyżby bycie laureatem nagrody Nike, źle świadczyło o pisarzu/publicyście?
Co wobec tego powiemy o twórczości Rymkiewicza, Barańczaka, Łazarkiewicza?

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

24-11-2022 [21:02] - wielkopolskizdzichu | Link:

To jakieś lewackie bredzenie. Pani Izabela, a jest to Osoba znająca się na wszystkim, relacje pomiędzy Panem a chłopem określiła nieledwie jako familijne i  pełne troski. 

Obrazek użytkownika u2

24-11-2022 [22:39] - u2 | Link:

To jakieś lewackie bredzenie

Skoro tak twierdzi lewacki harcerzyk z ZHP to musi być lewacka brednia. Lewackie bredzenie lewak z lewackiego ZHP zna od podszewki :-)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-11-2022 [23:51] - Imć Waszeć | Link:

"familijne i pełne troski". Dokładnie, bo na wschodzie chłopami narodowości polskiej była szlachta gołota. Jest kilka takich wioseczek koło Siemiatycz, gdzie do dziś mieszka "szlachta" i z byle kim nie zawiera małżeństw ;) Podobnie jest na Biuałorusi, ale tam już większość wymordowały chamy z Rosji, sztetli i kołchozów.

Obrazek użytkownika u2

24-11-2022 [23:57] - u2 | Link:

Podobnie jest na Biuałorusi, ale tam już większość wymordowały chamy z Rosji

Nie jest tak źle, moja ruska rodzinka najpierw uciekała przed Niemcami, potem przed Rosjanami.  Żyjemy w Polsce i bardzo te normalne życie sobie chwalimy :-)

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

25-11-2022 [00:03] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Dokładnie, bo na wschodzie chłopami narodowości polskiej była szlachta gołota. "

To ja wiem, nawet sami się zaprzęgali do orania, by szkapinie ulżyć.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

25-11-2022 [00:11] - wielkopolskizdzichu | Link:

i co najistotniejsze szlachcic gołodupiec nie był chłopem pańszczyźnianym, był tzw. domownikiem lub nawet posiadał gospodarstwo ale musiał w zamian za opiekę paręnaście godzin tygodniowo popracować z rodziną na rzecz Pana.
Chłop pańszczyźniany to jest zupełnie inna kategoria społeczno-gospodarcza. To jest coś o mniejszej wartości niż dojna krowa.

Obrazek użytkownika Pani Anna

24-11-2022 [23:30] - Pani Anna | Link:

@admin
Oj adminie, adminie...
Wiesz o masowych ucieczkach " wolnych" chłopów z Prus i Austrii do niewolniczej Polski? Skala tego zjawiska szła w setki tysięcy i kto wie, czy nie była jedną z przyczyn rozbiorów. 
Wiesz, że ok. 15% studentów Uniwersytetu Jagiellonskiego stanowili chłopscy synowie? Stala przed nimi otworem kariera naukowa lub duchowna, proszę bardzo: Jan z Ludziska, Adam z Napachania, Piotr Proboszczowic, Walenty Fontana, Grzegorz Skrobkowicz, Jakub Charvinius, Piotr z Górczyna, Stanisław Mareniusz, czy wreszcie Jan Brożek.
Po 20 latach kariery naukowej, duchownej lub wojskowej uzyskiwało się z nadania Króla tytuł szlachecki...
Wiesz, ze magnaci i wielcy właściciele ziemscy organizowali ucieczki chłopów do swoich majątków,  tak wielki był niedobór rąk do pracy. Oferowali im oczywiście lepsze warunki niż dotychczasowe, np. Chłop,  który zdecydował się osiąść na wschodzie, (tereny dzisiejszej Ukrainy I Białorusi) otrzymywał materiał na budowę domu, opał na zimę i ok. 35ha ziemi do własnej uprawy? Ci chłopi zostali zresztą rozparcelowaniu po Rewolucji jako obszarnicy...
Można by tak długo,  aż się prosi, żeby wreszcie ktoś porzadnie potraktował temat.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

24-11-2022 [23:57] - wielkopolskizdzichu | Link:

Wypisujesz androny, aniuta. Sprawy związane z w/w działaniami dotyczą okresu prosperity Korony i Litwy, po XVII wieku gdy możliwości finansowe szlachcica spadły do minimum, to sytuacja jego chłopa pogorszyła się tym bardziej. Po Potopie, po utraceniu czarnoziemów ukraińskich, po utraceniu ziem pruskich rozpoczął się wyzysk taki jaki jest zawsze udziałem biedoty która ma prawa, nad jeszcze większą biedotą która praw nie ma. Ty chyba znasz historię Polski z fresków u Ojca Tadeusza, gdzie rumiane i pyzate chłopstwo stoi pod rękę z herbowymi.

​Gdyby sytuacja była taka jak oopisywana przez ciebie to Skarga nie rzucał by z ambony gromów na szlachtę za nieludzkie traktowanie chłopów, a Jan  Kazimierz w Ślubach Lwowskich nie obiecywałby przed Najświętszą Panienką poprawy doli tegoż chłopstwa. Spalamy też lewackie książki Orzeszkowej, Żeromskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej. Twoim zdaniem sieją kłamstwo opisując niedolę chłopów pańszczyźnianych.

Obrazek użytkownika Jan1797

25-11-2022 [00:12] - Jan1797 | Link:

Tego się nie spodziewałem 

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

24-11-2022 [23:11] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Mówimy o czasach w historii Polski, w których przysłowiowemu chłopu panszczyznianemu własna chata i opał na zimę należały się jak psu kość."
Chłopu pańszczyźnianemu nic się nie należało, kupowany był lub przejmowany z dobrodziejstwem inwentarza i wyłącznie od kaprysu Pana zależało jego uposażenie, zakres i czas pracy i ewentualne kary. Był całkowicie pozbawiony osobowości prawnej.  Jeśli jakiś obcy szlachcic go zatłuk to odszkodowanie otrzymywał jego Pan czyli inny szlachcic, rodzina chłopa żadnego odszkodowania nie otrzymywała. Czym inni byli pracownicy najemni z którymi szlachcic podpisywał  umowę czasową, i czym inni byli chłopi zobowiązani do odrobku na szlacheckim polu.
Chłop pańszczyźniany to było tanie narządzie, a nie człowiek.

Obrazek użytkownika Jan1797

29-11-2022 [21:12] - Jan1797 | Link:

Zdzichu w swojej okolicy powinieneś zapytać. Skąd w okresie IIRP tyle setek gospodarstw pozyskali chłopi w formie kupionej przy wsparciu Państwa Polskiego. Do tego stopnia powszechna to była rzeczywistość, że rzesza setek tysięcy wygnana została z "kraju warty"(1939-1940), a zadłużenie ówczesne gospodarstw rolnych tamtych rejonów mniejsze było niż w kresie dominacji twej jasnej z ciemności klasy politycznej lat 2010-2014.  Wolałem sam to napisać, zanim JzG sprowadzi cię na ziemię z zaczadzenia. Tu masz okres wcześniejszy postępem słynący w Europie, której to nędzną walutę proponują rzezimieszki nam wcisnąć: https://www.salcininkai.lt/pl/...
   W XVIII wieku słynna na całą Europę Rzeczpospolita Pawłowska obejmowała obszar ponad 3 tys. hektarów, miała własną konstytucję, herb, pieniądze, parlament, skarb, kasę samopomocy, szkołę itd. Jej prezydent, ks. Paweł Ksawery Brzostowski, zniósł w swych posiadłościach pańszczyznę, ziemię rozparcelował między chłopów i wprowadził spłaty tytułem wykupu. Dbał też o ich życie, kulturę i oświatę. W okresie świetności Republiki w Pawłowie został wybudowany pałac rezydencjonalny. Prawdopodobnie zaprojektował go włoski architekt Carlo Spampani. Niewielki, ale wybudowany zgodnie z wymogami ówczesnej mody pałac był parterowy, tylko po bokach i w centrum z widoczną nadbudową piętra. Fasadę stanowiła weranda z potężnymi kolumnami, podpierającymi balkon na piętrze. Domy i mieszkania włościan pawłowskich zaskakiwały wszystkich, którzy dobra Brzostowskiego odwiedzali. Zabudowania stanowiły wizytówkę zamożności i wysokiej kultury tamtejszych chłopów. Ściany wznoszono z ociosanych, gładkich bali, w domach obowiązywały szklane okna i murowane, wyprowadzane na dach kominy, wewnątrz - kaflowe piece i kuchnie. Konieczny element przy domach stanowiły ogrody, sady. Gdyby nie ostatni rozbiór Polski i klęska powstania kościuszkowskiego Rzeczpospolita Pawłowska mogłaby istnieć dalej. W 1794 roku Republika Pawłowska podzieliła losy państwa. 

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

01-12-2022 [23:12] - wielkopolskizdzichu | Link:

Co ma to wspólnego z sytuacją chłopa pańszczyźnianego przypisanego do czyjegoś folwarku niczym widły? To że paru właścicieli ziemskich przeprowadziło na swych włościach eksperymenty gospodarczo społeczne zmienia sytuację ogólną?
Jeśli tak to dlaczego w każdym powstaniu narodowym szlachta jak ognia bała się własnego chłopstwa.

Nawet w czasie wojny polsko - bolszewickiej Piłsudzki na kolanach prosił i Kościół i Witosa by spowodowali aby chłopstwo w szerokim tego słowa pojęciu wstępowało do WP. Tak się składa że pogardzani mieszkańcy wsi na wschód od Wisły uważali toczące się wówczas walki za "pańską wojnę."  Napływ do wojska mas wiejskich to dopiero wiosna 1920 roku. 

Po prostu historię znasz też tylko z durnych opowieści kończących się zawołaniem "z polską szlachtą polski lud", lubisz być oszukiwany.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-12-2022 [14:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

W tej notce historyczni chłopi pańszczyźniani to przykład tego, że w erze rolniczej niewolnictwo nie obniżało drastycznie wydajności pracy. Chłop pańszczyźniany czy Murzyn na farmie bawełny pracowali równie wydajnie, co wolni chłopi. Dlatego opłacał się terroryzm, opłacało się ludzi zniewalać, opłacało się ich okradać z pracy. A w nadchodzącej erze informatycznej to się już nie będzie opłacać, bo zniewolenie drastycznie obniża wydajność pracy. Dlatego państwa muszą upaść. Żadne historyczne tezy nie obalają tego twierdzenia, bo jeszcze nigdy w historii nie było ery informatycznej, były tylko ery: łowców-zbieraczy, rolnicza i przemysłowa — następujące po sobie w postępie geometrycznym, czyli w tempie wykładniczym. W tych dwóch ostatnich niewolnictwo poprzez terroryzm się opłacało. W pierwszej się nie opłacało, dlatego wtedy państw nie było. I dlatego ich nie będzie w czwartej erze. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-11-2022 [13:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Nie ma pań­stwa, ro­zu­mia­ne­go ja­ko de­mo­kra­tycz­na wspól­no­ta, to je­st oli­gar­chia "

Każ­de pań­stwo je­st rzą­dzo­ne przez oli­gar­chię, bo każ­de słu­ży do te­go, by garst­ka rzą­dzą­cy­ch i ich po­plecz­ni­ków mo­gła żyć z ter­ro­ry­zo­wa­nia i zdzie­ra­nia ha­ra­czy z więk­szo­ści miesz­kań­ców da­ne­go kra­ju, któ­rzy uczci­wie pra­cu­ją i ni­ko­mu nie wa­dzą. De­mo­kra­cja to za­wsze fa­sa­da dla oli­gar­chii. W Pol­sce tą oli­gar­chią są post­pe­ere­low­skie służ­by i ich po­plecz­ni­cy z PO, PiS, PSL i SLD. Współ­cze­śni Po­la­cy nie tyl­ko nie sta­no­wią de­mo­kra­tycz­nej wspól­no­ty, ale nie są na­wet na­ro­do­wą wspól­no­tą, bo zo­sta­li sku­tecz­nie skłó­ce­ni przez rzą­dzą­cą oli­gar­chię i się wza­jem­nie nie­na­wi­dzą bar­dziej niż daw­ny­ch na­jeźdź­ców, któ­rym zresz­tą wie­lu ocho­czo  się wy­słu­gu­je. Ide­ały gło­szo­ne przez de­mo­kra­tów to uto­pia — ni­gdy się te­go nie uda­ło zre­ali­zo­wać. Praw­dzi­wą, re­al­ną de­mo­kra­cję za­pew­nia tyl­ko wol­ny ry­nek, któ­ry pań­stwa za­wsze tłam­szą. Ta de­mo­kra­tycz­na, wol­no­ryn­ko­wa uto­pia wkrót­ce zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­na sa­ma, wbrew po­li­tycz­nym ten­den­cjom do cen­tra­li­za­cji, glo­ba­li­za­cji i eta­ty­za­cji, bo dzię­ki tech­no­lo­gii na­stę­pu­je wy­kład­ni­czy wzro­st wy­daj­no­ści pra­cy, a to spo­wo­du­je brak opła­cal­no­ści ter­ro­ry­zmu, a za­tem upa­dek wszyst­ki­ch pań­stw. Oli­gar­chia i hie­rar­chia wła­dzy bę­dą na­dal, ale już tyl­ko w ma­łej, gmin­nej ska­li, ta­kiej, że bę­dzie moż­li­wa de­mo­kra­tycz­na kon­tro­la — do­kład­nie ta­ka, ja­ką kon­su­men­ci spra­wu­ją na wol­nym ryn­ku nad każ­dą fir­mą. 

Obrazek użytkownika sake3

24-11-2022 [19:21] - sake3 | Link:

Przypuszczm,że gdy państwa nawet upadną to i tak zawsze będą bogaci i biedni.Przecież różna jest aktywnośc ludzka,różna zaradność życiowa, wytrzymałość na stresy i niepowodzenia czy konkurencję.Niemożność dotrzymania kroku,w koncu nawet choroby z pewnością przyczynią się do warstwy biedy.Człowiek jest tylko człowiekiem

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-11-2022 [02:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ależ oczywiście — zawsze będą biedni i bogaci — ale relatywnie, jedni będą bogatsi od innych, a od nich będą jeszcze biedniejsi. Ale jak państwa upadną, bo się przestanie opłacać terroryzm, to nie będzie biedy prowadzącej do niezdolności do utrzymania się przy życiu, nie będzie bezrobocia. Umierać będziemy tylko ze starości, choroby, w wyniku wypadku czy ataku bandytów, a nie z powodu braku pracy czy z biedy. Skrajna bieda i bezrobocie to coś, co wytwarza państwo. Tu o tym kiedyś pisałem: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika sake3

29-11-2022 [07:19] - sake3 | Link:

Czy zakłada Pan,że wszystkie państwa upadną jednocześnie? Czyli w takim razie jaką nazwę przyjąć do państwa które już nie jest państwem Czy wolny rynek i dostatek który pan przewiduje dostatecznie uchroni przed np.inwazją i terrorem obcych krajów jeśli struktur państwa już nie będzie?Państwo o zapędach imperialnych będzie miało ułatwione zadanie,bo nie z bardzo będzie się komu bronić Kto ma tę obronę zapewnić jeśli państwa już nie będzie.Jak rozumiem społeczeństwo ma się poddać albo musi,ale nie jest powiedziane że agresor czyli państwo terrorystyczne tą strukturę wolnego rynku uszanuje.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-11-2022 [17:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Pisałem to już wiele razy — państwa nie będą upadały nagle, to jest ewolucja, która już trwa. Tu o tym pisałem na tym portalu: https://naszeblogi.pl/63633-ja...

Obrazek użytkownika sake3

29-11-2022 [19:51] - sake3 | Link:

Mnie chodzi o coś innego,o porównanie a raczej przyrównanie tych teorii do obecnej sytuacji politycznej na świecie.Czy tworzenie na siłę Federacji Europejskiej nie jest przeciwieństwem głoszonej tezy o możliwościach wolności gospodarczej o jakiej pan pisał? Zamiast upadku państw jest globalizacja i wygląda na to że nie jest to pozbawione elementów terroru.Czy w takim razie rozumie pan UE a później Federację jako ten twór który odpowiada pana wyobrażeniom o państwie bez państwa ale z wolnością gospodarczą? Czy przy takim podporządkowaniu sobie państw w UE Niemcom gwarantuje się nawet wolność gospodarczą dla tych pomijanych?Pan planuje ewolucję do 25 lat,ale ta perspektywa raczej się oddala.Jeśli dodamy do tego Rosję z jej zapędami zdobywania to chyba nie ma o czym nawet mówić.Jaka może być wolność gospodarcza pod lufami karabinów?Państw mających takie same zamiary jak Rosja nie interesuje wolność gospodarcza podbitego narodu który jest traktowany jak kolonia.Państwo nie zdziera już haraczu w postaci podatków,ale z powodzeniem może robić to okupant i w jeszcze ostrzejszej formie..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-11-2022 [20:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Unia Eu­ro­pej­ska mu­si upa­ść tak sa­mo, jak Ro­sja, bo ta­kie mo­lo­chy są nie­opła­cal­ne. Już ten upadek widać. Tu o tym pisałem na tym portalu: https://naszeblogi.pl/63982-dl...

Obrazek użytkownika sake3

29-11-2022 [21:18] - sake3 | Link:

A Federacja Europejska o której coraz wiecej się mówi? A planowana  Eurazja? To widać będzie nieskończony ciąg..Jak pan chce to wszystko zmieścić w 25-ciu latach? Przecież takich molochów podleglych Niemcom czy Rosji i Niemcom nie da się przekształcić ani zlikwidować.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-11-2022 [23:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Popatrz sobie na wykres funkcji wykładniczej, to zobaczysz jak to się mieści.