Przekop nie dla żeglarzy!

Uważ­ni czy­tel­ni­cy mo­je­go blo­ga wie­dzą, że by­łem pierw­szy, któ­ry wpły­nął pry­wat­nym jach­tem na prze­kop. Zo­sta­łem stam­tąd prze­pę­dzo­ny. Niemniej wciąż za­mie­rzam być pierw­szy, któ­ry go prze­pły­nie. Otwar­cie ślu­zy na prze­ko­pie za­po­wia­da­ne je­st od daw­na na 17 wrze­śnia 2022 roku. 

  W isto­cie my, że­gla­rze, je­ste­śmy tam tę­pie­ni. Wo­kół prze­ko­pu nie stwo­rzo­no żad­nej że­glar­skiej in­fra­struk­tu­ry — ma­rin, sli­pów, han­ga­rów, ta­wern etc... - w ogó­le te­go pro­jekt nie prze­wi­dział. Tu­ry­stów oglą­da­ją­cy­ch prze­kop od lą­du się tam mi­le wi­ta — na te­re­nie bu­do­wy stwo­rzo­no dla ni­ch par­kin­gi, a na­wet spe­cjal­ne wie­że wi­do­ko­we, ale że­gla­rze od­wie­dza­ją­cy prze­kop od wo­dy, są tę­pie­ni i prze­pę­dza­ni. Miej­sca do cu­mo­wa­nia tym­cza­so­we­go są już go­to­we, ale tyl­ko dla zna­jo­my­ch kie­row­ni­ka bu­do­wy — dla prze­cięt­ne­go że­gla­rza je­st tam za­kaz cumowania.

  To nie­praw­da, że ru­ch jed­no­stek pły­wa­ją­cy­ch po Za­le­wie Wi­śla­nym był uza­leż­nio­ny do stro­ny ro­syj­skiej, któ­ra utrud­nia­ła wpły­wa­nie tam przez Cie­śni­nę Pi­ław­ską. Do tej po­ry wszyst­kie jed­nost­ki zdol­ne do pły­wa­nia po Za­le­wie Wi­śla­nym mo­gły śmia­ło tam do­trzeć z Za­to­ki Gdań­skiej przez Wisłę i Szkar­pa­wę, któ­ra w ca­ło­ści je­st w Pol­sce. Więc ruscy mogą nam skoczyć. Za­lew Wi­śla­ny po stro­nie pol­skiej je­st bar­dzo płyt­ki — tak sa­mo płyt­ki jak Szkar­pa­wa, więc ni­gdy tam nie mo­gły pły­wać stat­ki z więk­szym za­nu­rze­niem. Na­wet jak­by prze­szły Cie­śni­nę Pi­ław­ską, to i tak przez Za­lew by nie prze­pły­nę­ły. Więc Cie­śni­na Pi­ław­ska nie ma tu żad­ne­go zna­cze­nia. Je­śli w El­blą­gu miał­by po­wstać port mor­ski, to i tak trze­ba bu­do­wać tor wod­ny z du­żą głę­bo­ko­ścią — od Cie­śni­ny Pi­ław­skiej i tak mu­siał­by być du­żo dłuż­szy niż Szkar­pa­wa i droż­szy niż prze­kop.

  Za ce­nę prze­ko­pu moż­na by po­sta­wić trzy por­ty mor­skie na Mar­twej Wi­śle w Gdańsku — je­st tam na to bar­dzo du­żo miej­sca i jest blisko infrastruktura transportowa. Więc bu­do­wa­nie prze­ko­pu, to­ru wod­ne­go i por­tu mor­skie­go w El­blą­gu nie ma kom­plet­nie sen­su. To je­st kla­sycz­ny pi­sow­ski miś. No i to, że że­gla­rze w dniu otwar­cia nie bę­dą wpusz­cze­ni na prze­kop, je­st ide­al­nym sym­bo­lem te­go, że je­ste­śmy tam nie­mi­le wi­dzia­ni.

  Otóż oka­zu­je się, że w so­bo­tę 17 wrze­śnia w dniu otwar­ciu prze­ko­pu pry­wat­ne jach­ty nie zo­sta­ną prze­pusz­czo­ne. W tym dniu pły­wać bę­dą mo­gli tyl­ko pi­sow­scy ofi­cje­le. Na uro­czy­sto­ść otwar­cia nie bę­dą pry­wa­cia­rze wpusz­cza­ni, bo to spe­ku­lan­ci i bur­żu­je. Ale na­wet lud pra­cu­ją­cy mia­st i wsi nie bę­dzie wpusz­czo­ny. Wpły­ną tyl­ko par­tyj­ni ka­czy­cy.

  Or­ga­ni­za­to­rzy szu­ka­ją szy­pra ba­rek trans­por­to­wy­ch, któ­ry pierw­szy prze­pły­nie prze­kop na bar­ce i do­trze na niej do El­blą­ga. Ofi­cje­le pi­sow­scy prze­tną wstę­gę, a on do­ko­na te­go, do cze­go ja­ko­by prze­kop był stwo­rzo­ny – by pły­wa­ły tam­tę­dy bar­ki. Dla­te­go że­gla­rzy na otwar­cie nie chcą wpu­ścić, bo to nie dla nas inwestycja.

  Prze­kop ma zna­cze­nie tyl­ko i wy­łącz­nie mi­li­tar­ne. PiS wy­dał mi­liar­dy zło­ty­ch na to, by w cią­gu naj­bliż­szy­ch kil­ku­dzie­się­ciu lat Cie­śni­na Pi­ław­ska za­ra­sta­ła i by ru­skie okrę­ty wo­jen­ne mia­ły kło­po­ty z wy­pły­wa­niem na Bał­tyk. Ta­kie eks­per­ty­zy wy­ko­na­li ame­ry­kań­scy na­ukow­cy. Więc bez sen­su je­st po­ka­zy­wać w TV, jak prze­ko­pem bar­ka prze­pły­wa – po­win­ni zro­bić trans­mi­sję z dna cie­śni­ny Pi­ław­skiej i po­ka­zać jak tam ro­sną glo­ny. No i jesz­cze mo­gli­by w dzien­ni­ku te­le­wi­zyj­nym do­ło­żyć wy­stą­pie­nie eks­per­ta woj­sko­we­go, któ­ry by wy­li­czył, że za te mi­liar­dy nie da się ku­pić żad­ny­ch wy­rzut­ni, któ­re by te ru­skie okrę­ty od­strze­li­ły. 

  Nie­ste­ty nie da­je się zna­leźć szy­pra, któ­ry by do­ko­nał te­go wiel­kie­go czy­nu prze­wie­zie­nia ty­sią­ca ton wę­gla, bo wszy­scy bo­ją się wej­ścia na mie­li­znę na Za­le­wie Wi­śla­nym, bo on je­st strasz­nie płyt­ki. Z morza wpłynie tam tylko statek Zodiak II, ale do Elbląga oczywiście nie ma szans dotrzeć. Więc my, że­gla­rze, szy­ku­je­my pro­te­st. Wie­le firm czar­te­ro­wy­ch już wy­na­ję­ło jach­ty na so­bo­tę i wie­le osób ma już pla­ny przej­ścia na mo­rze z Za­le­wu Wi­śla­ne­go. Wła­dza chce nam te­go za­bro­nić, więc zro­bi­my blo­ka­dę i pi­sow­scy se­kre­ta­rze par­tii też nie prze­pły­ną. Dwu­stu jach­tów nie aresz­tu­ją i nie prze­go­nią, bo nie ma w ogó­le ty­le po­li­cyj­ny­ch mo­to­ró­wek nad Za­le­wem, by da­li ra­dę. Przed wej­ściem na prze­kop zro­bi­my wy­spę z ty­ch dwu­stu jach­tów i każ­dy wcią­gnie na maszt fla­gę z na­pi­sem: „Otwie­ra­cie tyl­ko dla sie­bie! Bo­icie się su­we­re­na?”.

  Bę­dzie to pierw­szy w hi­sto­rii Pol­ski pro­te­st że­gla­rzy i mo­to­ro­wod­nia­ków na wo­dzie, pierw­sza blo­ka­da wod­na, pierw­szy pro­te­st wod­nia­ków na du­żą ska­lę. Więc wszyst­ki­ch ma­ją­cy­ch co­kol­wiek co pły­wa – ka­ja­ka­rzy, węd­ka­rzy, że­gla­rzy, mo­to­ro­wod­nia­ków, sur­fe­rów etc… za­pra­szam na to wy­da­rze­nie. Ja tam bę­dę na pew­no i zdam re­la­cję.

Grze­go­rz GPS Świ­der­ski

PS. Co cie­ka­we pi­sow­ska swo­ło­cz sklę­ła mnie za to, że wpły­ną­łem na prze­kop, a tym­cza­sem w re­żi­mo­wej TV bar­dzo wy­raź­nie sły­sza­łem za­chę­ty już od mie­sią­ca, że moż­na so­bie w El­blą­gu wy­na­jąć mo­to­rów­kę i po­pły­nąć na prze­kop. Więc prze­kaz ma­ją nie­spój­ny – w TV za­chę­ca­ją na wpły­wa­nie na prze­kop, a jak tam wpły­ną­łem, to na mnie ga­wie­dź na­szczu­li. Naj­faj­niej­szy ko­men­ta­rz ty­ch hej­te­rów był ta­ki: „Ilu je­sz­cze ba­ra­nów bę­dzie te­sto­wa­ło szczel­no­ść Pol­ski?”. No więc w so­bo­tę 17 wrze­śnia bę­dzie po­nad dwu­stu ba­ra­nów. Ale już w nie­dzie­lę szczel­no­ść Pol­ski zo­sta­nie ofi­cjal­nie nad­wy­rę­żo­na i na­wet ru­scy prze­ko­pem prze­pły­ną, by nas tu szpie­go­wać.

PS2. A jednak przekonałem się co do politycznego sensu przekopu: https://naszeblogi.pl/64012-ukraina-krajem-baltyckim

Ta­gi: gps65, prze­kop, PiS, że­gla­rze, miś.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

12-09-2022 [11:33] - wielkopolskizdzichu | Link:

Ja się nie dziwię że nie chcą tam wodniaków. O ile każdego wchodzącego na event można skontrolować czy nie wnosi pod koszulą kawałka materiału z **** ***, to z jachtami gorzej.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [13:05] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No to wwiezie ktoś te materiały z **** *** prywatną barką w niedzielę. I co wtedy? A na moście ma być tam kontrola celna i będą trzepać samochody? 

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2022 [13:55] - sake3 | Link:

Po co materiał w 8 gwiazdek,całą panią Lempart + tubę zaprosic do łódki.Może się zmieści.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [14:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ten protest będzie apolityczny. Protestujemy przeciw arogancji władzy i głupocie decydentów. Akurat teraz tę głupotę, marnotrawstwo i arogancję reprezentuje PiS, ale wszystkie partie rządzące w Polsce zawsze były takie same. "Miś" to pojęcie uniwersalne. PiS-owi jak każdej władzy chodzi o propagandę, a takim głupim zrażaniem tylko traci wizerunkowo. Więc to jest apolityczna głupota. Nie ma żadnych powodów, by nie wpuścić żeglarzy na przekop w dniu otwarcia. Na pewno nie chodzi o bezpieczeństwo, bo tam w środku jest najbezpieczniej — gdy nas będą przepędzać na wodę w trudnych warunkach, to będzie to dużo bardziej niebezpieczne, niż gdyby pozwolili spokojnie przepłynąć. 

Obrazek użytkownika u2

12-09-2022 [12:52] - u2 | Link:

Wpły­ną tyl­ko par­tyj­ni ka­czy­cy.

Przebierz się za kaczkę z symbolem Peace, może wpuszczą :-)

Poniżej masz przykład takiego przebrania :

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2022 [13:53] - sake3 | Link:

Jeszcze nie ma 17-go wrzesnia a Pan już w tak bojowym nastroju.I już zdążył nawet Pan zauważyć,że tawerny nie postawiono.Dobry żeglarz ma zawsze przy sobie piersiówkę.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [14:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tawerna jest drugorzędna. Tam jest potrzebna marina, w której można się przed falą schronić, gdy wieje. Krynica się nie nadaje, bo nie potrafili tam tak zrobić, by w samej marinie nie było fali. A jak robili przekop od nowa i dookoła falochrony, to mogli marinę przewidzieć — ona mogłaby być też schronieniem dla jachtów morskich — tam w okolicy takiej nie ma. Taka marina jako schronienie stanowiłaby największą wartość tego przekopu, a kosztowałaby promil promila całych kosztów. 

Obrazek użytkownika tricolour

12-09-2022 [14:48] - tricolour | Link:

@Grzegorz

Piszesz o marinach, jakby tu wszyscy jachty mieli i tęsknili za wodą. Zapytaj wręcz, kto ma, to się dowiesz -  że marina nie jest potrzebna, a przekop bardzo potrzebny nawet gdy nim nic nie przepłynie, bo nie ma dokąd. Lud pisowski nie myśli kategoriami mariny tylko telewizora, a skoro w telewizorze nic nie było, to znaczy, że tego nie ma i nie będzie. Tak to działa.

Mogę być pierwszy z odpowiedzią: tak, mam czym pływać jednakże na razie nie planuję w ogóle okolic Bałtyku więc i przekop mnie (na razie) nie interesuje. Oczywiście jestem za mariną. 

Obrazek użytkownika u2

12-09-2022 [15:08] - u2 | Link:

Lud pisowski nie myśli kategoriami mariny tylko telewizora

My ciemny moherowy lud pisoski chcemy Mariny i Jej Piersi oraz Piersiówki schowanej w kajaku GPS :

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [15:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Lud pisowski nie myśli kategoriami mariny tylko telewizora"

No oczywiście! Dlatego tego misia wybudowali, by ładnie w TV wyglądał — już takie propagandowe filmy robią, jak to ładnie w nocy przy odpowiednim oświetleniu wygląda. No i dlatego tam nie chcą żeglarzy, bo nas jest mało, a samochodami tam milion razy więcej gapi przyjeżdża — więc cały ten przekop głównie służy temu, by można sobie pooglądać mosty obrotowe — to jest największa atrakcja tego misia.

Obrazek użytkownika Jabe

12-09-2022 [14:08] - Jabe | Link:

Na uro­czy­sto­ść otwar­cia nie bę­dą pry­wa­cia­rze wpusz­cza­ni, bo to spe­ku­lan­ci i bur­żu­je. – Nieufność wobec tubylców jest widoczna od początku rządów tej rzekomej prawicy: mnożenie zakazów, drakońskie kary.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [16:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"tej rzekomej prawicy"

Jeśli PiS nazywamy prawicą, to można się dziwić, ale jeśli zauważymy, że to socjaldemokraci, że w pełni realizują i utrwalają wszystkie klasyczne punty programu socjaldemokratycznego, to nie ma się co dziwić mnożeniom zakazów, drakońskim karą etc...

Obrazek użytkownika smieciu

12-09-2022 [14:42] - smieciu | Link:

Jakiś rok temu trochę zainteresowałem się tym przekopem. I również wtedy doszedłem do podobnych wniosków:
Prze­kop ma zna­cze­nie tyl­ko i wy­łącz­nie mi­li­tar­ne.
Chociaż wtedy nikt nie myślał takimi kategoriami i oczywiście moja teoria wydała się innym pewnie głupia. Tak szczerze sam uważałem ją za dziwną ale naprawdę nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Po prostu ta inwestycja jest kompletnie bez sensu z punktu widzenia gospodarczego. Wszystko co mówi na ten temat rząd to zwykłe bajki. Widać zresztą znakomicie że nie chodzi o uruchomienie Elbląga bo zostawiono to miasto i jego port samym sobie. Rząd nie zamierza wyłożyć kasy na pogłębienie rzeki prowadzącej do miasta ani na modernizację portu. Więc po co to wszystko?
Wyłożono kasę na przekop Mierzei oraz na stworzenie toru wodnego na Zalewie, który kończy się z grubsza na wysokości miejscowości Suchacz. A stamtąd jest jeszcze ładny kawałek drogi do Elbląga. Sprawiając że wciąż, jak pisze autor, efektywnie mogą tam pływać tylko małe jednostki o małym zanurzeniu. Tak jak dotychczas. W znanej nam przyszłości więc żadnego pożytku z inwestycji tej nie będzie. Co najwyżej żeglarze sobie popływają. Bo o żadnym sensownym ruchu transportowym do Elbląga mowy być nie może.
Więc po co?
Ja założyłem że musi chodzi o operacje wojenne o których już wie nasz wielki Opiekun zza Oceanu ale którymi to wiadomościami nie chce się podzielić z polską publiką. Zastanowiło mnie to ciśnienie i tempo z jakim przekopano Mierzeję a teraz robi się Kanał w Zalewie. Doszedłem do wnioski że już coś się zbliża i że tym czymś musi być wojna. A inwestycja będzie służyć jakimś wojskowym jednostkom amfibijnym. Lub transportowym, które wyładują swój ładunek w owym Suchaczu. Chodzi tylko by dostać na brzeg. Do czego Elbląg potrzebny nie jest.
Ale to proste wyjaśnienie nadal stawia wiele pytań. Dlaczego akurat tam miałyby lądować te amfibie? Transporty? Nie można tak zwyczajnie w Gdańsku wyładować towaru i przesłać drogą dalej na wschód? Znów, trudne pytanie! A jedyne co mi przyszło do głowy to że mosty na Wiśle zostaną zniszczone i nie będzie innego sposobu.
I to tyle z mojej strony. Jeśli ktoś ma lepsze pomysły to niech przedstawi. W zaglonienie nie wierzę. Przekop byłby przerostem formy nad treścią w takim układzie. Zresztą jak pisałem tempo prac wskazuje na bliskie jego użycie.
Najprawdopodobniej w przyszłym roku. Zobaczymy czy moja stara dzika teoria ma sens :P

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [15:31] - Grzegorz GPS Św... | Link:

By tam jakikolwiek desant do Suchacza przepłynął, to Mierzeja Wiślana nie może być w rękach ruskich. A jeśli umiemy obronić Mierzeję, to znaczy, że wszędzie mamy znaczące siły więc po co desant? A nawet jeśli desant w Suchaczu miałby jakikolwiek sens taktyczny, to co za problem dla rusków uszkodzić śluzę w przekopie? Z 40 km nie będą umieli wcelować? Więc takie zastosowanie ewidentnie odpada. W dzisiejszej wojnie na Ukrainie już sam desant którejkolwiek ze stron w rejonach Morza Azowskiego nie ma sensu, więc desanty na Zalewie Wiślanym, i to na dodatek w rejonie płycizn, nie mają sensu jeszcze bardziej. Tylko zarastanie ruskiej cieśniny ma sens. Tylko w tym celu muszą rzadko śluzę na przekopie zamykać. No i potrwa to jeszcze kilkadziesiąt lat, zanim to ruscy odczują. 

Obrazek użytkownika smieciu

12-09-2022 [15:53] - smieciu | Link:

Inaczej to widzę.
Po pierwsze śluza jest drugorzędna. Może pozostać otwarta. Różnica poziomów wody nie jest istotna. Śluza ma służyć oddzieleniu wody morskiej i z Zalewu - czyli względy ekologiczne. Oraz ma być zabezpieczeniem przed wdzieraniem się wody do Zalewu podczas sztormów. W przypadku działań wojskowych nikt na to patrzyć nie będzie. Można śluzę zniszczyć. A ta jest tak sprytnie zbudowana że nie posiada wrót a chowane zasuwy. Więc wrota nie utkną w kanale. Kolejna jakaś tam poszlaka że Przekop jest przystosowany do działania w warunkach wojennych. Podobnie fajnie zostały zbudowane mosty: te, po zniszczeniu również pozostaną na lądzie, nie utkną w kanale.
Po drugie nie zakładam używania tego kanału w warunkach bojowych. Nie zakładam że będą się w okolicy toczyć walki. Po prostu rakiety mogą zniszczyć mosty na Wiśle jak napisałem. Po to by odciąć zaopatrzenie dla operujących na Wschodzie Polski naszych wojsk. Wtedy z okolic Elbląga, najpierw morzem potem przez Zalew najłatwiej będzie dostarczać wsparcie.

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [16:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie rozumiem tego wytłumaczenia. Czy chodzi o to, że jak nie będzie mostów na Wiśle, to z lewego brzegu na prawy, lepiej jest, zamiast wozić zaopatrzenie barkami przez Wisłę, to wieść to samo tymi samymi barkami przez Zatokę Gdańską, Zalew Wiślany do Elbląga? Łatwiej będzie przepłynąć 100 km niż 200 m? Dlaczego? Znane są z historii takie przypadki, gdy z bliskich miejscowości nad morzem w warunkach wojennych bardziej opłacało się przewozić między nimi zaopatrzenie wodą, a nie lądem? Weźmy jakiś przykład z obecnej wojny na Ukrainie. Dlaczego dla Rosji tak bardzo istotne było zdobycie Mariupola i wybicie lądowego korytarza między Rosją a Krymem? Przecież mogą wozić zaopatrzenie barkami po morzu Azowskim!

Obrazek użytkownika smieciu

12-09-2022 [16:33] - smieciu | Link:

Wisła z tego co kojarzę jest średnio spławną rzeką. Czy można tam wpływać jednostkami o zanurzeniu 4m? O jakiej porze roku? Zwyczajnie nie wiem. Natomiast ogólnie sam motyw zaopatrzenia jest znany z niedawnych działań wojennych. Ukraińcy bez przerwy próbowali zniszczyć mosty, a te pontonowe się nie sprawdzały.
Warto też chyba wziąć pod uwagę że tam, przy ujściu Wisły, mamy do czynienia z depresją. Być może jest podatna na zalanie i takie coś może odstraszać wojsko.

Po za tym nie twierdzę że mam rację. Widzę tylko że Przekop nie ma służyć lokalnej gospodarce (w znanej nam przyszłości) a bardzo się przyłożono by go wybudować, robiono to szybko. Po co? Narazie lepszego wytłumaczenia nie widzę.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [18:50] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu można sobie pooglądać głębokości: https://webapp.navionics.com/?...@9&key=g_rjIgudrB  Martwa Wisła jest bardzo głęboka. A sam XIX wieczny przekop Wisły jest tak samo głęboki jak Zalew Wiślany. Ale to nie ma znaczenia, bo Ci nie chodzi o spławność rzek, a o dotarcie do Suchacza przekopem. Twoja koncepcja polega na tym, że jak nie będzie mostów, to się będzie zaopatrzenie zwozić z lądu nad morze, morzem przewozić kawałek dalej, a potem znów znad morza wieść lądem w głąb. Po to niby ma być przekop mający 5 m głębokości. Bo jeśli nam wystarczają barki z 1,5 m zanurzenia, to można bardzo głęboko rzekami wozić zaopatrzenie — bez problemów z Gdańska do Elbląga się przepłynie Szkarpawą. Ale drogi śródlądowe na sytuację wojenną się słabo nadają, bo są doskonale znane i łatwe do wyśledzenia. Więc jeśli przekop ma cokolwiek zmienić w kwestiach zaopatrzenia na wojnie, to najpierw musiałbyś wskazać konkretne trasy. Rozumiem, że Twoja koncepcja jest taka: najpierw wozimy wszystko lądem, bo tak jest najlepiej. Ale gdy rozwalą mosty, to lepiej wozić morzem. Skąd dokąd lepiej? Jak daleko w głębi lądu rozwalony most spowoduje, że będzie lepiej wozić morzem? Ale wożąc morzem i tak nie likwidujesz konieczności przeładunku. To jeśli i tak trzeba ładować na barkę czy statek, a potem z niego wyładowywać, to nie lepiej omijać rzeki w poprzek takimi barkami płynąc 100 m, a nie pływać wzdłuż 100 km? 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [18:56] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Narazie lepszego wytłumaczenia nie widzę."

A ja jedyne jakie widzę militarne wyjaśnienie to to z zarastaniem Cieśniny Piławskiej. Lepszego nie ma. Przekopem żadne wojskowe jednostki nie potrzebują przepływać. Tu jak widzisz, objawiło się kilku fachowców, ale też nie wiedzą, co by tam mogły robić okręty wojenne. Może to po prostu tajemnica wojskowa? Przekop ma zastosowanie militarne, ale jest tajne — tak tajne, że nawet się nie da go wymyślić. 

Obrazek użytkownika smieciu

12-09-2022 [19:03] - smieciu | Link:

Nie GPS. Ja zakładam że skądś, np. z Niemieckich punktów zaopatrzenia, baz wojskowych, wszystko będzie płynąć Bałtykiem. Przez co uniknie się kłopotliwego przeładowywania. Statki mają dużo większą pojemność. Od razu będą ładować się do Przekopu a potem do Suchacza. I dopiero od tego punktu lądem. Takie coś wydaje mi się najbardziej sensowne logistyczne. Proste, sprawne i szybkie.Moją teorię może poprzeć istnienie takich statków, transportowców wojskowych o zanurzeniu w okolicach 4m. Nie chciało mi się tego sprawdzać :)
W każdym razie będzie trochę po ukraińskiemu, którzy najważniejszy wojskowy sprzęt dostawali z daleka. Stąd tak ważna droga morska.

Obrazek użytkownika smieciu

12-09-2022 [19:42] - smieciu | Link:

Ech rzuciłem okiem na te transportowce i jest dobrze :)
Te największe General Frank S. Besson-class Logistics Support Vessels (LSV) mają akurat 3,7 m. zanurzenia. A mogą przewieść i wrzucić na brzeg zgrabny zestawik czołgów.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [20:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Te największe General Frank S. Besson-class Logistics Support Vessels (LSV) mają akurat 3,7 m."

Wpłynięcie takiego transportowca na tor wodny na Zalewie Wiślanym, gdzie żadnego manewru nie wykona, tuż pod nosem ruskich rakiet, to pułapka. Taki statek nie ma żadnych szans tam przetrwać w czasie wojny. Nawet teraz, gdy niedługo będzie przekop, tam takie transportowce na pewno nie będą wpływać, bo ich odstrzelenie tor  wodny zablokuje. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [19:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No to po co piszesz o rozwaleniu mostów na Wiśle? To nie ma żadnego znaczenia, jeśli statkami idzie zaopatrzenie z Niemiec, czy nawet ze Szwecji. Jeśli chcesz to wyładowywać na plaży, to znaczy, że już jest wojna na tym terenie. Bo póki nie ma wojny, to wystarczą w zupełności zwykłe porty, drogi i kolej. A więc za dwa miliardy budujemy przekop, by skrócić drogę zaopatrzenia o 16 km w czasie ostrzału rakietowego — bo tyle jest z plaży morskiej przy Kątach Rybackich do plaży w Suchaczu. To teraz musisz wyjaśnić, dlaczego te 16 km jest ważniejsze niż kilkadziesiąt HIMARSów, albo podobna broń.

Obrazek użytkownika smieciu

12-09-2022 [20:00] - smieciu | Link:

Niby można z Kątów Rybackich ale poprzez tereny depresyjne. Nigdy tam nie byłem nie wiem czy tamtędy jest wygodnie.
Jeszcze raz piszę że kolej i drogi nie wystarczą gdy zniszczysz mosty. Bardzo ważne jest czy ten sprzęt będzie choćby właśnie ze Szwecji. Czy z dalszego miejsca. Kiedy transportem morskim najlepiej dotrzeć jak najdalej.
Z Kątów Rybackich musisz pokonać depresję, sporo rzeczek. Czy ja muszę wszystko wiedzieć? Dlaczego Kąty jednak mogą być złe? Wciąż lepsze wyjaśnienie niż glony w Cieśninie Pilawskiej.

Odnośnie zaś czasów pokoju to właśnie taki mamy i pewnie dlatego nikt tam niczego nie wysyła. Wojna pewnie przyjdzie nagle.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [20:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Masz wyjaśnić dlaczego 16 km oszczędności w tym rejonie w czasie wojny jest warte kilkadziesiąt HIMARSów. Co tam takiego specjalnego jest w Suchaczu, że to ma takie znaczenie militarne? Dlaczego Suchacz warto utrzymać? Suchacz i Kąty Rybackie są na tym samym poziomie. Dlaczego ochrona linii kolejowej i dróg z Malborka do Elbląga nie jest wystarczająca? 

Obrazek użytkownika smieciu

12-09-2022 [20:34] - smieciu | Link:

Przecież piszę że nie zamierzam niczego utrzymywać...
Po tym jak zniszczone zostaną mosty i ewentualnie zalana zostanie depresja będzie on znakomitym miejscem na wyładowanie zaopatrzenia i szybkie wspieranie operujących gdzieś nieco dalej wojsk.
Mogą być różne opcje. Może np. chodzić o opcje ofensywną by znautralizować Kaliningrad. Ale ruskie niszczą te mosty, twoje ugrupowanie zostałoby bez wsparcia. A tak sprzęt dowozisz do Suchacza a potem dalej lądem. Masz okazję na dalsze szybkie postępy zamiast utknąć bez np. amunicji.
Może też być odwrotnie. Natarli Białorusini a ty musisz szybko coś zdziałać, wesprzeć zaopatrzeniem. I znów to samo. Dzięki Suchaczowi dostarczasz zaopatrzenie. Możesz nawet tam te Himarsy postawić. I ratujesz ledwo dyszące oddziały. Przechodzisz do kontrofensywy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [20:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No ale po co Ci ten dostęp do Suchacza z morza, jeśli wszystko co trzeba bez problemów wyładujesz na początku Mierzei, a za cenę przekopu kupisz kilkadziesiąt HIMARSów, czy innej broni, która pozwoli nie tylko utrzymać linię kolejową z Malborka do Elbląga, ale w ogóle cały przesmyk Suwalski. Zalew Wiślany nie ma żadnego strategicznego znaczenia obronnego dla Polski. 

Obrazek użytkownika Jabe

12-09-2022 [18:18] - Jabe | Link:

Data otwarcia przekopu zdradza jego cel. Jest to cel propagandowy, jak zwykle.

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2022 [15:12] - Tezeusz | Link:

Ten przekop nie ma służyć dla przepłyniecia łódeczek a transportów wojska on ma znaczenie militarne do przerzutu sił NATO- no ale to trzeba czytać nie tylko Izwiestę czy oglądać TVN24

Obrazek użytkownika u2

12-09-2022 [15:23] - u2 | Link:

on ma znaczenie militarne do przerzutu sił NATO

Czyli jest szansa dla GPS, widziałem na dożynkach, że WOT poszukują rzadkiej klasy specjalistów takich jak GPS. Przystosuje swój jachto-kajak do zadań bojowych, zainstaluje nań nano-system Neptun, i będzie cumował nie tylko na Marynie, ale nawet w bazie NATO/OTAN koło Elbląga.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [15:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"a transportów wojska"

A skąd dokąd ma być to wojsko transportowane? Przez przekop się przemknie niezauważone, tak?

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2022 [15:35] - Tezeusz | Link:

"A skąd dokąd ma być to wojsko transportowane"
Przecież nie z moskwy osranej ze strachu ! Przekop boli sowieckie szmaty i bydło rusofilowe !
https://www.gov.pl/web/sluzby-...
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [15:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tam widzę tylko ruskie argumenty za tym dlaczego przekop nie ma sensu. A gdzie są polskie argumenty, że ma sens? Skąd dokąd ma być transportowane wojsko przez przekop? Jak ten przekop szkodzi Rosji? Ruscy mają swoją propagandą, w której posługują się sensownymi argumentami. A polska propaganda ma jakieś racjonalne argumenty? Są gdzieś opublikowane? 

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2022 [16:04] - Tezeusz | Link:

"Ruscy mają swoją propagandą, w której posługują się sensownymi argumentami. A polska propaganda ma jakieś racjonalne argumenty? Są gdzieś opublikowane?"

OPINIE WALĄ SOWIECKIM GOOOWNEM...
Panie Grzegorzu czyżby rusofilowe miłości to się nam Toy toy ucieszy !

A w Elblążku to choć raz bywał aaaaaa czy tylko po mapie ! I nie można przed otwarciem przekopu sobie przez niego przepływać nawet w pław ! - nie lzia towariszcz ! taki prikaz
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [16:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nadal nie widzę argumentów pokazujących sens przekopu. Widzę te ruskie tłumaczące bezsens. Dlaczego nie ma dla nich żadnej kontry na polskich stronach rządowych?

Obrazek użytkownika spike

12-09-2022 [15:49] - spike | Link:

"O większego trudno zucha,
Jak był głupi Grzesiu Burczymucha...
— Ja nikogo się nie boగę!
Choćby PiS... to dostoję!

Jakby twoja prymitywna głupota mogła latać, to byś mógł zabrać "tricolor"owe "śmieci" na pokład i polecieć do ciepłych krajów.
Szkoda że na głupotę nie ma lekarstwa, jest ci bardzo potrzebne.

"Co cie­ka­we pi­sow­ska swo­ło­cz sklę­ła mnie za to, że wpły­ną­łem na prze­kop"
nie dość żeś głupi, to jeszcze kłamca.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

12-09-2022 [16:05] - krzysztofjaw | Link:

Raczej się nie zgadzam z Pana konstatacjami na temat Mierzei Wiślanej natomiast  co do żeglowania to chyba mamy podobne hobby. Ja mam "bączka" czyli Lupuska i cumuję najczęściej w Iławie a pływam na Jezioraku. No ale i po Śniardwach też pływałem. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2022 [16:12] - Tezeusz | Link:

A ja byłem na przekopie kilka razy, rozmawiałem z inżynierami tam zatrudnionymi, byłem wiele razy w Elblągu rozmawiałem z moimi znajomymi tam zamieszkałymi na temat Przekopu MIerzeji Wiślanej i jej znaczenia dla Elbląga itp.. i Pan Autor Grzegorz tego czegoś pisze co myśli....to niech myśli dalej !

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [16:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Raczej się nie zgadzam z Pana konstatacjami"

A konkretnie z jakimi i dlaczego? Dlaczego nie można przepuścić żeglarzy przez przekop w dniu otwarcia? Dlaczego dookoła przekopu nie zaplanowano żadnej żeglarskiej infrastruktury? Czy propagandowo nie lepiej dla PiS-u byłoby, gdyby żeglarze mu sprzyjali? Po co PiS zraża sobie wodniaków, a tylko zależy mu na gapiach z lądu?

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2022 [16:29] - Tezeusz | Link:

"Po co PiS zraża sobie wodniaków, a tylko zależy mu na gapiach z lądu?"
To nie inwestycja PiS warto poczytać zanim sie ośmieszy. PiS to inwestycje jak sobie pomaluje pokoje w budynku partii !! Myślenie Grzegorza jest takie,że on sobie życzy np.. latać samolotem będącym jeszcze na taśmie produkcyjnej .. wiadomo puuunnnn i kto mu podskoczy ! Żeglarska infrastruktura jest w Elblągu i starczy. PiS nie zraza sobie wodniaków... wodolejców im nie trza i tyle !
 

Obrazek użytkownika admin

12-09-2022 [18:52] - admin | Link:

Ileż trzeba mieć w sobie złej woli żeby robić protesty już w dniu otwarcia. Bo jaśnie państwa nie zaproszono na imprezę :/
No i jeszcze impreza PiS ale protest apolityczny :)))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [18:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nikt na zaproszenie nie czeka. Ogłoszono otwarcie, to powinno być otwarcie, a nie zamknięcie. Więc protestujemy przeciw zamkniętemu otwarciu. Mogli od początku ogłosić, że otwarcie będzie 18 września.

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2022 [19:08] - Tezeusz | Link:

Protestujemy czyli kto : POpaprańcy, KODziarze, ruskie, czy inne partie zewnętrzne z sierpem i młotem. Nie napisałem , że osrane kultura dzisiaj jest.

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [19:53] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Protestują żeglarze i motorowodniacy. Będzie nas około 200 jachtów. Jesteśmy apolityczni, bo nie stawiamy postulatów politycznych. Nasz jedyny postulat to możliwość przepłynięcia przekopem w dniu otwarcia. Uważamy, że otwarcie drogi wodnej, to możność jej przepłynięcia. Jeśli jest zakaz, to nie ma otwarcia. Nasz postulat jest taki, żeby otwarcie było otwarciem. To nie ma nic z polityką wspólnego. To jest postulat turystyczny.

Obrazek użytkownika tricolour

12-09-2022 [19:07] - tricolour | Link:

@admin

Protesty robi się wtedy, by były słyszane. Protestowanie dzień po otwarciu da taki efekt, jak pomysł bzyknięcia dzień po spotkaniu okazji do bzyknięcia.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

12-09-2022 [19:06] - Chatar Leon | Link:

"Prze­kop ma zna­cze­nie tyl­ko i wy­łącz­nie mi­li­tar­ne. PiS wy­dał mi­liar­dy zło­ty­ch na to, by w cią­gu naj­bliż­szy­ch kil­ku­dzie­się­ciu lat Cie­śni­na Pi­ław­ska za­ra­sta­ła i by ru­skie okrę­ty wo­jen­ne mia­ły kło­po­ty z wy­pły­wa­niem na Bał­tyk. Ta­kie eks­per­ty­zy wy­ko­na­li ame­ry­kań­scy na­ukow­cy."

Jeśli by tak istotnie było, to byłby to wystarczający argument za Przekopem.
( A ja, pomimo wszystkich idiotyzmów odstawionych przez PiS oraz odejściu przez tę partię od planów gruntownej reformy państwa, pewnie pozostałbym nadal ich wyborcą.)

Obrazek użytkownika spike

12-09-2022 [19:49] - spike | Link:

Tak się "dziwnie" składa, że większość, a może i wszystkie podobne obiekty cywilne, mają w założeniu zastosowanie militarne, no może poza kładkami, ale np. mosty, śluzy, przekopy, nawet promy, mogą być wykorzystane do tych celów.

Co do tej "gruntownej reformy państwa", owszem wielu tak może powiedzieć, ale sam PiS tego nie dokona, tym bardziej, że jest otoczony wrogami, szczególnie wewnętrznymi, czy tego nie widać i nie słychać?
Co mają zrobić, wyjść z UE? a jak w niej być, nie mając poparcia w innych państwach, które historycznie zawsze kolaborowały z Niemcami, które zawsze dążyły do likwidacji Polski, a przekupni politycy opozycyjni są idealną V kolumną, którzy wielokrotnie głosili, że jak dojdą do władzy, to UE (Niemcy) należne Polsce  pieniądze odblokuje,
Więc co referendum o polexitcie, czy zrezygnować z tych pieniędzy i gospodarzyć na ile starczą własne ? (jestem za drugą opcją), broń Boże Polskę przed opozycją !!

Obrazek użytkownika Jabe

12-09-2022 [20:04] - Jabe | Link:

Co do tej „gruntownej reformy państwa”, owszem wielu tak może powiedzieć, ale sam PiS tego nie dokona, tym bardziej, że jest otoczony wrogami, szczególnie wewnętrznymi, czy tego nie widać i nie słychać?

Tylko słychać, jako wykręt.

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2022 [19:38] - sake3 | Link:

Pisze Pan autor-,,dlaczego naokoło przekopu nie zaplanowano żadnej żeglarskiej infrastruktury?''A niby po co skoro po wygranych wyborach i tak macie tę całą inwestycję zakopać?Przecież pani Kidawa już to obiecała Matce Naturze.Może zakopywanie połaczycie od razu z protestem?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [19:56] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Insynuacje to nie jest poprawna forma dyskusji i jest samoponiżaniem się. Nikt przekopu zasypywać nie ma zamiaru. Dla żeglarzy będzie on bardzo przydatny. 

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2022 [20:03] - sake3 | Link:

Ależ ja zadałam proste pytanie,jaki ma to związek z samoponiżaniem się? Przecież tak żeście pyskowali na celowość tej inwestycji a teraz okazuje się być przydatny?

Obrazek użytkownika Jabe

12-09-2022 [20:22] - Jabe | Link:

Krytyka to co innego, niż pyskowanie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [20:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Pytanie jest w stylu: "czy już przestałeś bić żonę?". To jest insynuacja, a nie pytanie. To jest poniżające dla tego, kto insynuuje, bo insynuacje to chamstwo. Kto konkretnie pyskował? Żeglarze zawsze się cieszyli z tego przekopu, bo on pozwala płynąć z Elbląga do Gdańska prawie całą drogą na żaglach, a nie na silniku przez Szkarpawę. Więc żaden żeglarz nie pyskował — wszyscy bardzo chcieliśmy w dniu otwarcia przepłynąć, bo to pozwala zaplanować ciekawy weekend. To, że nie będziemy przepuszczeni, jest dla nas bardzo niedobre i przeciw temu pyskujemy. To, że chcemy zakopywać to bezczelna insynuacja. 

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2022 [20:47] - sake3 | Link:

Opozycja pyskowała,Pan też do niej przecież należy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [20:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie należę do nikogo kto pyskował, ani sam nigdy nie pyskowałem. Zawsze chciałem ten przekop przepłynąć i uważałem, że bardzo mi, jako żeglarzowi, ułatwi żeglowanie. Jeśli utrzymujesz swoje insynuacje, to zacytuj moje słowa. 

Obrazek użytkownika sake3

13-09-2022 [12:42] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski........o 20:22 pan pisze że pyskował,a o 20:51 że nigdy,przenigdy.No niech pan się wreszcie zdecyduje,bo obrońca twierdzi że pan tylko krytykował.Precyzja się kłania,proszę pana ,precyzja......

Obrazek użytkownika EsaurGappa

12-09-2022 [22:15] - EsaurGappa | Link:

Ahoj piracie wód wszelakich.Mam do ciebie tylko małe pytanie,pod jaką banderą będziesz przepływał kanał w Mierzeji Wiślanej w dniu 18 wrześniaod.Czyż by pod Piracką?;)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [22:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie.

Obrazek użytkownika angela

12-09-2022 [22:31] - angela | Link:

Nie podoba się przekop, to Pilawska przecież jest świetna,  czego się pchać pierwszemu, a potem wypisywać bzdury.
Przekop  ma głębokość 5 m. I jest zaplanowany dla jednostek o zanurzeniu do 4.5 m co odciąży porty dla dużych jednostek, jak Gdańsk, I tyle.
O co chodzi pyskaczom, zeby pyskowac byle pyskowac.
Inwestycja jest zachwycajaca i funkcjonalna, ale najważniejsze że,  raz na zawsze uniezalezni nas od Rosji, gdyby kacapy mialy ochotę zamknąć nam wyjscie na porty w całym  rejonie Baltyku.
W obecnej sytuacji, kiedy pomoc min  Polski dla  Ukrainy jest tak skuteczna, a dni Putina są policzone, przekop mierzei jest bardzo ważny i potrzebny. 

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2022 [22:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Na Martwej Wiśle jest miejsce na trzy takie porty jak w Elblągu za cenę przekopu. Dlaczego lepsze jest mieć przekop, długi tor wodny i port, zamiast trzech portów?

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-09-2022 [06:02] - Tezeusz | Link:

sprzedaj łódkę kup sobie rower bo widać jak wodniactwo  tobie jak widać szkodzi szczególnie zabija patriotyzm tylko jaki ?
 
Zrob se przekop koło domciu i płyń spełnij marzenie dziecka.. Warto też poznać przepisy bezpieczeństwa na wodzie nie będzie kompromitacji.

Obrazek użytkownika sake3

13-09-2022 [10:25] - sake3 | Link:

Dlatego proszę Pana by móc wpływać do siebie bez pozwolenia na to od Rosjan.

Obrazek użytkownika jazgdyni

13-09-2022 [06:46] - jazgdyni | Link:

.                      PRZEKOP NIE DLA DURNIÓW!           

Obrazek użytkownika sake3

13-09-2022 [07:42] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski........Pisze Pan wczoraj----,,Ten protest będzie apolityczny. Protestujemy przeciwko arogancji władzy i głupocie decydentów,przeciwko marnotrawstwu i niekompetencji''. A to dobre. Czyli jak rozumiem polityczny. Dopiero co Pan utrzymywał ,że żeglarze ogłaszają apolityczny protest z powodu niemożności żeglowania przez przekop w dniu otwarcia.Dwa zdania dwie wersje.No więc w końcu polityczny czy apolityczny.? Wiadomo jedno to ukłon w stronę opozycji albo nawet prezent. Nie rozumiem takich Polaków. Każdą sprawę,każdą inicjatywe tego rządu należy skrytykować,zepsuć protestem imprezę,jatrzyć,oskarżać właczyć się czynnie do nagonki. 

Obrazek użytkownika spike

13-09-2022 [08:02] - spike | Link:

"żeglarze ogłaszają apolityczny protest z powodu niemożności żeglowania przez przekop w dniu otwarcia."
to jest dowód, że ci "żeglarze" z Grzesiem na czele, to gówniarze. Do tej pory nie słyszałem o proteście np. kierowców, że w dniu otwarcia autostrady czy innej drogi, protestowali że nie mogą przejechać, albo inni użytkownicy czegokolwiek, każdy potrafi czekać na swoją kolej. Ja tu widzę co innego, walkę watahy o pierwszeństwo przepłynięcia, dla "poklasku i chwały" w mediach wszelakich, że "to ja byłem pierwszy", nikt mi nie podskoczył :)))))

Najbardziej rozbawiło mnie to wylewanie łez Grzesia, że na przekopie nie ma "zaplecza" pewnie z burdelami włącznie, jakby przekop był wielkości Kanału Panamskiego min.  :)))
nie zadają sobie pytania, gdzie to by miało być wybudowane, kosztem przyrody? za mało było wrzasków co do samej budowy przekopu, a jakby było zaplecze, to pewnie lewactwo by wojne spowodowało z Naturą w roli przewodniej. :)))))))))))

Obrazek użytkownika tricolour

13-09-2022 [09:23] - tricolour | Link:

Burdel w dalszej kolejności - to oczywiste. Ale najpierw marina i tawerna, jak u ludzi.

Ale takim jak ty wystarczy zaszczana wydma i murek, z którego pijecie przy akompaniamencie disco polo, patrząc tęskno w dal ponieważ jedynym waszym wyposażeniem morskim jest parawan.

Obrazek użytkownika sake3

13-09-2022 [09:24] - sake3 | Link:

@spike.....Przy inwestycjach, budowie ,montażu instalowaniu,remontach urządzeń,aparatów,instalacjach zawsze istnieje coś takiego jak -rozruch-.Dopiero po jego zakończeniu i podpisaniu dokumentu odbioru może nastąpić oddanie urządzenia do pracy.Tak jest i tutaj. Musi być wstęp czyli rozruch sprawdzający, normalne użytkowanie dopiero w następnych dniach.Nie rozumiem panów żeglarzy. dlaczego chcą akurat pływać w tym dniu.Podejrzewam,że to zwykłe polskie jatrzenie,szukanie dziury w całym i najważniejsz by uderzyć w rzad.

Obrazek użytkownika u2

13-09-2022 [09:32] - u2 | Link:

Podejrzewam,że to zwykłe polskie jatrzenie,szukanie dziury w całym

Nie bądź naiwna sake. To nie jest polskie jątrzenie, tylko ruska akcja dezinformacyjna. Tezeusz podał odpowiedni artykuł z opisem tej akcji :-)

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-09-2022 [09:47] - Tezeusz | Link:

@u2
Kto będzie protestował ? komu zawadza ta inwestycja Polska i także do celów NATO - ROSJI !! a kto protestuje ? protestuje sowiecka agentura. Tak podawałem niedawno przykłady działania takiej agentury. Pisałem  także wcześniej, że się przyglądam autorowi tego tekstu panu Grzegorzowi i coraz bardziej mam takie poczucie,że nie jest on pokoleniem AK....Coraz bardziej !

Obrazek użytkownika u2

13-09-2022 [09:54] - u2 | Link:

protestuje sowiecka agentura

Obecnie agentura rosyjska, bo kuń-fa to partia Rosji.

nie jest on pokoleniem AK

Ależ jest, tyle że w jego przypadku AK oznacza Afrika Korps :-)

Strony