Drugi na liście Konfederacji wchodzi!

Kon­fe­de­ra­cja to już trze­cia si­ła po­li­tycz­na w Pol­sce. Większość sondaży daje jej prawie 15% – to już ponad dwa mi­lio­ny wyborców. To daje co najmniej 60 po­słów lub więcej! Okrę­gów wy­bor­czy­ch je­st 41, więc to zna­czy, że wszyst­kie je­dyn­ki wcho­dzą i kil­ka do kil­ku­na­stu dwó­jek. Na pew­no nie­któ­rzy par­la­men­ta­rzy­ści Kon­fe­de­ra­cji do­sta­ną się po ro­ku do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, a za­tem bę­dą zwol­nio­ne miej­sca na­wet i dla tró­jek.

  To wiel­ka szko­da, że trzej za­ło­ży­cie­le par­tii „Wol­no­ściow­cy” strze­li­li so­bie w sto­pę i opu­ści­li Kon­fe­de­ra­cję. Nie­ste­ty na ta­kim po­li­tycz­nym au­cie jak oni je­st wie­lu wol­no­ściow­ców, w tym na­wet skraj­ny­ch, czy­li li­ber­ta­rian, bo nie chcą współ­pra­co­wać z Kon­fe­de­ra­cją, któ­ra je­st tyl­ko plat­for­mą wy­bor­czą i nie ma prze­szkód w tym, by z jej li­st star­to­wa­ły sa­mo­dziel­ne par­tie wol­no­ścio­we z sze­ro­kie­go spek­trum te­go ru­chu. Kon­fe­de­ra­cja nie je­st two­rem ide­owym, ale tech­nicz­nym, więc nie ma żad­ny­ch po­wo­dów, by ide­ow­cy z niej nie ko­rzy­sta­li. Gdy­by wszyst­kie an­ty­so­cja­li­stycz­ne par­tie w Pol­sce, ta­kie jak UPR, KNP, Wol­no­ściow­cy, Dobry Ruch, Li­ber­ta­ria­nie etc. star­to­wa­ły z li­st Kon­fe­de­ra­cji, to przy 20% po­par­ciu, na co z ni­mi by­ła­by du­ża szan­sa, każ­da z ni­ch wpro­wa­dzi­ła­by kil­ku po­słów. No i co waż­niej­sze ani PiS, ani PO, nie by­li­by w sta­nie tak sku­tecz­nie, jak przez ostat­nie 20 lat, wpro­wa­dzać ta­kie­go za­mor­dy­zmu, ja­ki zre­ali­zo­wa­li. A je­śli każ­da z ty­ch wol­no­ścio­wy­ch par­tii bę­dzie star­to­wać sa­mo­dziel­nie, to uszczk­nie Kon­fe­de­ra­cji po 1%. Skut­kiem bę­dzie to, że sa­mi nic nie ugra­ją, ale wol­no­ściow­ców w Sej­mie w su­mie bę­dzie mniej.

  Czy za­tem moż­li­wa bę­dzie ko­ali­cja rzą­do­wa PiS z Kon­fe­de­ra­cją? To moż­li­we, ale oczy­wi­ste je­st, że ta­ki­ch roz­mów ko­ali­cyj­ny­ch nie to­czy się przed wy­bo­ra­mi, ale po. Po to są wy­bo­ry, by po­li­czyć si­łę swo­ich po­stu­la­tów pro­gra­mo­wy­ch i by móc tej siły użyć do per­trak­ta­cji w kwe­stii re­ali­za­cji swo­je­go pro­gra­mu po wy­bo­ra­ch. Pó­ki 51% wy­bor­ców nie za­gło­su­je na Kon­fe­de­ra­cję, bę­dzie mu­sia­ła po­stu­la­ty startujących z niej partii re­ali­zo­wać czę­ścio­wo, drob­ny­mi kro­ka­mi, w tym, po­przez za­wie­ra­nie so­ju­szy, do­ko­ny­wa­nie kom­pro­mi­sów, po­par­cie mniej­szo­ścio­we­go rzą­du czy wcho­dze­nie do ko­ali­cji rzą­dzą­cej. Je­śli Kon­fe­de­ra­cja bę­dzie mo­gła wej­ść w ko­ali­cję i z PiS-em, i z PO, to bę­dzie to naj­lep­sze roz­wią­za­nie, bo wte­dy od ni­ch du­żo wy­tar­gu­je. Więc trze­ba ko­niecz­nie gło­so­wać na Kon­fe­de­ra­cję.

  Par­tie wol­no­ścio­we, któ­re wy­żej wy­mie­ni­łem, nie chcą wspól­nej li­sty, chcą star­to­wać sa­mo­dziel­nie i tłu­ma­czą to tym, że po­li­ty­ka to ba­gno i ka­rie­ro­wi­czo­stwo, że wej­ście do Kon­fe­de­ra­cji to re­zy­gna­cja z ide­ałów i roz­my­cie po­glą­dów w sze­ro­kim so­ju­szu. Głów­nie na­rze­ka­ją na na­ro­dow­ców, że są za ma­ło wol­no­ścio­wi. No, ale każ­da po­li­ty­ka to ba­gien­ko oraz ka­rie­ry — i po to są par­tię, by w tym uczest­ni­czyć. Utrzy­my­wa­nie par­tii, któ­ra ce­lo­wo je­st po­za po­li­ty­ką, to tak jak­by za­ło­żyć zwią­zek fi­la­te­li­stów, któ­rzy brzy­dzą się znacz­ka­mi. By ni­szo­wa par­tia oscy­lu­ją­ca wo­kół po­par­cia rzę­du 1% co­kol­wiek zdzia­ła­ła, mu­si wej­ść w po­ro­zu­mie­nie wy­bor­cze i stwo­rzyć wspól­ną li­stę z kil­ko­ma so­bie bli­ski­mi par­tia­mi, bo wy­mu­sza to or­dy­na­cja wy­bor­cza.

  Je­dyn­ki na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji są już ob­sa­dzo­ne, to już zo­sta­ło usta­lo­ne, czę­ścio­wo po­przez pra­wy­bo­ry. Nie­mniej co do dwó­jek jesz­cze mo­że się wie­le zmie­nić. A wi­dać, że dwój­ki też wcho­dzą. Więc wszyst­kie par­tie wol­no­ścio­we mo­gą śmia­ło się o nie ubie­gać i pro­sić o przy­ję­cie do Kon­fe­de­ra­cji. A na­wet trój­ki bę­dą mia­ły zna­cze­nie!

  Nie­ste­ty so­cjal­de­mo­kra­ci z PiS, PO, SLD, PSL i in­ny­ch lewicowych par­tii, dzie­dzi­cząc pań­stwo po oku­pan­ta­ch ze­wnętrz­ny­ch, tak bar­dzo nas zin­dok­try­no­wa­li, że nie wy­obra­ża­my so­bie ży­cia bez pa­na, któ­ry się na­mi opie­ku­je i ho­du­je nas jak by­dło. Więc mu­si­cie naj­pierw zro­zu­mieć, że na wol­no­ści je­st le­piej, że wła­sno­ść pry­wat­na je­st lep­sza, że tyl­ko wol­ny ry­nek po­zwa­la na bo­ga­ce­nie się, a wte­dy wy­bierz­cie na swo­ich pa­nów ty­ch, któ­rzy z nie­wo­li was uwol­nią. Tyl­ko Kon­fe­de­ra­cja da­je na to szan­sę, bo wpro­st gło­si ha­sło: „Od­da­my Wam Pol­skę”.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, Konfederacja, prawybory, jedynki, gwarancje

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika spike

10-07-2023 [12:25] - spike | Link:

"Nie chwal dnia przed zachodem Słońca", jeszcze nie ma południa, a wy już dzień zachwalacie i dzielicie skórę na niedźwiedziu, a "pycha zawsze kroczy przed upadkiem".
Historia Bronka Komoruskiego niczego was nie nauczyła, któremu nawet ciężarna zakonnica na pasach nie pomogła z wysokimi sondażami w tle.
Już słyszeliśmy co zrobicie, nadstawicie się każdemu, kto was przygarnie do koryta, choćby z volksdojczami, a nawet z sowieckimi onucami, już pokazaliście kim jesteście.

Jedno jest pocieszające, że ciebie nie zobaczymy w ławach poselskich, to byłaby tragedia, twoje miejsce jest na ławie w poczekalni psychoanalityka:))

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-07-2023 [12:41] - Tezeusz | Link:

Jeszcze z dwóch Braunów a z konfy zostanie sowieckie gówno..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [12:56] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i znów się chamstwo zlazło pod moją notkę. Idźcie sobie stąd i nigdy nie wracajcie! Nie mam ochoty z wami rozmawiać, więc nic tu po was.

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-07-2023 [13:09] - Tezeusz | Link:

Chamstwo czyli ty autorku bo specjalizujesz się w obrażaniu ludzi ?  taki ma program Konfederacja ? spytam się dzisiaj mego znajomego działacza tej partii..zobaczymy co odpowie jak sobie poczyta..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [14:04] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Idź sobie stąd — nie chcę cię znać ani z tobą rozmawiać. Nie komentuj moich notek. Tu jest twoje miejsce: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika smieciu

10-07-2023 [14:16] - smieciu | Link:

bo nie chcą współ­pra­co­wać z Kon­fe­de­ra­cją, któ­ra je­st tyl­ko plat­for­mą wy­bor­czą i nie ma prze­szkód w tym, by z jej li­st star­to­wa­ły sa­mo­dziel­ne par­tie wol­no­ścio­we z sze­ro­kie­go spek­trum te­go ru­chu. Kon­fe­de­ra­cja nie je­st two­rem ide­owym, ale tech­nicz­nym, więc nie ma żad­ny­ch po­wo­dów, by ide­ow­cy z niej nie ko­rzy­sta­li.
Tylko ktoś tą platformą zarządza. Decyduje o pozycji na listach.
Z tego co pisałeś i co ogólnie widać tym zarządzającym (widocznym dla wyborcy) jest Mentzen. Który sądząc z ostatnich posunięć czy wypowiedzi  jest właśnie tworem technicznym a nie ideowym. Słowem ktoś ma odwalić ideową robotę, zrobić ładny PR po to by techniczni ludzie Mentzena weszli do Sejmu i....
Czemu by nie mieli stworzyć z kimś koalicji? Skoro nie chodzi o idee?
A o przejęcie tych chętnych do głosowania, którzy nie chcą tzw. lewaków czyli właściwie wszystkich na polskiej scenie partyjnej.
Ot taka techniczna zagrywka. Za którą najprawdopodobniej stoją ci sami ludzie, którzy kontrolują PiS. Więc... po co głosować na Konfederację skoro można na PiS?
Z drugiej strony jeśli jakieś ugrupowanie nie chce zostać przybudówką PiS czemu ma wchodzić do tego technicznego tworu wyborczego?

Obrazek użytkownika sake3

10-07-2023 [14:55] - sake3 | Link:

@smieciu....Aż płonę z ciekawości czytając pańskie wywody.jeśli nie idee to co? Władza,władza proszę pana smiecia.O ideach w dzisiejszych czasach lepiej zapomnieć,brzmią demagogicznie i niewiarygodnie.Konfederacja najpierw dzisiaj chce wywracać stolik,jutro po namyśle stawia się w roli języczka u wagi, a pojutrze grzecznie zawiąże koalicyjkę z opozycją. Grunt że hasło wspólne ,,byle nie PiS,byle nie PiS'' Reszta przyjdzie z czasem..Nawet ten kawałek władzy który im przypadnie z pazerną KO to już dużo dla naszych młodzianków.No i tu musze przyznac panu racje i nisko sie pochylić nad pana wnikliwością- tak to techniczna zagrywka.

Obrazek użytkownika smieciu

10-07-2023 [15:32] - smieciu | Link:

Władza, władza, władza ;)
Dla tych, którzy kreują te wszystkie polityczne twory.
Konfederacja mówi że chce wywrócić stolik. Oczywiście. Skądś przecież trzeba głosy wziąć. Mówi to samo co PiS w swojej gadce o imigrantach, których nie chcą ale zapraszają.
Co niby ma ma mówić według ciebie sake Konfederacja? Że zgadzają się z rządem? Lub KO? W takim razie po co głosować na Konfederację. Więc twoje zarzuty są trochę nie tego. Elektorat, który Konfederacja chce wyrwać bazuje na sprzeciwie.
Problem w tym że pieniądze, które tworzą Konfederację bazują na czymś innym.
Mantzen dał do zrozumienia, wspominałem. Podczas rozmowy z Petru, w naprawdę drażliwych sprawach stanął po stronie rządu. Zgadzając się z polityką PiS w sprawie Orlenu. Czy nie krytykując gigantycznego zadłużenia Polski, które Morawiecki poukrywał w różnych miejscach. Mentzen stwierdził nawet że Polska prowadzi prawidłową politykę pod tym względem.
Ja nie mam złudzeń. Mentzen to po prostu koleś wynajęty do określonego zadania. Jest w stanie powiedzieć wszystko i zgodzić się ze wszystkim. Uprzednio roztaczając wizję że zamierza robić coś wręcz przeciwnego.

Obrazek użytkownika sake3

10-07-2023 [16:00] - sake3 | Link:

@smieciu.....No tu mnie pan nieco zaskoczył.-----,,Elektorat który Konfederacja chce wyrwać bazuje na sprzeciwie''...No tak gdzieś to już słyszałam.Kiedyś.Dawniej. Pan w muszce operując kontrowersyjnymi tezami też chciał znaleźć elektorat.Wtedy należał do UPR.i też bazował na sprzeciwie głównie młodych wyborców zauroczonych jego osobowością. Ale UPR kariery. jakoś nie zrobiła. Konfederacja wchodzi własnie w buty Korwina-Mikke,był tam chyba jeszcze red.Michalkiewicz i pastor Chojnacki bodajże z Lublina.teraz zresztą elektorat nie taki łatwy do wyrwania.Młodzi owszem,pójdą,ale starzy zafascynowani spędami z Tuskiem chyba  trochę będą z dystansem.NIe wiem co ma mówić Konfederacja do wyciągnięcia maksymalnego procentów,ale wiem też że zmęczony i zajęty codziennymi problemami i serwowanymi rozrywkami elektorat zagłosuje na opozycję Mentzen i KOnfederacja nie ma takiej siły przebicia jak np.PO,nie ma wsparcia UE,nie jest w stanie tworzyć taką ordynarną propagandę.jak PO i Tusk więc liczy się z możliwościami Koalicji.Jak to bywa w rozmowach koalicyjnych zacznie się spuszczanie z tonu i obietnic.Już nie ma mowy o państwie jako aparacie przemocy wobec obywatela,likwidacji podatków,rozbicia państwa na małe jednostki,bez policji,bez wojska za to z nieograniczoną wolnością gospodarczą.Taki program był tu już prezentowny na NB.Teraz jakoś ucichło,wie pan dlaczego? 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [16:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Podczas rozmowy z Petru, w naprawdę drażliwych sprawach stanął po stronie rządu. Zgadzając się z polityką PiS w sprawie Orlenu."

Tak. Z kilkoma sprawami się zgadza, a z większością nie. Stanie po czyjeś stronie, to zgadza się z nim z większością spraw, a nie z mniejszością.

"Czy nie krytykując gigantycznego zadłużenia Polski, które Morawiecki poukrywał w różnych miejscach."

To nieprawda. Mentzen tylko stwierdził, że deficyt budżetowy na takim poziomie, jaki jest teraz, nie jest najpoważniejszym problemem, więc można to odłożyć na później i zająć się ważniejszymi sprawami, czyli zmniejszeniem i uproszczeniem podatków. Pozbycie się długu to zadanie na wiele lat. 

Obrazek użytkownika sake3

10-07-2023 [18:15] - sake3 | Link:

@GPS.....Ktoś tu zarzucił Mentzenowi,że stanął po stronie rządu w rozmowie czy też debacie z Petru........a dlaczego miałby nie stanąć jeśli rząd w konkretnej sprawie ma rację? Dla zasady byle przeciw PiS zmienić swoje stanowisko?Czy opozycja oczekuje,że Mentzen ma z automatu krytykować wszystkie posunięcia rządu?Musiałby mieć mentalnoć pani Leszczyny.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [16:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Słowem ktoś ma odwalić ideową robotę, zrobić ładny PR po to by techniczni ludzie Mentzena weszli do Sejmu i...."

Jak na razie jest odwrotnie — to Mentzen odwala ideową robotę, robi ładny PR, by posłami zostali nie tylko znani ludzie z pierwszych miejsc lista, ale i mniej znani działacze z miejsc dalszych. 

"Czemu by nie mieli stworzyć z kimś koalicji? Skoro nie chodzi o idee?"

Chodzi o idee. Póki nie ma się większości, trzeba te idee realizować w różnych koalicjach, porozumieniach i układach z innymi. Innego wyjścia nie ma.

"Za którą najprawdopodobniej stoją ci sami ludzie, którzy kontrolują PiS. Więc... po co głosować na Konfederację skoro można na PiS?"

A konkretnie jacy to ludzie stają i za PiS, i za Konfederacją — i jak tymi partiami sterują?

"Z drugiej strony jeśli jakieś ugrupowanie nie chce zostać przybudówką PiS czemu ma wchodzić do tego technicznego tworu wyborczego?"

Po to, by zrealizować idee wolnego rynku, własności prywatnej i kapitalizmu, które PiS zwalcza, realizując idee socjaldemokratyczne.

Obrazek użytkownika Es

10-07-2023 [15:18] - Es | Link:

Problemem z Konfederacją jest ze jako zlepek różnorakiego planktonu nie stanowi solidnej siły koalicyjnej. 

Obrazek użytkownika Jabe

10-07-2023 [16:00] - Jabe | Link:

Miejmy nadzieję, że nie stanie się „siłą ko­alicyjną”, ani w całości, ani w kawałku. Niech się okrągło­stołowcy do­gadają między sobą.

Obrazek użytkownika smieciu

10-07-2023 [16:12] - smieciu | Link:

Oni się nie dogadają. Nie teraz przynajmniej. Owszem, okrągło­stołowcy wyrastają z Układu ale nie tego samego. Konfederacja to narzędzie walki o przejęcie elektoratu. Nie jest w żadnej mierze bytem odrębnym od okrągło­stołowców.
Tak jest dla mnie, w świecie polityki nie pozostawiającej miejsca na przypadki, samowolkę.

Obrazek użytkownika Jabe

10-07-2023 [16:33] - Jabe | Link:

Cóż, ja dotąd uważałem Kon­federację za taką właśnie samo­wolkę. Dlatego czekam, co suweren z tym fantem zrobi. Zobaczymy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [16:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Konfederacja to narzędzie walki o przejęcie elektoratu. Nie jest w żadnej mierze bytem odrębnym od okrągło­stołowców."

Dlaczego? Po jakich ich wypowiedziach czy działaniach to wnosisz? Liderzy Konfederacji bardzo wyraźnie od zawsze sprzeciwiają się jakimkolwiek porozumieniom z komunistami i postkomunistami i uważają, że ten układ należy rozbić i zniszczyć.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [16:49] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Niech się okrągło­stołowcy do­gadają między sobą."

Też tak uważam. Najlepiej będzie, gdy po wyborach rządy przejmie koalicja POPiS. Wtedy Konfederacja wygra następne wybory i uzyska większość pozwalającą na samodzielne rządy. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-07-2023 [17:25] - Tezeusz | Link:

"Wtedy Konfederacja wygra następne wybory i uzyska większość pozwalającą na samodzielne rządy. "

aHahahahahabuhaha. Marzenia sciętej głowy..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [16:42] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Problemem z Konfederacją jest ze jako zlepek różnorakiego planktonu nie stanowi solidnej siły koalicyjnej. "

Nie, Konfederacja to porozumienie wyborcze dwóch dużych parlamentarnych partii: Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego. Partie wchodząc do Sejmu, przestają być planktonem. Te partie wspólnie mają już jakieś 15% poparcia — to bardzo solidna siła polityczna. To siła trzecia, po ZP i KO, które też są zlepkiem różnych partii.

Obrazek użytkownika smieciu

10-07-2023 [16:44] - smieciu | Link:

Jest ktoś na tych jedynkach, kogo znasz, masz zaufanie?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [16:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-07-2023 [16:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wymienię kilku, których znam i im ufam: Sławomir Mentzen, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Konrad Berkowicz, Tomasz Grabarczyk. Więcej działaczy znam z Warszawy, ale oni będą na dalszych miejscach list. Jak już listy będą ogłoszone, zostaną zebrane podpisy i PKW je zatwierdzi, to napiszę notkę, w której wymienię działaczy z każdej listy, którzy są moim zdaniem najbliżej ideologii libertariańskiej. Ci wymienieni są blisko, choć sami się tak nie określają. Dlatego, póki jeszcze jest czas, nawołuję, by libertarianie zapisywali się na listy Konfederacji, bo to daje największe szanse na zbliżanie się do realizacji naszej ideologi. 

Obrazek użytkownika tricolour

10-07-2023 [17:07] - tricolour | Link:

@gps

Serio mówiąc, życzę wam nie 15% a co najmniej 20%. To jest do zrobienia.

Nie, nie zagłosuję na Konfederację.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

10-07-2023 [17:08] - Chatar Leon | Link:

Utopista Korwin z ruskim odlotem, cwaniaczek Mentzen, wieczni chłopcy pokroju Bosaka.
Przydałaby się jakaś poważna siła polityczna, niestety partia Konfetti nią nie jest.

Obrazek użytkownika Jabe

10-07-2023 [17:14] - Jabe | Link:

Potrafi Pan tę ocenę uzasadnić, czy jedynie dał Pan upust uczuciu?

Obrazek użytkownika Darek65

11-07-2023 [09:18] - Darek65 | Link:

Myślę, że Konfederacja, to ciekawe zjawisko socjologiczne. I tu socjolog powinien się wypowiedzieć. Moim skromnym zdaniem, przykład Kukiz 15, a teraz Konfederacji, pokazuje, że duża część społeczeństwa, ta zainteresowana naszym życiem politycznym, ma dość zabetonowanej sceny politycznej przez stary układ. I dosyć tej pseudo nawalanki między PO, a PIS, która nic nie wnosi do naszego życia politycznego. Zakładając, że Konfederacja nie jest wentylem bezpieczeństwa dla układu okrągłostołowego, to powinni wyciągnąć wnioski z drogi, jaką poszedł i gdzie doszedł Kukiz. Obawiam się, że powoli wchodzą na tę samą drogę, a apogeum tego będzie po wyborach, szczególnie kiedy osiągną dobry wynik wyborczy. Wtedy objawią się ukryte ambicyjki poszczególnych "wodzów", co spowoduje powolny rozkład, jak u Kukiza. Myślę, że szansą dla Konfederacji, jeśli mają propolskie intencje, jest pokazanie nowej jakości w polskiej polityce. Nie dla nawalanki dla samej nawalanki, a oparcie się na ekspertach, zapleczu eksperckim i merytorycznej debacie. Czy tak zrobią ? Zobaczymy. Poza tym dochodzi zwykła proza życia, która mówi, że pieniądz nie śmierdzi, a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Będe to obserwował z ciekawością.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

11-07-2023 [12:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Obawiam się, że powoli wchodzą na tę samą drogę"

A jakie są tego symptomy?

"oparcie się na ekspertach, zapleczu eksperckim i merytorycznej debacie."

No i dokładnie to właśnie Konfederacja robi. 

Obrazek użytkownika spike

11-07-2023 [13:20] - spike | Link:

@Darek
"duża część społeczeństwa, ta zainteresowana naszym życiem politycznym, ma dość zabetonowanej sceny politycznej przez stary układ. I dosyć tej pseudo nawalanki między PO, a PIS, która nic nie wnosi do naszego życia politycznego."

tylko jak wytłumaczyć wyniki wyborów, chyba że się założy z góry, że wybory są fałszowane, także przez Konfę,

Zabawne jest twierdzenie o tej "pseudo nawalance", na czy m ona polega, bo PO nie przedstawia jakiegokolwiek programu gospodarczego, w przeszłości nie mieli korzystnych osiągnięć dla Polski i Polaków, a właściwie rujnowali gospodarkę, dla doraźnych korzyści wyprzedawali majątek na korzyść obcego kapitału, w kampanii posługuje się tylko jednym hasłem ***** PiS, odsunąć od władzy, w nastroju wrzasków, wyzwisk i przekleństw,

a PiS robi wręcz przeciwnie, odbudowuje to co zostało i miało być zniszczone, choćby przykład Lotosu i Orlenu, z LOTem na czele, uczynili bezrobocie niskie, Polacy więcej zarabiają, dzieci są wspomagane, także emeryci itd.

Porównanie PiS do okrągłostołowców, może tylko ktoś niespełna rozumu, opozycja nienawidzi Kaczyńskiego właśnie z powodu, że się od nich odciął, nie on oblewał z Kiszczakiem sukces przejęcia Polski, tylko Wałęsa, Michnik etc.z Tuskiem włącznie, obalając rząd premiera Olszewskiego.

Konfa miała szanse działać dla Polski, ja na to liczyłem, ale okazuje się, że nie lepsza szajka od PO, chcąca wszystko rozprzedać, pozrywać sojusze, poza jednym z Putinem, jakby rządzili, z POlszewikami, to Ukrainy by już dawno nie było, zostałaby wymordowana.

Obrazek użytkownika Es

11-07-2023 [15:08] - Es | Link:

Jesteś pewien, że Konfederacją odmówi udziału w każdej powyborczej koalicji, ograniczając się jedynie do poparcia rządu mniejszościowego? Padła taka deklaracja?
Nie mów, że te jedynki, a I dwójki nie mają pociotków i szwagrów już w tej chwili przebierających nogami.

Obrazek użytkownika sake3

11-07-2023 [08:54] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski.........Zaczyna się puszczanie oczek do KOnfederacji ze strny opozycji.Prof.Sadurski z UW włącza się w politykę i przekonuje,że wybory,spodziewana wygrana i późniesze rzady opozycji to gra o wszystko i dlatego rozważa przyszłą koalicję z KOnfederacją.,,Że trzeba będzie zatkac nos,no trudno,to nie czas na pięknoduchostwo'' pisze na Twitterze profesor czy już polityk.Miłe słowa prawda? KOnfederacja je przyjmie z zadowoleniem,oburzeniem,albo uda ,że nie dostrzegła chamstwa opozycji w osobie profesora? I tu mam pytanie,jak pan sądzi czy w koalicji z opozycją Konfederacja będzie się czuła komfortowo,czy jak doczepka której opozycja się wstydzi  ale powaga chwili wymaga poświęceń.Mówicie o sobie,że idziecie jak burza ale czy zareagujecie na taką ordynarną w treści ofertę?

Obrazek użytkownika Jabe

11-07-2023 [09:30] - Jabe | Link:

Nie ma czegoś takiego, jak koalicja z opozycją.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

11-07-2023 [12:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Konfederacja nie wejdzie w koalicję z żadną odmiany socjaldemokracji, więc i PO, i PiS odpadają. Oni muszą razem wziąć odpowiedzialność za realizację socjalizmu w Polsce, a nie robić to na zmianę. Konfederacja co najwyżej poprze rząd mniejszościowy w zamian za realizację jej wszystkich ustaw upraszczających podatki, które są już gotowe i tylko są ciągle udoskonalane publicznie na githubie. 

Obrazek użytkownika sake3

11-07-2023 [15:38] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski.........Jest takie powiedzenie chyba z Bonda ,,nigdy nie mów nigdy'' Nie życze źle Konfederacji którą obserwuję od jakiegoś czasu.Tyle że nie mozna na 100% powiedzieć że taka partia zwyżkująca w wyborach od razu na dzień dobry dostanie szanse.Zawsze przy rozmowach koalicyjnych jest jakiś margines w których dokonuje się ustępstw i dopasowuje programy.Oczywiście nie trzeba od razu zostać koalicjantem tylko stroną popierająca w szczególnych wypadkach..Jak na razie wspólnym punktem programu KO z Lewicą i KOnfederacji jest odsunięcie PiS od władzy.Potem przyjdą czystki ,więzienia dla działaczy PiS-u,zwolnienia z pracy itp.A program dla Polski? Jaki ma Konfederacja i z czego jest gotowa ustąpić.? I czy KO jest w stanie zaakceptować elementy programu Konfederacji? Może być,że KO zgodzi się na wszystkie punkty programu KOnfederacji,ale jak wiadomo nigdy nie dotrzymuje słowa.Wydaje mi się że tkwicie na razie w sondażowej euforii nie myśląc co będzie potem.A jednak to już teraz trzeba  przewidzieć,bo sondaże macie stabilne.Niepotrzebnie i w złej atmosferze pozbyliście się z partii Bąkiewicza,Dziambora dlaczego? Czy jesteście przygotowani na walkę wyborcza i spotkania z wyborcami w terenie? Bardzo pięknie to wygląda w teorii,ale zaczyna się rzeczywistość.

Obrazek użytkownika Jabe

11-07-2023 [17:56] - Jabe | Link:

Odrywanie od koryta musi boleć, lecz nic w tym złego.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

11-07-2023 [21:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wspólnym punktem programu PiS i Konfederacji jest niedopuszczenie KO z Lewicą do władzy. Konfederacja dba o to, by być sprawną, lojalną, spójną drużyną z powodu, który tu jest wyjaśniony na końcu tej notki: 
https://www.salon24.pl/u/gps65/1310641,na-kogo-glosowac