Jak zbankrutują państwa?

Ban­kruc­two pań­stw ozna­cza za­prze­sta­nie sto­so­wa­nia ter­ro­ru przez te­ry­to­rial­ny­ch mo­no­po­li­stów. Każ­da for­ma ta­kie­go ter­ro­ry­zmu się nie opła­ca (a opła­ca­ła się daw­niej), a za­tem za­nik­ną wszel­kie or­ga­ni­za­cje, któ­re się tą me­to­dą po­słu­gu­ją.

  Głów­nie po­le­ga to na tym, że ta­ki ter­ro­ry­sta ma mo­no­pol na pew­nym ob­sza­rze, któ­ry uzna­je za swój, i pod przy­mu­sem, ini­cju­jąc ak­ty prze­mo­cy i ni­mi gro­żąc, zbie­ra ha­ra­cze od lud­no­ści za­miesz­ku­ją­cej ten te­ren. A by unik­nąć bun­tu, w za­mian świad­czy tej lud­no­ści róż­ne usłu­gi na ni­skim po­zio­mie. Ta­ka for­ma za­ra­bia­nia się już nie opła­ca (kosz­ty prze­wyż­sza­ją zy­ski), dla­te­go or­ga­ni­za­cje świad­czą­ce ta­kie sa­me usłu­gi jak ter­ro­ry­ści (mi­li­tar­ne, praw­ni­cze, de­tek­ty­wi­stycz­ne, usta­wo­daw­cze, ochro­niar­skie, edu­ka­cyj­ne, ubez­pie­cze­nio­we, ban­ko­we, kul­tu­ral­ne etc...), ale nie sto­su­ją­ce ter­ro­ru, tyl­ko przed­sta­wia­ją­ce swo­je ofer­ty chęt­nym, ta­kie, któ­re ma­ją klien­tów, któ­rzy sa­mi wy­bio­rą te or­ga­ni­za­cje spo­śród wie­lu kon­ku­ren­tów, po pro­stu wy­gra­ją kon­ku­ren­cję ryn­ko­wą.

  Ban­kruc­two pań­stw na­stą­pi na sku­tek te­go, że stra­cą klien­tów (któ­ry­ch te­raz na­zy­wa­ją oby­wa­te­la­mi, co je­st słusz­nym roz­róż­nie­niem, bo klient sta­je się nim z wła­sne­go wy­bo­ru, a oby­wa­tel to klient ster­ro­ry­zo­wa­ny do da­ne­go wy­bo­ru) na rze­cz or­ga­ni­za­cji lep­szy­ch, spraw­niej­szy­ch, przy­no­szą­cy­ch zy­sk. Tak się sta­nie, bo wy­daj­no­ść pra­cy lu­dzi współ­pra­cu­ją­cy­ch do­bro­wol­nie ca­ły czas ro­śnie, a lu­dzi ster­ro­ry­zo­wa­ny­ch ma­le­je.

  To bę­dzie dłu­gi pro­ces, bo ty­siąc­let­nia opła­cal­no­ść ter­ro­ry­zmu spo­wo­do­wa­ła, że pań­stwa za­ku­mu­lo­wa­ły bar­dzo du­ży ka­pi­tał i jesz­cze dłu­go po­cią­gną na stra­ta­ch. Ale wzro­st wy­daj­no­ści pra­cy, a za­tem też wzro­st róż­ni­cy mię­dzy ren­tow­no­ścią or­ga­ni­za­cji do­bro­wol­ny­ch w sto­sun­ku do ren­tow­no­ści or­ga­ni­za­cji ter­ro­ry­stycz­ny­ch, a za­tem głów­nie pań­stw i ży­ją­cy­ch z ni­mi w sym­bio­zie kor­po­ra­cji, to je­st wzro­st aprok­sy­mo­wa­ny funk­cją wy­kład­ni­czą, dla­te­go to ban­kruc­two bę­dzie trwa­ło wie­lo­kroć kró­cej niż trwa­ło aku­mu­lo­wa­nie ka­pi­ta­łu. Kil­ka ty­się­cy lat bu­do­wa­nia ter­ro­ry­zmu zban­kru­tu­je w kil­ka­dzie­siąt lat.

  To ban­kruc­two już ob­ser­wu­je­my, bo mo­car­stwa się po­wo­li roz­pa­da­ją. Po­przed­ni wiek to fe­sti­wal ta­ki­ch roz­pa­dów — wte­dy po­wsta­ło naj­wię­cej w dzie­ja­ch świa­ta ma­ły­ch pań­ste­wek. Tak się dzie­je dla­te­go, że wy­daj­no­ść pra­cow­ni­ka do­bro­wol­ne­go je­st wie­lo­kroć wyż­sza niż pra­cow­ni­ka ter­ro­ry­zo­wa­ne­go — a kie­dyś by­ła mniej­sza. Ten pro­ces trwa już od daw­na, bo z te­go sa­me­go po­wo­du zban­kru­to­wa­ło nie­wol­nic­two pry­wat­ne w cią­gu ostat­ni­ch dwu­stu lat. I do­kład­nie tak sa­mo zban­kru­tu­je nie­wol­nic­two pań­stwo­we. Wła­ści­cie­le nie­wol­ni­ków ho­do­wa­li ich jak by­dło – do­kład­nie tak sa­mo pań­stwa ho­du­ją oby­wa­te­li. To się co­raz bar­dziej nie opła­ca.

  Eko­no­mia po pro­stu po­ko­nu­je ludz­ką na­tu­rę, bo też z ludz­kiej na­tu­ry wy­ni­ka. Po pro­stu le­ni­stwo je­st wie­lo­kroć sil­niej­sze, niż in­stynkt gra­bie­ży. Jak moż­na coś ukra­ść w go­dzi­nę, to każ­dy wy­bie­rze zro­bie­nie te­go w mi­nu­tę i od­po­czy­nek czy roz­ryw­kę w tak za­osz­czę­dzo­nym cza­sie. Do­kład­nie tak sa­mo jak lew, któ­ry wstrzy­mu­je po­goń za zbyt szyb­ką an­ty­lo­pą — bo mu się nie opła­ca jej go­nić, wo­li ła­twiej­szy łup. Do­kład­nie tak sa­mo nie opła­ca się kuć mie­cza, by ko­muś ukra­ść je­dze­nie, je­śli się sa­me­mu to je­dze­nie zro­bi szyb­ciej i ta­niej niż ku­cie mie­cza. Do­kład­nie tak sa­mo nie opła­ca się zbie­rać si­łą ha­ra­czu, by po­tem ofia­rę uczyć — wię­cej za­ra­bia się na ucze­niu ko­goś, kto sam się zgło­si.

  Spo­łecz­no­ści, któ­re chcą się uczyć, po pro­stu po­ko­na­ją ryn­ko­wo spo­łecz­no­ści, któ­re trze­ba do na­uki zmu­szać si­łą. Spo­łecz­no­ści, w któ­ry­ch lu­dzie oszczę­dza­ją so­bie na sta­ro­ść jak chcą, po­ko­na­ją w kon­ku­ren­cji go­spo­dar­czej spo­łecz­no­ści, w któ­ry­ch si­łą zmu­sza się lu­dzi do oszczę­dza­nia w pi­ra­mi­da­ch fi­nan­so­wy­ch zwa­ny­ch ubez­pie­cze­nia­mi spo­łecz­ny­mi. Spo­łecz­no­ści, w któ­ry­ch lu­dzie mo­gą so­bie wy­bie­rać sys­tem ochro­ny zdro­wia, po­ko­na­ją spo­łecz­no­ści, w któ­rej je­st mo­no­pol me­dycz­ny, do któ­re­go wszy­scy są na si­łę zmu­sze­ni i od któ­ry­ch po­bie­ra się opła­ty po­przez ter­ror, a za­tem pod groź­bą ka­ry.

  Pań­stwa zban­kru­tu­ją, bo po­słu­gu­ją się głów­nie ter­ro­rem, a ta­ki spo­sób za­ra­bia­nia je­st już nie­opła­cal­ny. To się sta­nie nie na sku­tek ja­kiejś krwa­wej re­wo­lu­cji, bun­tu czy woj­ny – to bę­dzie po pro­stu po­wol­ne gni­cie pań­stw, ich roz­pad, utra­ta wła­dzy, bo lu­dzie po­wo­li znaj­dą so­bie lep­sze i tań­sze al­ter­na­ty­wy par­tac­ki­ch usług pań­stwa. Ob­sza­ry, na któ­ry­ch ter­ror bę­dzie się zmniej­szał, bę­dą go­spo­dar­czo wy­gry­wać z ob­sza­ra­mi, któ­re ter­ror bę­dą na­tę­żać. Tak USA wy­gra­ły zim­ną woj­nę z ZSRR. Wkrót­ce wszyst­kie pań­stwa prze­gra­ją go­spo­dar­cze zim­ne woj­ny z kor­po­ra­cja­mi, któ­re nie ży­ją z ni­mi w sym­bio­zie. To per­spek­ty­wa naj­bliż­sze­go ćwierć­wie­cza.

  Pań­stwa do­tych­czas nie ban­kru­to­wa­ły, a tyl­ko prze­gry­wa­ły woj­ny, co skut­ko­wa­ło zmia­ną jed­ny­ch pań­stw na in­ne. Ale to się dzia­ło w cza­sa­ch, w któ­ry­ch ter­ro­ry­zm się opła­cał — do miesz­kań­ców ja­kie­goś te­re­nu za­wsze przy­sze­dł ter­ro­ry­sta, by z ni­ch zdzie­rać ha­ra­cz, bo to się za­wsze ko­muś opła­ca­ło. Tak się dzia­ło, bo ten ter­ro­ry­sta mó­gł za­ra­biać na ty­ch ster­ro­ry­zo­wa­ny­ch miesz­kań­ca­ch. Ale to się już koń­czy, bo wie­lo­kroć wię­cej na ty­ch miesz­kań­ca­ch da się za­ro­bić, gdy się im za­pro­po­nu­je kon­ku­ren­cyj­ną ofer­tę, niż gdy się od ni­ch wy­mu­si ha­ra­cz si­łą.

  Li­kwi­da­cja pań­stw, czy­li w istot­ny spo­sób ogra­ni­cze­nie dzia­łań ter­ro­ry­stycz­ny­ch, spo­wo­du­je roz­kwit już ist­nie­ją­ce­go czło­wie­czeń­stwa. To, co w lu­dzia­ch do­bre­go, bę­dzie mo­gło wresz­cie roz­kwit­nąć. Wie­le kon­flik­tów spo­łecz­ny­ch za­nik­nie, bo są one ge­ne­ro­wa­ne przez pań­stwo — a to spo­wo­du­je, że lu­dzie ode­tchną, zy­ska­ją wię­cej wol­no­ści i swo­bo­dy, a więc le­piej i ta­niej bę­dą mo­gli re­ali­zo­wać swo­je dzi­siej­sze ma­rze­nia i pra­gnie­nia. Lu­dzie na­dal bę­dą roz­wi­jać kul­tu­rę, tyl­ko bę­dą to ro­bić spraw­niej, bo sy­ner­gicz­ny efekt współ­pra­cy wzro­śnie. To zmie­ni sto­sun­ki spo­łecz­ne na lep­sze, bo wię­cej lu­dzi bę­dzie mo­gło wresz­cie roz­wi­jać swo­je ta­len­ty. Bę­dzie mniej kon­flik­tów. Naj­wię­cej kon­flik­tów wy­wo­łu­je ter­ro­ry­zm, a on nie bę­dzie się już opła­cał.

  Pań­stwo pol­skie też zban­kru­tu­je, bo wszyst­kie usłu­gi, któ­re świad­czy, bę­dzie du­żo ta­niej i le­piej świad­czył pry­wat­ny pod­miot. Nie bę­dę wte­dy mu­siał ni­gdzie ucie­kać — na­dal bę­dę miesz­kań­cem kra­ju, Pol­ski, któ­ra bę­dzie trwa­ła, nie zban­kru­tu­je, ale po pro­stu za­mia­st być pod przy­mu­so­wą opie­ką ter­ro­ry­sty, któ­ry za swo­je kiep­skie usłu­gi wy­mu­sza ha­ra­cz, sto­su­jąc ter­ror, czy­li groź­bę ka­ry, bę­dę te wszyst­kie usłu­gi mó­gł do­bro­wol­nie ku­pić od wie­lu firm spe­cja­li­zu­ją­cy­ch się w da­nej dzie­dzi­nie. Osob­no so­bie ku­pię, w osob­ny­ch fir­ma­ch, usłu­gi edu­ka­cyj­ne, ubez­pie­cze­nio­we, ochro­niar­skie, mi­li­tar­ne, praw­ni­cze, kul­tu­ral­ne etc... Je­śli bę­dę po­trze­bo­wał opie­ku­na, to so­bie go po pro­stu wy­naj­mę — bę­dzie ta­ki­ch wie­lu do wy­bo­ru. Już ta­cy są — na­zy­wa­ją się do­rad­cy praw­ni, fi­nan­so­wi czy oso­bi­ści tre­ne­rzy. Oni po pro­stu za­stą­pią zban­kru­to­wa­ne pań­stwo.

  Po­dat­ki to kla­sycz­ny ter­ro­ry­zm, w peł­ni zgod­ny z de­fi­ni­cją te­go sło­wa. To po­bra­nie opła­ty pod groź­bą ka­ry za usłu­gi, któ­ry­ch się nie za­ma­wia­ło, bez moż­li­wo­ści zre­zy­gno­wa­nia z ni­ch. Czy chcę, czy nie, czy mi to od­po­wia­da, czy nie, mu­szę za­pła­cić, bo jak nie, to gro­zi mi ka­ra, a jak jej nie za­pła­cę, to gro­zi mi wię­zie­nie, do któ­re­go zo­sta­nę wtrą­co­ny przy uży­ciu si­ły, po­przez za­ini­cjo­wa­nie wo­bec mnie ak­tu prze­mo­cy. Je­śli ter­ro­ry­sta po­bie­rze ode mnie ha­ra­cz, to mo­gę pró­bo­wać za to do­ma­gać się ja­kichś usług, ale to nie zmie­nia isto­ty rze­czy. To, że ter­ro­ry­sta mi przed­sta­wi ra­port opi­su­ją­cy to, na co wy­dał ścią­gnię­ty ode mnie ha­ra­cz, a na­wet je­śli po­ka­że, że ja też ja­koś na tym sko­rzy­sta­łem, w ża­den spo­sób nie zmie­nia te­go, że je­st to akt ter­ro­ru, a za­tem wy­mu­sze­nia cze­goś przy po­mo­cy groź­by uży­cia prze­mo­cy. Je­śli ter­ro­ry­sta żą­da oku­pu w za­mian za to, że nie za­bi­je za­kład­ni­ków, to kom­plet­nie nie ma zna­cze­nia, na co wy­da ten okup i czy przy­nie­sie to ja­kie­kol­wiek ko­rzy­ści tym, któ­rzy za­pła­cą — to za­wsze je­st akt ter­ro­ru. Urzęd­nik pań­stwo­wy żą­da po­dat­ku w za­mian za to, że nie uży­je wo­bec nas prze­mo­cy — je­st więc po pro­stu ter­ro­ry­stą. Ta­ka for­ma za­ra­bia­nia w spo­sób sta­ły i zor­ga­ni­zo­wa­ny już się nie opła­ca.

  Z ter­ro­ry­stą żad­nej umo­wy się nie pod­pi­su­je — ter­ro­ry­sta na­rzu­ca swo­je wa­run­ki si­łą. Nie moż­na od­mó­wić umo­wy z ter­ro­ry­stą. Nie za­wsze mo­gę jawnie uciec przed ter­ro­ry­stą, jakim jest państwo — gdy mu nie opła­cę ha­ra­czu, to bę­dzie mnie ści­gał na ca­łym świe­cie. Oczy­wi­ście za­wsze mo­gę każ­de­mu ter­ro­ry­ście uciec cich­cem, jak się uda go oszu­kać czy uśpić je­go czuj­no­ść, ale to w ża­den spo­sób nie li­kwi­du­je te­go, że je­stem ter­ro­ry­zo­wa­ny — więc emi­gra­cja nie roz­wią­zu­je pro­ble­mu. Po­dat­ki są nie­unik­nio­nym kosz­tem dzia­łań ter­ro­ry­stycz­ny­ch pań­stwa. Je­st to po­wszech­ne, bo się to opła­ca­ło, ter­ro­ry­sta na tym za­ra­biał, więc za­warł po­wszech­ny so­ju­sz z in­ny­mi ter­ro­ry­sta­mi — więc gdzie­kol­wiek bym się nie prze­pro­wa­dził, to wpad­nę w si­dła ja­kie­goś ter­ro­ry­sty, któ­ry wy­mu­si na mnie ha­ra­cz. Ale to się już po­wo­li koń­czy, bo ta dzia­łal­no­ść prze­sta­je się opła­cać.

  Ban­kruc­two pań­stwa spo­wo­du­je roz­kwit pry­wat­ny­ch firm, bo one za­stą­pią wszel­kie usłu­gi, któ­re te­raz świad­czy pań­stwo. Bę­dą otwie­ra­ne no­we fir­my i bę­dzie spa­da­ło bez­ro­bo­cie.  Bo­gac­two lu­dzi bę­dzie szyb­ko ro­sło, bo obec­ny ter­ror w du­żym stop­niu ogra­ni­cza biz­nes i wzro­st go­spo­dar­czy. Pań­stwo po­waż­nie ogra­ni­cza efekt sy­ner­gicz­ny, któ­ry po­wo­du­je współ­pra­ca, więc je­go za­nik gwał­tow­nie ten efekt zwięk­szy, a to jesz­cze bar­dziej zwięk­szy wy­daj­no­ść pra­cy. Więc go­spo­dar­czo ban­kruc­two pań­stw bę­dzie bar­dzo ko­rzyst­ne dla wszyst­ki­ch lu­dzi.

  To o czym pi­szę to nie kla­sycz­ne ban­kruc­two, ja­kim ule­ga­ją pry­wat­ne fir­my. Wła­ściw­sze sło­wa to: roz­pad, upa­dek, za­nik, ob­umie­ra­nie. To o czym pi­szę, to nie sy­tu­acja, w któ­rej pań­stwo sta­je się nie­wy­pła­cal­ne — choć tak też mo­że upa­ść. Gdy ban­kru­tu­je fir­ma, to ją mo­że wy­ku­pić in­na fir­ma. Ja pi­szę o ban­kruc­twie idei pań­stwo­wo­ści, a więc opie­ra­niu się na ter­ro­ry­zmie. Gdy pań­stwo zban­kru­tu­je, to go nie wy­ku­pi, czy nie przej­mie, żad­ne in­ne, bo wszyst­kie zban­kru­tu­ją — ich za­da­nia przej­mą pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na in­nej za­sa­dzie, ta­kie, któ­re nie ter­ro­ry­zu­ją swo­ich klien­tów. Bankructwo państw to nie będzie likwidacja wszelkich instytucji państwowych — one pozostaną i będą działać. Ale bę­dą dzia­łać po­ko­jo­wo, ryn­ko­wo, po­ja­wi się dla ni­ch kon­ku­ren­cja, prze­sta­ną mieć mo­no­pol, prze­sta­ną sto­so­wać ter­ror, bę­dą mu­sia­ły się sta­rać o klien­ta.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, państwo, futurologia, technologia, ekonomia.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika zbychbor

24-08-2022 [15:32] - zbychbor | Link:

To, że coś się nie opłaca (czyżby???), nie oznacza, że zaniknie. Reszty już nie warto czytać, bo to lektura dla pensjonariuszy z Tworek.

Obrazek użytkownika r102

24-08-2022 [15:51] - r102 | Link:

Ja to między bajki włożę...

Jak i wszystkie inne projekty  Utopii :-)

Obrazek użytkownika juur

24-08-2022 [16:40] - juur | Link:

Fajna wizja. Nie wiem czy świadomie pomijany jest mechanizm społeczny, że natychmiast a nawet jeszcze szybciej pojawi się siła, która dopilnuje i będzie egzekwowała prawidłowe korzystanie z wolności... a kto się nie dostosuje to mu biada.....Czyli nic nowego.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

24-08-2022 [18:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A ta nowa siła, która dopilnuje i będzie egzekwowała prawidłowe korzystanie z wolności, będzie oparta na terrorze i będzie miała terytorialny monopol na inicjowanie aktów przemocy?

Obrazek użytkownika spike

24-08-2022 [18:33] - spike | Link:

Państwo zbankrutuje, powiadasz, - jest na to jedna odpowiedź "sralis mazgalis referendus duptus".
Znasz  jakiś przykład, że tak się kiedykolwiek stało :))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

24-08-2022 [18:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Pensjonariuszy z Tworek, wielbicieli utopijnych bajek i innych sralisów mazgalisów proszę o niewtrącanie się to poważnych rozmów. Przysrywać możecie sobie gdzieś indziej.

Obrazek użytkownika spike

24-08-2022 [19:16] - spike | Link:

No paczcie państwo, odpowiadasz sam sobie.
Jakbyś pracował, to byś nie miał czasu na pisanie głupot. Naucz się szydełkować, albo czyścic dywany, będzie z tego pożytek, bo z tego bajkopisarstwa domowej filozofii chleba nie było i nie będzie.
Z twoimi bajkami nie da się polemizować, bo to bzdury, a twój narcyzm nie pozwala ci zgodzić się z przeciwnym zdaniem, miej litość nad sobą.
 :)

Obrazek użytkownika Ijontichy

24-08-2022 [18:52] - Ijontichy | Link:

Kopiuj i wklej,notka ściągnieta z jakiejś Basni 1001 nocy...niemozliwe,zeby ten "autor" napisał taki tekst bez jednego błędu!!! Nawet interpunkcja jest idealna.
Żadnej literówki na klawiaturze...takich przypadków NIE MA.
Drugi taki geniusz to @śmieciu...ale niech sie bawia na NB,skoro inni ich wywalili.

Obrazek użytkownika zbychbor

24-08-2022 [20:35] - zbychbor | Link:

@trot
bez przesady, już w drugim zdaniu się pomylił :)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2022 [13:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie co jest pomyłką?

Obrazek użytkownika zbychbor

25-08-2022 [14:31] - zbychbor | Link:

Drugie zdanie pod obrazkiem. Trzeba użyć spójnika: "Aby", a jest jak niżej:
A by unik­nąć bun­tu,

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2022 [19:07] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"A by unik­nąć bun­tu..." = "A po to, żeby unik­nąć bun­tu..." - https://sjp.pwn.pl/so/a-by;440...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2022 [19:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Terrorysta świadczy ludności usługi, aby uniknąć buntu. Terrorysta zbiera haracze od ludności, a by uniknąć buntu, świadczy jej usługi. https://www.nck.pl/projekty-ku...

Obrazek użytkownika u2

24-08-2022 [19:01] - u2 | Link:

Po­dat­ki to kla­sycz­ny ter­ro­ry­zm, w peł­ni zgod­ny z de­fi­ni­cją te­go sło­wa. To po­bra­nie opła­ty pod groź­bą ka­ry za usłu­gi, któ­ry­ch się nie za­ma­wia­ło, bez moż­li­wo­ści zre­zy­gno­wa­nia z ni­ch.

Wątpliwa teza, bo gdyby nie państwo to obywatele nie mieliby możliwości zarobkowania. A im więcej zarabiają tym więcej płacą podatków z korzyścią dla wszystkich. Tylko nieuczciwi gangsterzy nie płacący podatków typu Al Capone postulują zlikwidowanie państwa, bo to woda na ich młyn, aby uniknąć kary za zabijanie ludzi, którzy stoją na drodze ich przestępczego procederu :-)

Obrazek użytkownika spike

24-08-2022 [19:32] - spike | Link:

No to zaraz się dowiesz, że jakby państwa nie było, to Al Capone nie byłby przestępcą, bo nikt by mu nie zabronił handlować alkoholem, nikt by nie ścigał za morderstwa, każdy byłby sobie policjantem, prokuratorem, sędzią, liberalizm pełną gębą :)))))
Można to tak podsumować, jakby państwa przestały istnieć, to nastąpiłby chaos, jaki jest przewidywany w wielu filmach katastroficznych, a i tak ludzie by się gromadzili w jakieś wspólnoty, które by szukały inne, by się z nimi łączyć, aż do powstania na tyle dużej organizacji, którą będzie można nazwać państwem, dla funkcjonowania którego, będą potrzebne różne prawa, obowiązki, ograniczenia, przywileje itd. Państwo będzie się rozwijać, aż narodzi się kolejny GPS i zacznie kombinować o zniesieniu państwa :)))))))))))))))))))))))
O powstawaniu państw, uczy historia ludzkości.

Obrazek użytkownika u2

24-08-2022 [20:49] - u2 | Link:

jakby państwa przestały istnieć, to nastąpiłby chaos

O to zapewne chodzi dla autora GPS. Na szczęście, jak powiedział niedawno red. Sakiewicz, jaki Lenin, taka rewolucja :-)

Obrazek użytkownika spike

24-08-2022 [21:35] - spike | Link:

Nasz blogowy filozof GPS ma uraz do takiego tworu o charakterze przestępczym  jak państwo , bo go przegonili z przekopu, gdy chciał sobie przepłynąć, a już szczególnie do nieformalnego "naczelnika państwa" ale zamordysty Kaczyńskiego, bo to on za tym stoi.  :))))))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2022 [13:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Wątpliwa teza, bo gdyby nie państwo to obywatele nie mieliby możliwości zarobkowania."

Dlaczego? Dlaczego tylko terrorysta i monopolista jest w stanie zapewnić możliwość zarobkowania, a konkurencyjne firmy mające dobrowolnych klientów nie? Jaką nieusuwalną zaletę mają terroryści i monopoliści, że tylko ich działania mogą być skuteczne?

Obrazek użytkownika u2

25-08-2022 [19:37] - u2 | Link:

a konkurencyjne firmy mające dobrowolnych klientów nie?

Jakie konkurencyjne firmy ? Z Rosji ? Czy z ChRL ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2022 [22:07] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jak to nie mieliby możliwości zarobkowania?

Obrazek użytkownika u2

25-08-2022 [22:27] - u2 | Link:

Kto nie miałby możliwości ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2022 [23:09] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No właśnie — kto?

Obrazek użytkownika spike

26-08-2022 [10:03] - spike | Link:

Państwa bankrutują, to jak będzie funkcjonować gospodarka, jaką walutą będzie się płacić za pracę, towary itd. gdzie będą trzymane zarobione pieniądze, czy jakikolwiek inny kapitał, jak będzie wymienialny z innymi?
Już wiem, wrócimy do barteru, nam będą płacić wódką. :))))))

Obrazek użytkownika u2

26-08-2022 [10:27] - u2 | Link:

wrócimy do barteru, nam będą płacić wódką.

Wątpliwe, aby autor GPS umiał wytwarzać wódkę. :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-08-2022 [14:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bez państwa nie da się wytwarzać wódki, tak? Nie może istnieć waluta bez państwa, tak? I wódka, i waluta, wymagają tego, by ludzi terroryzować i utrzymywać terytorialny monopol na zbieranie od nich przemocą haraczy, tak? Bez terroru ani wódki, ani waluty, ani w ogóle niczego, nie będzie, tak? Kononowicz miał więc rację — nie będzie niczego. Bez państwa krowy bedo sie źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili, chłop z chłopem spać będzie, baba z babą, wilki latać bedą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie! Gdyby nie urzędnicy to byśmy z głodu pomarli. Kto nie wypełni PiT-u ten umrze pod płotem. To oczywiste, że musi nas dobry pan hodować, bez niego nie będzie niczego.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-08-2022 [13:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Państwa bankrutują, to jak będzie funkcjonować gospodarka, jaką walutą będzie się płacić za pracę, towary itd. gdzie będą trzymane zarobione pieniądze, czy jakikolwiek inny kapitał, jak będzie wymienialny z innymi?"

W notce to bardzo precyzyjnie wyjaśniłem - zalecam jej przeczytanie.

Obrazek użytkownika spike

26-08-2022 [15:13] - spike | Link:

ciebie kolego powinni pokazywać w cyrku, przebijasz Marksa, Engelsa z Leninem włącznie :)))))))) poziom twojego "rozumowania" dorównuje płaskoziemcom, choć ponoć oni potrafią swoje bajdurzenie dość dobrze argumentować.

Nie przewidziałeś jednego, Nostradamus przepowiedział, że w XXI w. dojdzie do oficjalnego spotkania z UFO, może oni spowodują upadek państw, będziemy dla nich parować za wikt i opierunek ? :)))))))))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-08-2022 [16:29] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ja pi­szę o ban­kruc­twie idei pań­stwo­wo­ści, a więc opie­ra­niu się na ter­ro­ry­zmie. Gdy pań­stwo zban­kru­tu­je, to go nie wy­ku­pi, czy nie przej­mie, żad­ne in­ne, bo wszyst­kie zban­kru­tu­ją — ich za­da­nia przej­mą pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na in­nej za­sa­dzie, ta­kie, któ­re nie ter­ro­ry­zu­ją swo­ich klien­tów. Bankructwo państw to nie będzie likwidacja wszelkich instytucji państwowych — one pozostaną i będą działać. Ale bę­dą dzia­łać po­ko­jo­wo, ryn­ko­wo, po­ja­wi się dla ni­ch kon­ku­ren­cja, prze­sta­ną mieć mo­no­pol, prze­sta­ną sto­so­wać ter­ror, bę­dą mu­sia­ły się sta­rać o klien­ta. Za­mia­st być pod przy­mu­so­wą opie­ką ter­ro­ry­sty, któ­ry za swo­je kiep­skie usłu­gi wy­mu­sza ha­ra­cz, sto­su­jąc ter­ror, czy­li groź­bę ka­ry, bę­dę te wszyst­kie usłu­gi mó­gł do­bro­wol­nie ku­pić od wie­lu firm spe­cja­li­zu­ją­cy­ch się w da­nej dzie­dzi­nie. Osob­no so­bie ku­pię, w osob­ny­ch fir­ma­ch, usłu­gi edu­ka­cyj­ne, ubez­pie­cze­nio­we, ochro­niar­skie, mi­li­tar­ne, praw­ni­cze, kul­tu­ral­ne etc... Je­śli bę­dę po­trze­bo­wał opie­ku­na, to so­bie go po pro­stu wy­naj­mę — bę­dzie ta­ki­ch wie­lu do wy­bo­ru. Już ta­cy są — na­zy­wa­ją się do­rad­cy praw­ni, fi­nan­so­wi czy oso­bi­ści tre­ne­rzy.

Obrazek użytkownika spike

27-08-2022 [00:06] - spike | Link:

O Bosze ! czy na NB jest lekarz, pilnie potrzebny ! :)))))))))))))))))
To już lepiej posłuchać płaskoziemców, oni przynajmniej trzymają się jakiejś logiki, wiesz co to ?
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-08-2022 [05:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

:))) wierz w to, potrzebny, co to, ha ha!, borze(, nie morzliwe, nie wieże, pilnie, ?no jak to, wiesz, czy co, to lepsze, przeć marz??<(