Na kogo nie głosować?

Je­st je­den klu­czo­wy, naj­waż­niej­szy po­wód, by nie gło­so­wać na PiS.

  Otóż PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, zamknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną. Ogra­bił nas na mi­liar­dy, któ­re od­dał za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom. To je­st wy­star­cza­ją­cy po­wód, by na ta­ką de­struk­cyj­ną forma­cję już ni­gdy nie gło­so­wać. Ocho­czo uczest­ni­cząc w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, do­bit­nie po­ka­za­li, że słu­żą ob­cym in­te­re­som i są zdol­ni do nad­zwy­czaj­ne­go nisz­cze­nia na­sze­go mie­nia, wol­no­ści i zdro­wia. Oku­pa­cja Pol­ski przez PiS je­st dla nas bar­dzo szko­dli­wa.

  To, że PiS to for­ma­cja so­cjal­de­mo­kra­tycz­na, to, że ocho­czo wy­ko­nu­ją wszyst­kie po­stu­la­ty ide­owe tej le­wi­co­wej for­ma­cji, to, że utrzy­mu­ją rów­no­wa­gę mię­dzy so­cja­li­zmem a ka­pi­ta­li­zmem pań­stwo­wym, two­rzą pań­stwo opie­kuń­cze opar­te o spra­wie­dli­wo­ść spo­łecz­ną, po­pie­ra­ją kom­pro­mis mię­dzy wol­nym ryn­kiem a in­ter­wen­cjo­ni­zmem pań­stwo­wym, utrzy­mu­ją obo­wią­zek ubez­pie­czeń spo­łecz­ny­ch, ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch i in­ny­ch, fi­nan­su­ją z po­dat­ków edu­ka­cję oraz opie­kę zdro­wot­ną, wspie­ra­ją pań­stwo­wy sys­tem eme­ry­tal­ny opar­ty o pi­ra­mi­dę fi­nan­so­wą, roz­wi­ja­ją bu­dow­nic­two ko­mu­nal­ne, pro­wa­dzą ak­tyw­ną po­li­ty­kę pań­stwa in­ge­ru­ją­cą we wszyst­kie ga­łę­zie go­spo­dar­ki róż­no­rod­ny­mi spo­so­ba­mi, re­ali­zu­ją re­dy­stry­bu­cję do­cho­du na­ro­do­we­go, wpie­ra­ją eta­ty­zm, czy­li ak­tyw­ny wpływ pań­stwa na przed­się­bior­stwa pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, po­przez bez­po­śred­nie ich po­sia­da­nie i kon­ce­sjo­no­wa­nie oraz utrzy­my­wa­nie firm z ka­pi­ta­łem mie­sza­nym, a tak­że roz­wi­ja­ją wie­le urzę­dów i in­sty­tu­cji pań­stwo­wy­ch zaj­mu­ją­cy­ch się re­gu­lo­wa­niem go­spo­dar­ki, utrzy­mu­ją wy­so­kie i skom­pli­ko­wa­ne po­dat­ki do­cho­do­we, do­tu­ją po­przez bu­dżet pań­stwa kul­tu­rę, sztu­kę i na­ukę, utrzy­mu­ją rów­no­wa­gę mię­dzy pry­wat­ną, pań­stwo­wą i spół­dziel­czą for­mą wła­sno­ści, kon­ce­sjo­nu­ją więk­szo­ść dzie­dzin ludz­kie­go ży­cia, ta­ki­ch jak: te­le­ko­mu­ni­ka­cja, trans­port, pro­duk­cja i han­del far­ma­ceu­ty­ka­mi, ban­ko­wo­ść, ra­dio i te­le­wi­zja, po­szu­ki­wa­nie i wy­do­by­wa­nie bo­gac­tw na­tu­ral­ny­ch, ochro­nę osób i mie­nia, wy­twa­rza­nie, prze­twa­rza­nie i han­del pa­li­wa­mi oraz ener­gią, ha­zard, prze­wo­zy lot­ni­cze, pro­duk­cja i han­del al­ko­ho­lem i ty­sią­ce in­ny­ch, ogra­ni­cza­ją oby­wa­te­lom do­stę­p do bro­ni pal­nej oraz le­kar­stw, wspie­ra­ją pań­stwo­wy mo­no­pol wa­lu­to­wy i ogól­nie re­ali­zu­ją cen­tra­li­zm pań­stwo­wy, to kwe­stie dru­go­rzęd­ne.

  Re­ali­za­cja wszyst­ki­ch wy­żej wy­mie­nio­ny­ch po­stu­la­tów kla­sycz­nej so­cjal­de­mo­kra­cji to nie tyl­ko przy­pa­dło­ść PiS-u. Do­kład­nie te sa­me punk­ty re­ali­zu­ją i za­mie­rza­ją roz­wi­jać in­ne le­wi­co­we ugru­po­wa­nia star­tu­ją­ce w wy­bo­ra­ch, w tym Ko­ali­cja Oby­wa­tel­ska, Trze­cia Dro­ga i No­wa Le­wi­ca. I tak sa­mo nie je­st to ich naj­więk­sza wa­da. Oni wszy­scy przez kil­ka ostat­ni­ch lat po­pie­ra­li wszyst­kie dzia­ła­nia PiS-u re­ali­zu­ją­ce prze­kręt ko­wi­do­wy w po­sta­ci se­gre­ga­cji sa­ni­tar­nej i nisz­cze­nia oby­wa­te­lom biz­ne­sów.

  Więc roz­strzy­gnię­cie na ko­go nie gło­so­wać je­st ła­twe.

  Je­st tyl­ko jed­na for­ma­cja po­li­tycz­na uczest­ni­czą­ca w wy­bo­ra­ch, któ­ra prze­krę­tu ko­wi­do­we­go nie po­par­ła i przez ca­ły czas je­go trwa­nia gło­si­ła me­ry­to­rycz­ne ar­gu­men­ty po­par­te rze­tel­ny­mi ba­da­nia­mi na­uko­wy­mi, że ma­secz­ki, te­sto­wa­nie, dy­stans spo­łecz­ny, za­my­ka­nie biz­ne­sów, ogra­ni­cza­nie wol­no­ści i eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we są zbęd­ne. To Kon­fe­de­ra­cja. Jej li­de­rzy i po­li­ty­cy od po­cząt­ku wy­bu­chu pan­de­mii nie­groź­ne­go prze­zię­bie­nia ro­bi­li co chwi­la kon­fe­ren­cje pra­so­we wy­ja­śnia­ją­ce, że dzia­ła­nia rzą­du nie ma­ją sen­su. To, że Kon­fe­de­ra­cja po­stu­lu­je ni­skie i pro­ste po­dat­ki i ogól­nie ma li­be­ral­ny, an­ty­so­cja­li­stycz­ny, wolnorynkowy pro­gram, to kwe­stia dru­go­rzęd­na. Rząd przy wspar­ciu opo­zy­cji de­mo­kra­tycz­nej, bio­rąc udział w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, okra­dł i znie­wo­lił nas wie­lo­kroć bar­dziej, niż to ro­bi so­cja­li­zm. Se­gre­ga­cja sa­ni­tar­na to du­żo więk­sze za­gro­że­nie niż so­cjal­de­mo­kra­cja. So­cja­li­zm was tyl­ko okra­da, sa­ni­ta­ry­zm was za­bi­ja.

  Więc roz­strzy­gnię­cie na ko­go gło­so­wać je­st też ła­twe.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, wybory, PiS, KO, TD, NL, socjaldemokracja, Konfederacja, wolność
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-09-2023 [20:35] - Tezeusz | Link:

@ Świrek...Zagłosuj Lepiej byś rozum odzyskał bo  została tobie tęcza i nic poza tym...a śmierdzi komuchem jak diabli

Obrazek użytkownika sake3

11-09-2023 [20:47] - sake3 | Link:

Forum jest miejscem wymiany mysli,poglądów,informacji i komentarzy i rodzeniem się inicjatyw.Regulamin nie wspomina by było miejscem propagandy i agitacji Pan to robi wyjątkowo nachalnie ,niestrawnie i siermiężnie..

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-09-2023 [21:06] - Tezeusz | Link:

@Świrek jak to świrek...gdyby natura chciała rozum by mu darowała a tak został pusty śmiech i politowanie komucha..Woli rudego niemca cóż na miłość nic nie poradzisz takie preferencje LGBT...A Konfa to osrane kacapstwo..

Obrazek użytkownika Jabe

11-09-2023 [21:25] - Jabe | Link:

Obłudnico, to forum jest stałym miejscem sier­miężnej agitacji, co Ci wcale dotąd nie prze­szkadzało.

Obrazek użytkownika Jan1797

11-09-2023 [22:33] - Jan1797 | Link:

Ty Jabciu, skąd, że zapominasz się.
 

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-09-2023 [21:44] - Pani Anna | Link:

@sake3
Ty też jesteś siermiężna i niestrawna, a mimo wszystko obecna na forum.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2023 [01:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu mamy standardowy sposób wymiany myśli na tym portalu, w pełni akceptowany przez właścicieli i administratorów: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika paparazzi

11-09-2023 [21:06] - paparazzi | Link:

@ świr, o już jest. Dziadzia Komorowskiego mówi ze tylko lewatywa a nawet dwie na raz. Bez zwrotu.

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-09-2023 [21:17] - Pani Anna | Link:

Konkretnie,  to Grzegorz Braun był konsekwentny od początku do końca.  Nie przeczę,  że taki człowiek przyda się w Sejmie.
 

Obrazek użytkownika tricolour

11-09-2023 [21:51] - tricolour | Link:

Raport NIK. Murem za Banasiem....

https://wiadomosci.onet.pl/tyl...

Obrazek użytkownika Hornblower

11-09-2023 [22:03] - Hornblower | Link:

Potwierdzeniem tego co piszesz jest to, że pomimo pozorowanej zażartej walki politycznej, wszystkie zaangażowane w nią opcje, od PiS, przez PO, PSL, Lewicę i co tam jeszcze jest, zgodnie, ponad podziałami i w zadziwiająco skoordynowany sposób atakują Konfederację. I, cytując Stanisława Michalkiewicza, "Nawet gdybym nic nie wiedział o Konfederacji, ani o żadnym z jej kandydatów, to na widok szemranego towarzystwa, które ją krytykuje, z Judenratem „Gazety Wyborczej” na czele, zaraz poczułbym w stosunku do tej formacji odruch sympatii".

Obrazek użytkownika sake3

11-09-2023 [22:33] - sake3 | Link:

@Hornblower......Zażarta walka polityczna nie jest wcale pozorowana,tyle że uderzenie skierowane jest wyłącznie w jednym kierunku czy w PiS.,nie w KOnfederację.Tusk zresztą już puszcza oczko do Konfederacji uważając ,że mają przecież liberalne poglądy,programy da się zbliżyć,jest gotów do konkretnych rozmów.KOnfederacja niby się wzbrania,niby kręci nosem i zarzeka że oni nigdy i z nikim ale jednoczesnie kokietuje.Starych cynicznych wyjadaczy z KO i cynicznych młodych z KOnfederacji łaczy więc bardzo wiele Podniesienie wieku emerytalnego skasowanie wszelkiego socjalu,sprywatyzowanie wszystkiego,Jeszcze trochę a Konfederacja poprze z entuzjazmem aborcję i eutanazję co już jest w planach KO,zgodzi się na wejście w Federację i  to,,zatarcie''róznic programowych przyciągnie ich do siebie.

Obrazek użytkownika Hornblower

11-09-2023 [23:23] - Hornblower | Link:

No tak, PO puszcza oczko do Konfederacji:

"Jak podaje Onet, Platforma Obywatelska zamówiła wewnętrzny sondaż, z którego wynika, że Konfederacja mogłaby liczyć nawet na 13 proc. głosów. To bardzo niepokoi polityków KO. Po pierwsze wysoki wynik Konfederacji zmniejsza prawdopodobieństwo, że po wyborach parlamentarnych władzę przejmie tzw. demokratyczna opozycja. A po drugie, pojawia się obawa, że Konfederacja dogada się z PiS i razem utworzą rząd."
albo:
"Kampania wyborcza nabiera tempa, a partie polityczne robią wszystko, aby przekonać do siebie elektorat, wiąże się to też z wyciąganiem kontrowersyjnych wypowiedzi polityków przeciwnych ugrupowań. Takim tropem poszła Platforma Obywatelska, która w mediach społecznościowych opublikowała klip uderzający w Konfederację. Partia zaprezentowała reakcje przechodniów na niewygodne wypowiedzi polityków prawicowej formacji, znalazła się tam m.in. piątka Mentzena. Prawda o Konfederacji. Zobacz reakcje przechodniów - napisano na Twitterze PO".

Nie należy zapominać, że oczko do Konfederacji puszczał także amerykański TVN w jakże obiektywnym i bezstronnym reportażu "Mroczne widma".

Teraz oczko puszcza PiS:

"Nie dziwi mnie, że rzecznik PO Jan Grabiec dostrzega punkty wspólne w programie PO i Konfederacji; ich polityka prowadzi do państwa dla wąskiej grupy elit
— powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek".

Oczko od Lewicy:

"Założenie unikania debaty z Konfederacją wydawało się słuszne: nie warto karmić trolla. Niestety, jak się już jest w parlamencie i siedzi z trollami w tych samych ławach sejmowych, zasada no platform traci sens"
albo:
"Lewica nigdy nie wejdzie do rządu z Konfederacją. Nie da się pogodzić demokracji z faszyzmem. Nie da się stworzyć demokratycznego rządu z brunatną prawicą. Tu nie ma miejsca na półśrodki i mruganie okiem. Z faszystami się nie mizia. Z faszystami się walczy".

No to może jeszcze oczko od Hołowni:

"Rośnie też Konfederacja. Od dawna już postuluje by, gdy patrzymy na sondaże, do wyniku PiS-u doliczać wynik Konfederacji, bo to będzie ich przyszły koalicjant".
.albo:
"Mówiliśmy wiele razy i przestrzegaliśmy przed tym, że nakręcanie polaryzacji do oporu, do ściany, prowadzi do tego, że rośnie Konfederacja - partia, która nienawidzi kobiet, która jest blisko tej filozofii, którą mamy za wschodnią granicą, partia, która wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej".

.

Obrazek użytkownika Pers

12-09-2023 [00:20] - Pers | Link:

@sake
Od waszego rozpaczliwego ujadania PiSowi nie przybędzie.
Raczej odwrotnie.

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2023 [07:32] - sake3 | Link:

@Pers....A pan czemu tak rozpaczliwie ujada nad naszą kondycją? Przecież nie jest pan w PIS-ie..

Obrazek użytkownika Pers

12-09-2023 [14:50] - Pers | Link:

@sake
//Pers....A pan czemu tak rozpaczliwie ujada nad naszą kondycją?//
Ja nie "ujadam" tylko drwię i szydzę. Na więcej nie zasługujecie :)

//Przecież nie jest pan w PIS-ie..//
Ja nigdzie nie jestem.

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2023 [15:23] - sake3 | Link:

@Pers......Komentarz był ode mnie,więc skąd to ,,wy''? Dlaczego w liczbie mnogiej,przeciez nie jestem w ciązy. Zawsze przeciez może pan może ze mnie drwić i szydzić ,to mi akurat na NB nie nowina ze strony pana i jego kolegów.A że na nic nie zasługuję? No cóż takie jest życie.

Obrazek użytkownika Pers

12-09-2023 [15:29] - Pers | Link:

@sake
//Pers......Komentarz był ode mnie,więc skąd to ,,wy''?//
"Wy" bo jesteś częścią tutejszej układanki. Probanderowskiej i antypolskiej.
A ja, niestety, nie mam tu kolegów. Zresztą jak każdy kot chodzę własnymi drogami :)

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2023 [18:13] - sake3 | Link:

@Pers.......Tu nie ma żadnej układanki.sieć nie jest miejscem okazywania wspólnoty w poglądach,tylko poglądów indywidualnych.Te bywają różne w zależności od znajomości tematu i stanu własnej wiedzy.Można je krytykować ale też mieć umiar  w okazywaniu niechęci.Pan tego umiaru nie ma zarzucając mi bezpodstawnie antypolskość i probanderowskie sympatie.Po co pan pisze na NB skoro nie stać pana na normalną rozmowę,spokój i brak nienawiści którą z takim uporem się szczyci. 

Obrazek użytkownika Pers

12-09-2023 [18:37] - Pers | Link:

@sake
Odpowiem ci zdanie po zdaniu.

//Pers.......Tu nie ma żadnej układanki.sieć nie jest miejscem okazywania wspólnoty w poglądach,tylko poglądów indywidualnych//
Tak powinno być ale nie jest. Tworzą się (przypadkowo czy nie) grupy które dmuchają w jedną trąbkę. Ty też dmuchasz.

//Te bywają różne w zależności od znajomości tematu i stanu własnej wiedzy//
Nie macie żadnej wiedzy tylko berety zryte propagandą. I fałszywy "patriotyzm".

//Można je krytykować ale też mieć umiar  w okazywaniu niechęci.Pan tego umiaru nie ma zarzucając mi bezpodstawnie antypolskość i probanderowskie sympatie.//
Bo masz takie sympatie i tego nie da się ukryć.
Moja niechęć wynika z tego, że kłamiecie a jak już nie macie sił albo koncepcji to milczycie a najczęściej używacie wulgaryzmów i inwektyw.

//Po co pan pisze na NB skoro nie stać pana na normalną rozmowę,spokój i brak nienawiści którą z takim uporem się szczyci. //
Jakiej "nienawiści"? To wy mnie nienawidzicie.
Jestem nad wyraz spokojny.
Ja z was tylko drwię i szydzę.
To jest bardzo łatwe bo nie macie za grosz wiedzy a i poziom intelektualny budzi śmiech i politowanie.
A piszę na NB bo jestem "misjonarzem" :)))))

Tyle droga @sake :)))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2023 [22:36] - Tezeusz | Link:

@Rus..
A co na twoje misjonarskie osrane rusofilstwo ścierwoneonowe powie ABW ?

Obrazek użytkownika Pers

12-09-2023 [23:14] - Pers | Link:

@fekaliusz
//Rus..
A co na twoje misjonarskie osrane rusofilstwo ścierwoneonowe powie ABW ?//

Spytaj się twojego oficera prowadzącego kapucho :))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-09-2023 [06:47] - Tezeusz | Link:

@ Rus ..gówno..
Kapucha to ty jesteś o czym wielokrotnie publicznie pisze @ Zawisza jak podpiepszasz ludzi do Opary...to po pierwsze, po drugie wyjasniałem tobie osrany że ja komentuję twoje wypocinmy i innych ze scierwoneonka na stronce. Gdyż to uczciwe....dlaczego ? ty srasz na NB a sam blokujesz wszystkich w ścierwoneonku.. to chyba uczciwe,że można komentować bez twojej blokady....i tak czynię .... uczciwe ? uczciwe ! A co do Tresci materiałów scierwoneonowych nie wypowiadam się to już domena specjalistów..oceniam twoje chamstwo na NB...w postaci 6 materiałów - fakty i konkrety....i co osrany rusofiku ?

Obrazek użytkownika sake3

13-09-2023 [10:51] - sake3 | Link:

Aż tyle zachodu dla pogardzanej sake,że zdecydował się pan napisać więcej niż kilka miażdżących mnie słów? Wdeptując w ziemię zarówno mój poziom intelektualny,jak i poglądy opatrując to ponownie słowem ,,wy''? Może wytłumaczy mi pan(o ile oczywiście chce) w których moich wypowiedziach dostrzegł chocby cień probanderowskich sympatii,czy antypolską postawę? Gdzie pan znalazł w moich wypowiedziach kłamstwa,wulgaryzmy,inwektywy,albo przemilczanie? Skąd pan wie,że mój poziom intelektualny wzbudza śmiech i politowanie? Owszem i pan i kilku komentatorów nieustannie mi to wypominacie,ąle czy pana intelekt jest na takich wyżynach by mój  osądzać i wypominać braki? Jeśli pana intelekt jest tak wielki to powinien pan jak nikt wiedzieć o szacunku dla drugiego człowieka,a te drwiny i pogarda to chyba znak dziesiejszych czasów.To przykre ,ze w takich czsach przyszło mi żyć.

Obrazek użytkownika Kocur1

12-09-2023 [14:06] - Kocur1 | Link:

Od twojego antypolskiego ujadania rozumu nie przybedzie...a wrecz odwrotnie:))

Obrazek użytkownika Kocur1

12-09-2023 [14:05] - Kocur1 | Link:

Wiec twierdzisz, zalosny ludziku, ze tylko Konfederacja jest atakowana? Chyba nawet konsylium najlepszych okulistow juz ci nie pomoze...

Obrazek użytkownika Ptr

11-09-2023 [23:37] - Ptr | Link:

Jak Mentzen zlikwiduje już PIS, PO, TVP, PIT, CIT, i co tam jeszcze chce, to zostanie sam z CDU, SPD,ZD2,DW,BND,KGB,GRU,TSUE,KE...  I zobaczymy czy ktoś zostanie na scenie wśród fajerwerków gadać o cowidzie. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2023 [01:20] - Grzegorz GPS Św... | Link:

I jeszcze PZPN chce zlikwidować. 

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2023 [07:29] - sake3 | Link:

T będzie raj dla naszych naszoblogowych komentatorów od rana do nocy gaworzyć o szczepionkach,maseczkach i covidzie.

Obrazek użytkownika Jan1797

12-09-2023 [12:58] - Jan1797 | Link:

 @Ptr,
 Zauważam coś takiego jak niedoinformowanie i ignorowanie rzeczywistości na ścianie wschodniej i częściowo południowej. Dziwnym trafem są to znane mi z historii miejsca prowokacji. Przez kilkanaście lat związany byłem ze Śląskiem. Pracowałem na dole, a dokładnie w przodkach i oddziale rabunkowym kopalni. Jeszcze wtedy pracownikiem był były żołnierz Ognia, a kierownikiem były więzień obozu w Oświęcimiu. Dlaczego dzielni współcześni jak Mentzen nie zauważają i nie znają tych historii, a miejscowi podatni na wpływy wrogiej polityki? To są wybory o samodzielny byt Rzeczpospolitej.  https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

12-09-2023 [07:40] - NASZ_HENRY | Link:

@GPS

I znowu zasłużyłeś na k....
https://www.youtube.com/watch?v=kwvF9CgUblw
;-)))))))))))))))))

 

Obrazek użytkownika zbychbor

12-09-2023 [08:40] - zbychbor | Link:

201 wyrazów w zdaniu, to chyba przesada. Nawet nie w zdaniu, a chyba w równoważniku zdania.

Obrazek użytkownika sake3

12-09-2023 [08:55] - sake3 | Link:

@GPS.......Dlaczego pan się tak bezwstydnie obija? Propaganda na NB zamiast wyjazdu w teren,rozmów z wyborcami ,przekonywania nieprzekonanych i okrzyków ,,byle nie PiS,byle nie PiS?.,Nawet pogoda sprzyja.

Obrazek użytkownika Jabe

12-09-2023 [09:01] - Jabe | Link:

„Byle nie Tusk, byle nie Tusk”, obłudnico.

Obrazek użytkownika Ptr

12-09-2023 [10:44] - Ptr | Link:

Dopuszczenie Tuska do wyborów to objaw złej kondycji państwa wskutek "asysty" Niemiec. 

Obrazek użytkownika Jabe

13-09-2023 [11:04] - Jabe | Link:

Dopuszczenie Donalda Tuska do wy­borów oznacza, że kon­dycja pań­stwa nie jest jeszcze taka zła, jakby chcieli nie­którzy zwolen­nicy Jaro­sława Kaczyń­skiego. Nie po­stawiono mu bo­wiem nawet zarzutów, są tylko czcze po­mówienia.

Obrazek użytkownika Kocur1

12-09-2023 [14:02] - Kocur1 | Link:

Wez porzadny rozbieg i walnij baranka w sciane, to moze cokolwiek zrozumiesz....moze....

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2023 [15:29] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i znów jak zwykle na tym portalu mamy w komentarzach festiwal chamstwa, mowy nienawiści, prymitywizmu i głupoty, mimo że regulamin tego zabrania. To straszne, co ten polityczny hejt PO i PiS robi z ludźmi. Jeszcze chwilę was będą szczuć i się pozabijacie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-09-2023 [16:12] - Tezeusz | Link:

@ Swirek
"No i znów jak zwykle na tym portalu mamy w komentarzach festiwal chamstwa, mowy nienawiści, prymitywizmu i głupoty,"
Tyle samokrytycyzmu w tobie, to wypisz wymaluj charakterystyka ciebie lewaku tęczowy...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-09-2023 [16:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Już wszyscy wiedzą, żeś prymitywny cham, po co o tm na okrągło przypominasz? Idź sobie tu: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika spike

12-09-2023 [19:29] - spike | Link:

Parafrazując słowa pewnego prestidigitatora z serialu "Stawka większa niż życie", Konfa to karta bita.

Kiedyś liczyłem, że będą w sejmie, ale teraz widać, że za dużo tam świrów pokroju @świrderskiego GPSa, włosy dęba stają, jak się tylko pomyśli, że "nasz" @świrderski mógłby mieć wpływ na los Polaków, a i tak, jeżeli się dostaną, już widzę te ciągłe awantury o byle co, posiedzenia sejmu powinny się odbywać w konspiracji przed nimi i lewakami z POlszewią na czele.

Patafian @świrderski płakał nie tylko na NB, że został zbanowany, a sam domagał się banowania, tak "równiejsza świnia".
Na S24 zbanował prawie wszystkich, co "nie z Mieciem" :))))

Obrazek użytkownika sake3

13-09-2023 [15:48] - sake3 | Link:

@sspike.......Ależ dlaczego ,Sejm z posłem Świderskim byłby jeszcze bardziej widowiskowy niż obecny. Chamy sypałyby się równie gęsto jak na NB.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-09-2023 [00:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Przesyłam oficjalne stanowisko Konfederacji: https://twitter.com/KONFEDERAC...

Żądamy postawienia premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Jacka Sasina przed Trybunałem Stanu! Dzisiejszy raport NIK miażdży działania rządu względem pandemii. Ustawa covidowa była niezgodna z Konstytucją (głosowały za nią wszystkie partie poza Konfederacja!), a afery i marnotrawstwo rządu pochłonęło miliardy złotych Polaków! Przy pomocy pseudoopozycji premier Morawiecki zbudował fundusz celowy przeciwdziałania COVID-19, który stał się budżetem Morawieckiego bez żadnej kontroli zasadności i celowości wydatków! Samo zwalczanie COVID-19 było wg raportu NIK nieefektywne. Przyniosło więcej szkód w postaci paraliżu systemu ochrony zdrowia i ogromnego długu zdrowotnego niż korzyści. Szpitale tymczasowe powstawały bez planu, analiz i kalkulacji — np. szpital tymczasowy w Szczecinie (Netto Arena Szczecin) kosztował 29 mln zł i nie przyjął ani jednego pacjenta! Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym kosztował 72 mln złotych pomimo faktu, iż woj. mazowieckie podczas całej epidemii dysponowało wystarczającymi rezerwami łóżek. Z raportu wynika, iż gdyby nie było w ogóle szpitali tymczasowych wielkopowierzchniowych, to nadal byłby wolne miejsca w szpitalach. Na świadczenia szpitalne z udzielane pacjentom z Covid-19 wydano 4,9 mld złotych, a na samą gotowość do udzielenia takiego świadczenia aż 7 mld zł! W latach 2020-2021 na dodatki covidowe wydano 9 mld złotych! Bez żadnej kontroli ze strony Ministra Zdrowia czy Prezesa NFZ! Według raportu Ministerstwo Zdrowia kupiło respiratory, które nie spełniały praktycznie żadnych norm, nie nadawały się do użytku, a do tego były droższe od oferowanych przez krajowych dostawców — tak wydano ponad 82 mln zł! Za działania rządu odpowiada Premier i Ministrowie — za budowanie i finansowanie szpitali tymczasowych odpowiadał minister Jacek Sasin, a całość nadzorował premier Mateusz Morawiecki! Konfederacja rozliczy polityków odpowiedzialnych za nadmiarowe zgony, za lockdown i dodruk pustego pieniądza! Skutki tej katastrofalnej polityki odczuwamy do dzisiaj w postaci długu zdrowotnego, zapaści ochrony zdrowia i szalejącej inflacji!

Obrazek użytkownika sake3

13-09-2023 [08:57] - sake3 | Link:

To oficjalne stanowisko Konfederacji czy raczej wspólne stanowisko uzgodnione z przyszłym koalicjantem z PO i Lewicy? Wygląda że to drugie.,,Miażdżące'' tezy NIK i żądnego zemsty pana Banasia pozostającego na usługach Tuska tak uskrzydliły KOnfederację,że będze rozliczać,stawiać przed trybunałami może nawet więzic czy wieszać? Niby plotki,że Konfederacja jes zbrojnym ramieniem PO potwierdziły się w całej pełni.To dęte ,,stanowisko'' mówi wiele ale o pędzie Konfederacji do koryta.Gdzieś po drodze gubicie ideały którymi dotąd tak szermowaliście.Partia młodych ,pręznych,myślących i aktywnych? Nic z tych rzeczy.To partia cynicznych ludzi dążących do stworzenia struktur oligarchicznych po dorwaniu się do polskiej własności. Jeseście partią ludzi mających w pogardzie naród.Będziecie służyć równie wiernie Niemcom,Rosjanom Zydom,UE byle mieć dostęp do koryta 

Obrazek użytkownika Jabe

13-09-2023 [09:36] - Jabe | Link:

Rzeczywistość dla pisowców nie istnieje. Gdy ktoś kryty­kuje prze­wodnią siłę narodu, auto­matycznie jest zły i anty­polski. Raport NIK może za­wierać prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, ale to nie­istotne, bo jest kry­tyczny. W wy­obrażeniach Ob­łud­nicy, gdyby Kon­federacja dzia­łała w zgodzie ze swymi idea­łami, po­pierałaby „glo­balisty­cznych” soc­jalistów. A skoro im nie służy, ten służy PO, jako „zbrojne ramię” do tego.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-09-2023 [10:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

PO i Lewica od samego początku pandemii popierały kowidowe działania PiS prowadzące do ograbienia Polaków na miliardy i do setek tysięcy nadmiarowych zgonów. Oni wszyscy to jedna mafia służąca zagranicznym geszefciarzom. Tylko Konfederacja przeciwstawiała się tym przekrętom. Więc się nie podczepisz do tego z tym swoim Tuskiem — on jest takim samym szkodnikiem jak Kaczyński i działają zgodnie i w porozumieniu. Do nienawiści też cię szczują wspólnie.

Obrazek użytkownika spike

13-09-2023 [13:28] - spike | Link:

@świrderski
swoje żądania możesz sobie przybić gwoździem na czole, albo w TOYTOYu.
Jakbyście wy decydowali, nim cokolwiek byście postawili, to zmarłoby dużo więcej chorych, dla was człowiek się nie liczy, tylko i wyłącznie kasa, dla której pchacie się do rządowego koryta, jak wasi pozostali koledzy.z Patologicznej Opozycji.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

14-09-2023 [07:49] - Niezalogowany | Link:

"Nie wierzę w medycynę, więc oddam Polskę kacapom i szwabom. Logiczne".
Głosowanie na konfederosję, która już jawnie jest dogadana z niemiecką ekspozyturą zwaną "PO"? Jak skorzysta na tym Polska? Co z tego będą mieli Polacy?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [14:47] - Grzegorz GPS Św... | Link: