Rotowanie posłów


W na­stęp­ną so­bo­tę 28 stycz­nia 2023 ro­ku w War­sza­wie od­bę­dą się pra­wy­bo­ry Nowej Nadziei. Bę­dę w ni­ch star­to­wał ja­ko je­den z czte­rech kan­dy­da­tów. Ta­ki­ch mam kon­ku­ren­tów:

  • Sła­wo­mir Ment­zen — po­li­tyk, przed­się­bior­ca, do­rad­ca po­dat­ko­wy i dok­tor na­uk eko­no­micz­ny­ch. Pre­zes par­tii No­wa Na­dzie­ja.
  • Ro­man Ła­zar­ski — przed­się­bior­ca, praw­nik, po­li­tyk. Czło­nek za­rzą­du Kon­gre­su Pol­skie­go Biz­ne­su.
  • Se­ba­stian Ross — wi­ce­pre­zes Od­dzia­łu Kor­win Lon­dyn. So­cja­li­sto­fob.

  Ja je­stem czwar­ty. Je­stem ni­szo­wym blo­ge­rem. Mam 58 lat, żo­nę i dwój­kę do­ro­sły­ch dzie­ci. Je­stem in­for­ma­ty­kiem pra­cu­ją­cym ja­ko fre­elan­cer. Miesz­kam od dzie­ciń­stwa w War­sza­wie na Mo­ko­to­wie. Je­stem wol­no­ściow­cem od za­wsze. W la­ta­ch 90-ty­ch by­łem człon­kiem UPR-u, by­łem kon­ser­wa­tyw­nym li­be­ra­łem, ale gdy za­czą­łem po­rząd­nie stu­dio­wać kwe­stie po­li­tycz­ne i eko­no­micz­ne to się zra­dy­ka­li­zo­wa­łem w stro­nę li­ber­ta­ria­ni­zmu, więc kil­ka lat te­mu współ­two­rzy­łem Par­tię Li­ber­ta­riań­ską. Te wszyst­kie pró­by się nie uda­ły, tak jak nie uda­wa­ło się nic zdzia­łać wszyst­kim wol­no­ściow­com w Pol­sce. Tyl­ko ja tro­chę mniej cza­su zmar­no­wa­łem na te wszyst­kie na­sze po­raż­ki. Po mnie zostaną choć moje notki, które są ciągle aktualne. 

  Ale się nie pod­da­ję i mam no­wą na­dzie­ję zwią­za­ną z Kon­fe­de­ra­cją — dla­te­go star­tu­ję w pra­wy­bo­ra­ch. Tu je­st in­for­ma­cja o tym, jak wy­glą­da pro­ce­du­ra pra­wy­bor­cza: Prawybory w Nowej Nadziei.

  W skró­cie:

  1, Do 24 stycz­nia wpłać 20 zł na kon­to No­wej Na­dziei prze­le­wem koniecznie z tytułem: "Darowizna (tu wpisz swoje imię i nazwisko)", nic więcej nie dopisuj, oraz za­re­je­struj się przez In­ter­net, wy­peł­nia­jąc stosowny for­mu­la­rz.
  2. Przyj­dź oso­bi­ście na zjazd pra­wy­bor­czy w War­sza­wie 28 stycz­nia 2023 i zagłosuj. Miejsce zjazdu: Warszawa, ul. Grzybowska 45 – Centrum Konferencyjne ADN – piętro 4, wejście B, godzina 17:00.

  Ape­lu­ję do mo­ich trzech kon­ku­ren­tów o to, by przy­łą­czy­li się do po­my­słu ju­tu­be­ra Se­ba­stia­na Pi­to­nia o ro­to­wa­niu po­słów. Po­le­ga to na tym, że oso­ba, któ­ra zo­sta­nie po­słem, bę­dzie nim tyl­ko rok i po­tem zre­zy­gnu­je. Na jej miej­sce wej­dzie wte­dy oso­ba, któ­ra do­sta­ła na­stęp­ny wy­nik w wy­bo­ra­ch. Ona po ro­ku też zre­zy­gnu­je i tak da­lej. I w ten spo­sób je­den man­dat po­sel­ski ob­słu­żą aż czte­ry oso­by.

  Ko­deks wy­bor­czy w Pol­sce tyl­ko for­mal­nie po­le­ga na gło­so­wa­niu na oso­by. W isto­cie to gło­so­wa­nie na par­tie. Po­je­dyn­cza oso­ba nie je­st w sta­nie w wy­bo­ra­ch kan­dy­do­wać. Pra­wy­bo­ry na "je­dyn­kę" są w isto­cie pra­wy­bo­ra­mi na zo­sta­nie po­słem, bo lu­dzie w więk­szo­ści nie gło­su­ją na oso­bę, ale na par­tię, i od­zna­cza­ją naj­czę­ściej pierw­szą oso­bę na li­ście. Ro­to­wa­nie man­da­tu po­przez re­zy­gna­cję je­st jak naj­bar­dziej le­gal­ne i uczci­we, a już na pew­no wte­dy, gdy się to wcze­śniej za­de­kla­ru­je.

  Rok w Sej­mie to wy­star­cza­ją­ce do­świad­cze­nie. Par­tia ma więk­sze szan­se na re­ali­za­cję swo­je­go pro­gra­mu, gdy ma wie­lu do­świad­czo­ny­ch lu­dzi. "Ob­słu­że­nie" jed­ne­go man­da­tu przez czte­ry oso­by z Kon­fe­de­ra­cji zwięk­szy ar­mię osób ak­tyw­nie wal­czą­cy­ch o wpro­wa­dze­nie w Pol­sce wol­ne­go ryn­ku.

  Kon­fe­de­ra­cja w te­go­rocz­ny­ch wy­bo­ra­ch mo­że li­czyć na 10%. To je­st re­al­ny wy­nik, ale to za ma­ło, by zdo­być wła­dzę. Na­wet w ko­ali­cji nic sen­sow­ne­go nie zro­bi­my. Bo my dą­ży­my do li­kwi­da­cji ustro­ju go­spo­dar­cze­go, któ­ry ma­my te­raz w Pol­sce. Chce­my oba­le­nia so­cja­li­zmu i wpro­wa­dze­nia wol­ne­go ryn­ku. Więc mu­si­my na­sta­wić się na dłu­gą dro­gę, by ten cel zre­ali­zo­wać. Na ra­zie mu­si­my bu­do­wać na­szą si­łę w lu­dzia­ch. Po­my­sł ro­to­wa­nia po­słów te­mu słu­ży. Dzię­ki te­mu po­mno­ży­my na­szą si­łę w lu­dzia­ch czte­ro­krot­nie. W naj­bliż­szej ka­den­cji Sej­mu możemy mieć 40 man­da­tów, a dzię­ki ro­to­wa­niu wzmoc­ni­my się o 160 osób. Dziś ma­my Kon­ra­da Ber­ko­wi­cza, Ar­tu­ra Dziam­bo­ra, Do­bro­mi­ra So­śnie­rza czy Ja­ku­ba Ku­le­szę – czte­rech mło­dy­ch wil­ków wol­ne­go ryn­ku. W na­stęp­nej ka­den­cji bę­dzie­my mo­gli ich mieć czter­dzie­ści ra­zy wię­cej. Z ta­ką ar­mią uzy­ska­my więk­szo­ść w Sej­mie i zmie­ni­my ustrój.

  Nie ma­cie in­ne­go wyj­ścia, mu­si­cie gło­so­wać na dru­ży­nę. Mu­si być nas wie­lu. Ko­deks wy­bor­czy i prak­ty­ka par­tyj­na w Pol­sce po­wo­du­je, że i tak waż­niej­sze je­st to, by ak­cep­to­wać par­tię, a nie oso­by. Po­je­dyn­cze oso­by w Sej­mie nic nie zna­czą, do­pie­ro więk­sza dru­ży­na ma zna­cze­nie. Te­raz waż­ne je­st, by do no­we­go Sej­mu we­szło jak naj­wię­cej wol­no­ściow­ców i zdobyło roczne doświadczenie.

  Nie do­ść, że to zwięk­szy czte­ro­krot­nie do­świad­cze­nie i po­pu­lar­no­ść, to jesz­cze do­da nie­za­leż­no­ść fi­nan­so­wą, bo 4 ra­zy wię­cej osób do­sta­nie od­pra­wy po­sel­skie. Pen­sje po­słów, od­pra­wy i do­ta­cje dla par­tii, na­le­ży brać jak naj­więk­sze, by uzy­skać prze­wa­gę nad in­ny­mi. 

  Ale oczywiście potem, gdy już zdo­bę­dzie­my więk­szo­ść par­la­men­tar­ną, to tak jak ro­to­wa­nie sta­nie się zbęd­ne, tak i pen­sje i od­pra­wy dla po­słów zli­kwi­du­je­my. W no­wym ustro­ju par­la­ment cen­tral­ny bę­dzie tyl­ko ozdo­bą jak król w An­glii. Istot­ne de­cy­zje bę­dą po­dej­mo­wać au­to­no­micz­ne gmi­ny, a tam przed­sta­wi­cie­le po­li­tycz­ni bę­dą fi­nan­so­wa­ni tak, jak ze­chcą ich fi­nan­so­wać ci, któ­ry­ch bę­dą re­pre­zen­to­wać — sa­mi o tym zde­cy­du­ją. Je­śli wszy­scy miesz­kań­cy wspól­nie da­dzą ra­dę dbać o do­bro wspól­ne, to żad­ny­ch przed­sta­wi­cie­li po­li­tycz­ny­ch nie bę­dą w ogó­le po­trze­bo­wać, więc w ogó­le od­pad­nie pro­blem ich fi­nan­so­wa­nia. Każ­da gmi­na za­ła­twi to po swo­je­mu. Ale pó­ki co, mu­si­my dzia­łać w ta­ki­ch wa­run­ka­ch, ja­kie są, więc trze­ba z pań­stwa wy­cią­gać, ile się le­gal­nie da.

  Więc do­brze bę­dzie, jak wej­dzie­my do Sej­mu w „czte­ro­pa­ku”. Gdy za­gło­su­je­cie na mnie, to wej­dę nie ja­ko po­je­dyn­czy po­seł, ale w więk­szej dru­ży­nie. Sam nic nie zdzia­łam, ale w du­żej gru­pie po­dob­ny­ch do mnie bę­dzie­my mieć re­al­ne szan­se na zmia­nę ustro­ju w Pol­sce i wpro­wa­dze­nie wol­ne­go ryn­ku. Nie w tej ka­den­cji, ale w na­stęp­ny­ch. My ma­my bar­dzo am­bit­ne pla­ny, je­ste­śmy an­ty­sys­te­mow­ca­mi, chce­my oba­lić ustrój, więc mu­si­my dzia­łać w du­żej grupie.

  Je­śli prze­gram te pra­wy­bo­ry, to gło­su­ją­cy na mnie wca­le nie stra­cą swo­je­go gło­su, nie zmar­nu­ją ty­ch 20 zł, bo i tak we­sprą ca­łą dru­ży­nę wol­no­ściow­ców. Mo­ja prze­gra­na bę­dzie wy­gra­ną ko­goś mi po­dob­ne­go po­glą­da­mi.

  Wbrew po­zo­rom dzię­ki kon­cep­cji ro­to­wa­nia po­słów przy­by­wa gło­sów na ca­łą Kon­fe­de­ra­cję. Wy­bor­ca ma wię­cej po­wo­dów, by gło­so­wać na naj­lep­sze­go je­go zda­niem kan­dy­da­ta, mimo że ni­szo­we­go, bo dzię­ki ro­to­wa­niu mo­że li­czyć, że na­wet on do Sej­mu wej­dzie. Wte­dy nie bę­dzie się kie­ro­wał tak­ty­ką wy­bor­czą, ale swo­im wy­bo­rem ide­owym. Więc bez obaw gło­suj­cie na ni­szo­wy­ch kan­dy­da­tów!

  Oczy­wi­ście, gdy Kon­fe­de­ra­cja od­nie­sie wiel­ki suk­ces, zdo­bę­dzie 12% gło­sów i 100 po­słów, to na­dal bę­dzie­my prze­gło­so­wa­ni przez więk­szo­ść so­cjal­de­mo­kra­tów, na­dal nic nie zdzia­ła­my w kwe­stii pra­wa czy ustro­ju. Niemniej po­więk­szy się na­sza dru­ży­na, a ro­to­wa­nie po­mno­ży ją przez 4. W na­stęp­nej kam­pa­nii wy­bor­czej przy­stą­pi­my do wal­ki z za­so­bem 400 by­ły­ch, do­świad­czo­ny­ch po­słów – ta­ką si­łą nie dys­po­nu­je ani PiS, ani PO! Gdy do ko­lej­ne­go Sej­mu wej­dzie 240 wol­no­ściow­ców, to da­lej już żad­ne ro­to­wa­nie nie bę­dzie po­trzeb­ne – wszy­scy bę­dą mieć wy­star­cza­ją­ce do­świad­cze­nie, by sku­tecz­nie prze­gło­so­wać zmia­nę ustro­ju.

  My ma­my da­le­ko­sięż­ne pla­ny, dą­ży­my do te­go, by Pol­ska sta­ła się bo­ga­tym, wol­no­ryn­ko­wym, ka­pi­ta­li­stycz­nym, wol­no­ścio­wym ob­sza­rem, chce­my raz na za­wsze zdjąć z Po­la­ków jarz­mo so­cja­li­zmu i bie­dy, któ­rą wy­wo­łu­je rzą­dzą­ca so­cjal­de­mo­kra­cja. Więc mu­si­my się na­sta­wić na dłu­gą i żmud­ną dro­gę do te­go ce­lu.

  Pro­szę o głos na mnie albo ko­goś z na­szej czwór­ki. Za­gło­suj na nas, prze­ko­naj in­ny­ch, a bę­dzie­my mieć 100 po­słów, a nie 12-tu. Jak Po­la­cy nie chcą wol­no­ści, nie chcą wol­ne­go ryn­ku, wo­lą so­cjal­de­mo­kra­cję i wy­ni­ka­ją­cą z niej bie­dę, to nie je­st to na­sza wi­na. My ro­bi­my, co mo­że­my, by was prze­ko­nać, że tyl­ko wol­no­ść go­spo­dar­cza za­pew­ni bo­gac­two, a nie so­cja­li­zm. My je­ste­śmy go­to­wi do te­go, by za­gło­so­wać w Sej­mie za znie­sie­niem te­go bez­na­dziej­ne­go ustro­ju, któ­ry słu­ży do okra­da­nia Po­la­ków. Ale naj­pierw mu­si­cie Wy na nas za­gło­so­wać. Za­cznij­cie od pra­wy­bo­rów!

  Państwa nieuchronnie upadną, wolność gospodarcza wygra i tak, niezależnie od naszych działań, bo to wymusza postęp technologiczny. Tylko po co czekać jeszcze jedno pokolenie? Zróbmy w 10 lat to, co i tak stanie się za 25 lat. To jest realne, by nieuchronne przemiany w Polsce przyspieszyć. Lepiej do lepszych czasów dotrwać bogatym, a nie biednym.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Ta­gi: gps65, prawybory, Konfederacja, Nowa Nadzieja, wybory
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika MFW

18-01-2023 [20:22] - MFW | Link:

Konfa dołuje, to potrzebna jest im jakaś łajba ratunkowa, kórą dla naiwnych/rozczarowanych ma być "Nowa Nadzieja", czyli nowa świeżynka, dająca naiwniakom nadzieję, będąca "matką głupich".
Który to już raz JK-M i jego uczniowie, robią w konia naiwniaków?

Obrazek użytkownika Jabe

18-01-2023 [20:32] - Jabe | Link:

A na czym polegało robienie w konia po­przednimi razy?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-01-2023 [21:31] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Kon­fe­de­ra­cja, pó­ki co ma w son­da­ża­ch 8%. To wszyst­ko li­czą re­żi­mo­we son­da­żow­nie, więc tra­dy­cyj­nie za­ni­ża­ją wy­ni­ki prze­ciw­ni­ków swo­ich spon­so­rów, ale by się to­tal­nie nie zbłaź­nić, im bli­żej do wy­bo­rów, tym bar­dziej mu­szą zbli­żać się to re­al­ny­ch war­to­ści, dla­te­go po­wo­li po­par­cie dla Kon­fe­de­ra­cji ro­śnie w ich ob­li­cze­nia­ch. Doj­ście do 12% je­st bar­dzo re­al­ne, bo nie ma już ni­ko­go in­ne­go w Pol­sce, kto by się nie skom­pro­mi­to­wał so­cjal­de­mo­kra­tycz­ną wła­dzą. Pol­ska się ca­ły czas zmie­nia, bo mło­dzi są bar­dziej wol­no­ścio­wi i wol­no­ryn­ko­wi, a sta­rzy ko­mu­ni­ści i so­cjal­de­mo­kra­ci wy­mie­ra­ją. Dla­te­go po­par­cie dla Kon­fe­de­ra­cji mu­si ro­snąć, bo nas od daw­na po­pie­ra mło­dzież. So­ju­sz na­ro­dow­ców z wol­no­ściow­ca­mi je­st bar­dzo sku­tecz­ny. Wol­ny ry­nek i nie­pod­le­gło­ść to waż­ne spra­wy w na­szym kra­ju, o któ­re trze­ba wal­czyć, bo ich nie ma­my. 

Obrazek użytkownika u2

18-01-2023 [20:38] - u2 | Link:

Miesz­kam od dzie­ciń­stwa w War­sza­wie na Mo­ko­to­wie.

Suuuper. Ja też 6 lat mieszkałem na Mokotowie w DS Riviera. Ostatni rok co prawda waletowałem i uciekałem (skutecznie) przed czarną Banderą, która pilnowała wejścia do akademika, ale to były piękne dni :-)

Pozdrawiam Mokotów i Pola Mokotowskie, na które nigdy się nie zapuszczałem, nie żebym się bał, ale wolałem nie tracić cennego czasu na pierdułki, czyli kopaninę. Raz byłem w Stodole kiedy nn sprawcy pobili Vacka, który przyjechał z CSSR na gościnne występy do znajomego w DS Riviera, z którym mieszkałem przez kilka ostatnich lat moich niewiarygodnych studiów, tak jak niewiarygodne były przygody Marka Piegusa :-)

Obrazek użytkownika Pers

18-01-2023 [20:49] - Pers | Link:

@u-bucik
//Ja też 6 lat mieszkałem na Mokotowie w DS Riviera.//
Nie pitol, bez matury nie przyjmują na studia.
Powiedz od razu, że sprzątałeś ten akademik.

Obrazek użytkownika Ryan

18-01-2023 [21:47] - Ryan | Link:

ruszkiewicz
​a ciebie chcieli przyjąć po wieczorowej podstawówce
Dlaczego nie chciałeś?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-01-2023 [22:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Proszę przenieść te niegrzeczne komentarze pod tę notkę: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-01-2023 [21:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bywało, że na Polu Mokotowskim paliliśmy ogniska w okolicy Marylina, gdy jeszcze był. Ale i teraz się da grillować. Fajnie się zapuszczać na Pole Mokotowskie — np. Lolek urządza tam letnie kino — fajne filmy w zeszłym roku puszczali. Ciekawe jak będzie wyglądać nowy staw po remoncie — ma być całoroczny. No i Skra ma ożyć...

Obrazek użytkownika u2

18-01-2023 [21:44] - u2 | Link:

na Polu Mokotowskim paliliśmy ogniska w okolicy Marylina, gdy jeszcze był

Nie widziałem ognisk z okien DS Riviera. Mój kolega ze studiów z Warszafki, uczęszczał tam na boisko na kopaninę na WF. Miał chłop zdrowie, ganiać tak bez sensu za szmacianką przez półtorej godziny :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-01-2023 [22:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jakbyś miał lornetkę, to z ostatniego piętra byś ogniska przy Marylinie widział. Tylko po co się gapić z tak daleka, jak można przyjść i z bliska na ogień popatrzeć. My przyjezdnych nie przeganialiśmy.

Obrazek użytkownika kat

18-01-2023 [21:39] - kat | Link:

Konfederacja to ruskie onuce z qrwin mike na czele

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-01-2023 [21:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu wyjaśniam, skąd się biorą takie propagandowe slogany, przyklejające Konfederacji fałszywą gębę: https://naszeblogi.pl/64711-pseudopatrioci-na-sluzbie-u-putina

Obrazek użytkownika u2

18-01-2023 [21:49] - u2 | Link:

przyklejające Konfederacji fałszywą gębę

E tam, od razu fałszywą, my wszyscy kochamy "rządy" silnej ręki, tylko dlaczego wtedy mordują nas Polacken ? :-)

Obrazek użytkownika kat

18-01-2023 [21:49] - kat | Link:

Grzegorz , lubię Cie ale Konfederacja to ruskie onuce .... rodzina panslawistyczna z Rosją....daj sobie spokój

Obrazek użytkownika u2

18-01-2023 [21:56] - u2 | Link:

Grzegorz , lubię Cie

Gregory`ego również lubię, ale co to za hero, który nosi patrzałki na nosie ? :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-01-2023 [21:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu masz więcej o ruskich onucach: https://www.salon24.pl/u/gps65/956240,ruscy-agenci 
Zamiast bezmyślnie powtarzać slogany propagandowe rządzących socjaldemokratów, zalecam myślenie — można zacząć od przemyślenia moich argumentów z tej notki.

Obrazek użytkownika u2

18-01-2023 [22:02] - u2 | Link:

Tu masz więcej o ruskich onucach

Końca świata nie może być, ale to jak żyjemy na Ziemi zależy od nas samych.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-01-2023 [22:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak jest. Dlatego trzeba głosować na wolnościowców. Bo jak głosujemy na socjaldemokratów, takich jak ci z PiS-u, PO, SLD, PSL-u czy innej Lewicy, to już sami o sobie nie decydujemy, ale robi to nadzorca z tych partii. 

Obrazek użytkownika u2

19-01-2023 [12:20] - u2 | Link:

Pod płaszczykiem wolnościowych hasełek można próbować otumaniać tłum. Takie KLD Tuska było pełne takich hasełek, ale w praktyce wyszedł anty-liberalizm i mafijne powiązania.

Obrazek użytkownika Jabe

19-01-2023 [13:32] - Jabe | Link:

Tylko po co, skoro dużo łatwiej otumaniać lud plusami i wsta­waniem z kolan? Za wolnością tęsknią nieliczni. Pozostali wolą zamienić ją na iluzję bez­pieczeństwa.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

21-01-2023 [19:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Pod płaszczykiem wolnościowych hasełek można próbować otumaniać tłum."

A konkretnie jakimi hasłami otumaniamy tłum? Proszę kilka wymienić i napisać kto i gdzie je wygłosił.

Obrazek użytkownika spike

19-01-2023 [09:40] - spike | Link:

"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od wolnościowca pochodzi."

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

19-01-2023 [10:35] - rolnik z mazur | Link:

Autor
" Rotowanie poslow" - to dopiero będzie burdel i bałagan. Szanuję Pitonia ale z tym to grubo przesadził. Życzę sukcesu i pozdrawiam 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

21-01-2023 [19:01] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Rotowanie poslow - to dopiero będzie burdel i bałagan"

Dlaczego? Przecież to będzie dotyczyć tylko posłów opozycji. Jak problem ma firma zatrudniająca 460 pracowników i zmieniająca 40 z nich co roku, a resztę co 4 lata? Ma taka firma bałagan? 

Obrazek użytkownika Roz Sądek

19-01-2023 [10:47] - Roz Sądek | Link:

Rotowanie posłów to bardzo dobry wynalazek. Uważam jednak, że apanaże poselskie są tak wysokie, że powinno wystarczyć nie dla 4 a np. 8 figurujących na liście. Wtedy każdy brałby poselską pensję nie przez rok, a przez pół, co i tak dla większości startujących heh działaczy, to taaaka fura kasy, której by w życiu nawet  nie zobaczyli gdyby nie to nowatorskie rotowanie. Trochę więcej (8x) sejmowego papieru firmowego, wizytówek, mosiężnych tabliczek to koszty śmieszne i pomijalne przy ewidentnym zysku dla narodu.
 

Obrazek użytkownika spike

19-01-2023 [15:16] - spike | Link:

"Rotowanie posłów to bardzo dobry wynalazek." ........ "przy ewidentnym zysku dla narodu."

ciekawe stwierdzenie, tylko jakoś nie widzę w nim nic na tyle odkrywczego, by miało być zyskiem dla narodu.
Co rok, czy pół roku, będzie kto inny, więc jaka to motywacja, a szczególnie czas na spełnienie obietnic wyborczych, tylko Kukiz "myślał", że jak wejdzie do sejmu, to na początku zmieni ordynację wyborczą na jednomandatową, a tu figa, co więcej zrobił dla wyborców, Polski ? poza kupczeniem głosami - NIC, podobnie Konfa, skandal za skandalem, tak się polityki nie robiło i nie robi.
Rotowanie posłów, przypomina mi "korektę faktury", by odwlec w nieskończoność płatność podatków, to równie niedorzeczny pomysł jak okręgi jednomandatowe.

Jedyne co by należało zrobić, to zabezpieczyć karty do głosowania, wysokie kary za próby czy  dokonane oszustwa wyborcze, do tego lepszy mechanizm na odwołanie posłów. jak i odpowiedzialność przed sądem, ograniczyć immunitet poselski, by alkoholik czy inny pirat drogowy nie mógł się wyślizgać.
 

Obrazek użytkownika Roz Sądek

19-01-2023 [19:15] - Roz Sądek | Link:

@spike
"Rotowanie posłów to bardzo dobry wynalazek." ........ "przy ewidentnym zysku dla narodu." ciekawe stwierdzenie, tylko jakoś nie widzę w nim nic na tyle odkrywczego, by miało być zyskiem dla narodu.
=========
Czy ja pod każdym komentarzem muszę postawić emotikona - tu winking face?

Obrazek użytkownika spike

19-01-2023 [22:36] - spike | Link:

"Yes, of course, naturlich, ja wol, absolimą" :)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-01-2023 [00:08] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Co za dużo, to niezdrowo. Do tego, by uzyskać wystarczającą popularność na posłowaniu potrzeba wszystkich pór roku.