Praca czyni wolnym?

Co złe­go w ha­śle: „pra­ca czy­ni wol­nym”? W tej not­ce to wy­ja­śniam. To le­wi­co­we ha­sło słu­ży do te­go, by lu­dzi znie­wo­lić, by nas ho­do­wać jak by­dło. Pra­ca je­st nie­zbęd­na do ży­cia, ale to ozna­cza, że to je­st war­to­ść naj­niż­sza, fi­zjo­lo­gicz­na. Mu­si­my je­ść, a to wy­ma­ga pra­cy. Do­kład­nie ta­ką sa­mą niż­szą, fi­zjo­lo­gicz­ną kwe­stią je­st wol­no­ść. By je­ść, mu­si­my pra­co­wać, co wy­ma­ga swo­bo­dy dzia­łań. Le­wi­ca sa­kra­li­zu­je i wol­no­ść, i pra­cę, wy­no­sząc te po­ję­cia do war­to­ści wyż­szy­ch, cze­go skut­kiem je­st nie­wol­nic­two.

  W tym ar­ty­ku­le: „Nie pa­mię­ta­ją świa­ta bez TVN-u, a jed­nak gło­su­ją na Ment­ze­na. Oto co bo­li pol­skie po­ko­le­nie Z” au­tor­ka de­pre­cjo­nu­je po­ko­le­nie Z gło­su­ją­ce na Ment­ze­na stwier­dze­niem: „Pra­ca to dla ni­ch przede wszyst­kim trans­ak­cja eko­no­micz­na, któ­ra ma się opła­cać”.

  Mo­im zda­niem to zna­czy, że po­ko­le­nie Z je­st mą­drzej­sze od swo­ich ro­dzi­ców i oni wy­ra­sta­ją z głu­pi­ch, szko­dli­wy­ch, de­struk­cyj­ny­ch do­gma­tów le­wi­cy, że pra­ca to ja­ko­by ja­kaś war­to­ść wyż­sza cze­go zwień­cze­niem by­ło ich ha­sło „Ar­be­it macht frei”.

  Le­wi­ca świę­tu­je 1 ma­ja ja­ko „świę­to pra­cy”, a za­tem sa­kra­li­zu­je pra­cę, co słu­ży tyl­ko i wy­łącz­nie te­mu, by nas czy­nić nie­wol­ni­ka­mi. Pierw­szym kro­kiem do wy­zwo­le­nia się z tej nie­wo­li je­st zro­zu­mie­nie, że pra­ca to ta­ka sa­ma trans­ak­cja han­dlo­wa jak każ­da in­na i nie ma w niej nic sa­kral­ne­go, wyż­sze­go, nad­na­tu­ral­ne­go, nie­eko­no­micz­ne­go. Pra­ca ma się opła­cać te­mu, kto ją wy­ko­nu­je i gło­su­ją­cy na Ment­ze­na już to za­czy­na­ją ro­zu­mieć.

  Le­wi­ca gło­si, że na przy­kład pra­ca le­ka­rza czy na­uczy­cie­la to służ­ba — tak jak pra­ca żoł­nie­rza czy po­li­cjan­ta. Na­zy­wa­nie pra­cy służ­bą to czy­stej wo­dy nie­wol­nic­two. Le­ka­rz, na­uczy­ciel, żoł­nie­rz czy po­li­cjant po­win­ni swo­ją pra­cę sprze­da­wać na wol­nym ryn­ku i wte­dy bę­dzie to du­żo bar­dziej po­ży­tecz­ne, niż gdy po­tul­nie da­ją się w ra­ma­ch ty­ch za­wo­dów wprząc w ra­my sys­te­mu nie­wol­ni­cze­go.

  Le­wi­ca, uży­wa­jąc po­ję­cia „pra­ca”, ma za­wsze na my­śli pra­cę eta­to­wą, a za­tem pra­cę pod nad­zo­rem, zor­ga­ni­zo­wa­ną od­gór­nie, wpi­sa­ną w ra­my wie­lu re­gu­la­cji. Umo­wa o dzie­ło, czy umo­wa zle­ce­nie to dla ni­ch umo­wy śmie­cio­we, któ­re chcą zli­kwi­do­wać. Dla­te­go i na­ro­do­wi, i mię­dzy­na­ro­do­wi so­cja­li­ści two­rzy­li obo­zy pra­cy.

  Tym­cza­sem na ogół wszel­ka pra­ca eta­to­wa to nie­wol­nic­two. Tak uwa­ża­li nie­któ­rzy z oj­ców za­ło­ży­cie­li USA — gło­si­li, że czło­wiek wol­ny mo­że pra­co­wać tyl­ko na za­sa­dzie wy­mia­ny usług z in­ny­mi na wol­nym ryn­ku, pro­wa­dząc wła­sny biz­nes, sprze­da­jąc lub ku­pu­jąc usłu­gi, lub ich owo­ce. I po­cząt­ko­wo w USA tak by­ło, do­pó­ki le­wi­ca im te­go przez ca­ły XX wiek nie znisz­czy­ła.

  Pra­cow­nik eta­to­wy nie sprze­da­je wła­snej pra­cy lub jej efek­tów, ale od­da­je się w nie­wo­lę — go­dzi się na wy­ko­ny­wa­nie po­le­ceń prze­ło­żo­ny­ch w okre­ślo­nym za­kre­sie, w okre­ślo­nym cza­sie, za pie­nią­dze. To nie je­st oczy­wi­ście nie­wol­nic­two peł­ne, tak jak je daw­niej ro­zu­mia­no, bo je­st to nie­wo­la ogra­ni­czo­na co do cza­su i za­kre­su, ale je­st to pew­na for­ma nie­wol­nic­twa.

  Więk­szo­ść prac, któ­re lu­dzie dzi­siaj wy­ko­nu­ją w for­mie pra­cy eta­to­wej w biz­ne­sie, da się wy­ko­nać w for­mie umo­wy o dzie­ło – choć oczy­wi­ście nie wszyst­kie. Są tak zwa­ne „wol­ne za­wo­dy”, czy­li dzia­ła­nia np. tłu­ma­czy, pi­sa­rzy, pio­sen­ka­rzy, nie­któ­ry­ch dzien­ni­ka­rzy, ar­ty­stów, ak­to­rów itp…, ale je­st to ogra­ni­czo­ne – lu­dzi pra­cu­ją­cy­ch w wol­ny­ch za­wo­da­ch je­st ma­ło. A „wol­nym za­wo­dem” mógł­by być pra­wie każ­dy rze­mieśl­nik, in­for­ma­tyk, rol­nik, tak­sów­ka­rz, na­uczy­ciel, le­ka­rz, ak­tor, ar­chi­tekt, dzien­ni­ka­rz itd... Teo­re­tycz­nie ilo­ść lu­dzi wy­ko­nu­ją­cy­ch wol­ne za­wo­dy mo­gła­by się zwięk­szyć wie­lo­krot­nie.

  A mi­mo to lu­dzie wo­lą za­trud­nie­nie eta­to­we. Je­st to sprze­daż wol­no­ści w za­mian za bez­pie­czeń­stwo. Lu­dzie wo­lą być cza­so­wy­mi nie­wol­ni­ka­mi w za­mian za gwa­ran­cję sta­łe­go od­da­wa­nia się w nie­wo­lę. Umo­wa o dzie­ło nie gwa­ran­tu­je te­go, że się do­sta­nie na­stęp­ne zle­ce­nie po wy­ko­na­niu te­go z umo­wy – trze­ba więc się sta­rać wy­ko­nać zle­ce­nie jak naj­le­piej, by do­stać na­stęp­ne. Nie­wol­nik eta­to­wy mo­że sta­rać się mniej, bo ma róż­no­rod­ne usta­wo­we gwa­ran­cje po­zo­sta­wa­nia nie­wol­ni­kiem u pa­na, któ­re­mu się sprze­dał. Oczy­wi­ście ta­ki nie­wol­nik je­st mniej wy­daj­ny niż czło­wiek wol­ny i dla­te­go za­ra­bia mniej, ale więk­szo­ść lu­dzi jed­nak wo­li etat.

  Współ­cze­sne so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne pań­stwo, któ­re opa­no­wa­ło ca­łą na­szą cy­wi­li­za­cję, wzmac­nia ten­den­cje nie­wol­ni­cze, szy­ka­nu­jąc in­ne for­my za­trud­nie­nia niż pra­ca eta­to­wa, ta­kie jak umo­wy o dzie­ło, umo­wy zle­ce­nia czy kon­trak­ty cza­so­we, do­dat­ko­wo zmniej­sza­jąc swo­bo­dę pra­cy eta­to­wej po­przez two­rze­nie szcze­gó­ło­we­go, obo­wiąz­ko­we­go, to­tal­ne­go ko­dek­su pra­cy. W ten spo­sób so­cja­li­zm wzmac­nia na­tu­ral­ne ten­den­cje nie­wol­ni­cze – i to je­st złe. Naj­lep­szym przy­kła­dem ta­ki­ch szy­kan w Pol­sce je­st usta­wo­daw­stwo ogra­ni­cza­ją­ce moż­li­wo­ści tak zwa­ne­go „sa­mo­za­trud­nie­nia”. Rów­nież bar­dzo du­żym ogra­ni­cze­niem dla sa­mo­za­trud­nie­nia i wol­ny­ch za­wo­dów je­st po­da­tek do­cho­do­wy.

  To bar­dzo do­brze, że mło­dzi lu­dzie, po­ko­le­nie Z, za­czy­na­ją to ro­zu­mieć i trak­tu­ją pra­cę jak trans­ak­cję eko­no­micz­ną, któ­ra ma się im opła­cać. Pra­ca to nie służ­ba, to nie sprze­da­nie się w nie­wo­lę, to czyn­no­ść fi­zjo­lo­gicz­na. To nie pra­ca czy­ni nas wol­ny­mi, ale to dzię­ki wol­no­ści mo­że­my le­piej i wy­daj­niej pra­co­wać czer­piąc z te­go wię­cej wła­sny­ch ko­rzy­ści. By móc pra­co­wać, mu­si­my być wol­ni. Naj­pierw je­st wol­no­ść, a po­tem pra­ca. Dla­te­go chcąc pra­co­wać, przede wszyst­kim po­win­ni­śmy za­dbać o to, by to ro­bić w wa­run­ka­ch peł­nej wol­no­ści, swo­bo­dy de­cy­do­wa­nia, prze­miesz­cza­nia się i za­wie­ra­nia umów z in­ny­mi. Wy­daj­na, opła­cal­na pra­ca wy­ma­ga wol­ne­go ryn­ku. Wol­no­ść zwięk­sza wy­daj­no­ść pra­cy!

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, polityka, praca, lewica, pokolenie Z

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ijontichy

02-10-2023 [15:03] - Ijontichy | Link:

ADMIN!
CO JESZCZE  MA NPISAĆ TEN [-----] GPS ŻEBY GO ADMIN WYWALIŁ Z NB NA ZBITY DZIÓB!? 
SKANDAL!

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-10-2023 [15:57] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Twój komentarz jest chamski i łamie tutejszy regulamin. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. Tu jest twoje miejsce: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Ijontichy

03-10-2023 [08:24] - Ijontichy | Link:

GPS z wczoraj: 
Na twoje rozkazy...krowa puszcza gazy!!! 
Twoj poziom,zasłyszane w przedszkolu.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-10-2023 [16:09] - NASZ_HENRY | Link:

@ADMIN

nie pakuj @Liona do lochu, on zgubił okulary i nie wie co pisze 😎

 

Obrazek użytkownika tricolour

02-10-2023 [16:16] - tricolour | Link:

@admin

Ja też proszę, by ijona nie strącić do lochu. A że on mnie nie lubi, to moja prośba - jak gol na wyjeździe - liczy się podwójnie.

🙏

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-10-2023 [18:04] - NASZ_HENRY | Link:

@tricolour🙏... bądź mężczyzną i napisz komu się podlizujesz 😎

 

Obrazek użytkownika tricolour

02-10-2023 [18:35] - tricolour | Link:

Kobietom

Obrazek użytkownika paparazzi

02-10-2023 [20:44] - paparazzi | Link:

A twój Giertych?

Obrazek użytkownika tricolour

02-10-2023 [23:32] - tricolour | Link:

A mego Giertycha trzymam na ciebie gdy się schylisz po mydło.

Obrazek użytkownika paparazzi

03-10-2023 [00:38] - paparazzi | Link:

Żulik z ciebie , my takich kwalifikowaliśmy na pewniaków do naszej roboty. A przecwelony i tak będziesz.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

02-10-2023 [16:53] - Alina@Warszawa | Link:

Wszystko niby racja, ale do takiego stanu trzeba by jeszcze ze 2-3 pokolenia wychowywać w duchu wolności, żeby wyplenić odruchy niewolników wytworzone przez zaborców, prawie, że wdrukowane w geny. 
Niestety Mentzen tego nie rozumie. I to jest problem, który kosztuje Konfederację utratę 5% poparcia, czyli 1/3 stanu maksymalnego. Ten niedawny max został wypracowany prawdopodobnie przez posła Grzegorza Brauna, a Mentzen go roztrwonił. 
Pamiętam kiedy sama rozpoczynałam działalność gospodarczą. Dla mnie największym problemem było właściwe wystawienie rachunku/faktury, bo nie miałam pojęcia jakie kary mnie czekają, kiedy urząd skarbowy się doczepi. Było to już parę lat po studiach .... Nikt nas nie uczył takich podstawowych czynności, jak napisanie rachunku i policzenie podatków, ale zdawaliśmy na politechnice egzamin z ekonomii politycznej socjalizmu i kapitalizmu, do której podręcznik ważył ponad 2 kg i zawierał wiedzę niestrawną i nieprzyswajalną. Podejrzewam, że do dziś nic się w tej materii nie zmieniło.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-10-2023 [18:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie. Dobra, poprawna, sensowna, wolnościowa kultura organizacyjna może być wprowadzona natychmiast w każdym pojedynczym przedsiębiorstwie, firmie czy instytucji, nie potrzeba do tego pokoleń. Tu więcej na ten temat:
https://www.salon24.pl/u/gps65/1260524,wolnosciowa-kultura-organizacyjna

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

02-10-2023 [20:27] - Alina@Warszawa | Link:

To jakby wprowadzić od dziś język chiński w urzędach - efekt będzie taki sam. No prawie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

02-10-2023 [17:45] - Tezeusz | Link:

@Swider
Mniej alkoholu więcej tęczy ta ciebie ubogaca jak rozumu zabrakło.. Pijesz nie pisz..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-10-2023 [18:20] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ten komentarz to przejaw chamstwa, a to łamie tutejszy regulamin. Idź stąd i nigdy nie wracaj. Tu jest twoje miejsce:
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tomaszek

03-10-2023 [00:08] - Tomaszek | Link:

He He He
Był taki wierszyk . Powiedziała pi...da dupie ... bo kocioł garnkowi to nie pasuje .

Obrazek użytkownika sake3

02-10-2023 [20:27] - sake3 | Link:

Naprawdę myśli pan,że praca to tylko transakcja ekonomiczna,która ma się opłacać i uważana jest za czynność fizjologiczną? Nic bardziej mylnego.Dla wielu praca to sens życia,sprawdzian swoich umiejętności i możliwości.Nie pomyślał pan,że praca może wciągać,interesować,inspirować,dawać satysfakcję?Wtedy nie pytamy czy jesteśmy wolni czy niewolnikami.Wydajność nie zależy od wolności tylko od naszego do niej stosunku.Jak mamy robić wynalazki,tworzyć technologie czy dzieła kultury jak myślimy o pracy tylko jako czynności fizjologicznej.Jak możemy być dobrymi pracownikami roztrząsając nie wiadomo po co ofilozoficzne,dęte dylematy które pan tu przedstawia..

Obrazek użytkownika zbychbor

02-10-2023 [20:47] - zbychbor | Link:

@sake
brawo, pięknie powiedziane.
I najważniejsze, że nie rozwleczone, jak zazwyczaj.
Tak na marginesie, Pani i @smieciu macie słowotok, a wg mnie mniej znaczy lepiej. Bełkot jest niestrawny.
No i podobało mi się u Pani ostatnio to siarczyste 'Spieprzaj dziadu'.
pozdrawiam

Obrazek użytkownika sake3

02-10-2023 [21:17] - sake3 | Link:

@Zbychor......Nie rozwleczone,bo dałam przykład mojego osobistego stosunku do mojej pracy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-10-2023 [19:52] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Dla wielu praca to sens życia,sprawdzian swoich umiejętności i możliwości."

No i co z te­go? To w ża­den spo­sób nie kłu­ci się z tym, że ta pra­ca to czyn­no­ść fi­zjo­lo­gicz­na słu­żą­ca do zdo­by­cia po­ży­wie­nia. Czę­sto moż­na po­łą­czyć pa­sję z czyn­no­ścia­mi za­pew­nia­ją­cy­mi utrzy­ma­nie, nie­mniej za­wsze by się utrzy­mać, trze­ba owo­ce swo­jej pa­sji, lub nie­chcia­ne­go tru­du, sprze­dać i wte­dy dzia­ła­ją po pro­stu me­cha­ni­zmy ryn­ko­we. Mo­że­my two­rzyć wy­na­laz­ki, two­rząc rze­czy zbęd­ne dla in­ny­ch, ale to się rzad­ko zda­rza — zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go, in­no­wa­cji i no­wa­tor­ski­ch roz­wią­zań bie­rze się stąd, że mu­si­my zro­bić coś, co in­ni ze­chcą ku­pić. Po­stęp je­st moż­li­wy tyl­ko dzię­ki sy­ner­gii, ja­ką wy­wo­łu­je do­bro­wol­na współ­pra­ca, a nie in­dy­wi­du­al­ne pa­sje, któ­ry­ch nikt nie ce­ni. A by współ­pra­co­wać twór­czo, mu­si­my być wol­ni. Więk­szo­ść fa­chow­ców i pa­sjo­na­tów ro­bi swo­je do­brze, dą­ży do per­fek­cji, bo to in­ni ce­nią i po­dzi­wia­ją, a nie dla sie­bie. I słusz­ne je­st to, że na wol­nym ryn­ku rze­czy zro­bio­ne do­brze przez pa­sjo­na­tów są cen­niej­sze niż spar­to­lo­ne. Wy, le­wa­cy, ma­cie pro­blem w tym, że chcie­li­by­ście, by pła­cić za za­an­ga­żo­wa­nie, wy­si­łek, pot, a nie za efek­ty pra­cy oce­nia­ne przez klien­tów i kon­su­men­tów. 

Obrazek użytkownika sake3

03-10-2023 [20:28] - sake3 | Link:

Nie jestem lewakiem tylko zwolenniczką PiS-u..Widzę,że niewielkie pojęcie ma pan o pracy a tym samym o efektach czy zaangażowaniu.Nawet pan nie rozumie jak wiele te pojęcia łączy.Suche,dęte formułki jakie pan tu wygłasza wskazują by pan zamiast teoretyzować wziął się rzeczywiście do pracy.Teoria najlepiej się sprawdza jak jest podparta doświadczeniem czy eksperymentem a nie wygłaszaniem komunałów.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-10-2023 [02:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

PiS to partia socjaldemokratyczna, więc jesteś lewaczką i nie dziwie się, że po lewacku traktujesz pracę i ją traktujesz tak jak marksiści. Zostałaś tak zindoktrynowana, by być dobrą niewolnicą.

Obrazek użytkownika sake3

04-10-2023 [09:59] - sake3 | Link:

Po lewacku to znaczy jak? W pracy liczy się wiedza,aktywność odpowiedzialność,sumienność a nie to czy się jest marksistą czy nie.Czy uważa pan ,że ponieważ jestem zwolennikiem PiS-u powinnam zostać zwolniona chociaz jestem dobrym a nawet bardzo pracownikiem ,by spełniły się kryteria jakimi pan się kieruje?Proszę więc wytłumaczyć jak widzicie pracownika optymalnie podlegającego pod wasze wymagania?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-10-2023 [13:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Po lewacku to znaczy po marksistowsku, po pisowsku, po socjaldemokratycznemu. W pracy liczy się to, za ile możesz ją sprzedać. Jeśli twojej pracy nikt nie chce, to powinnaś zostać zwolniona, nawet jeśli sprawia ci ona maksymalną satysfakcję. Tak widzimy pracownika optymalnie: 
https://naszeblogi.pl/64339-wolnosciowa-kultura-organizacyjna

Obrazek użytkownika sake3

05-10-2023 [19:18] - sake3 | Link:

@GPS.......A nie sądzi pan że moja satysfakcja w pracy z racji jej wykonywanej jest również korzystna dla firmy i dobrze oceniana?Że mogę być specjalistą w  tym co wykonuję? Chyba potrzebujemy specjalistówTo jak wygląda wg pana praca po konfederacyjnemu? 

Obrazek użytkownika paparazzi

02-10-2023 [20:43] - paparazzi | Link:

ALE świruje , dostał dopalacza przedwyborczego. Aha , przeczytałem tylko kawałek, dalej już nie szlo.

Obrazek użytkownika spike

02-10-2023 [23:02] - spike | Link:

Tylko ktoś pozbawiony rozumu, może napisać takie brednie, praca za wynagrodzenie istnieje od zarania dziejów, mało kto mógł pozwolić sobie na niezależność "wolność", takie coś nie istnieje, nawet najbogatsi ludzie nie są wolni.
Powiedzenie "praca czyni wolnym" nie jest i nie było wynalazkiem lewactwa, powstało o wiele wcześniej nim powstała lewacka ideologia.
Człowieku masz fiksum dyrdum, weź się za jakąś pracę, bo widać, że macie ochotę iść drogą nachodźców, pasożytować na społeczeństwie.