X

Naj­pierw by­ła era li­st dys­ku­syj­ny­ch, po­tem blo­go­wi­sk, a te­raz me­diów spo­łecz­no­ścio­wy­ch. Do­mi­nu­ją­ce for­my dys­ku­sji w In­ter­ne­cie ewo­lu­ują. Ja za­wsze by­łem w tym za­co­fa­ny. Już wszy­scy prze­szli na blo­gi, a ja cią­gle wy­sy­ła­łem ma­ile na li­sty dys­ku­syj­ne. Więc za­ło­ży­łem blo­ga i się po pew­nym cza­sie za­czą­łem dzi­wić, że ko­men­ta­rze są co­raz głup­sze, bo nie za­uwa­ży­łem, że wszy­scy prze­szli na fejs­bu­ka. Więc za­czą­łem dys­ku­to­wać na fejs­bu­ku, a tam do­sta­wa­łem ba­ny, aż sze­doł ban spo­wo­do­wał, że ma­ło kto wda­je się w po­le­mi­ki.

  Blogowiska już od daw­na scho­dzą na psy, ale ja cią­gle nie wi­dzia­łem al­ter­na­tyw. Aż Mu­sk prze­jął tłi­te­ra, na­zwał go X i się oka­zu­je, że tam są naj­lep­sze dys­ku­sje i naj­wię­cej wol­no­ści sło­wa. Więc po­wo­li prze­cho­dzę na X i tam za­pra­szam do dys­ku­sji: twitter.com/gps65

  Dla za­chę­ty prze­sy­łam kil­ka mo­ich tłi­tów:
       --------------------------------------------------------------------
  To do­brze, że dzi­wa­cy zwa­ni #LGBT się ujaw­nia­ją, ozna­cza­ją i re­je­stru­ją. Le­piej nie za­trud­niać ko­biet, pe­de­ra­stów i płcio­wy­ch po­pa­prań­ców! Im bar­dziej urzęd­ni­cy pań­stwa bę­dą wy­mu­szać obo­wiąz­ki za­trud­nia­nia lu­dzi spra­wia­ją­cy­ch kło­po­ty, tym bar­dziej bę­dzie ich za­stę­po­wa­ła #AI.
       --------------------------------------------------------------------
  Je­śli tar­cze bę­dą tyl­ko trosz­kę tech­no­lo­gicz­nie szyb­ciej roz­wi­ja­ne niż mie­cze, to wy­kład­ni­czy roz­wój obu spo­wo­du­je, że ta­nia tar­cza obro­ni nas przed mi­lio­nem naj­po­tęż­niej­szy­ch mie­czy. Dla­te­go al­bo pań­stwa nie­uchron­nie upad­ną w cią­gu po­ko­le­nia, al­bo na­stą­pi to­tal­na za­gła­da.
       --------------------------------------------------------------------
  Asy­stent­ka De Ni­ro żą­da od nie­go $12 mln, bo od­da­wał gło­śno mo­cz w ła­zien­ce pod­czas roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej z nią. Ja­ka z te­go na­ucz­ka? Ni­gdy nie na­le­ży za­trud­niać ko­biet do żad­nej pra­cy.
       --------------------------------------------------------------------
  W cią­gu 22 lat akap na­dej­dzie nie­uchron­nie, bo oso­bli­wo­ść tech­no­lo­gicz­na, któ­ra na­stą­pi oko­ło 2045 ro­ku, spo­wo­du­je cał­ko­wi­ty upa­dek pań­stw. Więc ma­my tyl­ko jed­no po­ko­le­nie, by się do te­go przy­go­to­wać, co naj­le­piej zro­bić po­przez po­ko­jo­we do­pro­wa­dze­nie do aka­pu wcze­śniej.
       --------------------------------------------------------------------
  Gdy UE prze­kształ­ci się w su­per pań­stwo so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne, to bę­dzie nam szko­dzić nie­za­leż­nie od te­go, czy w niej bę­dzie­my, czy nie. Bę­dąc poza, bę­dzie nam trud­niej to zmie­nić.
       --------------------------------------------------------------------
  Du­żym błę­dem wie­lu za­twar­dzia­ły­ch kor­wi­ni­stów je­st to, że zna­ją głów­nie bon-mo­ty @Jkm­Mik­ke, ale nie zna­ją je­go pre­cy­zyj­nej ar­gu­men­ta­cji, któ­ra za tym stoi i nie zna­ją jesz­cze pre­cy­zyj­niej­sze­go uza­sad­nie­nia na­ukow­ców, za któ­ry­mi Kor­win po­wta­rza. Brak im li­ber­ta­riań­skiej eru­dy­cji.
       --------------------------------------------------------------------
  Zga­dzam się na kom­pro­mis abor­cyj­ny za­pro­po­no­wa­ny przez Sta­ni­sła­wa Mi­chal­kie­wi­cza: na­le­ży do art. 148 ko­dek­su kar­ne­go, któ­ry mó­wi o za­bój­stwie czło­wie­ka, do­dać pa­ra­graf w brze­mie­niu: „W ra­zie za­bój­stwa dziec­ka jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne­go, sąd mo­że pod­że­ga­cza uwol­nić od ka­ry”
     --------------------------------------------------------------------
  Ni­gdy nie sły­sza­łem, by co­kol­wiek złe­go, fał­szy­we­go, nie­pra­wi­dło­we­go, nie­słusz­ne­go po­wie­dzie­li Kor­win, Ber­ko­wi­cz, Braun, Wi­pler, So­śnie­rz, Ment­zen czy Bo­sak. Dla­te­go ich po­pie­ram i gło­su­ję na ich ugru­po­wa­nie. Jak się po­dzie­lą, to też ich bę­dę po­pie­rać.
       --------------------------------------------------------------------
  Nie je­st ła­two znisz­czyć do­mi­nu­ją­cą le­wi­cę. By to zro­bić sku­tecz­nie, trze­ba mieć jak naj­wię­cej dzie­ci, uży­wać sil­ni­ków spa­li­no­wy­ch na mak­sa, du­żo po­dró­żo­wać, je­ść mię­so i roz­wi­jać wszel­kie tech­no­lo­gie, na­wet nie­le­gal­nie. Wzro­st wy­daj­no­ści pra­cy oba­li so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne pań­stwo.
       --------------------------------------------------------------------
  Pierw­sze przy­ka­za­nie mo­ral­no­ści na­szej cy­wi­li­za­cji gło­si, że je­st wie­lu bo­gów, ale słu­chać po­win­ni­śmy tyl­ko na­sze­go. Na tym po­le­ga na­sza tra­dy­cyj­na to­le­ran­cja. Jed­nak­że już to­le­ran­cji na­uko­wej nie ma­my, bo na przy­kład astro­no­mię uwa­ża­my za obiek­tyw­ną, a astro­lo­gię za za­bo­bo­ny.
       --------------------------------------------------------------------
  Ko­necz­ny usta­lił, że sto­su­nek do do­bra, praw­dy, zdro­wia, pięk­na i do­bro­by­tu po­wi­nien być mia­rą róż­nic cy­wi­li­za­cyj­ny­ch. To słusz­na mia­ra, jed­na z wie­lu, nie­mniej to je­st mie­szan­ka nie­kom­ple­men­tar­ny­ch po­jęć, bo tyl­ko trzy pierw­sze są obiek­tyw­ne.
       --------------------------------------------------------------------
  Imi­gra­cja pry­wat­na nie je­st zła. Ale zor­ga­ni­zo­wa­na, ma­ją­ca na ce­lu pod­bój, jak ta is­lam­ska, je­st zła. Fran­cja i Niem­cy już zo­sta­ły pod­bi­te i wkrót­ce bę­dą ka­li­fa­ta­mi — dżi­ha­dy­ści ro­bią to po­przez imi­gra­cję.
       --------------------------------------------------------------------
  Niem­cy i Fran­cja to są pań­stwa upa­dłe — w cią­gu kil­ku­dzie­się­ciu lat sta­ną się nie­uchron­nie ka­li­fa­ta­mi z rzą­dzą­cym pra­wem sza­ria­tu. Je­śli na­si oku­pan­ci de­cy­du­ją się sce­do­wać swo­ją wła­dzę wy­żej, na Unię Eu­ro­pej­ską, to w isto­cie czy­nią nas łu­pem wo­ju­ją­ce­go is­la­mu.
       --------------------------------------------------------------------
  W Pol­sce wszyst­kie war­to­ści li­be­ral­ne są też kon­ser­wa­tyw­ne, z wy­jąt­kiem jed­nej: zgo­dy na abor­cję. Pol­ski #kon­ser­wa­ty­zm to #li­ber­ta­ria­ni­zm. Na­sze tra­dy­cje to wol­no­ść po­li­tycz­na, to­le­ran­cja re­li­gij­na oraz swo­bo­da go­spo­dar­cza i oby­cza­jo­wa. Wol­ny ry­nek je­st sta­ro­pol­ski.
       --------------------------------------------------------------------
  Kie­dyś za­bu­rze­nia płci czy sek­su­al­no­ści by­ły uzna­wa­ne za cho­ro­bę, ale już nią nie są. Nie­dłu­go cho­ro­bą psy­chicz­ną prze­sta­ną być wszyst­kie za­bu­rze­nia toż­sa­mo­ści, w tym ga­tun­ko­wej czy baj­ko­wej. W ten spo­sób psy­chia­tria osią­gnie nie­by­wa­ły suk­ces, li­kwi­du­jąc cho­ro­by psy­chicz­ne.
       --------------------------------------------------------------------
  PO wkrót­ce przej­mie TVP i wy­wa­li wszyst­ki­ch pi­sow­ski­ch pro­pa­gan­dy­stów, a na ich miej­sce po­wo­ła jesz­cze gor­szy­ch. W ogó­le mi tej szczuj­ni nie żal. Nie­ch wszyst­ki­ch funk­cjo­na­riu­szy czar­ne­go pi­ja­ru szlag tra­fi! Bo­daj ich ród wy­ga­sł! Bo­daj dia­beł du­szę z ni­ch wy­wló­kł...
       --------------------------------------------------------------------
  Pro­po­nu­ję ze­rwać z na­tu­rą i przej­ść na kul­tu­rę. Pro­po­nu­ję ze­rwać z plot­ko­wa­niem, emo­cja­mi, ob­ga­dy­wa­niem, ta­jem­ni­ca­mi, od­rzu­cić pier­wia­stek żeń­ski i przej­ść na mę­ski, na że­la­zną lo­gi­kę, cy­wi­li­zo­wa­ną or­ga­ni­za­cję, ra­cjo­nal­ne za­cho­wa­nie, trans­pa­rent­no­ść i gru­bo­skór­no­ść.
       --------------------------------------------------------------------
  Wkrót­ce wła­dzę przej­mie #AI, więc ca­łe to gra­nie na emo­cja­ch w po­li­ty­ce, czar­ny PR i hejt za­nik­ną i trze­ba bę­dzie ści­śle ro­zu­mo­wać i me­ry­to­rycz­nie po­le­mi­zo­wać. Kor­win ucząc nas lo­gicz­ne­go my­śle­nia, sen­sow­ne­go ar­gu­men­to­wa­nia i mą­dre­go uza­sad­nia­nia przy­go­to­wał nas na to.
       --------------------------------------------------------------------
  Przed wy­bo­ra­mi wszyst­kie sta­cje te­le­wi­zyj­ne za­pra­sza­ły do roz­mów tyl­ko głup­ków, któ­rzy ga­da­li to­tal­ne ko­co­poły. Dziś, tuż po wy­bo­ra­ch, roz­mo­wy w stu­dia­ch na­gle sta­ły się sen­sow­ne i są za­pra­sza­ni mą­drzy eks­per­ci. Z dnia na dzień na­stą­pi­ła to­tal­na zmia­na po­zio­mu roz­mów.
       --------------------------------------------------------------------
  Nie­któ­rzy ra­dzą chcą­cym być nie­za­leż­ny­mi, by uczy­li się rze­czy prak­tycz­ny­ch, przy­dat­ny­ch, gdy prąd wy­łą­czą. By roz­ma­wia­li na ży­wo, by zna­li tech­ni­ki su­rvi­va­lo­we. To są do­bre ra­dy, ale nie­peł­ne. Ja do ni­ch to do­kła­dam: zro­zum, ucz się, roz­wi­jaj no­wo­cze­sne tech­no­lo­gie. Każ­dy mie­cz ma tar­czę, każ­da ak­cja wy­wo­łu­je re­ak­cję. Nie je­st tak, że tech­no­lo­gia nas znisz­czy — ona mo­że też nas obro­nić. Tyl­ko mu­si­my ro­zu­mieć, co się dzie­je, jak jej uży­wać, jak ona dzia­ła.
       --------------------------------------------------------------------
  Cze­mu oni w tym Sej­mie skła­da­jąc ślu­bo­wa­nie, w więk­szo­ści wy­ko­ny­wa­li po wsta­niu ge­st za­pię­cia so­bie gu­zi­ka od ma­ry­nar­ki? Ro­zu­miem, że wy­god­nie się sie­dzi z roz­pię­tą ma­ry­nar­ką, ale prze­cież moż­na so­bie gu­zik za­wcza­su za­piąć i wsta­jąc do przy­się­gi tyl­ko ja­kiś ge­st przy­się­gi rę­ką wy­ko­nać. Czy to ma ja­kieś ma­gicz­ne zna­cze­nie, ta­kie jak to, że skrzy­żo­wa­nie pal­ców po­wo­du­je, że moż­na przy­się­gi nie do­trzy­mać? Mo­że cho­dzi o to, że jak przy ślu­bo­wa­niu za­pi­na się gu­zik, to moż­na od­dać nie­pod­le­gło­ść wbrew ślu­bo­wa­niu?
       --------------------------------------------------------------------
  Wyj­ście z UE to nie je­st pro­sty pro­ces i trze­ba się do te­go od­po­wied­nio przy­go­to­wać. Nie da się te­go zro­bić na hu­ra. Pó­ki zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść Po­la­ków i ich par­la­men­tar­na re­pre­zen­ta­cja go­dzi się na utra­tę nie­pod­le­gło­ści i na przy­ję­cie wszyst­ki­ch głu­pot z UE, to opu­ścić jej się nie da i le­piej pró­bo­wać ją re­for­mo­wać i we­to­wać te głu­po­ty. W tym ce­lu le­piej je­st współ­pra­co­wać z si­ła­mi po­li­tycz­ny­mi w in­ny­ch kra­ja­ch UE, by po­wstrzy­mać sza­leń­stwo eu­ro­pej­ski­ch elit.
       --------------------------------------------------------------------
  So­cjal­de­mo­kra­cja dą­ży do re­du­ko­wa­nia nas. Nisz­czą nas za­mor­dy­zmem i za­sił­ka­mi. Re­du­ku­ją nam za­rob­ki i do­cho­dy. Ogra­ni­cza­ją wol­no­ść po­ru­sza­nia się. Po­la­cy te­go chcą, bo do Sej­mu wy­bra­li 442 so­cjal­de­mo­kra­tów. Do­brze, że pół­to­ra mi­lio­na z nas nie chce się dać zre­du­ko­wać. Wal­ka trwa.
       --------------------------------------------------------------------
  Wy­wra­ca­nie sto­li­ka przez Kon­fe­de­ra­cję to by­ła me­ta­fo­ra. Cho­dzi­ło o ze­rwa­nie roz­mów two­rzą­cy­ch ko­ali­cję rzą­do­wą, gdy się je­st ję­zycz­kiem u wa­gi i bez za­sia­da­nia przy sto­le ko­ali­cyj­nym z Kon­fe­de­ra­cją nikt rzą­du nie po­wo­ła. Gdy tak się nie sta­ło, to wy­wra­ca­nie sto­li­ka stra­ci­ło sens. Me­ta­fo­rycz­ne ha­sło: „wy­wró­ci­my sto­lik” w kon­tek­ście nie­daw­ny­ch wy­bo­rów na­le­ży prze­tłu­ma­czyć na: „uczyń­cie nas ję­zycz­kiem u wa­gi, a nie do­pu­ści­my do rzą­dów ani PO, ani PiS”. Wy­bor­cy od­po­wie­dzie­li ne­ga­tyw­nie, nie chcie­li prze­wró­ce­nia sto­li­ka, chcie­li rzą­du PiS lub PO. No to bę­dą na­dal re­du­ko­wa­ni, bo za du­żo dwu­tlen­ku wę­gla wy­dzie­la­ją. Ję­zy­czek u wa­gi to też me­ta­fo­ra. Wy­tłu­ma­czyć co ozna­cza?
       --------------------------------------------------------------------
  W War­sza­wie wła­dze mia­sta i no­we wła­dze pań­stwa szy­ku­ją nam Stre­fę Wy­klu­cze­nia Ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Tak dra­stycz­nie ogra­ni­cza­nej wol­no­ści nie by­ło na­wet za pierw­szej ko­mu­ny. Ko­niecz­ne bę­dzie za­sto­so­wa­nie oby­wa­tel­skie­go nie­po­słu­szeń­stwa. Bę­dę jeź­dził do cen­trum sta­ry­mi gra­ta­mi.
       --------------------------------------------------------------------
  Wy­star­czy prze­żyć jesz­cze jed­no po­ko­le­nie, a po­tem dzię­ki na­no­rur­kom, In­ter­ne­to­wi rze­czy, zim­nej fu­zji, ro­bo­tom, dro­nom i na­no­ro­bo­tom oraz sztucz­nej in­te­li­gen­cji, i dzię­ki ty­siąc­om rze­czy, któ­ry­ch dziś na­wet nie po­tra­fi­my so­bie wy­obra­zić, sta­nie­my się nie­śmier­tel­ni i za­miesz­ka­my na Mar­sie. W każ­dym ra­zie dziś uro­dzo­ne dzie­ci wcho­dząc w do­ro­sło­ść, bę­dą żyć w kom­plet­nie in­nym świe­cie — świe­cie, któ­re­mu świat dzi­siej­szy nie bę­dzie do ni­cze­go po­trzeb­ny. Skoń­czy się kon­ser­wa­ty­zm.
       --------------------------------------------------------------------
  Plat­for­ma X co­raz bar­dziej mi się po­do­ba. Zro­bi­łem tu ki­la­ka wpi­sów, za któ­re na fejs­bu­ku do­sta­wa­łem ba­na i nic. Nie mam też tu chy­ba sze­doł ba­na. A ostat­nio oka­zu­je się, że plat­for­ma za­czy­na unie­za­leż­niać się od Ży­dów, któ­rzy wszę­dzie wspie­ra­ją le­wi­cę i po­li­tycz­ną po­praw­no­ść.
       --------------------------------------------------------------------
Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Ta­gi: gps65, portale, blogi, X, Twitter

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

19-11-2023 [00:04] - Alina@Warszawa | Link:

Śmieszny ten pozew jakiejś kobiety o zbyt głośne sikanie. Nie byłoby problemu, gdyby nie było przenośnych telefonów - to jest główny winny. 
Jako pracodawca miałabym inne zalecenie - nie zatrudniać facetów, którzy sikają w czasie rozmowy telefonicznej (płeć rozmówcy nie ma znaczenia, chodzi o zasadę). 
A poza tym moje doświadczenie jako pracodawcy: jakość pracy nie zależała od płci, ale wychowania, odpowiedzialności, szkoły. Zatrudniałam na umowę o dzieło, więc nie miałam problemu z zasiłkami, chorobami, ciążami, kacami. Płaciłam tylko za pracę, której czas i zakres uzgadniałam w dogodnym dla obu stron terminie. Piękny układ, wszyscy znali zasady.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-11-2023 [18:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jakość pracy nie zależy od płci, ale od predyspozycji, a te różne płcie mają różne.

Obrazek użytkownika sake3

19-11-2023 [17:09] - sake3 | Link:

Czyli trzeba nam zrozumieć,że członkowie KOnfederacji nie znają  nawet ,,precyzyjnej argumentacji'' swojego do niedawno guru.Skoro tak ostentacyjnie najpierw go zawiesili a potem usunęli z partii to świadczy,że nie ma tam wzajemnego zrozumienia a on sam zamierza zakładać nową partię. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-11-2023 [18:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jak czegoś nie rozumiesz, to zawsze możesz spytać.

Obrazek użytkownika sake3

19-11-2023 [19:01] - sake3 | Link:

Nie o mnie tu chodzi.,ja akurat  rozumiem,tylko dlaczego KOnfederacja  nie rozumie argumentów swojego mistrza?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-11-2023 [21:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bo ci, którzy nie znają, nie czytają książek.

Obrazek użytkownika Tezeusz

20-11-2023 [09:11] - Tezeusz | Link:

konfa to russkie ścierwo