Odmawianie człowieczeństwa

Le­wi­ca od­ma­wia wszyst­kim lu­dziom czło­wie­czeń­stwa. Każ­dy z nas był kie­dyś em­brio­nem, a le­wi­ca twier­dzi, że nie by­li­śmy wte­dy czło­wie­kiem. Ta od­mo­wa czło­wie­czeń­stwa skut­ku­je tym, że le­wi­ca ak­cep­tu­je to, że wol­no nas le­gal­nie za­mor­do­wać. Kie­dyś nie umia­łem mó­wić i my­śleć, nie by­łem peł­no­spraw­ny, by­łem ma­ły i nie­do­łęż­ny. Le­wi­ca ta­kim osob­ni­kom od­ma­wia czło­wie­czeń­stwa i żą­da za­le­ga­li­zo­wa­nia moż­li­wo­ści po­za­bi­ja­nia nas.

  Em­brion je­st roz­wi­ja­ją­cym się czło­wie­kiem, któ­re­mu mó­zg się two­rzy, więc nie je­st w peł­ni spraw­ny. Czło­wiek się roz­wi­ja na każ­dym eta­pie swo­je­go ży­cia — jed­ne or­ga­ny się two­rzą, in­ne mo­gą być am­pu­to­wa­ne al­bo uszko­dzo­ne. Le­wi­ca twier­dzi, że je­śli ko­muś bra­ku­je ja­kichś or­ga­nów, to na­le­ży mu od­ma­wiać czło­wie­czeń­stwa.

  W przy­pad­ku em­brio­na ma­my do czy­nie­nia z ko­mór­ka­mi, z któ­ry­ch nie­uchron­nie po­wsta­nie mó­zg i in­ne or­ga­ny. Za­bi­cie ich to unie­moż­li­wie­nie te­mu czło­wie­ko­wi by mó­zg zbu­do­wał. Czło­wiek to nie sta­tycz­ny byt, ale dy­na­micz­ny pro­ces i ten pro­ces moż­na si­łą za­trzy­mać na do­wol­nym eta­pie roz­wo­ju. Ta­kie za­trzy­ma­nie na­zy­wa się za­bój­stwem i nie ma zna­cze­nia, któ­re­go eta­pu do­ty­czy.

  Znisz­cze­nie stęp­ki po­ło­żo­nej pod bu­do­wę stat­ku to uszko­dze­nie te­go stat­ku. Uszko­dze­nie cu­dze­go stat­ku, na­wet naj­drob­niej­sze, to na­ru­sze­nie praw wła­sno­ści — to zła­ma­nie przy­ka­za­nia „nie krad­nij”. Do­kład­nie tak sa­mo je­st z czło­wie­kiem: każ­da in­ge­ren­cja w je­go roz­wój, na­wet naj­drob­niej­sza, to na­ru­sze­nie je­go pra­wa do ży­cia — to zła­ma­nie przy­ka­za­nia „nie mor­duj”. Tak jak kra­dzie­żą je­st uszko­dze­nie mie­nia w trak­cie bu­do­wy, tak i mor­der­stwem je­st po­wstrzy­ma­nie bu­do­wy czło­wie­ka.

  Sil­nik to klu­czo­wy ele­ment stat­ku, bez te­go sta­tek nie ma sen­su, ale na­wet gdy sta­tek jesz­cze nie ma sil­ni­ka, to nie wol­no go ukra­ść. Mó­zg to klu­czo­wy or­gan czło­wie­ka, ale na­wet jak go jesz­cze nie ma, to nie wol­no go za­bić.

  Ja ro­zu­miem, że moż­na nie­któ­rym lu­dziom od­ma­wiać czło­wie­czeń­stwa i moż­na twier­dzić, że ich za­mor­do­wa­nie po­win­no być le­gal­ne. Jed­nak­że to pro­blem mo­ral­ny czy praw­ny, a nie bio­lo­gicz­ny. Bio­lo­gicz­nie em­brion czło­wie­ka to od­dziel­ny, ca­ło­ścio­wy osob­nik ga­tun­ku ho­mo sa­piens.

  Gdy­by Le­wi­ca by­ła uczci­wa, to by przy­zna­ła wpro­st: uwa­ża­my, że czło­wiek na pew­nym eta­pie roz­wo­ju, mi­mo że bio­lo­gicz­nie je­st od­dziel­nym osob­ni­kiem ga­tun­ku ho­mo sa­piens, nie je­st pod­mio­tem mo­ral­no­ści, nie ma praw przy­na­leż­ny­ch lu­dziom i dla­te­go je­go opie­kun­ka po­win­na mieć pra­wo go le­gal­nie za­bić, je­śli uzna, że jej prze­szka­dza.

  Na­stęp­nym kro­kiem je­st od­ma­wia­nie praw ludz­ki­ch lu­dziom sta­rym, nie­do­łęż­nym, scho­ro­wa­nym, upo­śle­dzo­ny, wy­ma­ga­ją­cym opie­ki. Gdy ich opie­kun stwier­dzi, że mu ta­ki czło­wiek prze­szka­dza, to po­wi­nien mieć pra­wo go le­gal­nie za­bić. Mat­ka mo­że nie­sa­mo­dziel­ne dziec­ko za­bić, to i dzie­ci po­win­ny mieć pra­wo za­bić mat­kę, gdy za­cznie im prze­szka­dzać.

  Abor­cja nie ma uza­sad­nie­nia bio­lo­gicz­ne­go, ale eko­no­micz­ne. Mat­ki za­bi­ja­ją swo­je dzie­ci, bo ich nie stać na nie, nie ma­ją wa­run­ków, by się ni­mi opie­ko­wać, nie ma­ją na to środ­ków i chę­ci. Do­kład­nie w ta­kiej sa­mej sy­tu­acji mo­gą się zna­leźć dzie­ci opie­ku­ją­ce się nie­do­łęż­ny­mi mat­ka­mi. Z przy­czyn eko­no­micz­ny­ch mo­gą nie mieć wa­run­ków i nie chcieć się mat­ka­mi opie­ko­wać. Je­śli go­dzi­my się na za­le­ga­li­zo­wa­nie za­bój­stwa, to w obu przy­pad­ka­ch, a nie tyl­ko w pierw­szym. Je­śli od­ma­wia­my ko­muś czło­wie­czeń­stwa, to kon­se­kwent­nie wszyst­kim, któ­rzy są dla nas cię­ża­rem.

  W nie­któ­ry­ch kra­ja­ch już ten na­tu­ral­ny roz­wój le­wi­cy na­stą­pił i tam nie tyl­ko abor­cja je­st le­gal­na, ale i eu­ta­na­zja – a za­tem za­bi­ja­nie bar­dzo mło­dy­ch i bar­dzo sta­ry­ch lu­dzi. W Pol­sce też to na­stę­pu­je. Eu­ge­ni­ka to na­tu­ral­ny kie­ru­nek roz­wo­ju my­śli le­wi­co­wej. Osta­tecz­nym ce­lem je­st le­ga­li­za­cja każ­de­go mor­der­stwa, no bo każ­dy czło­wiek mo­że nam ja­koś prze­szka­dzać. Le­ka­rzom trze­ba do­fi­nan­so­wać kup­no sie­kier. Nie ma żar­tów z fi­lo­zo­fią, mo­ja ty Pie­trow­na Zo­fio.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, lewica, aborcja, eutanazja

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

31-10-2023 [17:14] - wielkopolskizdzichu | Link:

Prawica mając w planach przymuszanie kobiet do rodzenia dzieci nawet gdy zagraża to życiu kobiety też je odczłowiecza. 

Obrazek użytkownika u2

31-10-2023 [18:07] - u2 | Link:

Kłamiesz.

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-10-2023 [18:07] - Tezeusz | Link:

@wielkopolski rus
Nie dość ze jesteś komuch z zerową wiedzą i patriotyzmem ale że czujesz się także kobietą ? lgbt dewiant! . Dzisiaj w szpilkach i staniczku  z tęczową szmatką...hahahahaha
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

31-10-2023 [18:23] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Twój komentarz jest chamski. Nie życzę sobie takiego rynsztokowego języka na moim blogu. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. Tu jest twoje miejsce: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-10-2023 [18:36] - Tezeusz | Link:

@Swirek
Ty sobie życzyłeś zwycięstwo konfy i co i gawno....

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-11-2023 [00:50] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Idź sobie stąd chamie i nigdy nie wracaj.

Obrazek użytkownika sake3

31-10-2023 [18:08] - sake3 | Link:

Po co te kłamstwa? Nc się nie zmieniło dotychczas w sprawie konieczności aborcji w szczególnych przypadkach-zagrożenia życia kobiety np.ciąża pozamaciczna czy ciąży w przypadku gwałtu.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

31-10-2023 [18:23] - wielkopolskizdzichu | Link:

Kierunek ideologiczny znacznej części PiS i KK jak i wyznawców obojga jest jednoznaczny. Człowiek, wedle takich jak ty i reszty pisiorów, w stanie prenatalnym jest darem Boga dla kobiety i bez względu na powody znalezienia się tego daru w macicy i rezultaty pobytu w macicy ma być traktowany jako dar nie podlegający usunięciu. Jeśli PiS w następnej kadencji przejmie władzę pojawi się prawo zmuszające kobiety do rodzenia nawet jeśli ciąża będzie efektem gwałtu. Skoro pisowcom i wyznawcom KK  nie przeszkadza mordowanie kobiet w szpitalach to dalsze zmiany w prawie aborcyjnym też im przeszkadzać nie będą.

Obrazek użytkownika sake3

31-10-2023 [18:44] - sake3 | Link:

@wielkoolskizdzichu....Wolę być pisiorem niż takim niedoukiem i baranim łbem jak pan.No chyba że pisał pan te swoje idiotyzmy po pijanemu to tylko w części pana tłumaczy. Kobiet nie morduje się w szpitalach ,przy każdej chorobie,operacji czy zabiegu istnieje ryzyko utraty życia.          

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

31-10-2023 [18:21] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"...mając w planach przymuszanie kobiet do rodzenia dzieci nawet gdy zagraża to życiu kobiety..."

A konkretnie kto ma takie plany? Poproszę o odnośnik do wypowiedzi przedstawiającej te plany z informacją kto to twierdzi i do jakiej organizacji należy.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

31-10-2023 [18:38] - wielkopolskizdzichu | Link:

Nikt wprost nie napisze o tym, ale taka jest naturalna konsekwencja wcielania  w życie nauk JPII i PiS jest na tej ścieżce. Przed 2019 PiS i jego szczekaczki nazywały Głodek agentką Kremla, po 2019 pomysły Głodek już nie są inspiracją kremlowską.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-11-2023 [00:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Z jakich konkretnie nauk JPII wynika to, że kobiety należy przymuszać do rodzenia, gdy to zagraża ich życiu? Kto to jest Głodek?

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

01-11-2023 [04:13] - wielkopolskizdzichu | Link:

1. Pomyliłem nazwisko. Godek Kaja nie Głodek. To pewnie związane z tym że Kaja ma głód na zgnojenie życia innym kobietom. Taki głód jak wynika z wpisów nie jest obcy również Tobie Blogerze.
2. Św. Jan Paweł II encyklika „Evangelium vitae”
„W przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu"
Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości.
Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”
Oczywiście że JPII nie mówił wprost na ile lat więzienia skazywać kobietę i lekarza za zabieg aborcji w przypadku gdy ciąża zagraża życiu lub powstała w wyniku gwałtu, natomiast jego oczekiwania i wskazania są bardzo wyraźne.
Niezwykle prosto jest realizować takie nauki co widać po decyzjach PiS i towarzyszącym tym decyzjom aplauzie i oczekiwaniach ze strony Prawdziwych Polaków, gorzej z realizacją innych kierunków.

Obrazek użytkownika Władysław Ludendorf

01-11-2023 [09:40] - Władysław Ludendorf | Link:

Kobieta ta przynajmniej troszczy się o swoje dziecko, które dla ciebie z-chuju dzieckiem nie jest, dla ciebie jest odpadem produkcyjnym przeznaczonym do eksterminacji. Ale nie martw się, twoje głupki, które są jeszcze głupsze niż się im wydaje (za red. Lisem) wygrały te wybory, więc wkrótce 12 tygodni wita. Tylko patrząc w statystyki nie zajarzyłem tej obawy przed gwałtami, skoro wykonuje się kilka aborcji rocznie (gdy ciąża jest wynikiem gwałtu), no ale powody mogą być dwa. Pierwszy to platformiany program aktywizacji kobiet pilotowany przez platformianego knura Śliwińskiego "praca za sex", a drugi to rozwiązanie problemów niechcianych ciąż z nielegalnymi imigrantami Senyszyn, których PO przyjmie na pokorną prośbę KE w przyszłym roku.

Ciekawy jest też kontekst podważania godności ludzkiej przez ciebie, z-chuju. Ale nie martw się za bardzo, prof. Górecki już przygotowuje program konz.-lagrów dla takich jak ja, a w sukurs idzie mu Bratkiewicz dehumanizując takich jak ja nazywając małpoludzią czeredą. Plany ciekawe i aż niecierpliwię się, by zobaczyć jak zaczną być wdrażane przez was. Tylko skąd wy, rury, weźmiecie kadry do ich realizacji? Chyba zwerbujecie z tych imigrantów, bo miejscowi wolą bawić się w queer.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-11-2023 [17:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nijak z tych fragmentów nie wynika, że w przypadku gdy ciąża zagraża życiu matki, państwo powinno nakazać i dopilnować by zginęła i ona, i jej dziecko, i nie wolno jej uratować kosztem życia dziecka, które by i tak nieuchronnie umarło. Zgodnie z chrześcijańską moralnością decyzje w taj sprawie podejmuje tylko kobieta — może się poświęcić dla dziecka i umrzeć, jeśli to uratuje dziecko, może też poprosić o ratowanie jej, a nie dziecka, które nieuchronnie umrze. Nie radzę się wypowiadać na temat moralności, której się nie zna i nie rozumie. 

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

01-11-2023 [19:16] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Zgodnie z chrześcijańską moralnością"
Matka która się nie poświęci dla ratowania dziecka nienarodzonego godna jest potępienia. Wszak taką rolę przeznaczył jej Bóg zgodnie z naukami Ojców Kościoła.
Jako stworzenie gorsze od mężczyzny ma obowiązek bezgranicznego poświęcenia się i zawierzenia Bogu, a nie lekarzom.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-11-2023 [11:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

W chrześcijańskiej moralności kobieta nie jest gorsza od mężczyzny i nie ma obowiązku bezgranicznego poświęcania się. Nie wykazałeś tego żadnym cytatem z jakiejkolwiek encykliki.

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

01-11-2023 [04:36] - Zbyszek_S | Link:

Ale przecież Autor jest ateistą i liberałem. Pojęcie człowieczeństwa czy wartości człowieka w liberalnym ateizmie nie ma żadnego umocowania poza subiektywnym twierdzeniem liberała lub narzuconą normą prawną. Dlatego liberałowie na zachodzie są za aborcją i lgb, co do t oraz plus to bywają różnice. Autor dowodził na przykład wcześniej, że powinno istnieć prawo zezwalające ludziom na sprzedawanie się w niewolę i zostanie niewolnikami. Człowieczeństwo tutaj nie stało na przekszodzie.

Zatem tez ogólna jest słuszna. Człowiek to człowiek, człowieczeństwo jest wyjątkowe, godność człowieka jest nieusuwalna. Dalsze podpinanie tej słusznej tezy do ateistycznego liberalizmu, nie znajduje sensownych podstaw, co zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę wiele czynników, o których nie ma sensu pisać.

Wartość człowieczeństwa wynika z wiary w Boga. I to nie w dowolny obraz/wersję Boga, tylko z wiary w Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Człowieka dlatego nie wolno mordować ani krzywdzić, bo w nim mieszka, jest, Bóg, którego obecność, jest dla człowieka szansą, możliwością i zadaniem, którego obecność stanowi o zdolności człowieka do transcendencji, to jest przekroczenia samego siebie, swojego własnego sposobu istnienia w drodze do istnienia innego, którego człowiek nie zna, którego się spodziewa, które będzie jak obudzenie się po śnie, jakim jest obecne życie.

To dlatego, ze względu na tę Bożą obecność w człowieku i jego umocowanie w "Świecie przyszłym", nie można mordować ani krzywdzić człowieka. Bez wiary w Boga, tak naprawdę, wszystko wolno, bo wszystko jest kwestią umowy i oceny.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

01-11-2023 [05:16] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Człowieka dlatego nie wolno mordować ani krzywdzić, bo w nim mieszka, jest, Bóg,."
Czy wolno zatem Królowi Chrześcijańskiemu w wojnie sprawiedliwej uciekać się do stosowania przeciw niesprawiedliwym chrześcijanom, pomocy ze strony swych poddanych niebędących  chrześcijanami?

Obrazek użytkownika spike

01-11-2023 [09:56] - spike | Link:

@zdzichu
człowieku bez sumienia, podstawowej cechy człowieczeństwa,
Król Chrześcijański nauczał, że każdy człowiek jest "dzieckiem Bożym", wszyscy ludzie są dla siebie braćmi, każdemu należy pomagać, uczył też, że życie jest darem Boga i do niego należy, człowiek nie ma prawa odbierać je komukolwiek, jak sobie samemu.
Nie wymyślaj i nie konfabuluj, są wyjątki prawa odebrania życia, jeżeli twoje czy twojej rodziny jest zagrożone.

Twoje niehumanitarne poglądy stawiają ciebie niżej niż zwierzęta, nie zasługujesz na miano człowieka.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

01-11-2023 [11:12] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Król Chrześcijański  ........"
O Jagielle i Włodkowicu ty słyszałeś i o Soborze w Konstancy?

Obrazek użytkownika Jabe

01-11-2023 [06:21] - Jabe | Link:

Czy jednak człowiek, który nie może decy­dować o sobie, cechuje się przez to wię­kszym czło­wie­czeń­stwem?

Obrazek użytkownika spike

01-11-2023 [09:36] - spike | Link:

@jabe,
a kto ci zabrania decydować o sobie, możesz wejść na dach domu i skoczyć na głowę, ale nie masz prawa w dowolnej odmianie, namawiać, pomagać czy pozbawiać życia innego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-11-2023 [17:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Ale przecież Autor jest..."

Argumenty ad personam to samoponiżanie się, to deklaracja głupoty, bezradności argumentacyjnej i chamstwa. 

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

02-11-2023 [09:53] - Zbyszek_S | Link:

1. To nie są "argumenty".
2. To jest przecież prawda.
3. To nie są cechy negatywne ani pejoratywne w sensie ogólnym, bo każdy liberalizm i ateizm, może oceniać różnie.
4. Salwowanie się ucieczką jest w pewnych momentach, "śliczną" ilustracją. Nic lepszego nie trzeba.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-11-2023 [11:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To nie są argumenty.