Deklaracja neutralności seksualnej państwa

       My, oby­wa­te­le Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, dla do­bra ży­cia, ro­dzi­ny i wol­no­ści, de­kla­ru­je­my, że na­sze pań­stwo, któ­re re­pre­zen­tu­je­my – zgod­nie z na­szą wie­lo­wie­ko­wą kul­tu­rą opar­tą na war­to­ścia­ch cy­wi­li­za­cji ła­ciń­skiej – nie bę­dzie in­ge­ro­wać w pry­wat­ną sfe­rę ży­cia Po­lek i Po­la­ków, ja­ką je­st seks. De­kla­ru­je­my ca­łą Pol­skę ja­ko stre­fę wol­ną od po­dzia­łów sek­su­al­ny­ch.

       Po­tę­pia­my wszel­kie pu­blicz­ne de­kla­ra­cje wspie­ra­ją­ce czy pro­mu­ją­ce ide­olo­gie, czy oso­by, iden­ty­fi­ku­ją­ce się z ja­kimś spe­cy­ficz­nym za­cho­wa­niem sek­su­al­nym, w tym mniej­szo­ści LGBT. Pu­blicz­ne, po­li­tycz­ne, praw­ne dzie­le­nie lu­dzi ze wzglę­du na ich za­cho­wa­nia sek­su­al­ne je­st dzia­ła­niem nie­do­pusz­czal­nym, nie­mo­ral­nym, god­nym po­gar­dy. Kwe­stie pre­fe­ren­cji sek­su­al­ny­ch po­win­ny po­zo­stać nie­na­ru­szal­ną stre­fą pry­wat­no­ści każ­de­go czło­wie­ka. Po­tę­pia­my wszyst­ko, co dą­ży do roz­róż­nia­nia w pra­wie ludz­ki­ch skłon­no­ści sek­su­al­ny­ch.

       Pań­stwo nie po­win­no w ża­den spo­sób wie­dzieć i py­tać się oby­wa­te­li, ja­kie ma­ją sek­su­al­ne upodo­ba­nia – i dzię­ki te­mu pań­stwo nie bę­dzie w sta­nie usta­no­wić żad­ny­ch przy­wi­le­jów czy dys­kry­mi­na­cji ze wzglę­du na za­cho­wa­nia sek­su­al­ne.

       Pań­stwo pol­skie, tak jak to by­ło od za­wsze, tak też po­win­no po wsze cza­sy po­zo­stać neu­tral­ne sek­su­al­nie, nie­za­leż­nie od na­ci­sków pły­ną­cy­ch z Unii Eu­ro­pej­skiej czy Sta­nów Zjed­no­czo­ny­ch z żą­da­nia­mi róż­ni­co­wa­nia lu­dzi ze wzglę­du na sek­su­al­ną orien­ta­cję.

       W do­brym, mą­drym, sen­sow­nym pań­stwie po­win­na obo­wią­zy­wać rów­no­ść wzglę­dem sek­su – każ­dy po­wi­nien móc go upra­wiać jak chce, by­le­by ni­ko­go nie krzyw­dził – pań­stwo nie po­win­no się do te­go wtrą­cać i w ża­den spo­sób nie po­win­no te­go re­gu­lo­wać. Nie po­win­no wspie­rać lub szy­ka­no­wać ja­kichś kon­kret­ny­ch za­cho­wań, pre­fe­ren­cji, czy upodo­bań sek­su­al­ny­ch. Pol­ska by­ła, je­st i bę­dzie ta­kim pań­stwem – w prze­ci­wień­stwie do in­ny­ch pań­stw za­cho­du, któ­re kie­dyś pew­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne ka­ra­ły, a dziś je pro­mu­ją i do­tu­ją. De­kla­ru­je­my, że ten za­chod­ni pry­mi­ty­wi­zm nie bę­dzie miał wstę­pu do cy­wi­li­zo­wa­nej Pol­ski.

***

Ta sa­ma de­kla­ra­cja prze­tłu­ma­czo­na na ję­zyk an­giel­ski:

***

Dec­la­ra­tion of the se­xu­al neu­tra­li­ty of the sta­te

       We, the ci­ti­zens of the Re­pu­blic of Po­land, for li­fe, fa­mi­ly and fre­edom, dec­la­re that our co­un­try, whi­ch we re­pre­sent - in ac­cor­dan­ce wi­th our cen­tu­ries-old cul­tu­re ba­sed on the va­lu­es of La­tin ci­vi­li­za­tion - will not in­ter­fe­re in the pri­va­te sphe­re of Po­li­sh wo­men and men, whi­ch is sex. We dec­la­re all of Po­land as a zo­ne free from se­xu­al di­vi­sions.

       Fur­ther­mo­re, we con­demn all pu­blic dec­la­ra­tions sup­por­ting or pro­mo­ting ide­olo­gies or pe­ople iden­ti­fy­ing wi­th so­me spe­ci­fic se­xu­al be­ha­vior, in­c­lu­ding LGBT mi­no­ri­ties. The pu­blic, po­li­ti­cal and le­gal se­pa­ra­tion of pe­ople ba­sed on the­ir se­xu­al be­ha­vior is an unac­cep­ta­ble, im­mo­ral and con­temp­ti­ble act. The is­su­es of se­xu­al pre­fe­ren­ces sho­uld re­ma­in the in­vio­la­ble zo­ne of pri­va­cy of eve­ry hu­man be­ing. We con­demn any­thing that tends to di­stin­gu­ish be­twe­en hu­man se­xu­al in­c­li­na­tions in the law.

       The sta­te sho­uld in no way know and ask ci­ti­zens what the­ir se­xu­al pre­fe­ren­ces are - and thus the sta­te will not be able to es­ta­bli­sh any pri­vi­le­ges or di­scri­mi­na­tion ba­sed on se­xu­al be­ha­vior.

       The Po­li­sh sta­te, as it has al­ways be­en, sho­uld re­ma­in se­xu­al­ly neu­tral fo­re­ver, re­gar­dless of pres­su­re from the Eu­ro­pe­an Union or the Uni­ted Sta­tes to dif­fe­ren­tia­te pe­ople ba­sed on the­ir se­xu­al orien­ta­tion.

       In a go­od, wi­se, me­aning­ful sta­te, the­re sho­uld be equ­ali­ty re­la­tes sex - eve­ry­one sho­uld be able to prac­ti­ce it as long as it do­es not hurt any­one - the sta­te sho­uld not in­ter­fe­re wi­th it and sho­uld not re­gu­la­te it in any way. It sho­uld not sup­port or ha­rass any spe­ci­fic be­ha­vior or se­xu­al pre­fe­ren­ces. Po­land was, is and will be su­ch a sta­te - unli­ke other We­stern co­un­tries whi­ch on­ce pu­ni­shed cer­ta­in se­xu­al be­ha­vior, and to­day pro­mo­te and sub­si­di­zes it. We dec­la­re that this We­stern pri­mi­ti­vi­sm will not ha­ve ac­cess to ci­vi­li­zed Po­land.

***

      Pro­szę o po­par­cie tej de­kla­ra­cji w ko­men­ta­rza­ch.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-06-2023 [12:16] - Tezeusz | Link:

"My, oby­wa­te­le Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, dla do­bra ży­cia, ro­dzi­ny i wol­no­ści, de­kla­ru­je­my, że na­sze pań­stwo, któ­re re­pre­zen­tu­je­my – zgod­nie z na­szą wie­lo­wie­ko­wą kul­tu­rą opar­tą na war­to­ścia­ch cy­wi­li­za­cji ła­ciń­skiej – nie bę­dzie in­ge­ro­wać w pry­wat­ną sfe­rę ży­cia Po­lek i Po­la­ków, ja­ką je­st seks. De­kla­ru­je­my ca­łą Pol­skę ja­ko stre­fę wol­ną od po­dzia­łów sek­su­al­ny­ch."

HAHAHAHAHAHAHAHAH BUHAHAHAHAHA LGBT ! Pedalstwo, zboczenie i ich ideologia - proszę bardzo ! oto one bez zasłony dymnej i politycznej wyznawców tego zboczenia :
https://dziennikarzobywatelski...
https://naszeblogi.pl/60793-st...
https://naszeblogi.pl/66680-li...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [13:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-06-2023 [13:52] - Tezeusz | Link:

A to nie jest karalne ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [14:42] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Co?

Obrazek użytkownika sake3

19-06-2023 [15:00] - sake3 | Link:

Czyli seksualność jest światopoglądem?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [20:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Czyli seksualność jest światopoglądem?"

Obiektywnie nie jest, ale obecnie jest tak lansowana: https://www.salon24.pl/u/gps65/1054641,lgbt-to-ideologia

Obrazek użytkownika sake3

19-06-2023 [21:38] - sake3 | Link:

Jeżeli jest lansowana to jak można mówic o neutralności?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [22:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak, żeby zaapelować o zaprzestanie lansowania i zadeklarować neutralność. 

Obrazek użytkownika Hornblower

19-06-2023 [15:19] - Hornblower | Link:

Panie Grzegorzu, a co na przykład z nekrofiią czy zoofilią, o pedofilii nie wspomnę. W tych kwestiach państwo polskie też powinno być w pełni neutralne?

Obrazek użytkownika sake3

19-06-2023 [16:06] - sake3 | Link:

@Hornblower......Jak na razie to są ramy,szkic może nawet tylko konspekt deklaracji. Ale czy państwo ma być neutralne a organizacje promujące seksualizm nie muszą? To jaka to równowaga?

Obrazek użytkownika Hornblower

19-06-2023 [17:33] - Hornblower | Link:

Sake,
Jestem zdania, że państwo nie powinno być neutralne akurat w tych kwestiach. Problem w tym, kto w danym momencie to państwo reprezentuje i jakie rozwiązania będzie promować. Bo np. referendum w tej sprawie nikt raczej nie zaryzykuje (obywatele mogą się okazać przecież nieodpowiedzialni i zagłosować nie tak, jak należy). Do tego dochodzi de facto wyższość prawa wspólnotowego nad krajowym, o czym jakoś nikt z rządzących nie chce głośno mówić. 

Obrazek użytkownika sake3

19-06-2023 [19:39] - sake3 | Link:

@Hornbloe....Jakie znaczenie będzie miała neutralność państwa,jeśli dotowane zza granicy organizacje będą miały pełną swobodę działania?Czy neutralne państwo będzie miało jakikolwiek wpływ na sytuację wkraczania do szkół i do naszego życia aktywistów lgbt i indoktrynację od najmłodszych lat.Czyli państwo odwróci oczy i będzie udawało że wszystlo w porzadku?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [20:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"a co na przykład z nekrofiią czy zoofilią, o pedofilii nie wspomnę"

W powyższej deklaracji radzę zwrócić uwagę na ten fragment: "...każ­dy po­wi­nien móc go upra­wiać jak chce, by­le­by ni­ko­go nie krzyw­dził".

Obrazek użytkownika tricolour

19-06-2023 [21:31] - tricolour | Link:

@gps

Jeśli zerżniemy kota i ten kot nie zgłosi organom tego faktu czyli nie poczuje się skrzywdzonym, to oznacza to, że zoofilia jest ok - każdy powinien móc uprawiać jak chce.

Trup to nawet zadowolony będzie, że ma branie po śmierci.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [21:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ta deklaracja dotyczy tego, że państwo i prawo nie powinno rozróżniać ludzi ze względu na ich preferencje czy orientacje seksualne, a nie ze względu na zerżnięcie kota. Zalecam czytanie ze zrozumieniem. Co cię interesuje, jaką orientację seksualną ma ktoś, kto zerżnął kota? Jeśli okaże się heteroseksualistą, wszystko będzie w porządku? Jeśli zrobi to nożem, to będzie OK? 

Obrazek użytkownika paparazzi

19-06-2023 [23:47] - paparazzi | Link:

Ty naprawdę jesteś "krul" świrów. Twoje zadanie zamącać NB.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

20-06-2023 [00:12] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ten komentarz jest chamski i łamie regulamin. Nie pisz nic u mnie więcej. Idź sobie i nigdy nie wracaj.

Obrazek użytkownika spike

19-06-2023 [15:47] - spike | Link:

@świder
banana mu dać !

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-06-2023 [15:59] - Tezeusz | Link:

Dupa jest od srania nie od pierd.....czyżby autorkowi się kanarki popierdzieliły..
A banana świrowi jak najbardziej jak siedzi na drzewie .
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [20:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Proszę nie umieszczać pod moimi takich chamskich komentarzy demonstrujących knajactwo i prymitywizm. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. Tu jest twoje miejsce: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-06-2023 [21:03] - Tezeusz | Link:

@Swider
stań przed lustrem i powiedz " to jest knajastwo, prymitywizm taki cham z lgbt.."

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [21:53] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie komentuj u mnie. Nie chcę mieć tobą żadnego kontaktu, więc nic tu po tobie. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-06-2023 [21:57] - Tezeusz | Link:

@Swirek
Kontakty to sobie możesz mieć z takimi jak ty mnie to brzydzi...a tutaj jesteś  zwykłym petentem u Admina NB ..Petent i nie pluj się załóż sobie swego bloga i wówczas rządź ..a tutaj .....buda....

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [22:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To jest mój blog i ja napisałem notkę, pod którą dyskutujemy. A ty jesteś tu natrętem, który epatuje tu swoim chamstwem, co mnie nie obchodzi. Więc nic tu po tobie. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-06-2023 [22:06] - Tezeusz | Link:

Twoje To jest to co zrobisz w kiblu,  tutaj publikujesz na portalu będącym własnościąAdmina..Publikujesz z jego łaski..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [22:09] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie, publikuję z własnej łaski, a ty epatujesz tu swoim chamstwem ze swojej łaski. Więc przestań się poniżać i idź sobie stąd. Swoim chamstwem i wulgarnym językiem łamiesz nagminnie regulamin tego portalu.

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-06-2023 [22:14] - Tezeusz | Link:

@Świderek
Co zdanie pokazujesz swoje chamstwo, cwaniactwo, brak wychowania, naburmuszyłeś się jak balon nie potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie. Ale co można po tobie wymagać, sam pokazujesz kim i czym jesteś...
Nie oceniam to coś co piszesz bo to dla mnie ujma, pokazuję twoją bufonadę i chamstwo, obrażanie i lekceważenie ludzi..
 
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

20-06-2023 [00:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Więc idź sobie stąd i nigdy nie wracaj.

Obrazek użytkownika spike

19-06-2023 [16:03] - spike | Link:

@świder
"De­kla­ru­je­my ca­łą Pol­skę ja­ko stre­fę wol­ną od po­dzia­łów sek­su­al­ny­ch."

Sprawa najważniejsza, podobna deklaracja eliminuje zapis konstytucyjny ochrony rodziny, który małżeństwo określa związek między kobietą i mężczyzną, a to już jest różnicowanie seksualne, ta kretyńska deklaracja otworzy drogę do patologicznych związków seksualnych, jak też możliwość adoptowania przez dewiantów dzieci !

Jakbyś może jadł więcej bananów, to być może byś doszedł do wniosku, że państwo nie ingeruje kto z kim uprawia seks, poza patologicznymi przypadkami.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-06-2023 [20:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"kobietą i mężczyzną, a to już jest różnicowanie seksualne"

Nie, to jest zróżnicowanie płciowe, a nie seksualne. Konstytucja nie mówi nic o tym, jak oni mają uprawiać seks i czy w ogóle mają. 

Obrazek użytkownika spike

19-06-2023 [23:19] - spike | Link:

a płeć jest do oglądania, czy do współżycia, z którego rodzą się dzieci. Płeć = seks.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

20-06-2023 [00:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Płeć to co innego niż seks. Płeć to kwestia publiczna, a seks to kwestia prywatna, intymna. Swoją płeć demonstrujemy wyglądem każdemu, a preferencje seksualne trzymamy w tajemnicy. Takie są zasady naszej cywilizacji.

Obrazek użytkownika sake3

19-06-2023 [22:12] - sake3 | Link:

Sama deklaracja nawet wsparta wieloma podpisami niczego nie zmieni jeżeli będzie nadal powszechna anarchizacja stosunków międzyludzkich.Przytoczę przykład,choć jestem zmuszona przytoczyc nader rynsztokowe pojęcia i wypowiedzi przez co jestem skrępowana. Pani Anieszka Szpila z ,,Krytyki Politycznej''w swoim tekście zaleca bunt przeciw rzadowi masturbując się drzewcem polskiej flagi lub proporczykiem z polskim godłem.Autorka przekonuje by robić to z pasją miłością i traktować jako akt polityczny.Ojczyzne trzeba podlewać moczem,zresztą sama zachęca do oddawania moczu na zdjęcia lekarzy którzy wyznają klauzulę sumienia.Tekst ma na celu promocję festiwalu filmowego poświęconemu pornografii i seksualności organizowanego przez kino Muranów., Nasze państwo jest neutralne ale chce i uwaza seks za coś normalnego Czy w takim razie część społeczeństwa reprezentowanego przez ,,Krytykę Poliyczną''też jest neutralne?To jak można nawet myśleć o neutralnosci..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

20-06-2023 [00:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ten komentarz jest nie na temat. W notce nic o żadnej Krytyce Politycznej nie ma.