Gusła i zabobony w Sejmie!

Ży­je­my w XXI wie­ku. Uży­wa­my kom­pu­te­rów, sa­mo­cho­dów, sa­mo­lo­tów, wy­sy­ła­my sa­te­li­ty na or­bi­tę, roz­wi­nę­li­śmy sztucz­ną in­te­li­gen­cję prze­wyż­sza­ją­cą w wie­dzy i zdol­no­ści ro­zu­mo­wa­nia więk­szo­ść lu­dzi, po­tra­fi­my ro­bić prze­szcze­py ser­ca, roz­bi­jać ato­my i czer­pać ener­gię z wie­lu źró­deł. Wie­my co by­ło mi­liar­dy lat te­mu i co je­st mi­liar­dy lat świetl­ny­ch od nas. Na­uka i tech­ni­ka są bar­dzo roz­wi­nię­te.

  A tym­cza­sem pre­zy­dent Pol­ski, ra­zem z mar­szał­kiem Sej­mu i wie­lo­ma po­sła­mi za­pra­sza do par­la­men­tu dzi­wacz­ną sek­tę re­li­gij­ną i od­pra­wia z nią ja­kieś gu­sła. Sek­tę, któ­rej człon­ko­wie wie­rzą w za­bo­bo­ny sprzed ty­się­cy lat. Sek­tę, któ­ra wie­dzę o świe­cie czer­pie z ma­gicz­ne­go szy­fro­wa­nia li­ter ze sta­rej księ­gi, za­mia­ny ty­ch li­ter na licz­by i wy­cią­ga­nia wnio­sków do­ty­czą­cy­ch te­go, jak żyć z te­go, ja­kie licz­by obok sie­bie w szy­fra­ch wy­stę­pu­ją. Sek­ty, któ­ra wie­rzy w re­in­kar­na­cję du­sz, w to, że da­ny czło­wiek to nie je­st ten czło­wiek, ale ktoś, kto żył ty­sią­ce lat wcze­śniej, w to, że sil­nie zmi­li­ta­ry­zo­wa­ne pań­stwo je­st ja­kimś me­sja­szem pro­wa­dzą­cym lu­dzi do mi­tycz­ny­ch kra­in wiecz­nej szczę­śli­wo­ści, że są ja­kieś baj­ko­we isto­ty, któ­ry­ch nie wi­dać, sek­ty, któ­ra wy­ci­na dzie­ciom po uro­dze­nia czę­ść cia­ła, ma ma­gicz­ne re­gu­ły uzna­wa­nia co wol­no je­ść, a cze­go nie wol­no, w nie­któ­re dni po­zwa­la po­dró­żo­wać tyl­ko, gdy się sie­dzi na tor­bie z wo­dą i mi­lion in­ny­ch dzi­wacz­ny­ch, zbęd­ny­ch, śre­dnio­wiecz­ny­ch, sta­ro­żyt­ny­ch, neo­li­tycz­ny­ch re­guł ży­cia co­dzien­ne­go. Sek­ty, któ­ra upa­mięt­nia rze­zie, lu­do­bój­stwa i ple­mien­ne wal­ki sprzed ty­się­cy lat, pod­stęp­ne ob­ci­na­nie głów, or­gie, krwa­we ze­msty i in­ne okrop­no­ści.

  Co po­szło nie tak z tym pań­stwem i je­go funk­cjo­na­riu­sza­mi? Skąd u ni­ch ta­kie uwiel­bie­nie dla za­bo­bo­nów, cza­rów, prze­są­dów, ste­reo­ty­pów, gu­seł i in­ny­ch bzdur? Po co ba­wią się z dzi­wacz­ną ezo­te­rycz­ną sek­tą w upra­wia­nie ry­tu­ałów z cza­sów, gdy lu­dzie by­li po­grą­że­ni w głu­po­cie i zwie­rzę­cym okru­cień­stwie?

Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

Ta­gi: gps65, Grzegorz Braun, Chabad-Lubawicz, kabała, Chanuka, żydzi

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

16-12-2023 [06:27] - NASZ_HENRY | Link:

Pecunia non olet 😎

 

Obrazek użytkownika r102

16-12-2023 [07:55] - r102 | Link:

Ale pieniądze nasze nie żydowskie :-)

Obrazek użytkownika sake3

16-12-2023 [09:49] - sake3 | Link:

Nie postawił pan najważniejszego pytania-,,dlaczego''? Dlaczego akurat w Polsce i dlaczego akurat w Sejmie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

16-12-2023 [17:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Już się nie dowiemy, bo Lech Kaczyński, który odprawianie w Sejmie guseł zainicjował, nie żyje. To on wprowadzi na polskie salony sektę Cha­bad-Lu­ba­wi­cz. Można ewentualnie spytać jego brata, dlaczego tak ochoczo uczestniczy w tych zabobonach.

Obrazek użytkownika Tezeusz

16-12-2023 [10:30] - Tezeusz | Link:

Konfa miała szansę dobrze przysłużyć się Polsce z PiS ale olała i została jej gaśnica, śmiech, poniżenie i potępienie. I tyle w temacie..

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

16-12-2023 [13:10] - Alina@Warszawa | Link:

Problem w tym, że oprócz J. Kaczyńskiego, który NIE POTĘPIŁ czynu Brauna, wszyscy PiS-owcy w telewizorze popierają chanukę w Sejmie i w pałacu prezydenckim. A przecież Braun pokazał czym jest ta sekta i to niby religijne święto.
Przy okazji wyszło, że jeśli chodzi o żydowskie święta, to nie ma różnicy między świętem państwowym, a religijnym, bo ichniejsza religia to ichniejsze państwo. Po prostu.
Dla mnie to szok.
Nie sądziłam, że wszyscy w PiS są w sekcie Chabad Lubawicz ... Nie sądziłam, że WSZYSCY w Sejmie, oprócz Brauna, są w tej sekcie, albo są tak głupi, że nie rozumieją czym ta sekta jest. 
Nikt w sejmie, ani w telewizorach nie bronił prawa Polaków do własnej religii i prawa do chronienia polskich instytucji państwowych od agresji innych państw.

Obrazek użytkownika spike

16-12-2023 [10:39] - spike | Link:

Zacznijmy od tego, że palenie świec chanukowych nie jest rytuałem religijnym, symbolizuje jedynie pewne wydarzenie historyczne, nie jest częścią rytuału religijnego wyznania wiary, można to porównać do chrześcijańskiej choinki, którą bogato przybieramy przed Bożym Narodzeniem.

Palenie chanuki ma pewne symboliczne przesłanie, jak po zdobyciu Berlina, zatknięcie flag na Bramie Brandenburskiej.
Możemy domniemać, że palenie chanuki ma ten sam wydźwięk.

Dlaczego jest palona w sejmie, pytanie zasadnicze, czy są w sejmie posłowie wyznania mojżeszowego ? (bo pochodzenia nie było i nie ma), jeżeli tak, niech się ujawnią, wtedy sprawa ma inny wymiar, w przeciwnym przypadku nie ma uzasadnienia kultywowania tego zwyczaju, szczególnie przez katolików.

Na palenie chanuki w sejmie, posłowie żydowscy, powinni uzyskać zgodę posłów katolickich.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

16-12-2023 [11:02] - Imć Waszeć | Link:

Szopki chrześcijańskie Bożonarodzeniowe także nie są rytuałem religijnym, a jednak Francja ukarała merów trzech miast, którzy się na to poważyli. Obrona tego rodzaju przez zamianę znaczenia słów i dzielenie źdźbła na czworo (dokładnie jak w Talmudzie) nie przystoi chrześcijaninowi.

Obrazek użytkownika spike

16-12-2023 [12:20] - spike | Link:

@imć
zabawne to porównanie, bo ktoś tam, gdzieś tam, coś tam, a już szczególnie Francja, katolicki kraj, który stał się bolszewicko-lewackim.

Obrzędy zwyczaje etc. obcych religii, w miejscu gdzie nikt nie jest wyznawcą tych religii, jest nie do przyjęcia, bo niby jakim prawem, z pewnością nie demokratycznym.
W domu gospodarza, każdy gość musi uszanować jego zwyczaje, to jest chyba oczywiste.
W sejmie była też mniejszość niemiecka, nie odważyła się na terenie sejmu kultywować swoje obyczaje, choć mogli to robić za zgodą polskich posłów.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

16-12-2023 [12:43] - Imć Waszeć | Link:

Co do "swoich" obyczajów też można dyskutować, bowiem są to - jak już wielu wyjaśniało - obyczaje jednej z sekt i to niereprezentatywnej dla judaizmu jako takiego. W podanym nazwisku rabina nie wolno pominąć tej cząstki "Ber", bo to jest określenie dynastii, czyli odłamu tej sekty.... mesjanistycznej, a nie tradycjonalistycznej, ortodoksyjnej. Generalnie żydzi u zarania mieli całkiem spory panteon bóstw zanim wybrali tego jednego, a na to nałożyła się jeszcze historia innych krain w okolicy. Polecam kanał na YT: https://www.youtube.com/watch?...
"Prawo" w tradycji żydowskiej to niemal synonim "pisma", czyli że to co napisane jest obowiązującym prawem. Dlatego tam jest tak wiele nieścisłości i "typowego" dla Talmudu "wróżenia z liter". W podobny sposób działają zresztą komuniści, dla który obowiązująca prawda jest "objawiana" każdego dnia rano w nowym wydaniu gazety będącej organem partyjnym. Taka tradycja ;). Po prostu jest to zupełnie inna kultura niż próbuje nam przedstawiać to Biblia.

Obrazek użytkownika sake3

16-12-2023 [11:05] - sake3 | Link:

W Sejmie jest też poseł -Hindus.Jednak nie słyszałam by się czegoś dowściągał.

Obrazek użytkownika u2

16-12-2023 [11:07] - u2 | Link:

W Sejmie jest też poseł -Hindus.

Ba, jest poseł Józefaciuk, który wpuszcza dym jednym uchem, a wypuszcza drugim :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika spike

16-12-2023 [12:31] - spike | Link:

@sake
był też murzyn, rasa pochodzenie nie ma tu znaczenia, ważne jest jaką religię wyznaje, nikt nie rodzi się żydem, katolikiem, muzułmaninem, wiara jest nadana przez rodziców, a i tak każdy może ją zmienić, dużo żydów przechodzi na katolicyzm, nie słyszałem o przypadkach odwrotnych, tym bardziej, że żydzi mają zamkniętą drogę do Królestwa Niebieskiego, powiedział to Jezus, że tylko poprzez niego jest to możliwe.
Żydzi mieli być misjonarzami chrześcijaństwa na cały świat, pierwsi chrześcijanie to głównie byli żydzi, którzy poprzez chrzest, zostali chrześcijanami.
Religia chrześcijańska miała być religią wszystkich ludzi na świecie, żydzi się wyparli Jezusa, ich religia jest przez to martwa, nie daje Zbawienia, szczególnie wyznawcom talmudu, jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, jest rasistowska, wręcz faszystowska.

Obrazek użytkownika u2

16-12-2023 [19:01] - u2 | Link:

żydzi mają zamkniętą drogę do Królestwa Niebieskiego, powiedział to Jezus

Baju, baju, będziem w raju :-)

Obrazek użytkownika spike

16-12-2023 [10:45] - spike | Link:

@świr
Bóg jest nieograniczenie miłosierny, ty Grzesiu jesteś niemiłosiernie ograniczony.

Tylko głupiec porównuje jakieś wierzenia i przesądy do takich religii jak mojżeszowa, czy katolicka, która mają mocne podstawy historyczne i uznanie innych znaczących religii tego świata.

W tych religiach jest więcej prawdy, niż w nauce, szczególnie historycznej i astronomicznej, która zbudowana jest głównie z domysłów na podstawie nikłych dowodów, które są dopasowywane do teorii wyssanych z palca.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

16-12-2023 [10:57] - Imć Waszeć | Link:

Jeśli już mówimy o nauce, to nie ma żadnych mocnych podstaw historycznych. Ale w tym celu trzeba posłuchać historyków, naukowców a nie wierzących. Proponuję od czasu do czasu Radio Naukowe, bo tam w sposób prosty i przystępny dla amatorów są omawiane te sprawy.

Obrazek użytkownika spike

16-12-2023 [12:52] - spike | Link:

@imć
to typowa gadka faryzeuszy.
Trzeba zainteresować się co się dzieje w badaniach archeologicznych, które dowodzą, że zdarzenia biblijne mogły mieć miejsce, jak np. Sodoma, którą odnaleziono dzięki ST, a że miało tam miejsce wydarzenie niewytłumaczone przez naukę, jak znalezione zeszklone szczątki glinianych naczyń, których w tych czasach nie potrafiono wytwarzać - emalia, która powstaje w wysokiej temperaturze, której nie potrafiono uzyskać, do tego większe w tych miejscach promieniowanie tła, co sugeruje silne napromieniowanie tej okolicy.
Podobnie ma się sprawa Jerycha, też dzięki opisowi ST, ją odnaleziono, a dowodem są odkryte ruiny, zgodne z opisem biblijnym, jak się nie wie o co chodzi, to radzę poczytać.

Szczególną sprawą jest odnalezienie w sarkofagu Kajfasza gwoździa z Krzyża Jezusa, był o tym dokument, to też wymysł ???????????
Widziałem tego gwoździa. 
Ponad 2 tys. lat temu, tak dla hecy żydzi wrzucili Kajfaszowi tego gwoździa, skąd taki pomysł, skoro ukrzyżowanie Jezusa nie jest faktem historycznym ?
Gwóźdź żydzi wyjęli z sarkofagu, co potwierdził żydowski naukowiec, że był nakaz polityczny, jest w instytucie historycznym w Izraelu.
Podobnych przypadków jest dużo więcej.

Jeżeli się nie ma wiedzy w tym temacie, należy się nie odzywać, by nie rozwiewać wątpliwości.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

16-12-2023 [14:24] - Imć Waszeć | Link:

Paragraf 22, bo historyczny albo raczej "historyczny" (z analizy przekazu od osób trzecich) Jezus to faryzeusz.
PS: Żydowscy naukowcy niedawno donosili (był film w TVP, a relacjonował Niemiec) o odkryciu świątyni politeistycznej z nieźle zachowaną mozaiką z Jezusem na środku podłogi. Sugerowali coś przy okazji, że to mógł być burdel, czyli że to jakiś kult miłości lub te sprawy. tak że bardzo ale to bardzo bym brał w nawias żydowskie odkrycia.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

16-12-2023 [10:55] - Imć Waszeć | Link:

Jak to po co? Dla piniendzy.... To są zwykli nikczemnicy i materialiści, których wykoślawiony przez lata mechanizm wyborczy przyniósł do koryta jak szumowinę, która wypływa na wierzch ścieków w kanałach, a potem płynie wraz z obowiązującym nurtem.

Obrazek użytkownika Zofia

16-12-2023 [12:57] - Zofia | Link:

Dużo ciekawych rzeczy napisano na tym portalu ale nikt nie odpowiedział na pytanie - po co wprowadzono taki zwyczaj. Bo kto go wprowadził to już wiemy. To Prezydent L.Kaczyński. A Prezydent A. Duda to podtrzymuje nawet w Pałacu Prezydenckim. Polacy mają prawo wiedzieć czemu ma to służyć. Np. Kaplica szpitalna ma służyć katolikom w prośbach o uzdrowienie duchowe.

Obrazek użytkownika spike

16-12-2023 [18:46] - spike | Link:

@zofia,
dany rytuał ma służyć tylko i wyłącznie judzeniu, sejm od początku swojego historycznego istnienia był katolicki, obecnie nawet jak wiara nie jest politycznie dominująca, to jednak posłowie w większości to katolicy, tak więc uprawiając politykę, chcąc nie chcąc, mają obowiązek kierować się wiarą, podejmując decyzje, a także prawem na jaki przysięgają, to Konstytucja.
Ciekawe jak to będzie wyglądać w wykonaniu Tuska i jego ferajny, która przysięgała na Konstytucję, a ich zamiary i przymiary już się z nią mijają.
Jaka jest kara za złamanie tej przysięgi ?

Obrazek użytkownika Zofia

17-12-2023 [11:18] - Zofia | Link:

@Spike
Dziękuję za wyjaśnienie, ale to nie jest tradycja katolicka. Dla kogo te świeczki zapalają, jak posłowie w większości to deklarowani katolicy. Tusk jest człowiekiem sprzedajnym i niewiarygodnym i jego nie będzie obowiązywać Konstytucja chociaż na nią przysięgał. Przyprowadzi paru silnych i wyniosą Konstytucję, bo przecież przysięgał tak na niby.

Obrazek użytkownika juur

16-12-2023 [19:45] - juur | Link:

Czy to normalne, że marszałek polskiego sejmu szantażem, groźbą wymusza na posłach by brali udział w tych pogańskich obrządkach.
Druga dziwna sprawa, że polscy posłowie się temu podporządkowują.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-12-2023 [00:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To jest nawet przestępstwo zagrożone karą więzienia.