Harcownicy nowego przekrętu

Nie­daw­no na­pi­sa­łem not­kę, w któ­rej spe­ku­lu­ję, co bę­dzie te­ma­tem Dru­gie­go Świa­to­we­go Prze­krę­tu. Pierw­szy się tak świet­nie udał, ogar­nął ca­ły świat i po­zwo­lił za­ro­bić na fra­je­ra­ch gru­be mi­liar­dy do­la­rów, że mu­si być dru­gi. Ten no­wy bę­dzie do­ty­czył sztucz­nej in­te­li­gen­cji. Zo­sta­nie­cie ją na­stra­sze­ni tak, że od­da­cie oszu­stom ca­ły ma­ją­tek, by was bro­ni­li przed rze­ko­mym za­gro­że­niem.

  Już to się za­czy­na. Niedawno róż­ni „na­ukow­cy”, co na pol­ski prze­kła­da się: „pra­cow­ni­cy na­uko­wi”, czy­li po pro­stu urzęd­ni­cy pań­stwo­wi za­trud­nie­ni na eta­cie „na­uko­wiec”, pod­pi­sa­li pe­ty­cję, w któ­rej na­wo­łu­ją do wstrzy­ma­nia prac nad sztucz­ną in­te­li­gen­cją, bo ona ja­ko­by mo­że do­pro­wa­dzić do za­gła­dy ludz­ko­ści. Tu je­st ta pe­ty­cja: Pau­se Giant AI Expe­ri­ments: An Open Let­ter.

  Już na sa­mym wstę­pie sta­wia­ją głów­ną te­zę: „Sys­te­my sztucz­nej in­te­li­gen­cji z in­te­li­gen­cją współ­za­wod­ni­czą­cą z ludź­mi mo­gą sta­no­wić po­waż­ne za­gro­że­nie dla spo­łe­czeń­stwa i ludz­ko­ści…”

  Jak nas ta AI znisz­czy? Tłu­ma­czą to tak:
 

„Współ­cze­sne sys­te­my sztucz­nej in­te­li­gen­cji sta­ją się obec­nie kon­ku­ren­cyj­ne dla lu­dzi w za­da­nia­ch ogól­ny­ch i mu­si­my za­dać so­bie py­ta­nie: czy po­win­ni­śmy po­zwo­lić ma­szy­nom za­le­wać na­sze ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne pro­pa­gan­dą i nie­praw­dą?”

  No to już wi­dać, o co cho­dzi. Bo­ją się kon­ku­ren­cji. Za­le­wa­ją na­sze ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne pro­pa­gan­dą i nie­praw­dą, ro­bią to na po­tę­gę i bo­ją się, że AI to zrobi lepiej. Oby­wa­te­le USA już są kom­plet­nie otu­ma­nie­ni po­li­tycz­ną po­praw­no­ścią, pro­pa­gan­dą gen­der, sza­leń­stwem kli­ma­tycz­nym. Dla­te­go tak świet­nie udał się prze­kręt ko­wi­do­wy, uda­ło się ma­sę lu­dzi oszu­kać, wła­śnie po­przez do­mi­nu­ją­ce ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne. Uda­je się lu­dziom wma­wiać za­bo­bo­ny sprzecz­ne z ba­da­nia­mi na­uko­wy­mi, bo je­st mi­lio­ny spe­cja­li­stów od fał­szy­wej nar­ra­cji.

  Sztucz­na in­te­li­gen­cja te­mu za­gra­ża, bo ona bę­dzie mo­gła to wszyst­ko ła­two pro­sto­wać. Jak tyl­ko ja­kiś ge­szef­cia­rz bę­dzie pró­bo­wał zbu­do­wać far­mę trol­li bu­du­ją­cy­ch nar­ra­cje je­go prze­krę­tu, to ona bę­dzie mo­gła każ­de­mu ta­kie­mu trol­lo­wi w tysiącach kopii dać mo­men­tal­nie me­ry­to­rycz­ną od­po­wie­dź. I nie uda się nar­ra­cja. Więc to je­st cho­ler­ne za­gro­że­nie!

„w pew­nym mo­men­cie mo­że być waż­ne uzy­ska­nie nie­za­leż­nej oce­ny przed roz­po­czę­ciem szko­le­nia przy­szły­ch sys­te­mów, a w przy­pad­ku naj­bar­dziej za­awan­so­wa­ny­ch wy­sił­ków uzgod­nie­nie ogra­ni­cze­nia tem­pa wzro­stu mo­cy ob­li­cze­nio­wej wy­ko­rzy­sty­wa­nej do two­rze­nia no­wy­ch mo­de­le”.

  No to już wi­dać wy­raź­nie, że ma­ją się za to wziąć po­li­ty­cy, a za­tem pań­stwa. Wła­dze po­li­tycz­ne po­win­ny kon­tro­lo­wać AI, by ona nie mo­gła prze­ła­mać ka­na­łów in­for­ma­cji, któ­re kon­tro­lu­ją. Gdy pań­stwo utra­ci zdol­no­ść otu­ma­nia­nia oby­wa­te­li wła­sną nar­ra­cją, to lu­dzie mo­gą się zo­rien­to­wać, że to pań­stwo je­st szko­dli­we, że to za­bor­ca, że nam wol­no­ści ogra­ni­cza i nas znie­wa­la. Więc trze­ba te moż­li­wo­ści wy­zwo­le­nia się na­tych­mia­st przy­sto­po­wać.

„Dla­te­go wzy­wa­my wszyst­kie la­bo­ra­to­ria AI do na­tych­mia­sto­we­go wstrzy­ma­nia na co naj­mniej 6 mie­się­cy szko­le­nia sys­te­mów AI po­tęż­niej­szy­ch niż GPT-4”

  No ewi­dent­nie neo­lud­dy­ści! Tyl­ko że w prze­ci­wień­stwie do ty­ch, któ­rzy nisz­czy­li ma­szy­ny przę­dzal­ni­cze, ci mo­gą być sku­tecz­ni, mo­gą na­praw­dę wstrzy­mać po­stęp tech­no­lo­gicz­ny, bo oni mo­gą na tym za­ro­bić. To, że mo­gą, wi­dać by­ło na prze­krę­cie ko­wi­do­wym. Na po­wszech­nym stra­chu moż­na zy­skać. Lud­dy­ści nie wie­dzie­li, jak to zro­bić, umie­li tyl­ko nisz­czyć, ale neo­lud­dy­ści już wy­pra­co­wa­li spo­so­by za­ro­bie­nia na sprze­ci­wia­niu się roz­wo­jo­wi tech­no­lo­gii.

„La­bo­ra­to­ria sztucz­nej in­te­li­gen­cji i nie­za­leż­ni eks­per­ci po­win­ni wy­ko­rzy­stać tę prze­rwę, aby wspól­nie opra­co­wać i wdro­żyć ze­staw wspól­ny­ch pro­to­ko­łów bez­pie­czeń­stwa dla za­awan­so­wa­ne­go pro­jek­to­wa­nia i roz­wo­ju sztucz­nej in­te­li­gen­cji, któ­re są ry­go­ry­stycz­nie kon­tro­lo­wa­ne i nad­zo­ro­wa­ne przez nie­za­leż­ny­ch eks­per­tów ze­wnętrz­ny­ch”

  Co to zna­czy? To zna­czy, że na­le­ży po­wo­łać mi­lio­ny in­sty­tu­cji, któ­re za cięż­kie pie­nią­dze opra­cu­ją opro­gra­mo­wa­nie an­ty­in­te­li­genc­kie, a po­tem pań­stwa wpro­wa­dzą obo­wią­zek ku­po­wa­nia i in­sta­lo­wa­nia te­go opro­gra­mo­wa­nia gdzie się da. Na tym się za­ro­bi try­liar­dy do­la­rów.

„Rów­no­le­gle pro­gra­mi­ści AI mu­szą współ­pra­co­wać z de­cy­den­ta­mi, aby ra­dy­kal­nie przy­spie­szyć roz­wój so­lid­ny­ch sys­te­mów za­rzą­dza­nia AI. Po­win­ny one obej­mo­wać co naj­mniej: no­we i zdol­ne or­ga­ny re­gu­la­cyj­ne zaj­mu­ją­ce się sztucz­ną in­te­li­gen­cją; nad­zór i śle­dze­nie wy­so­ce wy­daj­ny­ch sys­te­mów sztucz­nej in­te­li­gen­cji i du­ży­ch za­so­bów mo­cy ob­li­cze­nio­wej…”

  No już ja­śniej się nie da. Trze­ba wpro­wa­dzić in­te­li­genc­ki so­cja­li­zm, a na­wet ko­mu­ni­zm. Trze­ba po­wo­łać ko­mi­sa­rzy lu­do­wy­ch, któ­rzy bę­dą kon­tro­lo­wać, brać ła­pów­ki i nie po­zwa­lać. Je­śli ze­chce­sz na­pi­sać pro­gram kom­pu­te­ro­wy, to bę­dzie­sz mu­siał na­pi­sać po­da­nie, wnie­ść opła­tę, a po­tem go udo­stęp­niać kon­tro­le­rom, któ­rzy spraw­dzą, czy nie je­st na­zbyt in­te­li­gent­ny.

  Co cie­ka­we, pe­ty­cję pod­pi­sał pro­fe­sor Ha­ra­ri. Cie­ka­we co na to pro­fe­sor Wie­lom­ski? Je­śli chciał­by za­cho­wać kon­se­kwen­cję, to po­wi­nien tę pe­ty­cję poprzeć — ale wte­dy zro­bi to ra­zem z Ha­ra­rim. No to nie po­wi­nien po­przeć.

  Idą cie­ka­we cza­sy. Za­kład, że na­sz rząd i wła­dze PiS ocho­czo przy­łą­czą się do te­go ape­lu an­ty­in­te­li­genc­kie­go i chęt­nie we­zmą udział w prze­krę­cie? Na­ku­pu­ją za mi­liar­dy dro­gie opro­gra­mo­wa­nie an­ty­in­te­li­genc­kie. Już szy­kuj­cie na to ka­sę.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS1. Zobaczcie, jak cwanie jest budowana ta antyinteligencka narracja: Belgia: Popełnił samobójstwo po rozmowach z chatbotem
PS2. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, sztuczna inteligencja, SI, AI, przekręt, komunizm
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika RinoCeronte

26-07-2023 [17:34] - RinoCeronte | Link:

Świetnie sie publikuje w tym temacie, więc przy okazji DŚP powstaną (właściwie to już lawinowo powstają) wspaniałe kariery naukowe ;-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-07-2023 [20:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Software też może być ekologiczny — na przykład, gdy się kompresuje transfer. Każdy z nas może być eko — wystarczy zipować załączniki do maili.

Obrazek użytkownika Tomaszek

26-07-2023 [20:01] - Tomaszek | Link:

Ja to tylko tak na zasadzie uwagi .
Nie sądzisz autorku , że problemem NB nie jest sztuczna inteligencja , ale naturalny debilizm co poniektórych ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-07-2023 [23:34] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wasz debilizm, komentatorku, to mały pikuś w porównaniu z waszym chamstwem: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tomaszek

27-07-2023 [19:46] - Tomaszek | Link:

Ty chyba siebie nie czytasz albo nie rozumiesz co piszesz .

Obrazek użytkownika juur

26-07-2023 [20:28] - juur | Link:

Coś w tym jest. Wolne społeczeństwa to senny koszmar lewactwa rządzącego światem.
AI w tym kontekście jest postrzegana jako bardziej niebezpieczna niż powszechny dostęp do broni.
W sumie to  nic nowego. To tak jak z zakazem używania kuszy, która miała zagrażać rodzajowi ludzkiemu.
AI w połączeniu z komputerami kwantowymi jawi się jako śmiertelne zagrożenie dla "panów świata" .
Świat stanie się rzeczywiście globalny w zupełnie innym znaczeniu niż to o czym myślą tzw. globaliści.

Obrazek użytkownika spike

26-07-2023 [21:44] - spike | Link:

@juur
nie idź drogą @świdra, który czepia się mądrzejszych od siebie, ubliżając im, nie dorastając im do pięt.
O tym problemie piszą i mówią naukowcy z całego świata, nawet współtwórca AI bije się w piersi, że stworzył niebezpieczne narzędzie.

Problem jest taki, że tego narzędzia będzie używać głównie lewactwo, widać to już w Chinach, nie czytałeś, nie oglądałeś ???
AI służy do zniewalania ludzi, pełna kontrola zachować, wypowiedzi, śledzenie, ocenianie, a wg algorytmu co bardziej krnąbrni, trafiają do obozów reedukacyjnych, albo "znikają".

Jeżeli nie ustanowi się zasad wykorzystania AI, to marny los ludzkości, widać to po @świdrze, jak łatwo go zindoktrynować.

Obrazek użytkownika juur

28-07-2023 [09:55] - juur | Link:

Pomijam to, że patrząc na największe odkrycia/osiągnięcia ludzkość zawsze znajdzie sposób by wykorzystać przeciwko sobie. Tak będzie pewnie i tym razem.  Moją intencją było zwrócenie uwagi na przełomowe wydarzenie jakim jest uruchomienie komputera kwantowego przez Alphabet Inc (właściciel Google). Jeżeli to prawda to wszystko się zmieni. To co superkomputer (Europa nie ani jednego) liczyłby 1000 lat to komputer kwantowy zrobi w 30s. To miałem na myśli pisząc globalizacja. Czyli globalny dostęp do informacji bo nic się nie da ukryć, zakłamać, przeinaczyć..... W połączeniu z SI to ogromna szansa dla ludzkości jakiej jeszcze nigdy ludzkość nie miała. Jesteśmy na początku tego procesu i "władcy tego świata" będą starali się przejąć nad tym kontrolę ale wierze, że ostatecznie im się to nie uda.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-07-2023 [16:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"W połączeniu z SI to ogromna szansa dla ludzkości jakiej jeszcze nigdy ludzkość nie miała."

Tak jest! Dokładnie o tym piszę w tej notce i wielu innych z tej serii. Technologia narasta wykładniczo i czy chcemy, czy nie, zmieni nas nieodwracalnie, nie tylko naszą kulturę i cywilizację, ale też nas jako biologiczne organizmy. Gdy zmieszamy swoje ciała z technologią, to w istocie staniemy się nowym gatunkiem istot myślących. Nie będzie wcale tak, że będziemy my, ludzie, czyli nagie małpy, i jakieś roboty sztucznie inteligentne — to wszystko się ze sobą zmiesza i powstanie hybryda ludzkotechnologiczna. Nasza ewolucja od początku idzie w tym kierunku, bo do wielu technologii jesteśmy już genetycznie uwarunkowaniu — na przykład do grillowania mięsa, operowania włócznią czy noszenia odzienia. Okulary, rozruszniki serca, różne protezy, smartfon etc... to od dawna stosowane środki takiej hybrydyzacji. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-07-2023 [23:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"AI w tym kontekście jest postrzegana jako bardziej niebezpieczna niż powszechny dostęp do broni."

Tak, bo tak AI, jak i broń, pozwalają obronić się przed państwami, więc one będę robić wszystko, by tylko one miały te narzędzia, a obywatele nie. Stąd pomysły ograniczeń, regulacji, reglamentacji i kontroli. 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

26-07-2023 [23:55] - Imć Waszeć | Link:

"Świat stanie się rzeczywiście globalny w zupełnie innym znaczeniu" - Tak, to jest właśnie problemem, że pewna grupa ludzi zawsze widzi tylko jeden kierunek rozwoju - ujednolicenie i kontrola. Nie ma proponowanych rozwiązań przeciwnych, zindywidualizowanych, bo "panowie świata" tego nie ogarniają, a co gorsza nie kontrolują. Niestety, ale różne koncepcje "wolnościowców" także najpierw proponują ujednolicanie, ale na tym najniższym poziomie organizacji, gdzie ludzie się zagryzają, przez co kontrola staje się tematem modlitw jak o zbawienie ;)

Obrazek użytkownika spike

26-07-2023 [21:01] - spike | Link:

Ty @świder
jesteś tego corpus delicti ogłupienia przez AI, masz wyłączone myślenie, jeżeli kiedykolwiek myślałeś, bo nawet najprostszego zadania nie rozumiesz:

„Współ­cze­sne sys­te­my sztucz­nej in­te­li­gen­cji sta­ją się obec­nie kon­ku­ren­cyj­ne dla lu­dzi w za­da­nia­ch ogól­ny­ch i mu­si­my za­dać so­bie py­ta­nie: czy po­win­ni­śmy po­zwo­lić ma­szy­nom za­le­wać na­sze ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne pro­pa­gan­dą i nie­praw­dą?”

inaczej byś wiedział, że bez odpowiednich algorytmów, AI nie potrafi przetwarzać dostępnej informacji, to tak jak ciebie źle wychowano, na chama, to chamsko się zachowujesz, wyzywasz każdego kto nie podziela twoich głupot.

Tak więc idź sobie i nie wracaj.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

26-07-2023 [23:23] - Imć Waszeć | Link:

ChatGPT właśnie otrzymał pamięć i teraz będzie można go uczynić bardziej osobistym albo ukierunkowanym na jakiś temat i specjalne umiejętności, np. pisanie podsumowań.
https://www.youtube.com/shorts...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-07-2023 [01:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To nadal za mało, by ChatGPT uzyskał świadomość — tu to tłumacze: 
https://naszeblogi.pl/66208-swiadomosc-sztucznej-inteligencji-pamiec-biezaca

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

27-07-2023 [01:26] - Imć Waszeć | Link:

No to jeszcze mem na dobranoc:
https://youtu.be/gYxhMNYMijQ?t...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-07-2023 [01:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Film niedostępny.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

27-07-2023 [18:11] - Imć Waszeć | Link:

Dostępny. Może z jakiegoś powodu przeglądarka, albo sam YT zainstalował Panu filtr rodzinny, który nie pozwala oglądać "zakazanych treści". Jak dla dzieci ;). Taka dbałość o wolność w wydaniu lewackim i poprawniackim. Inna możliwość jest taka, że antywirus nie pozwala na skrócone URL-e, ale tu musiałby się albo dogadać z Googlem albo hakuje skrypty Googla samodzielnie (tak jak te addiny do ściągania filmów na dysk). Film znajduje się na tym kanale:
https://www.youtube.com/@Jacek...
Tytuł "GANGI KÓZ, ŁOŚ W KINIE I SMAŻONE NIETOPERZE" czas 12:30
Kwintesencja problemów niektórych ludzi z AI. Nie będę tego mema przepisywał, bo pada tam słowo na koniec ;)

Obrazek użytkownika paparazzi

28-07-2023 [00:04] - paparazzi | Link:

Świr Derski nie a pojęcia o czym rozprawiasz. Chociaż sam prosiłem o twoja radę , dzięki, pamiętam.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-07-2023 [02:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Idź sobie z mojego bloga — pisz sobie własny. Nie chcę żadnych twoich rad ani ci żadnych nie będę udzielał. Z chamstwem w żadne konszachty nie wchodzę. Odczep się ode mnie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-07-2023 [18:50] - Grzegorz GPS Św... | Link:

@Imć Waszeć: "Inna możliwość jest taka, że antywirus..."

Dziękuję za porady. Już wykryłem, co mi blokowało ten filmik (i wybiórczo inne). To Zcsaler — bez niego wszystko działa. Ale jeszcze nie wykryłem, jak on to selekcjonuje, bo z tego kanału zablokował mi tylko niektóre. To jest narzędzie korporacyjne, które ma bardzo dziwną cenzurę — na przykład blokuje Netflixa i HBO, ale nie Amazona Prime i CDA. To nie jest lewacka polityczna poprawność, ale jakiś inny klucz. Podejrzewam, że może chodzić o to, z kim kto współpracuje i po różnych zależnościach blokują pracownikom konkurencję. Tak jak robią się bańki polityczne, tak i biznesowe. ChatGPT tak odpowiada:

"W kontekście ogólnym, mogą istnieć różne powody, dla których systemy takie jak Zscaler mogą blokować dostęp do niektórych witryn, takich jak Netflix, a inne mogą pozostawać dostępne, jak Amazon Prime. Niektóre możliwe przyczyny to:

1. Polityka bezpieczeństwa: Organizacje, które korzystają z Zscaler lub podobnych rozwiązań, mogą mieć specyficzne polityki bezpieczeństwa, które wymagają blokowania pewnych witryn z powodu potencjalnych zagrożeń lub ryzyka związanego z ich używaniem. W takim przypadku witryny takie jak Netflix mogą zostać uznane za mniej odpowiednie z punktu widzenia bezpieczeństwa.

2. Klasa ruchu internetowego: Systemy blokujące ruch internetowy mogą mieć różne zasady filtrowania, uwzględniając na przykład różne klasy adresów IP lub usługi internetowe. Może się zdarzyć, że Netflix i Amazon Prime Video korzystają z różnych adresów IP lub są klasyfikowane jako różne usługi, co może skutkować różnicami w podejściu do ich filtrowania.
Decyzje podejmowane przez administratora: Administratorzy sieci mogą ręcznie decydować o blokowaniu lub odblokowywaniu określonych witryn w ramach kontroli dostępu do sieci.

3. To, czy Netflix lub Amazon Prime jest blokowany, może zależeć od indywidualnych decyzji podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie siecią.

4. Błędne konfiguracje: W niektórych przypadkach, blokada witryn może być wynikiem błędnie skonfigurowanego systemu lub złośliwej aktywności, która przypadkowo wprowadziła blokady na niektóre usługi.

Warto zauważyć, że powody blokady dostępu mogą się różnić w zależności od konkretnego środowiska i polityki danej organizacji."

Obrazek użytkownika sake3

27-07-2023 [17:38] - sake3 | Link:

Autor tak się już przejął inwazją chamstwa na swoich wpisach,że całkiem wyłaczył myślenie.W oczekiwaniu na nowe czasy robi zakłady,że władze PiS i rząd ochoczo właczą się do apelu inteligenckiego  chętnie wezmą udział w przekręcie.Nakupują za miliardy drogie oprogramowanie antyinteligenckie za naszą kasę.Skąd autor to wie?Jedna pani drugiej pani powiedziała? Albo może od pani ekspedientki z mięsnego jak poszedł po 10 deko szynki?To właśnie jest to polskie piekiełko,w którym jeszcze nie wiadomo jaka będzie przyszłość,a już autor sugeruje przekręty.Całe szczęście,że SI będzie miła i przyjazna ,bo po ludziach sądząc a zwłaszcza po autorze że ani przyjaźni ani miłego podejścia do ludzi trudno będzie się doczekać.Całe szczęście,że AI będzie nas bronić przed państwami tylko powinno paść pytanie co będzie robić AI jak już te państwa upadną ku wielkiemu zadowoleniu autora i co on sam będzie wtedy robił? Kto wtedy podejmie się tworzenia nowych technologii,kto zorganizuje loty w kosmos i ekspansję kosmosu?Myślę ,że nadal będzie ludzkie piekło i walka wszystkich z wszystkimi.Wizja bowiem świata globalnego jest jak na razie poza zasięgiem rozumowania.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-07-2023 [17:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"...co będzie robić AI jak już te państwa upadną ku wielkiemu zadowoleniu autora..."

To proste, AI będzie zmniejszać entropię: https://naszeblogi.pl/66814-sztuczna-inteligencja-zmniejszy-entropie

Obrazek użytkownika sake3

27-07-2023 [18:09] - sake3 | Link:

Pan też będzie zmniejszać entropię? Bo pytałam również o pana późniejsze zajęcie.Mam bowiem smutne dość przekonanie że będzie pan robił to co dotąd, szukał przyszłych przekrętów  i ubliżał ludziom Zwłaszcza tym którzy pana nie atakują i nie ma ich pan na swojej słynnej liście.Brzydko się pan bawi,walka wyborcza w którą pan się zaangażował dyskredytując przeciwnika politycznego i oskarżając o nieistniejące przekręty i nie mając żadnych dowodów że w przyszlości będą miały miejsce pokazuje że uczone słowa,pokaźna wiedza nie powinny iść w parze ze zwykłą złośliwością i pomówieniem.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-07-2023 [18:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Proszę się ode mnie raz na zawsze odczepić. Ta maniera ciągłych personalnych ataków i insynuacji jest poniżająca. Po co to pisać? Nic o mnie nie wiesz i się nie dowiesz, więc przestań się mną interesować. Ta notka nie jest o mnie, więc proszę o merytoryczne wypowiedzi na poruszany temat.

Obrazek użytkownika sake3

27-07-2023 [18:28] - sake3 | Link:

Ja się nie chcę nic o panu dowiedzieć,proszę spojrzeć na końcówkę swego wpisu,bo do niego się odniosłam,a nie do pana biografii.W swoim komentarzu nie napisałam nic poniżającego pana ani w niczym nie ubliżyłam.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-07-2023 [19:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ciągle się mnie czepiasz. To jest niegrzeczne. Jak chcesz u mnie komentować, to pisz na poruszane przeze mnie tematy, a nie o mnie. Komentarz jakiejś treści będący atakiem na autora, czy insynuacjami jego dotyczącymi, to przejaw chamstwa. Skończ z tą poniżającą manierą i skup się na poruszanym temacie.

Obrazek użytkownika paparazzi

27-07-2023 [19:48] - paparazzi | Link:

Hej Świr, co ty tu kuźwa insynuujesz i rozkazujesz. Sam jesteś oddelegowany na blog by spuszczać go w kanał a nawet do Mierzei Wislanej. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-07-2023 [20:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie interesuje mnie twoje chamstwo, idź sobie gdzie indziej przysrywać, a nie u mnie. Tu dyskutujemy na temat poruszony w notce, więc nie masz co epatować swoim prymitywizmem, bo to mnie nie interesuje. Pisz te swoje głupoty na swoim blogu. Odczep się ode mnie. 

Obrazek użytkownika sake3

27-07-2023 [19:56] - sake3 | Link:

Pokornie przepraszam,że jestem osobą wnikliwą i dokładnie czytam.Pana teksty też.Nie wiem czy uwaga dotycząca tekstu jest przejawem chamstwa,bo dotąd sądziłam że podstawą polemiki.Pan widać spodziewał się laurki,no cóż w życiu nie można mieć wszystkiego.I trzeba szanować rozmówcę choćby dlatego że ten mój komentarz żadnym atakiem ani insynuacją. nie jest. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-07-2023 [20:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nic o tekście nie napisałaś — cały twój wywód to insynuacje o mnie, o tym, że się jakoby brzydko bawię. Ataki ad personam, opisy tego, jak sobie wyobrażasz to, co robię i po co,  to niemerytoryczne argumenty poniżające tego, kto ich używa. Odczep się ode mnie. A najlepiej przestań za mną łazić i u mnie komentować, bo jeszcze nigdy nic sensownego nie napisałaś. Czego u mnie tak natarczywie szukasz, jeśli widzisz, że cię tu nie chcę? Nie interesuje mnie rozmowa z tobą, pisz sobie swojego bloga.

Obrazek użytkownika sake3

27-07-2023 [21:11] - sake3 | Link:

,,Idą ciekawe czasy.Zakład,że nasz rząd i władza PiS ochoczo przyłaczy się do tego apelu antyinteligenckiego i chętnie weźmie udział w przekręcie,Nakupi za miliardy drogie oprogramowanie antyinteligenckie .Już szykujcie na to kasę''.Czyje to słowa? gdzie moja insynuacja?Pan jest wizjonerem,że oskarża o coś co nawet nie nastąpiło? Skąd pan wie,że władza PiS taki program antynteligencki zakupi i każe nam za niego słono płacić? Każda kalumnia dobra by oszkalować przeciwnika? Własnie teraz gdy zaczyna sie kampania wyborcza pan jako element walki wyborczej sieje kłamstwa,tworzy nastrój paniki,że będziemy uderzeni po kieszeni przez PiS. I dodatkowo pan mi ubliża za zwrócenie uwagi na kłamstwo?