A może by wyemigrować do Ugandy?

W me­dia­ch to­czy się dys­ku­sja do­ty­czą­ca fil­mu „Zie­lo­na Gra­ni­ca”. Film ten opo­wia­da o imi­gran­ta­ch z Sy­rii, ale pro­blem, któ­ry po­ru­sza, do­ty­czy lu­dzi z ca­łe­go świa­ta. Lu­dzie z od­le­gły­ch miej­sc świa­ta, miesz­ka­ją­cy ty­sią­ce ki­lo­me­trów od Pol­ski, upar­li się, by prze­kro­czyć po­ta­jem­nie aku­rat gra­ni­cę bia­ło­ru­sko-pol­ską. Po co oni tak da­le­ko jeż­dżą?


  To oczy­wi­ście wy­nik woj­ny hy­bry­do­wej. Oni na na­szą gra­ni­cę sa­mi nie przy­jeż­dża­ją, oni tam są ścią­ga­ni pod­stę­pem. By to zro­zu­mieć, war­to spoj­rzeć na ten pro­blem z per­spek­ty­wy ty­ch lu­dzi. Film Agniesz­ki Hol­land to fik­cja, to zmy­ślo­na hi­sto­ria. Więc w ra­ma­ch ćwi­czeń umy­sło­wy­ch pro­po­nu­ję spró­bo­wać wcie­lić się w ta­kie­go emi­gran­ta. Spró­buj­cie roz­wa­żyć, co by­ście zro­bi­li na je­go miej­scu.

  Prze­czy­taj­cie opis dy­le­ma­tu, któ­ry sko­pio­wa­łem z fejs­bu­ka (je­st na koń­cu), od­po­wiedz­cie na ostat­nie py­ta­nie, a po­tem po­czy­taj­cie źró­dła, na pod­sta­wie któ­ry­ch to po­wsta­ło:

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Ta­gi: gps65, nachodźcy, uchodźcy, wojna hybrydowa, imigracja, emigracja.

Je­steś Afry­ka­ni­nem z lu­dów Ban­tu

Miesz­ka­sz gdzieś w Afry­ce Środ­ko­wej. Ma­sz ja­kieś $4000. Za­łóż­my, że ma­sz żo­nę i ja­kąś dal­szą ro­dzi­nę. W re­jo­nie nie je­st zbyt bez­piecz­nie dla Cie­bie (na­gra­bi­łeś so­bie al­bo ja­kieś Bo­ko Ha­ram sza­le­je cza­sem), nie ma­sz per­spek­tyw.

Ta­kie ma­sz opcje do wy­bo­ru:

  1. Mi­gru­je­sz we­wnętrz­nie w ra­ma­ch swo­je­go kra­ju, na po­czą­tek do ro­dzi­ny gdzie mo­że­sz się za­cze­pić. Pod­cią­ga­sz rę­ka­wy do cięż­kiej pra­cy i star­tu­je­cie od no­wa. Zna­sz lu­dzi, ję­zyk itd.
  2. Wy­bie­ra­sz się w po­dróż do Eu­ro­py. Sły­sza­łeś, że mo­że­sz tam coś do­stać za uda­wa­nie prze­śla­do­wa­ne­go idio­ty. Sły­sza­łeś, że mo­że­sz się do­stać do Nie­miec, le­cąc do Ro­sji lub na ja­kąś Bia­ło­ruś. Wie­sz, że aby tam po­le­cieć mu­si­sz nie­le­gal­nie prze­bić się przez kil­ka pań­stw, pła­cąc prze­myt­ni­kom. Wy­da­sz praw­do­po­dob­nie ca­łą ka­sę, ja­dąc w ciem­no, nie wie­dząc gdzie. Sły­sza­łeś, że tam je­st zim­no i są nie­zna­ne dzi­kie zwie­rzę­ta w la­sa­ch. Nie zna­sz ję­zy­ka, je­dzie­sz do ob­cy­ch.
  3. Po­sta­na­wia­sz le­cieć do Eu­ro­py. Uży­wa­sz In­ter­ne­tu na two­im te­le­fo­nie, apli­ku­je­sz o wi­zę za €80, ogar­nia­sz wnio­ski, pa­pie­ry i le­ci­sz sa­mo­lo­tem do Eu­ro­py za ja­kieś $400-500 na oso­bę, na miej­scu ro­zej­rzy­sz się za le­ga­li­za­cja po­by­tu. Nie zna­sz ję­zy­ka, je­dzie­sz do ob­cy­ch.
  4. Mi­gru­je­sz do in­ne­go afry­kań­skie­go pań­stwa, np. Ugan­dy gdzie na start do­sta­nie­sz na oso­bę dział­kę 15x20m na dom oraz min. 30x30m na oso­bę zie­mi upraw­nej, na­miot, na­rzę­dzia oraz ja­kieś $50 za­sił­ku na oso­bę mie­sięcz­nie, za­nim nie sta­nie­sz na no­gi. Zie­mia je­st ży­zna, dwa głów­ne zbio­ry na rok. Za pie­nią­dze zbu­du­je­sz so­bie tam dom i/lub za­ła­twi­sz wię­cej zie­mi. Ży­ją tam po­dob­ni To­bie Ban­tu, z po­dob­ną kul­tu­rą, zna­sz ję­zyk, je­st cie­pło. Wie­sz, że in­ni za­le­ga­li­zo­wa­li tam po­byt, dzier­ża­wią lub ku­pu­ją wię­cej zie­mi i bu­du­ją far­my.

Co ro­bi­sz?
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika paparazzi

22-09-2023 [22:58] - paparazzi | Link:

@ Świr, ty się chłopie nie kompromituj. Już wystarczy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-09-2023 [01:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Rozumiem, że wybierasz odpowiedź numer 2, tak?

Obrazek użytkownika marsie

23-09-2023 [00:02] - marsie | Link:

Rozumiem, że można być "pożytecznym idiotą", ale idiotą?
Poczytaj sobie:
https://biuletynnowy.blogspot.com
Pozdrówka!

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-09-2023 [19:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ty też odpowiedź numer 2 wybierasz? 

Obrazek użytkownika Ijontichy

23-09-2023 [08:40] - Ijontichy | Link:

GPS...
Słuchaj uważnie,bo nie będę powtarzać...
Od 2007 do 2022 mieszkałem w Italii,z tego ponad połowę na Sycylii w Siracusa.
Wychodzilem na spacer z psem na plaże...i tam widywałem zwłoki tych biedaków...czarnych,łaciatych i już gnijących...przy niektórych już byłi carabinieri,polizia i wojsko.

Zaprzyjaźniony oficer żandarmerii pokazał mi ubranie tego łaciatego: najnowsze ciuchy z butików we Francji,okulary przeciwsłoneczne w Italii kosztujące 300€.
No i portfel...skóra...w środku na oko 2000 $,2000 € i jakieś arabskie banknoty....weź pod uwagę,że bidny nieboszczyk musiał zapłacic za podróż!! 

Włoch popełnił przestępstwo pokazując mi te rzeczy...ale go możesz podać do sądu...:-)))

PS.Pewnego dnia na plaży policja naliczyła 150 zwłok...nie tylko mieli słoną wodę w płucach...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-09-2023 [13:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

OK, rozumiem, ty też wybierasz wariant numer 2.

Obrazek użytkownika Ijontichy

23-09-2023 [15:07] - Ijontichy | Link:

#$€&&

Obrazek użytkownika Ijontichy

23-09-2023 [15:08] - Ijontichy | Link:

Wybieram: to że wyrecytujesz: SZURUM BURUM REPETE,TERAZ NIKT NIE WIDZI MNIE...i znikniesz!

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-09-2023 [19:29] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Do tej pory pałętały mi się tu pod notkami chamy, a teraz przyleźli idioci! Co tu się dzieje?

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

24-09-2023 [00:10] - Eugeniusz Kościesza | Link:

Skutecznej drogi do Ugandy autorowi i całośći składu Konfederacji
https://naszeblogi.pl/67662-mo...
 serdecznie życzę  –Ponadto proponuję zabrać do Ugandy dzieci Korwina i Michalkiewcza na skuteczne wdrożenie pogramu polityczno gospodarczego Konfederacji! Jak się uda, to…będziecie mieć za 20 lat , jakiś argument na start w wyborach w PL. A może już wtedy w RP? Jak się uda …to  może wtedy uda się kupić Polaków ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

24-09-2023 [02:44] - Grzegorz GPS Św... | Link:

O! I ty opcję 2 wybierasz. Dlaczego?