Czy nowy koronawirus jest sztuczny czy naturalny?

PiS w bardzo istotnym stopniu pomógł zagranicznym geszefciarzom w ograbieniu Polaków na miliardy dolarów. Wziął udział w przekręcie wszech czasów. Rząd Morawieckiego, uczestnicząc w tym oszustwie, zaszkodził Polsce bardziej niż wszystkie poprzednie rządy. Dlatego już nigdy nie należy głosować na tych szkodników.

  Prze­kręt ko­wi­do­wy to był prze­kręt fi­nan­so­wy po­le­ga­ją­cy na tym, że rzą­dy wie­lu pań­stw okra­dły swo­ich oby­wa­te­li na mi­liar­dy do­la­rów, któ­re prze­trans­fe­ro­wa­ły do kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­ny­ch, przy oka­zji ruj­nu­jąc wie­le biz­ne­sów, ogra­ni­cza­jąc wol­no­ść i po­wo­du­jąc za­ła­ma­nie służ­by zdro­wia, co skut­ko­wa­ło mi­lio­na­mi nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów na ca­łym świe­cie. Polska wyszła na tym najgorzej. Gdy­by nie dzia­ła­nia rzą­dów pań­stw, to nikt by nie za­uwa­żył te­go no­we­go wi­ru­sa, bo wy­wo­ła­ne nim prze­zię­bie­nie ma­ło róż­ni się od prze­zię­bień wy­wo­ły­wa­ny­ch in­ny­mi wi­ru­sa­mi. Te wi­ru­sy mu­tu­ją od za­wsze i cią­gle po­ja­wia­ją się no­we.

  Nie­za­leż­nie od te­go, jak wy­tłu­ma­czy­my śmier­tel­ne dzia­ła­nie no­we­go wi­ru­sa prze­zię­bie­nia, to nic on nie zmie­nia w kwe­stii śmier­tel­no­ści na prze­zię­bie­nie wy­wo­ły­wa­ne każ­dym z ty­ch wi­ru­sów — to śmier­tel­no­ść rzę­du pół­to­ra pro­mi­la. Więc Co­vid-19 to je­st nie­groź­na cho­ro­ba ja­ki­ch wie­le i to, czy wi­rus ją po­wo­du­ją­cy je­st sztucz­ny, czy na­tu­ral­ny, to kwe­stia mar­gi­nal­na w kwe­stii spo­łecz­ny­ch czy po­li­tycz­ny­ch za­gro­żeń nim wy­wo­ły­wa­ny­ch.

  Wi­rus ten wy­wo­łu­je prze­zię­bie­nie w rzad­ki­ch przy­pad­ka­ch za­ka­że­nia się nim. Prze­zię­bie­nie wy­wo­łu­je wie­le wi­ru­sów i ob­ja­wy się nie­znacz­nie róż­nią, ale naj­czę­ściej nie ma żad­ny­ch ob­ja­wów, a za­tem nie ma cho­ro­by. Je­st to wszyst­ko bar­dzo pre­cy­zyj­nie udo­wod­nio­ne w ba­da­nia­ch na­uko­wy­ch.

  Na­ukow­cy to są ci, któ­rzy prze­pro­wa­dza­ją ba­da­nia na­uko­we i to je­st trud­ne, wy­ma­ga wie­lu lat na­uki i spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy. Nie­mniej oni po­tem wy­ni­ki ba­dań pu­bli­ku­ją i po­znać je oraz zro­zu­mieć mo­że każ­dy. Nie trze­ba być wi­ru­so­lo­giem i epi­de­mio­lo­giem, by znać wy­ni­ki ba­dań wi­ru­so­lo­gów i epi­de­mio­lo­gów. Każ­dy mo­że te kwe­stie zro­zu­mieć, na przy­kład za­czy­na­jąc od prze­czy­ta­nia te­go stresz­cze­nia: Biała Księga Pandemii Koronawirusa

  Na­uka się nie my­li. Ca­ły ten ko­wi­do­wy prze­kręt fi­nan­so­wy nie był wy­wo­ła­ny przez le­ka­rzy czy pro­fe­so­rów, ale przez po­li­ty­ków i biz­nes­me­nów i to oni, po­przez wy­na­ję­ty­ch dzien­ni­ka­rzy, nas oszu­ka­li.

  Ba­da­nia na­uko­we mo­gą być błęd­ne, dla­te­go na­le­ży od­róż­niać ich wia­ry­god­no­ść. Na­czel­ną ro­lę w me­dy­cy­nie opar­tej na do­wo­da­ch na­uko­wy­ch od­gry­wa szcze­gól­ny ro­dzaj ba­dań: ran­do­mi­zo­wa­ne kon­tro­lo­wa­ne ba­da­nie kli­nicz­ne (ang. ran­do­mi­sed con­trol­led trial – RCT) bę­dą­ce ba­da­niem naj­wyż­szej ja­ko­ści, naj­bar­dziej obiek­tyw­nym i naj­bar­dziej wia­ry­god­nym spo­śród wszyst­ki­ch zna­ny­ch na­uce, zwa­nym też zło­tym stan­dar­dem dla pod­kre­śle­nia je­go ran­gi i wia­ry­god­no­ści w oce­nie efek­tyw­no­ści da­nej in­ter­wen­cji me­dycz­nej, np. kon­kret­ne­go le­ku, szcze­pion­ki czy no­sze­nia ma­sek. Bar­dziej wia­ry­god­ne niż ran­do­mi­zo­wa­ne kon­tro­lo­wa­ne ba­da­nie kli­nicz­ne mo­że być już tyl­ko wię­cej ta­ki­ch ba­dań (im wię­cej, tym le­piej) prze­pro­wa­dza­ny­ch przez róż­ne ze­spo­ły ba­da­czy roz­sia­ny­ch po ca­łym świe­cie. Uzy­sku­je­my wów­czas więk­szą prób­kę prze­ba­da­ny­ch osób i, co się z tym ści­śle wią­że, więk­szą moc sta­ty­stycz­ną, a tym sa­mym wnio­ski do­ty­czą­ce ja­kiejś in­ter­wen­cji me­dycz­nej są jesz­cze bar­dziej so­lid­ne i bliż­sze praw­dy.

  Wszyst­kie me­ta­ana­li­zy ba­dań RCT po­ka­zu­ją, że wi­rus Sars-CoV-2 wy­wo­łu­je nie­groź­ne prze­zię­bie­nie zwa­ne Co­vid-19 o śmier­tel­no­ści po za­ka­że­niu rzę­du pół­to­ra pro­mi­la, a ma­secz­ki, za­my­ka­nie lu­dziom biz­ne­sów i ogra­ni­cza­nie wol­no­ści nie po­wstrzy­mu­ją tem­pa roz­prze­strze­nia­nia się żad­ny­ch wi­ru­sów wy­wo­łu­ją­cy­ch prze­zię­bie­nia. Nie ma co do te­go żad­ny­ch kon­tro­wer­sji wśród na­ukow­ców.

  Błęd­ne są co naj­wy­żej ba­da­nia, któ­re nie są RCT, ale ja­ko mniej wia­ry­god­ne nie są bra­ne pod uwa­gę w po­waż­ny­ch me­ta­ana­li­za­ch. Nie ma w na­uce po­waż­ne­go spo­ru co do te­go, czym je­st wi­rus Sars-CoV-2 i ja­kie skut­ki epi­de­mio­lo­gicz­ne wy­wo­łu­je. Ewen­tu­al­ny spór je­st tyl­ko mię­dzy na­ukow­ca­mi a po­li­ty­ka­mi, ich urzęd­ni­ka­mi oraz kon­cer­na­mi far­ma­ceu­tycz­ny­mi. Prze­kręt ko­wi­do­wy się udał nie na sku­tek błę­dów w ba­da­nia­ch na­uko­wy­ch, ale dzię­ki sku­tecz­nym ak­cjom pro­pa­gan­do­wym prze­pro­wa­dza­nym przez rzą­dy pań­stw do spół­ki z kon­cer­na­mi far­ma­ceu­tycz­ny­mi. Więc to, ja­kie ma po­cho­dze­nie no­wy wi­rus prze­zię­bie­nia, nie ma zna­cze­nia przy oce­nie prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. Okra­ść lu­dzi na mi­liar­dy do­la­rów, znie­wo­lić i wy­mor­do­wać, moż­na by tak sa­mo, jak te­go do­ko­na­no, po­słu­gu­jąc się do­wol­ną mu­ta­cją ri­no­wi­ru­sa, ko­ro­na­wi­ru­sa czy wi­ru­sa gry­py – a te­go nie po­trze­ba ro­bić w skom­pli­ko­wa­ny spo­sób w dro­gim la­bo­ra­to­rium.

  Ten glo­bal­ny prze­kręt to by­ła skom­pli­ko­wa­na i dro­ga ak­cja pro­pa­gan­do­wa, a nie bio­lo­gicz­na. Jed­nak­że zy­ski z tej in­we­sty­cji w oszu­ka­nie lu­dzi na ca­łym świecie są ko­lo­sal­ne, kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne tak bar­dzo się wzbo­ga­ci­ły, że na pew­no bę­dą ta­kie oszu­stwa po­wta­rzać. Dla­te­go te­raz sil­niej in­te­gru­ją się z rzą­da­mi pań­stw i przej­mu­ją nad ni­mi wła­dzę, bo apa­rat prze­mo­cy w ta­ki­ch prze­krę­ta­ch je­st nie­zbęd­ny. Kon­cer­ny okra­da­ją lu­dzi nie wpro­st, ale po­przez po­dat­ki, z któ­ry­ch idą opła­ty za ma­seczki, te­sty, eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we czy mi­lio­ny in­ny­ch zbęd­ny­ch pro­duk­tów firm Big Phar­my. Więc na­wet je­śli zna­sz ba­da­nia na­uko­we i wie­sz, że to był prze­kręt, to i tak nie ustrze­głeś się przed za­pła­ce­niem za to oszustom. Te­raz trwa­ją pra­ce na tym, by WHO prze­ję­ła wła­dzę nad pań­stwa­mi i utwo­rzy­ła za­lą­żek rzą­du świa­to­we­go. Ma­jąc tak du­żą wła­dzę, moż­na lu­dzi znie­wo­lić i okra­ść na du­żo więk­szą ska­lę, niż to się te­raz ro­bi w po­je­dyn­czy­ch pań­stwa­ch.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, koronawirus, pandemia, przekręt, oszustwo, Covid-19, Sars-CoV-2, BigPharma, rząd światowy

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

27-09-2023 [05:36] - Zbyszek_S | Link:

"wy­wo­ła­ne nim prze­zię­bie­nie ma­ło róż­ni się od prze­zię­bień wy­wo­ły­wa­ny­ch in­ny­mi wi­ru­sa­mi"

Nie. Choroba wywoływana przez SARS-CoV2 dla chorego istotnie się różni od "przeziębień" wywoływanych innymi wirusami. Różni się intensywnością dolegliwości przeżywanych przez chorego, przebieg jest po prostu czasem ciężki, a nieleczony w pierwszym etapie i źle leczony w późniejszym prowadzi do zgonu. Natomiast w sensie populacyjnym, to jest śmiertelności w przeliczeniu na populację, w której funkcjonuje wirus, rzeczywiście specjalnych różnic nie ma i gdyby nie nakręcona hucpa z plandemią, nikt, nigdzie by nie zauważył całej sprawy, a wielu ludzi zachowałoby swoje życie.

Wszystkie niezbędne do oceny informacje na ten temat były dostępne już w marcu 2020 roku. Było już po przebiegu Covid na Princess Diamond. W maju 2020 roku odbywała się kampania do wyborów prezydenckich RP. Konfederacja w czasie tej kampanii jedyne co zgłaszała to postulaty lepszych tarcz. Nie padło ani jedno słowo nt. tego, że to jest hucpa, że dostępne dane przeczą, iż mamy do czynienia z zagrożeniem społeczeństwa. Nie. Konfederacja zajęła stanowisko "polityczne", przemilczając ten temat i skupiając się na "pozyskiwaniu głosów". Wiem, bo byłem także osobiście na wiecu kandydata Konfederacji. Miał dużo czasu i swobodę wypowiedzi.

Teraz Konfederacja temat podnosi - nie cała i nie za głośno - żeby owe głosy zyskiwać, bo już wolno, bo mariaż rządowy z PiS przestał być chwilowo pewny. Więc w sensie politycznym, jako całość nie jest w tym temacie wiarygodna, nieważne ile zaklęć by nie wygłaszała. Ale dobrze, że czasem, jacyś jej przedstawiciele, starają się nawiązać, do tej największej w najnowszej historii "sprawy".

Dobrze dlatego, że chcąc nie chcąc, żyjemy tutaj wszyscy razem i prędzej czy później, media zazwiastują, a naukowcy wyprodukują. I znowu się zacznie. "Milczenie zamaskowanych owiec" i kij policyjny. Zacznie się od nagłówka "Eksperci wykryli nowy, jeszcze groźniejszy szczep wirusa". I nikt, nie śmie wtedy podnieść głosu.

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-09-2023 [13:06] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Konfederacja w czasie tej kampanii jedyne co zgłaszała to postulaty lepszych tarcz. Nie padło ani jedno słowo nt. tego, że to jest hucpa, że dostępne dane przeczą, iż mamy do czynienia z zagrożeniem społeczeństwa."

Bezszczelnie kłamiesz! I to mnie, który te sprawy zna bardzo dokładnie. Wysyłam na razie tylko jednego tłwita Konfederacji z wystąpieniem Grzegorza Brauna z maja 2020: https://twitter.com/KONFEDERAC... - ale mogę takich jeszcze setki wysłać. Przeproś za kłamstwo i obiecaj poprawę — bez tego nie dostaniesz rozgrzeszenia przy spowiedzi. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-09-2023 [13:21] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"mariaż rządowy z PiS przestał być chwilowo pewny."

Tu masz fragment dotyczący mariażu z PiS z ostatniej konwencji Konfederacji: https://www.youtube.com/watch?v=VKzRpO0FEmo&t=5490s

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-09-2023 [13:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Różni się intensywnością dolegliwości przeżywanych przez chorego, przebieg jest po prostu czasem ciężki, a nieleczony w pierwszym etapie i źle leczony w późniejszym prowadzi do zgonu."

Grypa pod tym względem jest dużo groźniejsza. Nie leczona u ludzi wrażliwych, schorowanych, starych, prowadzi do jeszcze gorszych komplikacji zdrowotnych i częstszych zgonów. Ale nikt z powodu sezonowej grypy, którą mamy co roku, nie zamyka ludziom biznesów, nie zakazuje wychodzić z domu, nie zakazuje chodzić do lasów czy restauracji, nie nakazuje nosić szkodliwych dla zdrowia maseczek, nie wydaje miliardów na zbędne testy czy preparaty genowe, nie ogranicza dostępu do szpitali i przychodni. 

Obrazek użytkownika Ijontichy

27-09-2023 [08:18] - Ijontichy | Link:

Teraz??? Teraz obaj się odważyli??? Sam admin banował za krytykę ...teraz.
Gadowskiego poczytajcie!

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-09-2023 [13:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ta notka to świetny eksperyment! Admin jednak umie zdjąć ze strony głównej notki, które przeszkadzają PiS-owi. Widać, że to uczestnictwo w przekręcie bardzo boli funkcjonariuszy medialnych PiS-u. Chcą ukryć udział PiS-u w przekręcie, co znaczy, że szykują następne takie przekręty.