Pierwszy dzień nowej kadencji Sejmu

Dziś był po­li­tycz­nie go­rą­cy dzień, wie­le się dzia­ło. Oto kil­ka mo­ich ko­men­ta­rzy:

 
  Elż­bie­ta Wi­tek prze­gra­ła sro­mot­nie gło­so­wa­nie na mar­szał­ka. Grze­go­rz Braun ją do­bił w swo­im wy­stą­pie­niu. I bar­dzo do­brze. Czas te­raz by ją po­sta­wić przed Try­bu­na­łem Sta­nu za no­to­rycz­ne ła­ma­nie Kon­sty­tu­cji i do­bry­ch oby­cza­jów.
--------------------------------
  Szy­mon Ho­łow­nia wła­śnie w dy­plo­ma­tycz­ny spo­sób po­wie­dział, że po­pie­ra kan­dy­da­ta Kon­fe­de­ra­cji na sta­no­wi­sko wi­ce­mar­szał­ka Sej­mu, ale nie po­pie­ra Elż­bie­ty Wi­tek z PiS, któ­ra się to­tal­nie skom­pro­mi­to­wa­ła na sta­no­wi­sku mar­szał­ka. Bar­dzo mi się je­go sta­no­wi­sko po­do­ba.
--------------------------------
  Ment­zen sie­dzi obok Zio­bry, by być pod nad­zo­rem SS. Gier­ty­ch przedarł się do Sej­mu i ma już im­mu­ni­tet. Wi­tek chcia­ła być mar­szał­kiem, mi­mo swo­ich licz­ny­ch ma­tac­tw. Cyrk na kół­ka­ch roz­po­czął dzia­łal­no­ść. Ni­czy­je zdro­wie, wol­no­ść ani mie­nie nie są bez­piecz­ne, kie­dy ob­ra­du­je Sejm.
--------------------------------
  Trwa w Sej­mie de­ba­ta re­ko­men­do­wa­nia kan­dy­da­tów na wi­ce­mar­szał­ków. Wszy­scy wy­po­wia­da­ją się w du­chu kon­cy­lia­cyj­nym, po­zy­tyw­nie za­chwa­la­jąc swo­ich kan­dy­da­tów. Tyl­ko Ka­czyń­ski za­czął ją­trzyć i oskar­żać in­ny­ch, za­mia­st mó­wić o swo­jej kan­dy­dat­ce. Bar­dzo nie­ład­nie koń­czy swe ży­cie.
--------------------------------
  Krzysz­tof Bo­sak zo­stał wi­ce­mar­szał­kiem Sej­mu, Elż­bie­ta Wi­tek nie zo­sta­ła. PiS je­st mar­gi­na­li­zo­wa­ny. Ma za swo­je. Nie ża­łu­ję ich. Za udział w prze­krę­cie ko­wi­do­wym za­słu­gu­ją na wiecz­ną hań­bę i ostra­cy­zm spo­łecz­ny.
--------------------------------
  Znam Krzysz­to­fa Bo­sa­ka z wie­lu je­go wy­stą­pień, ar­ty­ku­łów, wpi­sów i fil­mi­ków, roz­ma­wia­łem z nim na te­ma­ty ide­owe, ufam mu. Nie je­st li­ber­ta­ria­ni­nem jak ja, ale je­st wy­star­cza­ją­cym wol­no­ryn­kow­cem, bym go po­pie­rał. Uwa­żam, że to świet­nie, że zo­stał wi­ce­mar­szał­kiem Sej­mu. Kon­fe­de­ra­cja pro­fe­sjo­na­li­zu­je się, ma co­raz więk­sze wpły­wy. Świet­nie za­czy­na tę ka­den­cję pro­jek­tem usta­wy o do­bro­wol­nym ZUS i kwo­tą wol­ną. Nie je­st źle, mo­gło być go­rzej.
--------------------------------
  Ku­kiz, Sa­chaj­ko i Ja­ku­biak za­kła­da­ją ko­ło i nie wcho­dzą do par­la­men­tar­ne­go klu­bu PiS. Już pierw­sze szczu­ry za­czy­na­ją opusz­czać to­ną­cy okręt. PiS się sy­pie. Nie­ch ich tra­fi szlag! Te­raz na­le­ży ocze­ki­wać sy­pa­nia się PO, Le­wi­cy i Trze­ciej Dro­gi.
--------------------------------
  Ha­sło wy­wra­ca­nie sto­li­ka gło­szo­ne w kam­pa­nii wy­bor­czej przez Kon­fe­de­ra­cję to by­ła me­ta­fo­ra. Cho­dzi w niej o to, że Kon­fe­de­ra­cje ze­rwie pró­by two­rze­nia z nią rzą­du przez PiS lub PO, gdy­by sta­ła się ję­zycz­kiem u wa­gi. Nie cho­dzi o to, że Kon­fe­de­ra­cja nie bę­dzie wcho­dzić w róż­ne ukła­dy z in­ny­mi par­tia­mi. Ta­kie ukła­dy są nie­zbęd­ne, bo pó­ki Kon­fe­de­ra­cja nie ma więk­szo­ści, to by prze­for­so­wać co­kol­wiek, na przy­kład ja­kiś pro­jekt usta­wy, mu­si coś dać w za­mian, a za­tem za­wrzeć ja­kiś układ. To je­st tak pro­ste i oczy­wi­ste, że bar­dzo się dzi­wię, że nie­któ­rzy te­go nie ro­zu­mie­ją i nie pró­bu­ją spy­tać ta­ty, by im to wy­tłu­ma­czył.
--------------------------------
  Za­pra­szam do śle­dze­nia mo­ich ko­men­ta­rzy na Twit­te­rze: twit­ter.com/gps65 - moż­na po­czy­tać dys­ku­sje, ja­kie wy­wo­ła­łem ty­mi tłi­ta­mi.
--------------------------------
Grzegorz GPS Świderski
twitter.com/gps65

Ta­gi: gps65, X, Twitter, Sejm, polityka
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

13-11-2023 [23:53] - Siberian Husky Dog | Link:

ale w sumie jak jesteś w tej konfederacji to posiadanie mózgu nie jest obligatoryjne

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-11-2023 [00:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Chamstwo nie służy dyskusji.

Obrazek użytkownika smieciu

14-11-2023 [00:45] - smieciu | Link:

@GPS Dla PiSowca chamstwo jest obligatoryjne ;)

Obrazek użytkownika sake3

14-11-2023 [09:49] - sake3 | Link:

@smieciu........A dla was?Czyżby wasze chamstwo było swoistym pokazem miłości? Jedno wam trzeba przyznać a i pozazdrościć,-tupetu.To co pokazano w Sejmie ,ta waszaeuforia,ryki,poniżanie pani Witek,podłe naigrywanie się z tej kobiety nazywacie językiem miłości? Jak nazwać zachwyt tego starego bufona GPS że ją dobijano,upokarzano jak nie chamstwem.Pan tego nie widział ?.

Obrazek użytkownika paparazzi

14-11-2023 [23:29] - paparazzi | Link:

Sake co ty wymagasz od świra, liczą na ochlapy razem ze śmieciem i je dostaną. Ale na krotki okres czasu.

Obrazek użytkownika Tomaszek

14-11-2023 [00:42] - Tomaszek | Link:

Husky
Bo jemu to ten kutas wylazł z rozporka tylko trochę i mało go widać . Do Trybunału Stanu to się nie nadaje .

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-11-2023 [05:59] - Tezeusz | Link:

@Tomaszek rus..
https://naszeblogi.pl/67233-ch...

I tyle w temacie..

Obrazek użytkownika Tomaszek

14-11-2023 [19:34] - Tomaszek | Link:

Tezieow rus
Zaraz będę miał pięć tysięcy odsłon na notce , a ty co ? Dwieście ?

Obrazek użytkownika Kocur1

14-11-2023 [20:45] - Kocur1 | Link:

Kon­fe­de­ra­cja idzie do wy­bo­rów nie po to, że­by usią­ść do sto­li­ka z post­ko­mu­ni­stycz­ny­mi czy okrą­gło­sto­ło­wy­mi par­tia­mi i ich sa­te­li­ta­mi, ale po to, by raz na za­wsze ten ich sto­lik wy­wró­cić, by za­koń­czyć po­ro­zu­mie­nie so­cjal­de­mo­kra­tów z post­ko­mu­ni­sta­mi, któ­re chro­ni in­te­re­sy apa­rat­czy­ków, któ­rzy uwłasz­czy­li się po oba­le­niu pierw­szej ko­mu­ny i usta­no­wie­niu dru­giej. Kon­fe­de­ra­cja ten sto­lik wy­wró­ci nie­za­leż­nie od te­go, czy do­sta­nie 7%, czy 15%, bo bez niej i tak nikt rzą­du nie skon­stru­uje.
  Więc jak doj­dzie do ko­ali­cji rzą­do­wej? To pro­ste: Kon­fe­de­ra­cja po­sta­wi swój wła­sny sto­li­ki i ja­sno wy­spe­cy­fi­ku­je za­sa­dy, usta­wy, pro­gram, któ­ry mu­szą za­ak­cep­to­wać ewen­tu­al­ni ko­ali­cjan­ci, by wej­ść do rzą­du z Kon­fe­de­ra­cją.
(…)
Szy­kuj­cie się na to, co nie­uchron­ne, bo to nie bę­dzie za­sko­cze­nie, to nie bę­dzie nie­spo­dzian­ka.
Jak ty idioto podstawowke skonczyles? Donosiles na kolegow?

Obrazek użytkownika sake3

14-11-2023 [00:00] - sake3 | Link:

Och jakież radosne poczucie zemsty..jak głebia przemyśleń jaki patos.Pan GPS już widzi ten słynny przewrócony przez Konfederację stolik.Nie widzi parcia takich wyblakłych miernot jak Bosak do koryta,nie widzi wysługiwania Tuskowi się kreatury Brauna tak zaslepiony radością.Dobita,upokorzona,pod Trybunał Stanu z nią.Może szepniecie paniusi Leyen by jednak przywrócono w trybie szybkim karę smierci w Polsce.Eurognidy Miller,Cimoszewicz,Rosati,Thun poprą.Nie będą potrzebne trybunały stanu bo te są tylko w demokratycznych państwach. Ale żeby było to publiczne,by dobicie tej kobiety i upokorzenie było najdotkliwsze.Kim wy w ogóle jesteście? Polakami ?Ludźmi? No na pewno nie.Ciesz sie pan dalej,bo PiS nie wystawi już kandydata na marszałka widząc wasze chamstwo.Tyle,że i to może przeciw wam się odwrócić i korytko+ odpłynie.Wystarczy że waszemu dobrodziejowi Tuskowi humor się zmieni. 

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

14-11-2023 [00:13] - Alina@Warszawa | Link:

Sake! Czyżby pani Witek pomyliła ci się już z Polską? Czy zrozumiałaś zarzuty jakie jej postawił Braun z trybuny sejmowej? Czy widziałaś jej późniejszy wywiad? Zamiast zbić, odrzucić te zarzuty zaczęła biadolić, że jest zmasowany atak na taką małą biedną kobietkę jak ona, a przecież nikt jej nie chciał odwołać przez całe 8 lat, nikt nie złożył wniosku, tak dobrze pracowała! To argumenty dla idiotów, bo przecież wiadomo, że PiS by jej nie odwołał, bo miał przeważającą większość w IX kadencji. Zarzutów Brauna nie skomentowała ...

Obrazek użytkownika sake3

14-11-2023 [00:21] - sake3 | Link:

Trudno przy takim wyciu i takiej sile chamstwa się bronić.Co miała komentować ? Zarzuty Brauna> Przecież przy aplauzie wyjącej tłuszczy by ją zabił.W myśl zyczenia uskrzydlonego pana GPS.

Obrazek użytkownika spike

14-11-2023 [09:21] - spike | Link:

@alina
Jak kiedyś, gdy Braun miał kłopoty z Policją, wspierałem go, potem kibicowałem by dostał się do sejmu, a nawet by wszedł w koalicję z PiS i razem pogonili brunatno-czerwoną bandę, ale to zaczął wyprawiać w sejmie, jakie brednie wygadywać, za to uporczywe i chamskie demonstrowanie nienoszenia głupiej maseczki, robiąc z sejmu karczmę, ja bym kazał straży marszałkowskiej za każdym razem za frak wywalać z sali. Cała Polska mimo niechęci nosiła maseczki, która żadnej szkody nie czyniła, mnie też to denerwowało, ale cały świat je nosił, nic mi nie ubyło, że ja też będę.
Maseczki nie zapobiegały zarazie, ale ograniczały zasięg "pola rażenia" wydychanego powietrza podczas mowy, kaszlu czy kichania, tu są prawa fizyki, każdy kto twierdzi inaczej, to kapuściany głąb.

Podobnie ma się sprawa Bosaka, jak ja uwielbiałem go słuchać w starciu z lewactwem, też mu kibicowałem, a czym się okazał? - koryciarzem, który na grzebiecie takich kretynów jak Grzesiu, wywindował się na posła, a by było śmieszniej, do koryta wciągnął swoją żoneczkę, (czy wcześniej była członkiem Konfy?), a smaczku dodaje fakt, że jest w ciąży !!, a jakie to ma znaczenie chyba nie trzeba tłumaczyć.

Konfa to banda sabotażystów, działająca na szkodę Polski, jak cała libertyńska ideologia, widać to po Grzesiu, jakie idiotyzmy tu opowiada rodem z psychiatryka.

Obrazek użytkownika Jabe

14-11-2023 [09:41] - Jabe | Link:

Nawet gdyby ta zaraza była taka straszna, nie u­sprawiedliwia­łaby pisowej samo­woli.

Naturalnie krzty u­zasadnienia twier­dzenia o rze­komych sabo­taży­stach. Ot, nie robią tego, co prezes każe. Taka ich wina.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

14-11-2023 [01:18] - Roz Sądek | Link:

@Autor
Pan Braun i Bosak z małżonką zrobili niezły deal dostając się na 4 lata na listę płac Sejmu. Pan sądząc po wpisie też coś uszczknął?

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-11-2023 [05:55] - Tezeusz | Link:

konfa pokazała kim i czym była i jest..sowieckim pomiotłem i tyle na ten temat.. Wystarczy poczytać komentarze na ten temat w sieci...

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-11-2023 [06:13] - Tezeusz | Link:

Konfederacja = Manipulacja. Wpierają swoim wyborcom jacy to "antysystemowi patrioci" a w realnym działaniu CAŁY CZAS wspierają postkomunę albo Targowicę - i taką mają rolę - od zarania istnienia tej szemranej formacji.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

14-11-2023 [07:22] - NASZ_HENRY | Link:

ALE JAJA 😎

Stanowisko wicemarszałka poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (otrzymał łącznie 272 głosy),  zdobył dzięki głosom PiS - za jego kandydaturą zagłosowało 189 posłów z klubu parlamentarnego tego ugrupowania.
Podziękował po swojemu poseł Braun i członek Konfederacji GPS😎
 

Obrazek użytkownika Czesław2

14-11-2023 [07:29] - Czesław2 | Link:

Jedna banda.

Obrazek użytkownika Jabe

14-11-2023 [07:47] - Jabe | Link:

PiS z rozmysłem wystawił tę s­kompro­mito­waną kandy­datkę, by jej nikt nie po­parł.

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-11-2023 [07:48] - Tezeusz | Link:

Co można wymagać od sowieckich ścierw

Obrazek użytkownika Hornblower

14-11-2023 [10:26] - Hornblower | Link:

Co prawda jest to kolejny etap zdziczenia obyczajów politycznych w tym kraju, ale do tego przyłożyli się solidarnie wszyscy aktorzy, więc nie ma co się licytować czyja zasługa większa. A tak w ogóle, to ot, taki teatrzyk lalek. Pokaz dla tubylców. A za sznurki i tak pociąga kto inny. Więc nie ma się co emocjonować kto będzie jakimś tam wicemarszałkiem.

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-11-2023 [10:42] - Tezeusz | Link:

Najlepiej podsumował Konfederację Marek Jakubiak. 
Wygląda na to, że w tej kadencji Sejmu posłowie Konfederacji przyszli tylko po diety. Ale po wczorajszych głosowaniach widać, że wspieranie antypolskiego lewactwa też dobrze im idzie.