Konfederacja ma we wszystkim rację!

Obej­rza­łem na ży­wo wiel­ką kon­wen­cję Kon­fe­de­ra­cji. Nie mam się do cze­go przy­cze­pić. Obaj li­de­rzy, Sła­wo­mir Ment­zen i Krzysz­tof Bo­sak, mie­li świet­ne prze­mó­wie­nia, po­wie­dzie­li wszyst­ko to, co trze­ba po­wie­dzieć. Wy­bie­ram z ich wy­po­wie­dzi naj­waż­niej­sze mo­im zda­niem kwe­stie

Krzysz­tof Bo­sak:

 • „idzie­my ra­zem do ty­ch wy­bo­rów, by wy­wró­cić ten sto­lik, przy któ­rym sie­dzą wszyst­kie in­ne par­tie po­li­tycz­ne”
 • „oni wszy­scy gra­ją do jed­nej bram­ki, a my ja­ko je­dy­ni re­pre­zen­tu­je­my kontr­pro­gram ko­rzyst­ny dla Po­la­ków, a nie­ko­rzyst­ny dla eu­ro­kra­tów”
 • „to je­st ba­ta­lia, któ­ra je­st roz­ło­żo­na na la­ta”
 • „my so­bie za­da­je­my py­ta­nie, co bę­dzie za 5 lat, co bę­dzie za 10 lat, co bę­dzie za 15, 50 i 100 lat”
 • „ostat­nie la­ta bar­dzo wy­raź­nie po­ka­za­ły, że w wie­lu spra­wa­ch mie­li­śmy ra­cję”
 • „w trak­cie pan­de­mii ja­ko je­dy­ni mó­wi­li­śmy, że to wszyst­ko, co ser­wu­je zbla­to­wa­ny kar­tel pro­mo­wa­ny­ch przez me­dia par­tii po­li­tycz­ny­ch i wiel­ki­ch me­diów pro­mu­ją­cy­ch się na­wza­jem i pro­mu­ją­cy­ch swo­je tak zwa­ne dy­żur­ne au­to­ry­te­ty, że to je­st wiel­ce wąt­pli­we, al­bo wpro­st mó­wi­li­śmy, że to je­st nie­praw­da. Po kil­ku la­ta­ch oka­zu­je się, że i wy­ni­ki nam przy­zna­ją ra­cję, i po­wsta­ły ba­da­nia na­uko­we, któ­re nam przy­zna­ją ra­cję i spo­łe­czeń­stwo nam przy­zna­je ra­cję”
 • „ty­ch hi­po­kry­tów [PiS i PO] ktoś mu­si roz­go­nić, ktoś mu­si ty­ch hi­po­kry­tów zmar­gi­na­li­zo­wać w ro­li re­pre­zen­ta­cji Po­la­ków”
 • „mi­mo że ma­my za­le­d­wie 11 po­słów, by­li­śmy w wie­lu de­ba­ta­ch sej­mo­wy­ch i w wie­lu spo­ra­ch spo­łecz­ny­ch wi­docz­ni znacz­nie bar­dziej niż in­ne pro­mo­wa­ne przez me­dia par­tie”
 • „my nie chce­my wma­new­ro­wać się w fał­szy­wą po­la­ry­za­cję (…) ten spo­sób je­st te­sto­wa­ny od cza­sów PRL. Je­że­li po­ja­wia się ja­kiś kon­flikt spo­łecz­ny – ba­da­my na­stro­je, two­rzy­my fał­szy­wą opo­zy­cję, two­rzy­my ja­kiś wen­tyl bez­pie­czeń­stwa, że­by roz­ła­do­wać na­pię­cie, i nie po­zwa­la­my, by lu­dzie, któ­rzy ma­ją in­ne po­dej­ście na­praw­dę za­czę­li coś zna­czyć”
 • „pew­ne pro­ce­sy i w Pol­sce, i w Eu­ro­pie się po­wo­li do­my­ka­ją. Je­że­li w tej chwi­li, nie prze­ła­mie­my wszyst­ki­ch ne­ga­tyw­ny­ch tren­dów, w któ­re na­sze pań­stwo i spo­łe­czeń­stwo je­st wma­new­ro­wy­wa­ne, mo­że Pol­ska osu­nąć się tak sa­mo, jak pań­stwa za­chod­nie.”
 • „Kon­fe­de­ra­cja mó­wi ja­sno: żad­ny­ch trak­ta­tów, w których, choć jesz­cze jed­na rze­cz by­ła­by za­bra­na z War­sza­wy i prze­nie­sio­na do Bruk­se­li. Nie ma ta­kiej opcji!”
 • „ja­ko je­dy­ni pró­bu­je­my Po­la­kom tłu­ma­czyć co się szy­ku­je w Bruk­se­li”
 • „wie­my, że że­by ko­muś coś dać, to naj­pierw trze­ba wszyst­kim za­brać.”
 • „tak: kal­ku­la­cji eko­no­micz­nej, tak: kon­ku­ren­cja, tak: być mo­że w nie­któ­ry­ch dzie­dzi­na­ch współ­pła­ce­nie, tak: kon­ku­ren­cyj­ny sys­tem fun­du­szy ubez­pie­czeń zdro­wot­ny­ch”
 • „nie chce­my za­ka­zy­wa­nia aut spa­li­no­wy­ch, nie chce­my styg­ma­ty­zo­wa­nia ja­ko szko­dzą­cy­ch pla­ne­cie, ty­ch, któ­rzy chcą miesz­kać w do­ma­ch zgod­ny­ch ze stan­dar­dem bu­dow­la­nym z ro­ku 2020, a nie 2026.”
 • „nie chce­my świa­ta, w któ­rym ni­ko­go nie bę­dzie stać na miesz­ka­nie i po­dró­żo­wa­nie”
 • „Kon­fe­de­ra­cja by­ła je­dy­ną si­łą po­li­tycz­ną w Pol­sce, któ­ra nie ad­wo­ka­to­wa­ła za bez­wa­run­ko­wym otwo­rze­niem ryn­ku unij­ne­go na wszyst­kie pro­duk­ty z Ukra­iny”
 • „ja­ko je­dy­na si­ła po­li­tycz­na mó­wi­li­śmy o tym, że trze­ba chro­nić gra­ni­cę, za­nim PiS za­czął bu­do­wać ten mur”
 • „chce­my po­łą­czyć ide­owo­ść z roz­sąd­nym pro­gra­mem go­spo­dar­czym i pań­stwo­wym — i ro­bi­my to!”

Sła­wo­mir Ment­zen:

 • „kie­dy zwra­ca­my uwa­gę, że ca­łe wiel­kie sys­te­my, rów­nież dzia­ła­ją źle, że nas sys­tem eme­ry­tal­ny dzia­ła źle, że na­sz sys­tem ochro­ny zdro­wia dzia­ła źle, że nas sys­tem po­dat­ko­wy rów­nież dzia­ła źle, gdy o tym mó­wi­my, to zno­wu je­ste­śmy na­zy­wa­ni po­pu­li­sta­mi, bo to są rze­czy, któ­ry­ch prze­cież nie da się zmie­nić, one mu­szą być ta­kie, one są ta­kie od 20 lat i już za­wsze ta­kie bę­dą”
 • „mam po­wo­li do­syć te­go ma­ra­zmu, te­go cią­głe­go słu­cha­nia, że tu się nie da nic po­pra­wić i na­wet nie war­to pró­bo­wać”
 • „w Niem­cze­ch mo­że­my mieć ry­wa­li­zu­ją­ce ze so­bą o pa­cjen­ta ka­sy cho­ry­ch”
 • „w Es­to­nii mo­gą mieć pro­stą usta­wę o VAT, któ­ra ma po­ni­żej 100 stron”
 • „w Niem­cze­ch mo­gą mieć do­bro­wol­ny ZUS dla przed­się­bior­ców”
 • „kie­dy o tym mó­wi­my, kie­dy wska­zu­je­my pal­cem do­kład­nie na głu­po­ty, na ab­sur­dy, na skut­ki tej biu­ro­kra­tycz­nej po­li­ty­ki na­sze­go pań­stwa, to mó­wią nam, że to są ja­kieś głu­po­ty, po­pu­li­zmy, że­by­śmy się za­ję­li czymś po­waż­niej­szym”
 • „kto nas zmu­sza do te­go, że ten sys­tem mu­si być ta­ki dzia­dow­ski?”
 • „nie wie­rzę, że to mu­si tak wy­glą­dać, że­by skar­bów­ka by­ła wro­giem dla po­dat­ni­ka”
 • „urzę­dy i mi­ni­ster­stwa, róż­ne­go ro­dza­ju fun­da­cje rzą­do­we, któ­re nie ma­ją po­trze­by wal­ki o klien­ta, tam na pew­no wszyst­ko dzia­ła źle i na pew­no da się to po­pra­wić”
 • „spół­ki skar­bu pań­stwa w tym sys­te­mie zaj­mu­ją się od daw­na tyl­ko i wy­łącz­nie wy­pro­wa­dza­niem pie­nię­dzy dla lu­dzi zwią­za­ny­ch z rzą­dem”
 • „ta ka­sta ob­sia­dła te wszyst­kie spół­ki i mó­wi nam, że nie da się te­go od­po­li­tycz­nić, bo gdy­by­śmy to od­po­li­tycz­ni­li to oni nie mie­li­by co je­ść”
 • „oczy­wi­ście, że się da, je­ste­śmy w sta­nie od­po­li­tycz­nić te wszyst­kie spół­ki skar­bu pań­stwa i sprze­dać te, któ­re nie są po­trzeb­ne dla na­sze­go stra­te­gicz­ne­go in­te­re­su”
 • „suk­ces go­spo­dar­czy, któ­ry od­nie­śli­śmy przez ostat­nie 30 lat, to je­st za­słu­ga nas Po­la­ków, pra­cow­ni­ków i przed­się­bior­ców, a nie po­li­ty­ków i urzęd­ni­ków, to czę­sto by­ło ro­bio­ne wbrew nim, oni w tym nie po­ma­ga­li, wrę­cz prze­szka­dza­li na każ­dy ko­lej­nym kro­ku”
 • „wpro­wa­dzi­my do Sej­mu kil­ku­dzie­się­ciu po­słów i wszyst­ko wska­zu­je na to, że unie­moż­li­wi­my dal­sze trwa­nie PO­PiS-u, umoż­li­wi­my to, że PiS wresz­cie prze­sta­nie rzą­dzić, a Plat­for­ma nie za­cznie rzą­dzić”
 • „11% to wię­cej niż kie­dy­kol­wiek mie­li­śmy w hi­sto­rii na­szy­ch śro­do­wi­sk”
 • „po­trze­bu­je­my mię­dzy dwa a dwa i pół mi­lio­na gło­sów i to je­st jak naj­bar­dziej moż­li­we”
 • „nie trze­ba zga­dzać się z każ­dą wy­po­wie­dzią każ­de­go na­sze­go człon­ka, że­by móc na nas gło­so­wać, to nie je­st wy­ma­ga­ne”
 • „my chce­my zmie­nić świat i my go zmie­ni­my. To wszyst­ko nie je­st po to, by zmie­nić je­den głu­pi prze­pis, ob­ni­żyć tro­szecz­kę je­den po­da­tek, al­bo zli­kwi­do­wać in­ny po­da­tek, my chce­my zu­peł­nie zmie­nić Pol­skę”
 • „chce­my Pol­ski bo­ga­tej bo­gac­twem swo­ich oby­wa­te­li, gdzie są ni­ski i pro­ste po­dat­ki, gdzie nie ma roz­daw­nic­twa, gdzie po­li­ty­cy nie prze­ku­pu­ją Po­la­ków za ich wła­sne pie­nią­dze, gdzie nie ma cen­zu­ry, gdzie nie ma tej ab­sur­dal­nej po­li­tycz­nej po­praw­no­ści, gdzie je­st wol­no­ść sło­wa, gdzie po­li­ty­cy, gdzie wła­dza, wresz­cie dba o pol­ski in­te­res na­ro­do­wy, gdzie rzą­dzą­cy nie są słu­ga­mi żad­ne­go in­ne­go na­ro­du niż na­ród pol­ski”
 • „ma­my ta­kie po­par­cie, że na­wet dzie­ci pi­sow­ców gło­su­ją na Kon­fe­de­ra­cję, ca­ła mło­dzież je­st za Kon­fe­de­ra­cją”
 • „nie­ste­ty jesz­cze wie­lu lu­dzi wie­rzy tym me­diom, jesz­cze lu­dzie nie wi­dzą, jak bar­dzo me­dia kła­mią, jak strasz­nie pró­bu­ją znie­kształ­cić rze­czy­wi­sto­ść”
 • „my, ja­ko je­dy­ni, roz­sąd­nie pod­cho­dzi­my do sta­nu fi­nan­sów pu­blicz­ny­ch, kie­dy mó­wi­my o cię­cia­ch po­dat­ków, mó­wi­my też o cię­cia­ch wy­dat­ków”
 • „od lat mó­wi­my, że trze­ba zli­kwi­do­wać po­da­tek Bel­ki”
 • „nie chce­my po­wtó­rzyć lo­su ani Sa­mo­obro­ny, ani LPRu (…) to dla nas ja­sna in­struk­cja cze­go nie na­le­ży ro­bić, nie na­le­ży wcho­dzić w ko­ali­cję z PiS-em”
 • „dla­te­go do ty­ch wy­bo­rów idzie­my, aby za­koń­czyć rzą­dy PiS-u i że­by nie do­pu­ścić do rzą­dów Tu­ska. To je­st na­sz cel”.
 • „ko­bie­ty w Pol­sce ro­bią ka­rie­ry za­wo­do­we, za­kła­da­ją fir­my, osią­ga­ją ol­brzy­mie suk­ce­sy i my chce­my im w tym po­móc. Ko­bie­ty pła­cą wy­so­kie i skom­pli­ko­wa­ne po­dat­ki, mie­rzą się z ty­mi biu­ro­kra­tycz­ny­mi prze­szko­da­mi do­kład­nie tak sa­mo, jak męż­czyź­ni. Ko­bie­ty to nie są ja­kieś oso­by spe­cjal­nej tro­ski, któ­rym trze­ba da­wać ja­kieś pa­ry­te­ty, spe­cjal­ne pra­wa, przy­wi­le­je, jak­by chcia­ła le­wi­ca. Ko­bie­ty tak sa­mo, jak męż­czyź­ni bu­du­ją do­bro­byt te­go pań­stwa i na­sz pro­gram je­st pro­gra­mem naj­lep­szym dla ko­biet.”
 • „wi­dzi­my, że ży­je­my w kra­ju, któ­ry zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny i stwo­rzo­ny i ca­ły czas je­st rzą­dzo­ny przez lu­dzi, któ­rzy wy­cho­wa­li się jesz­cze w PRL-u, że ży­ją jesz­cze ca­ły czas tam­ty­mi la­ta­mi”
 • „dla­te­go mło­dzi Po­la­cy chcą zmia­ny”
 • „a my na­praw­dę ma­my gdzieś spo­ry tam­te­go po­ko­le­nia”
 • „wi­dzi­my, jak zmie­nia się świat, jak szyb­ko się świat zmie­nia, jak się roz­wi­ja, i wi­dzi­my, że po­ko­le­nie Tu­ska, Ka­czyń­skie­go czy Cza­rza­ste­go za ty­mi zmia­na­mi po pro­stu nie na­dą­ża”
 • „chce­my być dum­ni z pol­skiej hi­sto­rii, dum­ni z do­ko­nań na­szy­ch przod­ków, chce­my być dum­ni z Pol­ski. Dla­te­go cho­ler­nie wku­rza nas to, co ro­bi z Pol­ską, z tym pięk­nym kra­jem, ta ca­ła nie­szczę­sna kla­sa po­li­tycz­na.”
 • „wszy­scy je­ste­ście w sta­nie się przy­łą­czyć do Kon­fe­de­ra­cji i wresz­cie zmie­nić ten kraj. Dla­te­go 15 paź­dzier­ni­ka idzie­my na wy­bo­ry nie po to, by przy­sią­ść się do te­go sto­li­ka, tyl­ko by im ten sto­lik prze­wró­cić. I my im ten sto­lik prze­wró­ci­my”

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Ta­gi: gps65, wybory, Konfederacja

Tu całość konwencji:

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

24-09-2023 [00:17] - Eugeniusz Kościesza | Link:

Skutecznej drogi autorowi i całośći składu Konfederacji
https://naszeblogi.pl/67662-mo...
 do Ugandy serdecznie życzę  –proponuję zabrać do Ugandy dzieci Korwina i Michalkiewcza na skuteczne wdrożenie pogramu polityczno gospodarczego Konfederacji! Jak się uda, to…będziecie mieć za 20 lat , jakiś argument na start w wyborach w PL. A może już wtedy w RP? Jak się uda …to  może wtedy uda się kupić Polaków ?

Obrazek użytkownika Ptr

24-09-2023 [00:24] - Ptr | Link:

Wszystkie postulaty są świetne, ale nie będę głosował na anarchistów wywalających stolik. PO cały czas próbuje ten stolik wywrócić i nie dają rady nawet razem  z przystawkami,  a wy im pomożecie. Niemcy się ucieszą. 

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [07:14] - Jabe | Link:

Był czas, gdy PiS dumnie pozował na alter­natywę dla układu paso­żytują­cego na Polsce. Wtedy ich można było na­zwać anarchi­stami, na tej samej za­sadzie. Teraz to samo zarzuca się PO. Po­mijając prze­paść emo­cjonalną nie ma jednak znaczą­cych różnic między tymi u­grupowa­niami.

Konfederacja jest jakąś alternatywą, świa­tełkiem w tunelu.

Obrazek użytkownika Ptr

24-09-2023 [09:30] - Ptr | Link:

Postulaty dobre, ale clou programu hejt i w praktyce anarchia, sojusz z mentalnymi poddanymi Prus. Przy stoliku siedzi ktoś , stoi mikrofon, przed nim napis RP. Inne stoliki państwowe wokół muszą się z naszym zdaniem liczyć. 

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [09:35] - Jabe | Link:

Skąd te wnioski? (No a „stolik” to nie RP)

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

24-09-2023 [01:51] - Alina@Warszawa | Link:

Są i cienkie aspekty wystąpień.
Bo niby dlaczego standard mieszkań z 2020 ma być obowiązkowy, a nie z 2010, albo 2000? Może ludzie sami będą dbać o swoje lokum na miarę możliwości finansowych i np. zwolnień podatkowych, a nie kryminalnych zaleceń unijnych i unijnych podatków od powietrza (konkretnie tlenu z CO2)? 

Albo dlaczego "niestrategiczne" spółki SP mają być "sprywatyzowane" - czytaj sprzedane - tylko dlatego, że zarządzający się komuś nie podobają? O losie przedsiębiorstwa czy to państwowego, czy to prywatnego powinien decydować właściciel na podstawie wyniku ekonomicznego i znaczenia dla gospodarki. Właściciel - czyli Suweren - w referendum celowym, ze ściśle określonymi warunkami sprzedaży! Wszystkie dotychczasowe "prywatyzacje" przedsiębiorstw/spółek państwowych są BEZPRAWNE, bo Suweren nie wyraził zgody na żadną "prywatyzację, żaden rząd nie miał upoważnienia właściciela do zbycia majątku. Wszystkie prywatyzacje w Polsce to złodziejstwo i paserstwo. 

Każdemu kto ma jakieś wątpliwości polecam "Czasy dla milionerów", w której autor analizuje historie największych amerykańskich firm.
Wyciąga wniosek zaskakujący dla domorosłych ekonomów takich jak Balcerowicz, czy Mentzen, że sukces firmy zupełnie nie zależy od formy własności firmy! Podstawą sukcesu są ludzie podejmujący decyzje strategiczne w firmach, wymyślający nowe technologie, produkty, sprawni zarządzający, dobrzy organizatorzy pracy i sprzedaży, wizjonerzy potrafiący przewidzieć potrzeby rynku.
W książce oczywiście ma ma polskich doświadczeń z "prywatyzacji". Gdyby autor zajmował się tym zagadnieniem, musiałby napisać, że w naszym przypadku mamy do czynienia ze zorganizowanym "wrogim przejęciem" najważniejszych dla państwa strategicznych przedsiębiorstw pod kłamliwymi hasłami. Może doszedłby do wniosku, że w świetle naszego prawa, wszystkie te "prywatyzacje" należałoby unieważnić?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

24-09-2023 [02:52] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu masz wyjaśnienie kwestii standardu mieszkań: https://www.youtube.com/watch?v=NJaoMAEKcf8&t=1720s

Obrazek użytkownika Adam66

24-09-2023 [05:31] - Adam66 | Link:

@Grzegorz GPS Św..
Konfa to jest gorsza swołocz niż platforma oszustów. podszywają się pod patriotyzm a grają na ruskich skrzypcach. Zejdź człowieku na ziemię albo przyznaj się, że bierzesz :diengi" za te idiotyczne artykuły....

Obrazek użytkownika Ijontichy

24-09-2023 [08:24] - Ijontichy | Link:

@Adam66 5.31
Ilu z tutejszych użytkowników tego portalu,kupi tę propagandę? GPS "na chama" reklamuje konfę,a wiesz dlaczego? BO MOŻE!

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

24-09-2023 [11:11] - Alina@Warszawa | Link:

Mam zupełnie inną optykę jeśli chodzi o standard mieszkań: https://naszeblogi.pl/66833-cz... 

Polecam też cykl programów "Nasz Nowy Dom" w Polsacie - tam najlepiej widać w jakich warunkach mieszkają ludzie biedni z dala od wielkich miast i deweloperów. Oni też podpadają pod owe "certyfikaty" i standardy ...

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [07:25] - Jabe | Link:

Gdy przedsię­biorstwo należy do „suwe­rena”, to jest w rękach każdo­razowej kliki rządzą­cej. To ma olbrzymie znaczenie dla jakości za­rządzania firmą. Jeszcze wię­kszym pro­blem­em jest jednak wy­­naturzenie partii poli­tycznych, które stają się przez to gangami mamiącymi ele­ktorat dla łupów. Zatem, kto jest zwolen­nikiem pań­stwowej włas­ności w gospo­darce, ten jest, choć często mimo­wolnie, wrogiem narodu.

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

24-09-2023 [08:42] - AŁTORYDET | Link:

Żabę, zatrzymałeś się na etapie śp. Mirosława Dzielskiego. Jesteś pospolitym rewolucjonistą, odrzucasz empirię. Sięgnij do opisu przełomu lat 80/90 i zdobądź choć rudymentarną wiedzę. Zachowujesz się, jak nie przymierzając Kazimierz Mijal,  po powrocie z Albanii. 

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [09:36] - Jabe | Link:

Ciekaw jestem tej empirii.

Obrazek użytkownika Ptr

24-09-2023 [09:38] - Ptr | Link:

A przepraszam. Oczywiście część postulatów jest proniemieckich. Prywatyzacja to wrogie odzejęcie. Niemcy powiedzieli :i tak was wykupimy. Podczas rozmowy,bicia dzielnicowego oni też wykupywali ziemię zachodnie. Najpierw doszli do Łaby, potem do Odry, zrobili sobie marchie, potem nad Wisłę, i do Odry. Zrobili z nas podludzi. 

Obrazek użytkownika U1

24-09-2023 [08:04] - U1 | Link:

Dopuśćmy dzieci z klapkami na oczach do rządzenia.Wystarczy że wprowadzą 20to procentowy podatek liniowy tak jak jest w Rosji.Połowa budżetu państwa poprzez firmy zagraniczne znajdzie się poza Polską. Przecież Niemcy muszą utrzymywać "uchodźców".Po co mają nas zabijać ? Lepiej jak będziemy na nich pracować.

Obrazek użytkownika Czesław2

24-09-2023 [09:23] - Czesław2 | Link:

Według Morawieckiego ( jego słowa ) cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Oczywiście, dla obcych firm. To znaczy, że te firmy albo nie płacą podatków, albo płacą tylko niektóre.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

24-09-2023 [10:25] - NASZ_HENRY | Link:

@GPS kluczowe pytanie

od lat mó­wi­my, że trze­ba zli­kwi­do­wać po­da­tek Bel­ki” - to łatwy populizm, ale:
Mam jedno kluczowe pytanie kontrolne sprawdzając wiarygodność Konfederaci;
czy zlikwidujcie (odwołacie) dekret Bieruta i czy umieścicie to w dokumentach przed wyborami,
oraz co oznacza wasze dotychczasowe milczenie w tym temacie😎

 

Obrazek użytkownika Ptr

24-09-2023 [11:15] - Ptr | Link:

Otóż to. Moja rodzina męczy się całe życie ,bo jakiś agent NKWD zabrał ziemię dawnym właścicielom i wyrąbał rów nienawiści pomiędzy ludowym społeczeństwem, a poszkodowaną jednostką i jego dziećmi. To państwo ludowe trwa i dziś choć jest polskie dużo bardziej, ale nadal nie oddało. To pozwala mi gardzić tym całym cyrkiem, ludowym, nie wspominając socjalistycznego czy narodowo- socjalistycznego, jak również poskomunistyczno- gazetowego. Wyścig szczurów do władzy. 

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [11:15] - Jabe | Link:

Tylko jak odwołać skutki?

Obrazek użytkownika Jan1797

24-09-2023 [11:56] - Jan1797 | Link:

„idziemy razem do tych wyborów, by wywrócić ten stolik, przy którym siedzą wszystkie inne partie polityczne”
Już wywrócili aż w senacie zamilkli na trwałe;) Bo zrozumienie szkód wyrządzonych jest trudne?

Wszystko, co polskie jest tu be, ale nikt nie chce powiedzieć jak to cherubinowa, wymarzona rzeczywistość się zowie. Kolejne pokolenie to ukrywa. było głosowanie w sprawie odwołania Rządu Jana Olszewskiego i nie pamiętają jak głosowali? Oni grają do jednej bramki? Pytasz, czy dziełem wskazanym jest Dudkiewicz? Może Fijołek czy Trzaskowski wspólnymi siłami błyskotliwych wybrany? Ależ stąd cisza”:)

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [13:48] - Jabe | Link:

Jak głosowali? Ta partia powstała kilka lat temu. Demencja się kłania.

Obrazek użytkownika Jan1797

24-09-2023 [15:13] - Jan1797 | Link:

Jesteś niepotrzebnie agresywny, a jedynie źle zrozumiałeś. Może musisz uszczegółowić pytanie. Chodzi o „stolik, przy którym siedzą wszystkie inne partie polityczne”?
Co się tyczy notki, to jedyne pytam Autora; Czy poprzecie rozbiórkę pałacu kultury i nauki w Warszawie z powodu kosztów jakie ten kumuluje?

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [15:49] - Jabe | Link:

Co ma wspólnego rozbiórka z rządem Jana Olszewskiego?

Obrazek użytkownika Jan1797

24-09-2023 [16:11] - Jan1797 | Link:

Jabuś,
Chodzi ci o rozbiórkę stolika czy pałacu kultury i nauki?

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [17:00] - Jabe | Link:

Pyskuj z kimś innym.

Obrazek użytkownika Jan1797

24-09-2023 [17:57] - Jan1797 | Link:

Dziękuję, 

Obrazek użytkownika spike

24-09-2023 [12:10] - spike | Link:

Liberalizm nie jest zgodny z chrześcijaństwem.

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [13:21] - Jabe | Link:

Co to jest liberalizm?

Obrazek użytkownika Ptr

24-09-2023 [15:17] - Ptr | Link:

Nadzieja, że drobne obchodzenie przykazań, drobna niemoralność i egoizm da człowiekowi szczęście. Uchylenie się , odcięcie się od obrony świętości chrześcijańskich. Czy wyznajesz Chrystusa? Odp.: Każdy sam decyduje. Jak chce to niech grzeszy. Krucjata to nie my. 

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [15:51] - Jabe | Link:

A co tak dziwacznie (i mgliście) poj­mowany libe­ralizm ma wspól­nego z tematem? Sądziłem, że to słowo, choć wielo­znaczne, jednak kon­centruje się wokół kwestii organizacji państwa.

Obrazek użytkownika Ptr

24-09-2023 [20:16] - Ptr | Link:

Ma Pan światopogląd ograniczony do spraw techniczno-organizacyjnych w tym temacie. Liberalizm to lekceważenie zasad, socjalizm to wprowadzenie innych zasad jako alternatywa bezalternatywna, a komunizm to wieszanie za wierność zasadom chrześcijańskim. 

Obrazek użytkownika Jabe

24-09-2023 [23:28] - Jabe | Link:

Nie.

Obrazek użytkownika Jan1797

24-09-2023 [13:46] - Jan1797 | Link:

Faktycznie Spike taki liberał teoretycznie może się wyspowiadać z grzechów, szkodliwych, błędnych decyzji, nawet z przerzucania win na innych. Wychodzi jednak, że to towarzystwo każe się nam spowiadać za swoje grzechy i błędy? Oczywiście tylko pytam;)

Obrazek użytkownika spike

24-09-2023 [21:44] - spike | Link:

Ich verstehe nicht

Obrazek użytkownika Jan1797

24-09-2023 [22:13] - Jan1797 | Link:

I ja też tego nie rozumiem.
To poważna anomalia. Ale słyszę; film jest zawsze prawdziwy;))
Dobrej nocy.

Obrazek użytkownika Kocur1

25-09-2023 [21:42] - Kocur1 | Link:

Jaki ty glupi jestes.....