PiS się sypie!

Sła­wo­mir Ment­zen opo­wie­dział w naj­now­szym fil­mi­ku na ju­tu­bie o at­mos­fe­rze pa­nu­ją­cej na sa­li sej­mo­wej. Tam je­st cią­gły ja­zgot, prze­krzy­ki­wa­nie się, wrza­ski, wa­le­nie w blat i głup­ko­wa­te skan­do­wa­nie. Po­sło­wie za­cho­wu­ją się jak roz­wy­drzo­ne ba­cho­ry, nad któ­ry­mi na­uczy­ciel­ka nie po­tra­fi za­pa­no­wać. Emo­cje wrą.

  A tym­cza­sem Pa­weł Ja­błoń­ski, po­seł PiS, wczo­raj w pro­gra­mie Agniesz­ki Goz­dy­ry w Pol­sa­cie, oskar­żył To­ma­sza Zi­mo­cha, po­sła Pol­ski 2050, o to, że ten po­ka­zał w Sej­mie Po­la­kom wul­gar­ny ge­st sym­bo­li­zu­ją­cy człon­ka we wzwo­dzie, zwa­ny po an­giel­sku „fuck you”. W tym ce­lu wy­jął z kie­sze­ni i po­ka­zał te­le­wi­dzom zdję­cie Zi­mo­cha po­ka­zu­ją­ce­go ten ge­st. Za­su­ge­ro­wał tym, że Zi­mo­ch po­wie­dział wszyst­kim Po­la­kom, by się pier­do­li­li. Zi­mo­ch zro­bił to w cza­sie, gdy je­go kan­dy­da­tu­ra by­ła za­chwa­la­na z sej­mo­wej mów­ni­cy.

  Pol­sat po­ka­zał film z za­cho­wa­nia Zi­mo­cha i wi­dać bar­dzo wy­raź­nie, że on od­ru­cho­wo dra­pie się po bro­dzie, wy­słu­chu­jąc, jak go chwa­lą. Ta­ki­mi głu­po­ta­mi zaj­mu­ją się po­sło­wie. Nie wie­rzę, by ten Ja­błoń­ski był idio­tą, wąt­pię, by sam zro­bił to zdję­cie i je so­bie wło­żył do kie­sze­ni. Z pew­no­ścią do­stał to od ja­kie­goś spe­ca od czar­ne­go pi­ja­ru z PiS-u. Dał mu to zdjęcie i powiedział: „ma­sz, po­każ na wi­zji, jak Zi­mo­ch pier­do­li Po­la­ków”. No i głu­pek się na to na­brał. Nie wie­rzę, by ten spec też był idio­tą, pew­nie ce­lem by­ło skom­pro­mi­to­wa­nie Ja­błoń­skie­go, co się uda­ło. To skom­pli­ko­wa­na in­try­ga god­na przed­szko­la­ków — świad­czy o tym, że PiS się już sy­pie. Ta­kie głup­ki nam pra­wo sta­no­wią.

  Ten Ja­błoń­ski to do­dat­ko­wo Pod­se­kre­ta­rz Sta­nu w MSZ. Więc nie tyl­ko pra­wo sta­no­wią, ale i po­li­ty­kę za­gra­nicz­ną ro­bią. Cie­ka­we co ten Ja­błoń­ski na­bro­ił, że go wła­sny czar­ny pi­jar nisz­czy. Spe­cja­li­stom od ty­ch spraw ra­dzę prze­śle­dzić je­go dzia­łal­no­ść, bo ko­muś wy­raź­nie pod­pa­dł.

  Mo­je po­dej­rze­nia, że Paw­ła Ja­błoń­skie­go służ­by nisz­czą, bo coś na­bro­ił, po­twier­dza to, co dziś się oka­za­ło. Pew­nie wy­zna­czy­li go na ko­zła ofiar­ne­go, na któ­re­go zwa­lą prze­krę­ty PiS w MSZ. To do­bry wy­bór, bo on nie wy­glą­da na roz­gar­nię­te­go. Pra­sa do­nio­sła, że on za­czy­na za­cie­rać śla­dy, nisz­czy do­ku­men­ty, uty­li­zu­je no­śni­ki da­ny­ch, ale tak głu­pio, że już to dzien­ni­ka­rze wy­kry­li.

  Trzech po­słów star­tu­ją­cy­ch z li­st PiS: Ku­kiz, Sa­chaj­ko i Ja­ku­biak za­kła­da­ją ko­ło i nie wcho­dzą do par­la­men­tar­ne­go klu­bu PiS. Już pierw­sze szczu­ry za­czy­na­ją opusz­czać to­ną­cy okręt. PiS się sy­pie. Te­raz na­le­ży ocze­ki­wać sy­pa­nia się PO, Le­wi­cy i Trze­ciej Dro­gi. Cze­go so­bie i Pań­stwu ży­czę.

Grzegorz GPS Świderski
X.com/gps65

PS. Ty­ch i in­ny­ch plo­tek do­wie­cie się, sub­skry­bu­jąc mój pro­fil na por­ta­lu: X.com/gps65

Ta­gi: gps65, Sejm, polityka
 
 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

16-11-2023 [01:47] - Alina@Warszawa | Link:

 "Ku­kiz, Sa­chaj­ko i Ja­ku­biak za­kła­da­ją ko­ło" ...
Marek Jakubiak ma jeszcze lepszy pomysł - chce. aby partie składające się na PiS utworzyły co najmniej 3 kluby poselskie i miały co najmniej 3 wicemarszałków ... I tej jest słuszny kierunek, szczególnie kiedy wybory zostaną wbrew faktom uznane za ważne.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

16-11-2023 [02:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Oni mogliby założyć dwa kluby: PiS - 157 posłów, Suwerenna Polska Ziobro - 18 posłów i trzy koła: Partia Republikańska Bielana - 4 posłów, Kukiz'15 - 3 posłów, bezpartyjni - 12 posłów. Te grupy można wyciągać, gdy będzie potrzebne obalanie weta prezydenta, albo postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu. Muszą więc bardzo uważać, by się nie rozsypać. Dlatego zaczynają hejtować, buczeć i chamsko się odzywać, by wzmacniać polaryzację poprzez emocje. Gdy się innych atakuje albo jest się atakowanym zwierzęcymi sposobami, to się czuje lepszą zwierzęcą przynależność do stada. Kaczyński ich tresuje, a to wymaga szczucia.

Obrazek użytkownika Tezeusz

16-11-2023 [07:29] - Tezeusz | Link:

Sowiecka konfa nie dość że siię ośmieszyła i wlazła w dupsko rudego to moralnie rozsypała się dawno za lizanie ruSSkich, okłamywanie swoich wyborców, zdradę pseudo sztandarów patrioty....to już koniec konfy przystawki rudego który ją pożre i śmieci wypluje...zakład?

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

16-11-2023 [07:44] - Siberian Husky Dog | Link:

NEO Prawicowiec
NEO Polak
Głąb z kapusty lepiej by wyglądał ..
Jak to mawiał Piłsudski? ....."Naród wspaniały, tylko ludzie....."

https://pbs.twimg.com/media/F_CRz-0XcAE69xm?format=jpg&name=small

 

Obrazek użytkownika sake3

16-11-2023 [13:45] - sake3 | Link:

Konfederacja się nie posypała? Z dumnej partii o której pan ględził,że stoi na ramionach filozofów wielkich i znanych stała się giermkiem na usługach dla zwykłej bandy .Nie wstyd wam? Już ten Korwin-Mikke ma od was więcej honoru.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

17-11-2023 [22:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Dlaczego nazywasz PiS bandą?

Obrazek użytkownika sake3

17-11-2023 [22:29] - sake3 | Link:

Czy dla pana przeczytanie ze zrozumieniem kilku zdań stanowi aż tak wielką trudność?No chyba że usiłował pan błysnąc dowcipem ale i to nie wyszło.Bandą owszem nazwałam ale Antypis któremu tak gorliwie się wysługujecie.Jak widać majaczące w oddali koryto+ potrafi skutecznie niszczyć wszelkie ideały.Owocnej współpracy z antypisowską bandą raczej nie życzę,no musicie sięgnąc po kolejny zapas wazeliny.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-11-2023 [18:06] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bosak w głosowaniu na wicemarszałka dostał wsparcie całego PiS, więc jest na usługach tej bandy. 

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

18-11-2023 [09:37] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - 'PiS się sypie!'
Natomiast Konfederacja jest twarda jak stal i wcale się nie sypie, wyrzucenie J.K-K z Konfederacji to incydent niegodny uwagi ...