Porady dla obrońców Grzegorza Brauna

Od­ru­ch na­pa­ści na czło­wie­ka, któ­ry prze­pro­wa­dza ak­cję ga­śni­czą, je­st wy­jąt­ko­wo szko­dli­wy. W cza­sie ak­cji, któ­rą prze­pro­wa­dził Grze­go­rz Braun w Sej­mie, ga­sząc cha­nu­ko­we świe­ce, po­wsta­ło za­mie­sza­nie i nikt nie wie­dział, co się dzie­je. Mo­gło być tak, że na­praw­dę wy­bu­chł po­żar i ktoś go ga­si. W tak dy­na­micz­nej sy­tu­acji na­le­ży po­móc te­mu, kto ga­si, a nie go ata­ko­wać.

  Więc ko­bie­ta, któ­ra za­ata­ko­wa­ła Brau­na, za­czę­ła go ko­pać i sta­nę­ła mu na dro­dze, po­stą­pi­ła źle, nie­zgod­nie z za­sa­da­mi BHP. Do­pie­ro po ak­cji moż­na do­cho­dzić czy to cza­sem nie był fał­szy­wy alarm i mo­że ga­sze­nie by­ło zbęd­ne. Ta ko­bie­ta ewi­dent­nie źle się za­cho­wa­ła. Ni­gdy nie na­le­ży sta­wać na dro­dze środ­ków ga­śni­czy­ch, na­wet je­śli ga­sze­nie to po­mył­ka. Le­piej po­sprzą­tać pro­szek ga­śni­czy po fał­szy­wym alar­mie niż zglisz­cza po po­ża­rze.

  Ta ko­bie­ta, któ­ra te­raz oskar­ża Grze­go­rz Brau­na o to, że ją rze­ko­mo na­pa­dł z ga­śni­cą, po­stą­pi­ła jak is­la­mi­ści, któ­rzy ata­ku­ją sa­mo­cho­dy stra­żac­kie, któ­re ja­dą do stre­fy no-go ga­sić w niej po­ża­ry. Tym gor­sze je­st to wte­dy, gdy sa­mi is­la­mi­ści te po­ża­ry wznie­ca­ją, by jesz­cze do­dat­ko­wo po­bić stra­ża­ków. Efek­tem je­st to, że stra­ża­cy tam na na­stęp­ny raz nie po­ja­dą i wszyst­ko im spło­nie. Tak sa­mo bę­dzie w Sej­mie — Ho­łow­nia prze­szko­lił straż mar­szał­kow­ską jak szyb­ko ła­pać lu­dzi z ga­śni­ca­mi i w ten spo­sób, gdy na­praw­dę kie­dyś wy­buch­nie po­żar, nikt nie bę­dzie ła­pał za ga­śni­cę, a na­wet jak zła­pie, to go straż uniesz­ko­dli­wi i ga­śni­cę za­bie­rze.

  Grze­go­rz Braun za­kłó­cił ob­rzę­dy spra­wo­wa­ne w Sej­mie przez sek­tę Cha­bad-Lu­ba­wi­cz, któ­ra wy­wo­dzi się z tal­mu­dy­zmu cha­sydz­kie­go i nie je­st sek­tą tyl­ko ży­dow­ską, ale ogól­no­et­nicz­ną, bo jej wy­znaw­cy wie­rzą w re­in­kar­na­cje, więc każ­dy mo­że do niej przy­stą­pić. Hap­pe­ning Brau­na nie był wy­mie­rzo­ny w ży­dów, któ­rzy świę­to Cha­nu­ka ob­cho­dzą od wie­ków pry­wat­nie w do­ma­ch, ale w tę kon­kret­ną sek­tę, więc nie ma mo­wy o an­ty­se­mi­ty­zmie. Ob­cho­dze­nie pu­blicz­nie Cha­nu­ki je­st ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną tyl­ko dla tej sek­ty.

  Przy są­dzie nad Grze­go­rzem Brau­nem du­ży dy­le­mat bę­dzie miał sę­dzia, bo nie bę­dzie żad­ny­ch pod­staw do uka­ra­nia, bo Braun nie za­kłó­cił żad­nej ce­re­mo­nii re­li­gij­nej, bo sek­ta Cha­bad-Lu­ba­wi­cz nie je­st za­re­je­stro­wa­na w Pol­sce ja­ko zwią­zek wy­zna­nio­wy, ale ja­ko fun­da­cja. Więc nie tyl­ko an­ty­se­mi­ty­zm od­pa­da, ale i za­kłó­ca­nie ob­rząd­ków re­li­gij­ny­ch. Zo­sta­nie tyl­ko za­kłó­ce­nie pry­wat­nej im­pre­zy. A na­ru­sza­nie nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej tej ko­bie­ty, któ­ra na­pa­dła na Brau­na i go ko­pa­ła, moż­na wy­bro­nić tym, że to ona za­kłó­ci­ła ak­cję ga­śni­czą, bo nie mo­gła wie­dzieć, że nie ma na­praw­dę po­ża­ru. Do­bry ad­wo­kat bez pro­ble­mu wy­bor­ni Brau­na ze wszyst­ki­ch za­rzu­tów.

  Ra­bin Sza­lom Dow Ber Stam­bler przy­wód­ca sek­ty Cha­bad-Lu­ba­wi­cz w roz­mo­wie z re­dak­to­rem Ma­zur­kiem w RMF24 wy­tłu­ma­czył sens świę­ta Cha­nu­ka. Otóż cho­dzi­ło o to, że Gre­cy wsta­wi­li Ży­dom do świą­ty­ni po­sąg Zeu­sa. Więc ży­dow­scy ka­pła­ni, mi­mo że mie­li ze­ro­wą szan­sę, po­szli na woj­nę, by Gre­ków po­ko­nać zbroj­nie i cu­dem wy­gra­li, uda­ło im się Gre­ków wy­mor­do­wać i po­sąg Zeu­sa usu­nąć. Po czym za­pa­li­li oli­wę, któ­ra mo­gła star­czyć tyl­ko na 1 dzień, ale się cu­dem 8 dni pa­li­ła.

  Prze­sła­niem tej opo­wie­ści je­st wol­no­ść re­li­gij­na, to­le­ran­cja, po­kój i sza­cu­nek dla wszyst­ki­ch wy­znań. Więc jak sza­nu­je­cie in­ne re­li­gie, je­ste­ście to­le­ran­cyj­ni, to po­win­ni­ście od sie­bie zbroj­nie wy­gnać wy­znaw­ców in­ny­ch re­li­gii, wy­mor­do­wać ich i znisz­czyć ich sym­bo­le re­li­gij­ne. No i Grze­go­rz Braun po­stą­pił zgod­nie z tym du­chem to­le­ran­cji, sza­cun­ku i po­ko­ju pró­bu­jąc z Sej­mu wy­gnać sym­bo­le ob­cej re­li­gii. Więc w god­ny i pra­wi­dło­wy spo­sób wziął udział w świę­cie Cha­nu­ka.

  Ta sek­ta Cha­bad-Lu­ba­wi­cz to odłam ju­da­izmu po­wsta­ła pod ko­niec XVIII wie­ku w ro­syj­skiej miej­sco­wo­ści Lu­ba­wi­cze. Obec­nie ma­ją 200 ty­się­cy wy­znaw­ców na ca­łym świe­cie. Wie­rzą w re­in­kar­na­cję, więc mo­że się do ni­ch przy­łą­czyć każ­dy, kto od­czu­wa więź z ju­da­izmem, bo to zna­czy, że ma du­szę, któ­ra w po­przed­nim wcie­le­niu by­ła Ży­dem. Cha­ba­dy­ści po­ja­wi­li się w Pol­sce w 2006 ro­ku i od ra­zu zo­sta­li przy­ję­ci przez Le­cha Ka­czyń­skie­go do od­pra­wia­nia swo­ich ry­tu­ałów w pa­ła­cu pre­zy­denc­kim.

  Isto­tą tej sek­ty je­st agre­syw­ny, wo­jow­ni­czy eks­tre­mi­zm na rze­cz ży­do­stwa opar­ty na pod­sta­wa­ch tal­mu­dy­zmu, co moż­na na­zwać szcze­gól­nym ro­dza­jem geo­po­li­ty­ki. Oso­by po­wią­za­ne z Cha­bad-Lu­ba­wi­cz na­le­żą do or­to­dok­syj­ny­ch zwo­len­ni­ków ka­ba­ły. Wie­rzą, iż na­dej­ście me­sja­sza je­st bli­skie i bar­dzo sta­ra­ją się stwo­rzyć od­po­wied­nie wa­run­ki do je­go przyj­ścia, dla­te­go in­ten­syw­nie za­bie­ga­ją o wspar­cie moż­ny­ch te­go świa­ta, po­sia­da­ją­cy­ch ol­brzy­mie wpły­wy w go­spo­dar­ce, ban­ko­wo­ści, woj­sku, me­dia­ch oraz po­li­ty­ce. Naj­bar­dziej zna­ny­mi zwo­len­ni­ka­mi Cha­bad-Lu­ba­wi­cz są Ja­red Ku­sh­ner (zięć Trum­pa), Ihor Ko­ło­moj­ski (ukra­iń­ski oli­gar­cha), Bin­ja­min Ne­tan­ja­hu (pre­mier Izra­ela) oraz Wła­di­mir Pu­tin (pre­zy­dent Ro­sji). Na to chciał nam zwró­cić uwa­gę Grze­go­rz Braun.

Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

Ta­gi: gps65, Grzegorz Braun, Chabad-Lubawicz, kabała, Chanuka, żydzi, sąd, adwokat, obrońca

PS. Ilustracja muzyczna do notki:

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

19-12-2023 [22:48] - Alina@Warszawa | Link:

W samo sedno żydowskiej tolerancji religijnej. 

Jest jeszcze jeden aspekt chanuki w Sejmie. 
Takie obiekty użyteczności publicznej jak sejm mają na pewno specjalną instalację alarmu ppoż. Dla laików - oprócz czujek dymu, temperatury, czy CO, albo innych specjalistycznych określonych w projekcie zabezpieczenia ppoż. obiektu, cała instalacja ma połączenie z najbliższą jednostką straży pożarnej (w Warszawie PSP). W razie pojawienia się sygnału na którejkolwiek czujce, sygnał jest natychmiast przekazywany do tej jednostki i straż przyjeżdża po ok. 3-5 minutach. Widziałam kiedyś taką akcję w "Złotych Tarasach", kiedy zadziałała czujka w lokalu gastronomicznym, bo ogień wydostał się spod okapu. Natychmiast pojawił się alarm dźwiękowy i informacja o konieczności opuszczenia obiektu. Ruchome schody stanęły, bo alarm wyłączył zasilanie elektryczne w całym obiekcie. Jedyne oświetlenie jakie było, to oświetlenie ewakuacyjne. Straż przyjechała zanim zeszłam z 2 piętra na dół. 

Taka sama instalacja na pewno jest w sejmie.
Świece zostały zapalone na głównej drodze ewakuacyjnej. Alarm powinien się włączyć natychmiast. Pytanie dlaczego się nie włączył jest bardzo zasadne. 
O to trzeba pytać samego marszałka Hołownię, bo to on musiał podjąć szereg decyzji:
Pierwsza, to pozwolenie na takie uroczystości dokładnie w dniu powoływania nowego rządu - co oznacza, że nie ważne było dla niego procedowanie i obrady, ale zapalanie żydowskich świeczek.
Druga decyzja musiała dotyczyć ODŁĄCZENIA OBIEKTÓW SEJMOWYCH od instalacji ppoż, co oznacza narażenie wszystkich ludzi w sejmie na niebezpieczeństwo.
Nie wiem jakie paragrafy obejmują taką sytuację, ale nikt mi nie powie, że zapalenie żydowskich świeczek w hallu głównym jest ważniejsze niż zdrowie i życie wszystkich posłów i ludzi pracujących w sejmie. Mam nadzieję, że ktoś odpowiedzialny poniesie konsekwencje. 
Problem tylko w tym, że jeśli sędziowie są tak samo chanukowi jak posłowie, to wiadomo, że nic nikomu się nie stanie.
W każdym razie to nie poseł Braun jest winien zaistniałej sytuacji. On tylko gasił ... 

A może Hołownia chciał nie dopuścić do wyboru Tuska i specjalnie zaprosił chanukowców ze świeczkami do hallu głównego? Tylko jakiś pan Kaziu wyłączył sygnalizację ppoż i nie udała się ewakuacja całego Sejmu i Tuska? 
A może to chanukowcy nie chcieli nowego rządu i chcieli wykorzystać instalację ppoż do zamknięcia obrad, ale pan Kaziu wyłączył alarm? 
A może chanukowcy zorganizowali całość, żeby pokazać, że osiągnęli swój cel w Polsce i mogą robić co chcą, nawet palić w sejmie świeczki w czasie wyboru premiera Tuska? 
Wszystkie inne warianty są równie prawdopodobne. Tym bardziej trzeba gasić i gonić to całe towarzystwo. 

Obrazek użytkownika Chatar Leon

19-12-2023 [22:49] - Chatar Leon | Link:

O Braunie mam zdanie niejednoznaczne, natomiast nie wiem co myśleć o matołectwie na poziomie troglodyty michnikokształtnego, które na widok gaśnicy zaczęło krzyczeć "holokaust, Auschwitz!".
Bo z idiotki z Tefałenu, która nagle została ortodoksyjną żydówką, mogę się jedynie pośmiać.
 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

20-12-2023 [12:28] - Imć Waszeć | Link:

Proszę w te "niewiemy" wstawić jedną frazę "wojna hybrydowa" polegająca na typowym od wieków ajwajowaniu zapobiegawczo-zaporowym (vide choćby Lwów i "rzeź") i wszystko stanie się jasne i logiczne. Ja wiem, że Polacy są pozbawieni zdolności wyciągania logicznych wniosków i chęci do samodzielnej twórczej pracy, tylko rozglądają się za gotowcami (Piłsudski albo Dmowski, Jagiełło albo Piast,... jak te szaliki z klubów), ale warto przestudiować choćby to:
https://www.youtube.com/watch?...
PS: A mi się podoba ten poziom solidarności i poczucia wspólnego celu. Tacy powinni być Polacy (oczywiście "obcy wkład" będzie robił dosłownie wszystko, żeby tak nigdy się nie stało). Gdy parę tygodni jakiś chłopek oskubał mnie na targu na 15 zł więcej za worek kartofli, to potem widziałem jak tańczył z synem jak Gollum co właśnie wpieprzył śniętą rybę. I to jest właśnie nasz poziom, nasza liga. Za Jaruzela kiedyś się mówiło "z czym do ludu...?"

Obrazek użytkownika sake3

19-12-2023 [23:47] - sake3 | Link:

Za cała sytuację odpowiada Hołownia.To on jest pierwszą władzą w Sejmie,choć fakt że kompletnie nie nadającą się do pełnienia tej funkcji.Niekompetentny,chamski ,nadęty.Jego idiotyczne decyzje o utworzeniu złobków,przedszkoli dla dzieci posłów,zniesienie barierek,umożliwianie swobodnego poruszania się nieznanych osób w tym lobbystów uczestniczących w obradach na sali mówią o jego nieprzygotowaniu do pełnienia takich funkcji.Hołownia zdaje się nie wiedzieć.że Sejm jest od stanowienia prawa a nie obrzędów religijnych.Odpowiedzialność w całości spada na niego.Tak jest w każdym zakładzie pracy gdzie za wypadki odpowiada zawsze kierownik,prezes czy dyrektor.Może cała akcja Brauna nie wypadła by tak efektownie a świeczki zostały zgaszone małym kosztem gdyby nie kobieta(podobno lekarka) która nieudolnie wyrywała mu gasnicę powodując jeszcze większe rozpylenie..Uważam ,że wniosek o pozbawienie Hołowni tytułu marszałka  był całkowicie zasadny.

Obrazek użytkownika smieciu

19-12-2023 [23:52] - smieciu | Link:

Mam pytanie techniczne. Wiadomo kto nakręcił ten słynny filmik z akcji gaszenia? Nie byłoby efektu gdyby nie ten filmik. Całość wygląda na z góry zaplanowaną akcję.
Przyszło mi do głowy parę ciekawych i niewesołych myśli w związku ...

Obrazek użytkownika Jabe

19-12-2023 [23:57] - Jabe | Link:

W dzisiejszych czasach kręcenia fil­mików nie trzeba pla­nować.

Obrazek użytkownika smieciu

20-12-2023 [00:04] - smieciu | Link:

Tak ale tutaj mamy całą akcję. Od samego wzięcia gaśnicy. Z bardzo dobrymi ujęciami skupionymi od początku na Braunie. Nie jest to filmik improwizowany gdy zaczęła się już zadyma. Najprawdopodobniej mógł mieć i wcześniejsze ujęcia, zanim Braun pochwycił gaśnicę.
Tak czy siak jakieś źródło musi być. FB czy YT. Autor.
Są też inne rzeczy sugerujące przemyślaną wcześniej akcję.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

20-12-2023 [00:12] - Alina@Warszawa | Link:

Filmików są dziesiątki, bo tam było mnóstwo gości chanukowych i dziennikarzy.

Obrazek użytkownika smieciu

20-12-2023 [00:15] - smieciu | Link:

Nie wiem ile jest tych filmów gdyż widziałem jeden. Ten który pokazuje akcję od początku, kiedy Braun podnosi gaśnicę. Zgaduję że ten moment jest tylko na tym jednym filmie. Jeśli jednak jest chociaż jeszcze jeden z takim ujęciem to faktycznie, byłoby to naturalne. Czyli Braun zaczął robić coś na tyle dziwnego że ludzie zaczęli kręcić już wcześniej.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

20-12-2023 [00:13] - Siberian Husky Dog | Link:

Czuchnowski z Wyborczej

Obrazek użytkownika smieciu

20-12-2023 [00:35] - smieciu | Link:

Wywęszyłeś jak dobry pies :)

Obrazek użytkownika r102

20-12-2023 [08:40] - r102 | Link:

Porada jak porada - chyba p. Świderski za dużo się naoglądał amerykańskich filmów...

A w polskim sądzie - prawidłowy sędzia odrzuci wszelkie gadki Brauna czy obrońcy - i wyda jedynie słuszny wyrok uzgodniony z oficerem prowadzącym...

Obrazek użytkownika sake3

20-12-2023 [09:53] - sake3 | Link:

Autor doradza obrońcom Brauna,ale nie wziął pod uwagę że ten czyn bez względu na słuszność wywoła niekorzystne dla nas reperkusje w świecie.Sytuację sprytnie wykorzystały już media niemieckie pisząc o ,,zakorzenionym antysemityzmie'' w Polsce.Te same Niemcy gdzie codziennie są antysemickie protesty,marsze,gdzie na uczelniach piętnuje się studentów żydowskich a policja musi codziennie interweniować posuwają się do oskarżeń Polaków.PIęknie przesłonięto syuację jaka ma miejsce w Niemczech kierując w stronę Polski.Dlaczego korespondent niemiecki w Polsce po swoich kłamstwach i insynuacjach jeszcze tu siedzi i bruździ? 

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

20-12-2023 [12:54] - Alina@Warszawa | Link:

Jakie reperkusje i w jakim świecie?! 
"Nie lękajcie się" ...
Sake telepie się ze strachu i dostaje rozwolnienia z powodu zgaszenia przez Brauna kilku świeczek? Polaków jest kilkadziesiąt milionów. Sekta Chabad Lubawicz to ok. 200 000 członków. Przez takich tchórzy jak sake mamy to co mamy - panoszenie się sekty we wszystkich urzędach, które powinny być osadzone przez Polaków, a nie chanukowców.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

20-12-2023 [13:00] - Imć Waszeć | Link:

Dokładnie. Problem w tym, że kooptacja w polskich organizacjach i kastach jest rytu moskiewskiego, czyli "profesory na traktory, piarduny wiejskie na urzędy".

Obrazek użytkownika Czesław2

20-12-2023 [13:07] - Czesław2 | Link:

@Alina Proszę wziąść pod uwagę, że tych kilkanaście tysięcy żydów, którym Duda dał obywatelstwo nie występuje pod swoimi nazwiskami. Jak ich, przy RODO, znaleść? Oni przecież opanowali władzę na wszystkich szczeblach.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

30-12-2023 [22:57] - Alina@Warszawa | Link:

Na to jest tylko jedna rada. Kiedy w końcu Polacy dojdą do władzy, zniosą RODO, a kandydaci do funkcji publicznych i stanowisk za publiczne pieniądze od sprzątaczek w szkołach począwszy na prezydencie skończywszy, będą musieli podawać takie podstawowe dane jak narodowość, posiadane obywatelstwa, wyznanie, poprzednie nazwiska, oraz dotychczasowe źródła dochodu, utrzymania. 
Dla mnie pierwszą oznaką, że mamy polski rząd będzie zniesienie zakazów/pozwoleń/uprawnień np. do uprawy maku i konopi, do wykonywania zawodu inżyniera, lekarza, do ubezpieczenia samochodu tylko wówczas, kiedy jest używany w ruchu po drogach publicznych, a nie kiedy stoi i czeka na naprawę, albo właściciel wyjechał czasowo, lub umarł.
Jak na razie każdy rząd wprowadza nam tylko ograniczenia jak łańcuchy z kulami u nóg - po 12.12.2023 wiadomo, że te kule u nóg przygotowują nam zwolennicy świeczek chanukowych. Co gorsza usiłują pozbawić mandatu G. Brauna za zgaszenie świec chanukowych, choć nikt nie ma prawa pozbawić posła mandatu z powodu użycia gaśnicy w celu ugaszenia zarzewia ognia na głównej drodze ewakuacyjnej w Sejmie.

Obrazek użytkownika spike

20-12-2023 [10:43] - spike | Link:

@świr
jak zwykle twój bełkot można skwitować jednym zdaniem:
"Sralis mazgalis referendis duptis"

Obrazek użytkownika spike

20-12-2023 [11:09] - spike | Link:

Co do samego incydentu i posła Brauna, nie piętnuje samego zgaszenia świec chanuki, ale metodę tego czynu, który ma znamiona chuligańskie.
Chuligan dziwi się, że jest tak samo traktowany, jak jego czyn.

Dlaczego poseł Braun, będąc posłem drugiej już kadencji, musiał być świadkiem podobnego wydarzenia palenia świec chanukowych, który to rytuał jest praktykowany od wielu lat w Pałacu Prezydenckim, jak też w budynku sejmu, Braun mógł gasić świece 4 razy, dlaczego tego nie robił ???

Jak już się przebudził i zaprotestował, powinien wg mnie wygłosić protest z mównicy sejmowej, ostatecznie normalnie jak każdy, podejść do świecznika i zdmuchnąć płomienie świec,
skandalu by nie było, no może nie o takiej skali, jak to rozpętały media, byłby to tylko incydent.
Polska jest od dłuższego czasu atakowana, szkalowana przez żydostwo oskarżana o "antysemityzm", a jak wiemy, jest żydowska uniwersalna broń przeciw tym, których żydostwo uważa za wrogów, "biedny naród izraelski" ociekający krwią Palestyńczyków, ciągle gra ofiarę holokaustu, bandyta skamlący, że jest piętnowany za woje haniebne czyny, tylko żydostwo to potrafi.

Obszczymurek Hołownia, płaczący nad Konstytucją, łamiąc ją, chce kandydować na strażnika Konstytucji jako prezydent Polski, większej bezczelności świat nie widział,
ale czy w Polsce jest to możliwe ?
Włosy dęba stają.
 

Obrazek użytkownika sake3

20-12-2023 [12:12] - sake3 | Link:

Zadziwiające,że pan@GPS nie próbuje polemizować.Musiałby bowiem odpowiedzieć nie w swoim stylu ,,idź stąd chamie jeden''.a to już za trudne.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

20-12-2023 [12:20] - Imć Waszeć | Link:

Podsumujmy fakty. .... ble ble... tu były wszystkie fakty oprócz jednego. Te dzikie harce w Polsce dzieją zgodnie z "wartościami" wlewanymi do nas szambowozem przez demokratów z USA. Czy dojście Trumpa do władzy coś zmieni? NIE! Gdy zaś Trump zacznie "negocjować z Putinem może być tylko gorzej....
PS: Szykujecie saperki i hełmy, bo te niemieckie o kant du... potłuc.

Obrazek użytkownika u2

20-12-2023 [12:30] - u2 | Link:

Czy dojście Trumpa do władzy coś zmieni?

Trumpa chce odsunąć od prezydentury sąd w Kolorado, za rzekomy zamach stanu. Już go w Kolorado skazali. Prawnicy Trumpa odwołują się do sądu federalnego. Jak piszą na NB Trump ma już postawionych 100 zarzutów. "Demokraci" chcą go udupić tak jak Tusk i jego pełomafia chcą udupić Kaczyńskiego i Peace. A Trump łatwo skończyłby wojnę na Ukrainie wcale nie paktując z diabłem z kremla. To są proste sprawy :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

20-12-2023 [12:36] - Imć Waszeć | Link:

Na Piotrusia z popielnika iskiereczka mruga, chodź opowiem ci o mesjaszu Trumpie bajka będzie długa... ;))))
Inna sprawa, że zapieranie się przez Bidena w sprawie migracji z dżungli (teraz dżunglą wali na północ półtora miliona ludzi) to jakieś zaćmienie umysłu. Co ma wisieć nie utonie i Republikanie rozprawią się z migracja po zwycięstwie tak, że proszę siadać, ale Biden nie przeforsuje tą drogą pomocy (amunicji) dla Ukrainy i będzie dupa jak z tym wycofaniem się z Afganistanu. To oczywiście doprowadzi w końcu w najgorszym wypadku do wojny domowej w USA, w najlepszym do paraliżu decyzyjnego, a wtedy Putin... Macie już saperki? Bo inaczej linia Wisły w najlepszym razie. To są też proste sprawy. :-}

Obrazek użytkownika u2

20-12-2023 [12:42] - u2 | Link:

o mesjaszu Trumpie bajka

Życie to nie jest bajka. Życie to jest bitwa. Trump zrobił błąd, że nie sterował z tylnego siedzenia jak inni miliarderzy. "Demokraci" którzy są usługach innych oligarchów typu Szorosz, już ostrzą sobie na niego zęby :-) :-) :-)

do wojny domowej w USA

Ponoć ma być jakaś rewolucja w USA. Cytowałem Mariana Węcławka z Leszna. A wojnę światową przewidział nie tylko on. Pożyjemy, zobaczymy. Żeby nie było, że Polacy nie ostrzegali świata przed tyranami :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

20-12-2023 [12:46] - Imć Waszeć | Link:

To jest mówienie tego rodzaju: są chmury, deszcz, wiatr, gromy, napier..., za to nie widzi się przyczyn tego wszystkiego. Jacy miliarderzy? Jaka oligarchia? W pastwach nie ma oligarchii innych niż te wiszące na służbach i kastach, ogólnie na deep state, czyli w Polsce na elytach. Zresztą mafie tak samo wiszą, inaczej nie istnieją.

Obrazek użytkownika u2

20-12-2023 [12:49] - u2 | Link:

Jacy miliarderzy? Jaka oligarchia?

W USA jest ustrój demokratyczno-oligarchiczny. Taka wolna Amerykanka. Są "zawodowi" politycy na usługach oligarchii. Trump złamał niepisaną zasadę, że steruje się politykami z tylnego siedzenia. Stąd taki wściekły atak na niego, podobny do ataku pełomafii na Peace :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

20-12-2023 [13:04] - Imć Waszeć | Link:

Nie, kochany. Trump złamał zasadę inną. Trump złamał zasadę, że o zakończeniach w tydzień wojen, w których się nie bierze udziału, albo o rozwiązaniach NATÓw, to się nie pieprzy z trybuny ad hoc, tylko najpierw takie rzeczy się ustala z jakimiś ludźmi mądrzejszymi niż spekulant giełdowy, którzy mają wiedzę i jakieś dane. To był ten pierwotny problem i grzech Trumpa. Szołmen.