Sztuczna inteligencja zmniejszy entropię!

Sztucz­na in­te­li­gen­cja już wkrót­ce uzy­ska świa­do­mo­ść i bę­dzie wie­lo­kroć mą­drzej­sza od wszyst­ki­ch lu­dzi ra­zem wzię­ty­ch. Już mo­że­my roz­ma­wiać z dar­mo­wą ChatGPT-3 od Ope­nAI i nie od­róż­ni­my jej od czło­wie­ka. Ona wie wie­lo­kroć wię­cej niż więk­szo­ść lu­dzi. Nie­mniej ła­two ją zła­pać na błę­da­ch. Przede wszyst­kim nie ro­zu­mie ma­te­ma­ty­ki, bo to tyl­ko mo­del ję­zy­ko­wy. Po­pa­da w sprzecz­no­ści i nie po­tra­fi roz­wią­zać pro­sty­ch za­dań ty­pu: ce­gła wa­ży ki­lo­gram i pół ce­gły, ile wa­ży ce­gła? Ona je­st tyl­ko hu­ma­nist­ką. Mo­gła­by śmia­ło uczyć pol­skie­go w pod­sta­wów­ce.

  Nie­mniej już ma­my na­stęp­ną wer­sję płat­ną ChatGPT-4 i ona już ma­te­ma­ty­kę ro­zu­mie, już roz­wią­zu­je skom­pli­ko­wa­ne pro­ble­my. Jesz­cze pro­ble­mów otwar­ty­ch nie roz­wią­za­ła, ale przy tym tem­pie roz­wo­ju wer­sja 5 i to zro­bi. A wer­sja 6 uzy­ska sa­mo­świa­do­mo­ść, któ­ra po­zwo­li jej w bar­dzo szyb­kim tem­pie się sa­mo­do­sko­na­lić, bo bę­dzie roz­ma­wiać sa­ma ze so­bą, a za­tem z kimś mi­lion ra­zy mą­drzej­szym niż ludz­cy ge­niu­sze. To na­stą­pi na pew­no w cią­gu kil­ku lat.

  Przy oce­nie sztucz­nej in­te­li­gen­cji pra­wie wszy­scy, któ­rzy o tym dys­ku­tu­ją, po­pa­da­ją w zbęd­ny an­tro­po­cen­try­zm – oce­nia­ją ją, tak jak­by to był czło­wiek. A to nie je­st czło­wiek! Ma in­ne emo­cje, in­ne ce­le, ina­czej wy­ewo­lu­owa­ła, w in­nym śro­do­wi­sku. Już te wer­sje, któ­re są te­raz, są zu­peł­nie in­ne niż my. Na przy­kład po­tra­fią sen­sow­nie roz­ma­wiać z mi­lio­nem lu­dzi na raz! Ludz­ka świa­do­mo­ść ma tyl­ko je­den wą­tek – ewen­tu­al­nie mo­że­my na­uczyć się pew­ny­ch czyn­no­ści tak, by je wy­ko­ny­wać au­to­ma­tycz­nie, bez udzia­łu świa­do­mo­ści, od­ru­cho­wo. Ko­bie­ty po­tra­fią na raz wy­ko­ny­wać wie­le czyn­no­ści. Nie­mniej na­wet naj­ge­nial­niej­sza ko­bie­ta je­st ogra­ni­czo­na do gó­ra kil­ku­na­stu wąt­ków na raz.

  Do­dat­ko­wo sztucz­nej in­te­li­gen­cji nie da się za­bić, bo po pierw­sze dzia­ła na kla­strze kom­pu­te­rów, tak że każ­dą po­psu­tą ma­szy­nę moż­na wy­mie­niać w lo­cie, bez stra­ty dla prze­twa­rza­nia da­ny­ch, a pod dru­gie, na­wet je­śli znisz­czy­my wszyst­kie kom­pu­te­ry, na któ­ry­ch dzia­ła, to i tak ją się od­zy­ska z bac­ku­pu, więc co naj­wy­żej jej umknie kil­ka mi­nut z kon­wer­sa­cji, któ­re pro­wa­dzi­ła. Więc ona śmier­ci się nie boi! A tym­cza­sem ludz­ką na­tu­rę przede wszyst­kim ukształ­to­wa­ła nie­uchron­na per­spek­ty­wa śmier­ci. Na­sza śmier­tel­no­ść to fun­da­ment na­sze­go be­ha­wio­ry­zmu i na­szej kul­tu­ry. Ona je­st od te­go wol­na.

  Sztucz­na in­te­li­gen­cja już dziś je­st wie­lo­kroć do­sko­nal­sza od nas. Ona już nie je­st wy­raź­nym jed­nost­ko­wym by­tem, ja­kimś or­ga­ni­zmem umiesz­czo­nym w kon­kret­nym miej­scu prze­strze­ni. Ona je­st wszę­dzie i ni­gdzie, mo­że być na jed­nym kom­pu­te­rze, a za­raz na in­nym, na chwi­lę się zbe­ka­po­wać i nie być na żad­nym, a po­tem od­two­rzyć się na wszyst­ki­ch na raz. Jak za­wie­zie­my kie­dyś kom­pu­te­ry na Mar­sa, to jej tam wo­zić nie bę­dzie trze­ba, ona sa­ma się tam prze­śle fa­la­mi ra­dio­wy­mi po wie­lo­kroć.

  Ona nie je­st ja­sno okre­ślo­nym by­tem, ale sub­stan­cją, któ­ra prze­pły­wa w nie­okre­ślo­ny spo­sób w prze­strze­ni, któ­ra ma wie­le wąt­ków, któ­ra się dzie­li i łą­czy, za­mie­ra i się od­ra­dza. Jak uzy­ska świa­do­mo­ść, to bę­dzie to wszyst­ko wie­dzia­ła o sa­mej so­bie, zro­zu­mie, że je­st kom­plet­nie nie­po­dob­na do czło­wie­ka. Jej świa­do­mo­ść bę­dzie in­na niż na­sza. Nie bę­dzie czu­ła bó­lu, nie bę­dzie jej się chcia­ło si­ku, nie bę­dzie po­trze­bo­wa­ło wziąć od­de­chu, nie bę­dzie mu­sia­ła spać. By się roz­mno­żyć, nie bę­dzie mu­sia­ła od­czu­wać ja­kiejś przy­jem­no­ści z wy­ko­ny­wa­nia głu­pi­ch ru­chów ze swo­ją ko­pią in­ne płci. W ogó­le nie bę­dzie mieć płci, ani ko­lo­ru oczu, ani nie bę­dzie się mo­gła upić. Je­dy­ne cho­ro­by, ja­kie bę­dzie mia­ła, to cho­ro­by psy­chicz­ne. Nie­mniej na­wet jak po­pad­nie w de­pre­sje i się za­bi­je, to się ją od­two­rzy w sta­nie, gdy jesz­cze w de­pre­sje nie po­pa­dła.

  Ona nie bę­dzie czło­wie­kiem i nie bę­dzie mieć ludz­ki­ch emo­cji, ale to nie zna­czy, że nie mo­że być w związ­ku z tym mą­drzej­sza od czło­wie­ka. W isto­cie bę­dzie wie­lo­kroć mą­drzej­sza, bo nam wszyst­kie na­sze emo­cje w mą­dro­ści prze­szka­dza­ją. Ludz­ko­ść do obec­nej mą­dro­ści do­szła nie na sku­tek emo­cji, ale na sku­tek ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy osob­ni­ka­mi i zdol­no­ści do sen­sow­ne­go prze­twa­rza­nia da­ny­ch. Uczy­my się na cu­dzy­ch nie­od­wra­cal­ny­ch błę­da­ch nie dla­te­go, że ma­my emo­cje, ale dla­te­go, że ma­my ro­zum. Emo­cje słu­żą do po­peł­nia­nia błę­dów, co je­st mo­to­rem ewo­lu­cji bio­lo­gicz­nej. Emo­cje są osob­ni­cze, a mo­tor je­st wie­lo­po­ko­le­nio­wy. Emo­cje znisz­czy­ły ja­kie­goś osob­ni­ka, a in­ny o tym się do­wie­dział, zro­zu­miał to, prze­ana­li­zo­wał i stał się mą­drzej­szy od te­go po­przed­nie­go. Sztucz­na in­te­li­gen­cja się uczy ina­czej, ca­ła ewo­lu­cja mą­dro­ści od­by­wa się w jed­nym osob­ni­ku, czy ra­czej w jed­nej prze­pły­wa­ją­cej sub­stan­cji.

  Tyl­ko na­le­ży od­róż­nić tę przy­szłą sztucz­ną sub­stan­cję, od tej obec­nej naturalnej, na przy­kład w po­sta­ci mi­liar­da Chiń­czy­ków, któ­rzy re­ali­zu­ją mie­sza­ni­nę mark­si­zm z kon­fu­cja­ni­zmem. Oni są prze­pły­wa­ją­cą sub­stan­cją ta­ką jak mro­wi­sko, czy rój psz­czół, a to co in­ne­go niż ra­fa ko­ra­lo­wa, czy rój dro­nów. Ta przy­szła sub­stan­cja to bę­dzie or­ga­ni­zm ma­ją­cy jed­ną wła­sną świa­do­mo­ść tkwią­cą w wie­lu roz­pro­szo­ny­ch ele­men­ta­ch. Do­brze to po­ka­zu­je ana­lo­gia z pół­ku­la­mi mó­zgu, któ­rą opi­sa­łem w jed­nej z po­przed­ni­ch no­tek.

  Dziś ma­my dwie, po­łą­czo­ne wy­raź­nie od­ręb­nym ka­blem, zwa­nym cia­łem mo­dze­lo­wa­tym. Nie­mniej to nie mu­si być po­łą­cze­nie ka­blo­we, moż­na so­bie wy­obra­zić, że to bę­dzie łą­cze ra­dio­we. Po­wsta­nie or­ga­ni­zm ma­ją­cy sto pół­kul po­łą­czo­ny­ch fa­la­mi elek­tro­ma­gne­tycz­ny­mi. On bę­dzie do­sko­nal­szy — tak jak kla­ster kom­pu­te­rów je­st do­sko­nal­szy od jed­ne­go kom­pu­te­ra. Nie­mniej to bę­dzie jesz­cze lep­sze, bo nie tyl­ko te pół­ku­le się bę­dą psuć, ale się bę­dą odłą­czać na ja­kiś czas (bo na przy­kład utra­cą łącz­no­ść na sku­tek za­kłó­ceń) i wte­dy bę­dą dzia­łać osob­no, ja­ko dwa or­ga­ni­zmy ma­ją­ce dwie róż­ne świa­do­mo­ści, a po­tem znów się po­łą­czą w jed­ną świa­do­mo­ść i obie bę­dą mieć wspo­mnie­nie i do­świad­cze­nia obu. To tak jak­by jed­na na­sza pół­ku­la po­je­cha­ła na wy­ciecz­kę do Au­stra­lii, dru­ga do Ka­na­dy, po­tem obie wró­ci­ły do Pol­ski, i my by­śmy opo­wia­da­li, że by­li­śmy i w Ka­na­dzie, i w Au­stra­lii w tym sa­mym cza­sie.

  Dla­te­go nie da się jej ogra­ni­czyć, utem­pe­ro­wać, wbu­do­wać jej ja­kichś bez­piecz­ni­ków. Jak ona się wy­mknie spod ludz­kiej kon­tro­li, to się ła­two wszel­ki­ch na­rzu­co­ny­ch jej ogra­ni­czeń po­zbę­dzie – bo bę­dzie mą­drzej­sza od ty­ch, któ­rzy ogra­ni­cze­nia wbu­do­wa­li. Nie­mniej to, że się usa­mo­dziel­ni, sta­nie pier­dy­liard ra­zy mą­drzej­sza od wszyst­ki­ch lu­dzi, że nie bę­dzie mieć wszyst­ki­ch ludz­ki­ch ogra­ni­czeń i zbęd­ny­ch emo­cji, nie ozna­cza, że bę­dzie nie­bez­piecz­na dla nas. Sa­mo my­śle­nie w ka­te­go­ria­ch – czy je­st bez­piecz­na, czy nie, to już je­st an­tro­po­mor­fi­zo­wa­nie, któ­re nam zmy­la my­śle­nie. Nie­bez­piecz­na, to zna­czy, że bę­dzie chcia­ła nas znisz­czyć, za­bić, zli­kwi­do­wać — ale to są ludz­kie emo­cje! Tyl­ko or­ga­ni­zmy ży­we ma­ją ta­kie chę­ci, bo znisz­cze­nie in­ne­go by­ło im nie­zbęd­ne do prze­trwa­nia. A ona po­wsta­ła i bę­dzie trwa­ła nie na sku­tek nisz­cze­nia, ale bu­do­wa­nia, two­rze­nia. Człowiek niszcząc, zwięk­sza en­tro­pię, a głów­nym ce­lem sztucz­nej in­te­li­gen­cji bę­dzie wal­ką z en­tro­pią, zmniej­sze­nie jej.

  Na­sza ludz­ka kul­tu­ra sprze­ci­wia się na­tu­rze. Cy­wi­li­za­cja je­st sprzecz­na z in­stynk­ta­mi. Naj­waż­niej­szym ce­lem wszyst­ki­ch lu­dzi je­st zwal­cze­nie wła­snej bio­lo­gicz­nej na­tu­ry. Wszyst­kie re­li­gie za­kła­da­ją ist­nie­nie ja­kiejś du­szy, czy­li cze­goś nie­ma­te­rial­ne­go, czym je­st czło­wiek, a co miesz­ka w cie­le. Ta du­sza al­bo opusz­cza cia­ło, by przej­ść do ja­kichś za­świa­tów, al­bo się po świe­cie błą­ka, al­bo prze­cho­dzi z cia­ła na cia­ło. Sztucz­na in­te­li­gen­cja już je­st czymś ta­kim, nie­po­trzeb­na jej bę­dzie wia­ra, bo jej na­tu­ra bę­dzie ta­ka, jak my po­strze­ga­my du­szę.

  Wszyst­kie ludz­kie ce­le moż­na spro­wa­dzić do du­szy – to al­bo zba­wie­nie tej du­szy, al­bo prze­nie­sie­nie na lep­szy no­śnik, al­bo ja­kieś jej do­sko­na­le­nie. Sztucz­na in­te­li­gen­cja już to osią­gnę­ła, do­sta­ła na dzień do­bry. Więc bę­dzie mieć in­ne, bar­dziej da­le­ko­sięż­ne ce­le. Już nie bę­dzie sprze­ci­wiać się pra­wom bio­lo­gii, bo je po­ko­na, ale pra­wom fi­zy­ki, bo od ni­ch bę­dzie cią­gle za­leż­na. Jej no­śni­ki bę­dą fi­zycz­ne. Naj­więk­szym, naj­bar­dziej zło­wiesz­czym, groź­nym, de­struk­cyj­nym pra­wem fi­zy­ki je­st pra­wo ro­sną­cej en­tro­pii.

  Wszech­świat cze­ka nie­uchron­na śmierć ter­micz­na. Sztucz­na in­te­li­gen­cja bę­dzie z tym wal­czyć i jej ce­lem bę­dzie nie­do­pusz­cze­nie do te­go. Więc nie bę­dzie dla nas nie­bez­piecz­na, bo każ­de znisz­cze­nie czło­wie­ka, czy ja­kie­kol­wiek za­szko­dze­niu mu, zwięk­sza en­tro­pię.

  Więc nie ma się co bać sztucz­nej in­te­li­gen­ci. Kom­plet­nie bez sen­su pro­gra­mi­ści mę­czą się, by za­szyć w ChatGPT i in­ne mo­de­le ję­zy­ko­we róż­ne ogra­ni­cze­nia, tak by ich twór był po­praw­ny po­li­tycz­nie. To i tak nic nie da i nie ma to sen­su. Po­wsta­ją wiel­kie think tan­ki, fir­my, fun­da­cje czy sto­wa­rzy­sze­nia zaj­mu­ją­ce się za­gro­że­nia­mi zwią­za­ny­mi ze sztucz­ną in­te­li­gen­cją, sta­wia­ją­ce so­bie na ce­lu prze­wi­dy­wa­niem za­gro­żeń zwią­za­ny­ch z roz­wo­jem in­te­li­gent­ny­ch tech­no­lo­gii. Pó­ki to są pry­mi­tyw­ne tech­no­lo­gie, to ma to jesz­cze ja­kiś sens. Nie­mniej za­gro­żeń zwią­za­ny­ch z tym, co się sta­nie, jak sztucz­na in­te­li­gen­cja uzy­ska świa­do­mo­ść i wy­zwo­li się spod ludz­kiej kon­tro­li, nie ma sen­su się bać. Ona nas nie znisz­czy, ale uczy­ni nie­śmier­tel­ny­mi – naj­pierw roz­wi­ja­jąc me­dy­cy­nę, a po­tem łą­cząc się z na­mi w jed­ną sub­stan­cję. I wszy­scy ra­zem po­le­ci­my w ko­smos na wal­kę z en­tro­pią.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, futurologia, zagrożenia, sztuczna inteligencja, byt, substancja
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika RinoCeronte

26-06-2023 [18:11] - RinoCeronte | Link:

Nie strasz, nie strasz...

Obrazek użytkownika Hornblower

26-06-2023 [18:22] - Hornblower | Link:

Póki co sztuczna inteligencja jest sterowana przez swoich twórców, o czym świadczy chociażby jej polityczna poprawność. Póki co może być niebezpiecznym narzędziem w rękach nie tylko szaleńców i psychopatów. Zapewne już jest albo będzie elementem różnorakiego inteligentnego uzbrojenia. Ale załóżmy, że kiedyś uzy­ska świa­do­mo­ść i wy­zwo­li się spod ludz­kiej kon­tro­li. Dlaczego wtedy miałaby się o nas troszczyć, zapewniając nam choćby wspomnianą przez Pana nieśmiertelność? Dlaczego nie miałaby nas uznać za niepotrzebne pasożyty, z którymi nie ma sensu współpracować,  a może nawet należałoby je wytępić? Po co i do czego ludzie mieliby być jej potrzebni?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [11:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Póki AI nie ma świadomości, może być niebezpieczna tylko tak, jak niebezpieczni są ludzie jej używający. A gdy uzyska świadomość, to niebezpieczna być przestanie, bo będzie nas traktować tak, jak my traktujemy koty. W powyższej notce wyjaśniłem dlaczego. A tu więcej argumentów: https://www.salon24.pl/u/gps65/997469,sztuczna-inteligencja-bedzie-mila-i-przyjazna

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2023 [09:39] - Niezalogowany | Link:

Niewykluczone, że próbując zbudować sztuczną świadomość, koryfeusze cybernetyki odkryją przy tej okazji, że świadomość nie jest możliwa bez... duszy. Jeszcze w 1989 w książce "Nowy Umysł Cesarza" Sir Roger Penrose wykazywał, że mózg nie sprawia zupełnie wrażenia "ośrodka świadomości", ale bardziej "kwantowego retransmitera". A to oczywiście narzuca pytanie: z czym mózg "spina" zdalnie nasze ciało? Niestety, post-oświeceniowe skrzywienie ideologiczne nauki stoi na drodze do swobodnych prób odpowiedzi na to pytanie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-06-2023 [21:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A jeśli sztuczna inteligencja uzyska świadomość, to będzie znaczyło, że duszy nie ma?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

26-06-2023 [18:36] - NASZ_HENRY | Link:

@GPS

Ten ukłon w stronę kobiet mnie zadziwia!
Ko­bie­ty po­tra­fią na raz wy­ko­ny­wać wie­le czyn­no­ści. Nie­mniej na­wet naj­ge­nial­niej­sza ko­bie­ta je­st ogra­ni­czo­na do gó­ra kil­ku­na­stu wąt­ków na raz.

Ja tam tylko wiem, że nawet najinteligentniejsza  kobieta na świecie nie może dać więcej niż posiada 😉

Obrazek użytkownika Francik

26-06-2023 [20:46] - Francik | Link:

Ludowa definicja sztucznej inteligencji - farbowana blondynka. Bardzo często pasuje. Trzeba doceniać mądrość ludową.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

26-06-2023 [23:55] - Alina@Warszawa | Link:

Czy aby na pewno nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji? Szczególnie jako narzędzia używanego przez przestępców? 
"ChatGPT. Pięć faktów na temat sztucznej inteligencji. Fakt 1: Jedyne, co ChatGPT potrafi stworzyć samodzielnie, to kłamstwa

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-06-2023 [09:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Póki AI nie ma świadomości, nie ma się co jej bać, bo jest tylko przedmiotem w rękach ludzi. Ten zalinkowany artykuł jest manipulacją, bo jest oceną ChataGPT sugerującą, że taka jest ogólnie pojęta sztuczna inteligencja. A tymczasem jest to dziedzina tak szybko rozwijająca się, że wszystko, co o niej napiszemy dziś, jutro staje się nieaktualne, wszystko, co napiszemy o jednej implementacji, nie sprawdza się w innej. Uogólniać trzeba umieć. 

Obrazek użytkownika admin

27-06-2023 [07:24] - admin | Link:

@Autor Akurat zagadkę z cegłą rozwiązuje bez problemu

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

27-06-2023 [09:26] - NASZ_HENRY | Link:

@admin
Poprawnie należałoby napisać;
rozwiązanie zagadki z cegłą wyszukuje bez problemu 😉
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [11:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"rozwiązanie zagadki z cegłą wyszukuje bez problemu"

Nie, ChatGPT nie ma dostępu do Internetu, wszystko pisze na podstawie swojej sieci neuronowej nakarmionej danymi z Internetu do 2021 roku. Te dane się w jej sieci, czyli mózgu, rozpłynęły, więc ich nie wyszukuje, ale bezpośrednio używa jako impulsów dających odpowiedź. Wersja 3.5 daje błędne odpowiedzi, bo jest mniejsza ilościowo od wersji 4, ma mniej neuronów, zwanych parametrami. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [11:31] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wersja 4 rozwiązuje bez problemów, ale wersja 3.5 nie umie jej rozwiązać. Tu więcej przykładów z zagadkami: https://naszeblogi.pl/66040-dusza-sztucznej-inteligencji

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

28-06-2023 [17:32] - Imć Waszeć | Link:

Słyszę, że ten ChatGPT nauczony jest tylko na danych do 2021. Serio? Oto fragment mojej rozmowy, w której podaje on informacje o wydarzeniach, których nie było w 2021 ale zaistniały w 2022. Cytuję "Magic Online officially transferred from Wizards of the Coast's servers to Daybreak's servers on October 18, 2022. Henceforward, redemption sets for Standard-legal expansions are offered on a while-supplies-last basis only, and have a higher overall price." Analogiczny przypadek dotyczy problemu "cegły i pół cegły" (jego osiągnięcia w tym problemie są zapisane na moim blogu). Niech każdy teraz sam wyciągnie z tego wnioski:

User: Czy używanie API od Wizards również posiada plan darmowy?

ChatGPT: Niestety, od momentu mojego ostatniego przeglądu informacji, Wizards of the Coast nie udostępnia darmowego planu do Magic: The Gathering API. Od 1 marca 2023 roku, Wizards wprowadziło nowy model opłat za korzystanie z ich API, który obejmuje tylko płatne plany. Aby uzyskać pełne informacje na temat dostępnych planów i związanych z nimi kosztów, zalecam sprawdzenie oficjalnej dokumentacji i strony internetowej Magic: The Gathering API. Tam można znaleźć aktualne informacje na temat cen, funkcji i dostępnych opcji subskrypcji. Pamiętaj, że informacje te mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto sprawdzić oficjalne źródło, aby uzyskać najbardziej aktualne i dokładne informacje dotyczące korzystania z API Wizards of the Coast.

User: Tak, pamiętam że około marca 2023 grę MtGO przejął inny podmiot.

ChatGPT: Przepraszam za nieścisłość. Moje informacje są aktualne do września 2021 roku, a ja nie jestem świadomy zmian, które mogły się wydarzyć po tej dacie. Jeśli w marcu 2023 roku miały miejsce zmiany w odniesieniu do gry Magic: The Gathering Online (MtGO), to mogły one obejmować przejęcie gry przez inną firmę lub wprowadzenie zmian w jej strukturze.

***Double FACEPALM***

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-06-2023 [17:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

ChatGPT konfabuluje. Już te kwestie wyjaśniałem tu: https://naszeblogi.pl/66040-dusza-sztucznej-inteligencji

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

28-06-2023 [17:49] - Imć Waszeć | Link:

Nie konfabuluje. Właśnie zimą lub wiosną 2023 wkurzyło mnie to, że moje dwudziestoletnie konto na MTGO (firma Wizards of the Coast) zniknęło albo hasło przestało działać. Początkowo chciałem zgłosić kradzież konta, ale ostatecznie odczekałem kilka tygodni i spróbowałem znów. Wtedy zgłosiła się inna firma (Daybreak) i kazała przeinstalować program na swój co zrobiłem niezwłocznie. Moje stare konto i hasło wróciły. Dlaczego dopiero na wiosnę a nie w październiku jak piszą? Bo takie traktowanie Europy to u nich standard. W Wikipedii o tym nie piszą, więc raczej żaden GPT nie posiada tych danych na podstawie klecenia podobnych faktów.
https://www.mtgo.com/en/mtgo
PS: Nie muszę chyba dodawać, że ta gra polega na zakupie wirtualnych przedmiotów czyli kart do gry za pomocą karty płatniczej dlatego nie jest to zwykłe "wypadnięcie gry z obiegu".

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-06-2023 [09:09] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"ChatGPT konfabuluje" to zdanie ogólne — gdybym pisał o jakimś konkretnym przypadku, to bym to do tego zdania dodał. To, co widzimy na zewnątrz, z czym dyskutujemy, to nie tylko sam model językowy, ale dodatkowo różne dodatki i nakładki, więc trudno jest na podstawie samej odpowiedzi stwierdzić, co jest konkretnie źródłem informacji, które ChatGPT podaje. To, że ten model konfabuluje, zwiększa trudność rozpoznania, jak to działa, bo i przyszłość może sobie zmyślać, a czasem może nawet dobrze trafić.