Wszyscy jesteśmy Asyryjczykami!

Wszy­scy dziś je­ste­śmy Asy­ryj­czy­ka­mi i na znak so­li­dar­no­ści z tym na­ro­dem, na któ­rym 2200 lat te­mu do­ko­na­no lu­do­bój­stwa, po pod­stęp­nym ucię­ciu gło­wy je­go przy­wód­cy, po­win­ni­śmy psik­nąć ga­śni­cą na ja­kiś świecz­nik.

Mot­to:
War­choł krzy­czą nie za­prze­czam
Tyl­ko wła­snym pra­wom ufam
Wol­na wo­la je­st czło­wie­cza
Per­ga­mi­nów nie po­słu­cha...

  Cha­nu­ka to ży­dow­skie świę­to upa­mięt­nia­ją­ce pod­stęp­ne ścię­cie gło­wy asy­ryj­skie­mu wo­dzo­wi Ho­lo­fer­ne­so­wi przez Ży­dów­kę Ju­dy­tę co do­pro­wa­dzi­ło do po­gro­mu Asy­ryj­czy­ków przez Ży­dów.

  W Sej­mie Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej miał miej­sce akt ra­si­stow­skie­go, ple­mien­ne­go, dzi­kie­go, tal­mu­dy­stycz­ne­go kul­tu w po­sta­ci pa­le­nia świec cha­nu­ko­wy­ch. Na szczę­ście Grze­go­rz Braun użył ga­śni­cy, by ten za­bo­bon­ny kult zga­sić.

  Wszy­scy po­li­ty­cy i dzien­ni­ka­rze ocho­czo i gor­li­wie po­tę­pia­ją wy­bryk Grze­go­rza Brau­na, któ­ry za­kłó­cił ju­da­istycz­ne ry­tu­ały. No to szyb­ko po­win­ni się ob­ja­wić mu­zuł­ma­nie i za­żą­dać zgod­ny na or­ga­ni­zo­wa­nie w Sej­mie ja­kichś ich ra­ma­da­nów.

  Ko­ali­cja rzą­dzą­ca w ca­ło­ści je­st za od­dzie­le­niem ko­ścio­ła od pań­stwa, a to do­ty­czy prze­cież ko­ścio­łów wszel­ki­ch re­li­gii. Le­wi­ca je­st na­wet za usu­nię­ciem kru­cy­fik­sów z miej­sc pu­blicz­ny­ch. No to dla­cze­go oni wszy­scy tak ocho­czo go­dzą się na od­pra­wia­nie ju­da­istycz­ny­ch ry­tu­ałów w pol­skim Sej­mie?

  Po­tę­pia­ją­cy wy­czyn Grze­go­rza Brau­na, da­ją ta­kie po­rów­na­nie: a co by zro­bił Braun, gdy­by ktoś wtar­gnął do Ko­ścio­ła i ob­lał czymś oł­ta­rz? Ta ana­lo­gia po­ka­zu­je, że trak­tu­ją oni pol­ski Sejm ja­ko ju­da­istycz­ną świą­ty­nię.

  Po­seł Grze­go­rz Braun do­ko­nał war­chol­skie­go wy­bry­ku, któ­ry wy­wo­łał mię­dzy­na­ro­do­wy skan­dal. W dniu gło­so­wa­nia nad wo­tum za­ufa­nia dla no­we­go rzą­du pre­mie­ra Do­nal­da Tu­ska Pol­ska sta­ła się naj­bar­dziej an­ty­se­mic­kim pań­stwem na świe­cie. Więc nas te­raz wy­wa­lą z Unii Eu­ro­pej­skiej. No i do­brze.

  Przez trzy mie­sią­ce kam­pa­nii wy­bor­czej Sła­wo­mir Ment­zen i Krzysz­tof Bo­sak gło­si­li, że prze­wró­cą sto­lik. A wczo­raj z wiel­kim hu­kiem sto­lik prze­wró­cił Grze­go­rz Braun. Już po wsze cza­sy Do­nald Tu­sk bę­dzie ko­ja­rzo­ny ja­ko pre­mier naj­bar­dziej an­ty­se­mic­kie­go pań­stwa na świe­cie.

  Tak prze­wi­du­ję przy­szło­ść: Ko­ro­na Brau­na zo­sta­nie wy­wa­lo­na z Kon­fe­de­ra­cji i ta bę­dzie zło­żo­na tyl­ko z No­wej Na­dziei i Ru­chu Na­ro­do­we­go. A Ja­nu­sz Kor­win-Mik­ke z Grze­go­rzem Brau­nem, ja­ko dwie par­tie, za­ło­żą no­wy blok wy­bor­czy. I wte­dy w wy­bo­ra­ch do par­la­men­tu eu­ro­pej­skie­go Kon­fe­de­ra­cja i ten no­wy blok do­sta­ną po 10%. Po czym obie wej­dą w do gru­py Toż­sa­mo­ść i De­mo­kra­cja, któ­ra uzy­ska więk­szo­ść w PE i nie do­pusz­czą do fe­de­ra­li­za­cji Europy.

Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

Ta­gi: gps65, polityka, warchoł, Grzegorz Braun, pożar w burdelu
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika sake3

13-12-2023 [13:12] - sake3 | Link:

Przecież federalizacja Europy już tuż tuż. Czy sądzi pan,że Grzegorz Braun i KOrwin-Mikke w tak krótkim czasie zdąża założyc partię,połaczyć się z pozostałą Konfederacją i jako nowy blok dostac do Europarlamentu pomimo wyrzucenia nas jak pan pisze z UE? I jak przypuszczam rozniesienie wtedy w proch mrzonek o federalizacji 10% poparcia? 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-12-2023 [15:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Niestety PiS doprowadził Polskę do utraty niepodległości i trudno będzie to odkręcić. Ale się nie poddajemy.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-12-2023 [15:06] - Tezeusz | Link:

Autorze jak masz zwidy nie pisz bo wstyd....

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-12-2023 [19:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie będę z tobą dyskutować, bo jesteś prymitywnym chamem. Odczep się ode mnie, nie łaź za mną. Idź precz, tu jest twoje miejsce: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika sake3

13-12-2023 [16:22] - sake3 | Link:

A jakie ma pan podstawy by tak twierdzić? Bo partyjna linia KOnfederacji tak nakazuje? Wasz działacz Bosak oświadcza w Sejmie,że KOnfederacja w Sejmie jest zainteresowana jedynie walką z ugrupowaniem Kaczyńskiego w celu przejęcia elektoratu.To po to znaleźli się w Sejmie? Ja myślałam że Sejm jest od stanowienia prawa a nie od walk partyjnych,nie za to my podatnicy płacimy. Czyli wczorajszy incydent to też uderzenie w ZP? Cały Sejm jest jedną wielką groteską.Lobbyści siedzą na sali Sejmowej i piszą oraz objaśniają założenia ustaw zamiast posłów koalicji zbyt leniwych i zbyt głupich by samemu to zrobić.Marszałek Sejmu chce adaptować Sejm na żłobki,przedszkola,klubiki dla dzieci posłów w tym dzieci pana posła Bosaka.którego chyba stać na opiekunkę a nie nosić się po Sejmie z dzieckiem w nosidełku.Żle że Sejm stał się miejscem kultu religii żydowskiej przy jednoczesnym ,,opiłowywaniu''katolików z czym KOnfederacja się zgodziła.Tanio się sprzedaliści Tuskowi,tylko za fotel wicemarszałka w celu wspólnej walki z PIS.Więc niech pan nie pisze sloganów ,że to przez PiS nie mamy niepodległości.Jak już wspólnie z koalicją PiS zdelegalizujecie,zniszczycie chamstwem sejmowym to nastąpi upragniona niepodległośc?Niby jak? I czy wtedy zajmiecie się wreszcie tym co powinniście robić w Sejmie?

Obrazek użytkownika Pani Anna

13-12-2023 [16:09] - Pani Anna | Link:

Z tym międzynarodowym skandalem bym nie przesadzała, naród wybrany nie ma ostatnio dobrych notowań. Akcja Brauna jak dla mnie super, tylko Konfederacja ma teraz problem. 

Obrazek użytkownika Ryan

13-12-2023 [20:06] - Ryan | Link:

Świrus

Za ile dni bosak dostanie kopa w jaja i na bosaka będzie spierdalał z fotela marszałka?

Obrazek użytkownika sake3

13-12-2023 [20:15] - sake3 | Link:

@Ryan......Złoży stosowną niczym w Korei Północnej krytykę,obieca że jeszcze gorliwiej niż dotad będzie zwalczał PiS i nie da Kaczyńskiemu nawet zipnąć i fotel utrzyma.Jestem gotowa się założyć o dwie Arabiki mielone półkilowe.