Transparentność

Wszel­kie ak­ty praw­ne po­win­ny przy ich ogło­sze­niu w dzien­ni­ku ustaw mieć za­pi­sa­ne, kto per­so­nal­nie je stwo­rzył, kto zgło­sił, kto, ja­kie po­praw­ki wno­sił w trak­cie pro­ce­du­ry le­gi­sla­cyj­nej i kto za ni­mi gło­so­wał, a kto był prze­ciw. Czy słusz­ne je­st stwier­dze­nie, że to bar­dzo po­pra­wi­ło­by ja­ko­ść pra­wa?

  Moż­na wska­zać ta­kie ko­rzy­ści:

  • Trans­pa­rent­no­ść: Jaw­ne po­ka­zy­wa­nie, kto two­rzył i mo­dy­fi­ko­wał ak­ty praw­ne, mogło­by zwięk­szyć od­po­wie­dzial­no­ść twór­ców i osób gło­su­ją­cy­ch. Lu­dzie mo­gli­by do­kład­niej śle­dzić, ja­kie po­praw­ki są wpro­wa­dza­ne, kto je pro­po­nu­je i kto za ni­mi stoi.
  • Od­po­wie­dzial­no­ść: Je­że­li oby­wa­te­le wie­dzie­li­by do­kład­nie, kto je­st od­po­wie­dzial­ny za kon­kret­ne prze­pi­sy, mo­gli­by póź­niej po­cią­gnąć te oso­by do od­po­wie­dzial­no­ści w przy­pad­ku nie­ko­rzy­st­ny­ch skut­ków ty­ch prze­pi­sów.
  • Zmniej­sze­nie ko­rup­cji i ne­po­ty­zmu: W sy­tu­acja­ch, gdy in­te­re­sy pew­ny­ch grup lub kor­po­ra­cji by­ły­by fa­wo­ry­zo­wa­ne, ła­twiej by­ło­by zi­den­ty­fi­ko­wać po­ten­cjal­ne źró­dła ta­kiej fa­wo­ry­za­cji.

  Jed­nak­że moż­na wska­zać też za­gro­że­nia, któ­re od ra­zu oba­lę.

  • Skom­pli­ko­wa­nie pro­ce­du­ry: Pro­ces two­rze­nia pra­wa je­st czę­sto skom­pli­ko­wa­ny, z wie­lo­ma po­praw­ka­mi i zmia­na­mi. Do­ku­men­to­wa­nie każ­dej po­je­dyn­czej zmia­ny i oso­by za nią od­po­wie­dzial­nej mo­gło­by spo­wol­nić pro­ces le­gi­sla­cyj­ny. Nie­mniej te wszy­st­kie pro­ce­du­ry moż­na skom­pu­te­ry­zo­wać. Do­ku­men­to­wa­niem mo­że ła­two za­jąć się sztu­cz­na in­te­li­gen­cja, więc dla lu­dzi wię­cej pra­cy nie bę­dzie. Tech­no­lo­gia, zwłasz­cza za­awan­so­wa­ne na­rzę­dzia baz da­ny­ch i AI, mo­że znacz­nie uspraw­nić i au­to­ma­ty­zo­wać pro­ces do­ku­men­to­wa­nia i two­rze­nia pra­wa.
  • Przy­tła­cza­ją­ca ilo­ść in­for­ma­cji: Dla prze­cięt­ne­go oby­wa­te­la ana­li­za każ­de­go szcze­gó­łu ta­kie­go ak­tu praw­ne­go mo­gła­by być przy­tła­cza­ją­ca. Mo­gło­by to rów­nież utrud­nić szyb­kie zro­zu­mie­nie głów­ny­ch za­ło­żeń da­ne­go ak­tu. Jed­nak­że to też moż­na zin­for­ma­ty­zo­wać, tak, by to spraw­nie oglą­dać. Są zna­ne in­ter­fej­sy po­zwa­la­ją­ce w przy­stęp­ny spo­sób agre­go­wać ogromne da­ne, tak by by­ły czy­tel­ne dla czło­wie­ka. A do­dat­ko­wo to nie mu­si być straw­ne dla prze­cięt­ne­go wyborcy, ale dla praw­ni­ka, czy dzien­ni­ka­rza, któ­ry mo­że to po­tem prze­ka­zać prze­cięt­nym oby­wa­te­lom w spo­sób przy­stęp­ny. Waż­ne, by spe­cja­li­ści mie­li do­stęp do wszy­st­ki­ch in­for­ma­cji. Do­stęp dla spe­cja­li­stów je­st klu­czo­wy, aby mo­gli ana­li­zo­wać i in­ter­pre­to­wać da­ne, a na­stęp­nie prze­ka­zy­wać je szer­szej pu­blicz­no­ści w zro­zu­mia­łej for­mie.
  • Moż­li­wo­ść po­li­ty­cz­ny­ch ata­ków: Je­śli każ­dy twór­ca i każ­da po­praw­ka by­ły­by do­kład­nie udo­ku­men­to­wa­ne, mo­gło­by to pro­wa­dzić do sy­tu­acji, w któ­ry­ch prze­ciw­ni­cy po­li­ty­cz­ni uży­wa­li­by ty­ch in­for­ma­cji do ata­ków ad per­so­nam za­mia­st me­ry­to­ry­cz­nej de­ba­ty na te­mat tre­ści pra­wa. Nie­mniej nie wi­dzę nic złe­go w tym, że kto­kol­wiek kry­ty­ko­wał­by czy ata­ko­wał kon­kret­ny­ch lu­dzi od­po­wie­dzial­ny­ch za two­rze­nie złe­go pra­wa. To słu­sz­ne, że bę­dą ata­ko­wa­ni ad per­so­nam. Ma­jąc peł­ne in­for­ma­cje, bę­dą mo­gli się ła­twiej bro­nić.
  • Pry­wat­no­ść i bez­pie­czeń­stwo le­gi­sla­to­rów: Gdy po­li­ty­cz­ne na­pię­cia są wy­so­kie, ta­kie szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje mo­gą na­ra­żać le­gi­sla­to­rów na ry­zy­ko. Jed­nak­że to do­brze, że le­gi­sla­to­rzy, two­rząc pra­wo, bę­dą się czuć za­gro­że­ni. Dzię­ki te­mu bę­dą się bar­dziej sta­rać, by two­rzyć lep­sze pra­wo. Gdy są ano­ni­mo­wi, to two­rzą pra­wo mniej sta­ran­nie.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Ta­gi: gps65, prawo, legislacja, parlament, polityka, transparentność

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

07-11-2023 [17:17] - AŁTORYDET | Link:

Wielce Szanowny Panie Grzegorzu:
Po co nam to wszystko? Osiem gwiazdek, to nam wystarcza! Po kiego grzyba komplikować sobie życie? 

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

07-11-2023 [18:03] - wielkopolskizdzichu | Link:

Przecież transparentny mechanizm tworzenia prawa i rejestracji procedur zarówno na poziomie komisji sejmowych, jak i ministerstw oraz konsultacji społecznych istnieje od lat. Bez problemu  można  dowiedzieć się co mówił i jak głosował każdy z posłów płci obojga, jakie dokumenty i treści przez kogo sporządzone i sygnowane wychodziły z ministerstw, etc.
Przykład
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9....

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-11-2023 [01:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ale nie są podani autorzy.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

08-11-2023 [07:58] - wielkopolskizdzichu | Link:

Odsyłam do Kariery Nikodyma Dyzmy. Czy istotnym jest że to Dyzma zaproponował rządowi skupowanie zboża  za obligacje i zobowiązanie producentów do przechowywania tegoż, a nie Kunik?