Przeproście za maseczki!

W pol­ski­ch me­dia­ch ja­koś o tym ci­sza więc prze­sy­łam au­to­ma­tycz­ne tłu­ma­cze­nie frag­men­tu ar­ty­ku­łu z New York Ti­mes. Nie wie­rzy­cie na­uce, nie wie­rzy­cie nie­sko­rum­po­wa­nym le­ka­rzom, wie­rzy­cie wła­dzy. A me­diom głów­ne­go nur­tu wie­rzy­cie? The New York Ti­mes (NYT) – to je­den z naj­waż­niej­szy­ch ame­ry­kań­ski­ch dzien­ni­ków, wy­cho­dzą­cy w No­wym Jor­ku. Je­st trze­cią pod wzglę­dem na­kła­du ga­ze­tą w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch.

  Po­li­ty­cy, dzien­ni­ka­rze, urzęd­ni­cy, le­ka­rze na usłu­ga­ch wła­dzy i in­ni hochsz­ta­ple­rzy i sprze­daj­ni oszu­ści oczy­wi­ście nie prze­pro­szą za to, że na­ka­za­li i wspie­ra­li na­ka­zy no­sze­nia ma­se­czek, któ­re są szko­dli­we dla zdro­wia, bo oni za to wszyst­ko wzię­li pie­nią­dze, więc prze­pro­sze­nie ozna­cza­ło­by, że mu­szą je od­dać. Jednakże wy wszy­scy, któ­rzy bez­in­te­re­sow­nie po­pie­ra­li­ście ten ma­secz­ko­wy za­mor­dy­zm, po­win­ni­ście te­raz za to prze­pro­sić. Je­śli nie prze­pra­sza­cie, to zna­czy, że po­pa­dli­ście w syn­drom sztok­holm­ski i po­ko­cha­li­ście swo­ich prze­ła­dow­ców, mi­mo że nic na tym nie zy­ska­li­ście, a du­żo stra­ci­li­ście, w tym zdro­wie.

  Nie­mniej to, że sa­mi po­ko­cha­li­ście swo­ją ro­lę ofia­ry, to jesz­cze nic złe­go, to tyl­ko wam szko­dzi. Naj­gor­sze je­st to, że wcią­gnę­li­ście, i na­dal wcią­ga­cie, w to ba­gno nas, lu­dzi, któ­rzy od daw­na zna­ją rze­tel­ne ba­da­nia na­uko­we i wie­dzą, że ma­secz­ki przed za­ra­żenie­m się wi­ru­sa­mi prze­zię­bie­nia nie chro­nią, ale są bar­dzo szko­dli­we dla zdro­wia. Wy so­bie mo­że­cie szko­dzić, ale szko­dze­nie in­nym, zmu­sza­nie wszyst­ki­ch by so­bie szko­dzi­li, je­st już ewi­dent­nym wy­stęp­kiem prze­ciw mo­ral­no­ści i zdro­we­mu roz­sąd­ko­wi.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Oto co pi­szą w NYT w ar­ty­ku­le z 21 lu­te­go 2023 r: Na­ka­zy ma­sek nic nie da­ły. Czy zo­sta­ną wy­cią­gnię­te ja­kieś wnio­ski?

Naj­bar­dziej ry­go­ry­stycz­na i wszech­stron­na ana­li­za ba­dań na­uko­wy­ch prze­pro­wa­dzo­ny­ch nad sku­tecz­no­ścią ma­sek w ogra­ni­cza­niu roz­prze­strze­nia­nia się cho­rób ukła­du od­de­cho­we­go – w tym Co­vid-19 – zo­sta­ła opu­bli­ko­wa­na pod ko­niec ubie­głe­go mie­sią­ca. Je­go wnio­ski, po­wie­dział Tom Jef­fer­son, epi­de­mio­log z Oks­for­du, któ­ry je­st je­go głów­nym au­to­rem, by­ły jed­no­znacz­ne.

„Po pro­stu nie ma do­wo­dów na to, że one” – ma­ski – „ro­bią ja­ką­kol­wiek róż­ni­cę”, po­wie­dział dzien­ni­ka­rzo­wi Ma­ry­an­ne De­ma­si . "Krop­ka."

Ale cze­kaj, cze­kaj. A co z ma­ska­mi N-95, w prze­ci­wień­stwie do ma­sek chi­rur­gicz­ny­ch lub ma­te­ria­ło­wy­ch niż­szej ja­ko­ści?

„Nie ma zna­cze­nia – nic z te­go” – po­wie­dział Jef­fer­son.

A co z ba­da­nia­mi, któ­re po­cząt­ko­wo prze­ko­na­ły de­cy­den­tów do na­ło­że­nia na­ka­zu no­sze­nia ma­sek?

„By­li prze­ko­na­ni przez nie­ran­do­mi­zo­wa­ne, wa­dli­we ba­da­nia ob­ser­wa­cyj­ne”.

A co z uży­tecz­no­ścią ma­sek w po­łą­cze­niu z in­ny­mi środ­ka­mi za­po­bie­gaw­czy­mi, ta­ki­mi jak hi­gie­na rąk, dy­stans fi­zycz­ny lub fil­tra­cja po­wie­trza?

„Nie ma do­wo­dów na to, że wie­le z ty­ch rze­czy ma ja­kie­kol­wiek zna­cze­nie”.

Te ob­ser­wa­cje nie bio­rą się zni­kąd. Jef­fer­son i 11 współ­pra­cow­ni­ków prze­pro­wa­dzi­li ba­da­nie dla Co­chra­ne, bry­tyj­skiej or­ga­ni­za­cji non-pro­fit, któ­ra je­st po­wszech­nie uwa­ża­na za zło­ty stan­dard w prze­glą­da­ch da­ny­ch do­ty­czą­cy­ch opie­ki zdro­wot­nej. Wnio­ski opar­to na 78 ran­do­mi­zo­wa­ny­ch ba­da­nia­ch kon­tro­lo­wa­ny­ch, z któ­ry­ch sześć mia­ło miej­sce pod­czas pan­de­mii Co­vid, z udzia­łem łącz­nie 610 872 uczest­ni­ków w wie­lu kra­ja­ch. I śle­dzą to, co zo­sta­ło po­wszech­nie za­ob­ser­wo­wa­ne w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch: sta­ny z man­da­ta­mi do­ty­czą­cy­mi ma­sek nie ra­dzi­ły so­bie le­piej z Co­vi­dem niż te bez. (…)

Ale bez wzglę­du na przy­czy­nę na­ka­zy no­sze­nia ma­sek od sa­me­go po­cząt­ku by­ły głu­po­tą. (…)

Ostat­nim uza­sad­nie­niem dla ma­sek je­st to, że, nawet jeśli oka­za­ły się one nie­sku­tecz­ne, wy­da­wa­ły się sto­sun­ko­wo ta­nim, in­tu­icyj­nie sku­tecz­nym spo­so­bem na zro­bie­nie cze­goś prze­ciw­ko wi­ru­so­wi w pierw­szy­ch dnia­ch pan­de­mii. Ale „zrób coś” nie je­st na­uką i nie po­win­no być po­li­ty­ką pu­blicz­ną. A lu­dzie, któ­rzy mie­li od­wa­gę to po­wie­dzieć, za­słu­gi­wa­li na wy­słu­cha­nie, a nie na trak­to­wa­nie z po­gar­dą. Mo­gą ni­gdy nie otrzy­mać prze­pro­sin, na ja­kie za­słu­gu­ją.
------------------------------
PS2. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, maseczki, przekręt, koronawirus, Sars-Cov-2, Covid-19, kowid, oszustwo.
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika sake3

23-06-2023 [16:15] - sake3 | Link:

Przepraszamy,przepraszamy zgodnie z apelem autora i wołamy o więcej.Zbrodnia maseczkowa odfajkowana dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu państwa,czas przejść do następnych pisowskich zbrodni Bo czyż ,,afera'' 500+ nie jest odrażającą zbrodnią? Pisowską oczywiście choć podobno był taki projekt w przepastnych szufladach PO. Tylko z powodu natłoku innych projektów nie dało się  go odnaleźć.Czyż nie jest zbrodnią że paniusia Młynarska miała zepsuty wypoczynek przez bachory których rodzice go pobierali Trzeba ustalić kogo powiesić i poprosić seryjnego Przez 500+ zwiększyła się patologia której za czasów Tuska nie było śladu i panowała miłośc i tolerancja widoczna do dziś na marszach opozycji.Program  500+ zniszczył polską gospodarkę i spadliśmy z pierwszej ligii za Tuska i Balcerowicza do rzędu państw iii-go świata.Darujecie tę zbrodnię?Darujecie pisowskim bachorom zajmowanie waszego grajdołka?.Darujecie pisowskim faszystom?..

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

23-06-2023 [16:32] - Kazimierz Kozio... | Link:

media głównego ścieku a za nimi blogomatołki utwierdzają siebie wzajemnie we wierze że nie ma absolutnie żadnego związku z przypadkami nagłej niewytłumaczalnej śmierci z przyjęciem 3-5 experymentalnych preparatów bo przecież minęło od czasu wstrzykiwań już niemal 2 lata kiedy okazy zdrowia nagle niespodziewanie zeszły z tego świata. do strat osobowych dochodzi bezpłodność młodych wyszczepionych ale tu obowiązuje absolutna omerta. no i kolejna omerta w środowisku pediatrów - to jest obecnie mordor infekcyjny niezależnie od pory roku, rzeź niewiniątek na miare XXI wieku. w czasch przedmaseczkowych pediatrzy mieli pustki w przychodniach od czerwca do wrzesnia ale to se ne wvrati

Obrazek użytkownika u2

23-06-2023 [16:39] - u2 | Link:

blogomatołki utwierdzają siebie wzajemnie we wierze że nie ma absolutnie żadnego związku z przypadkami nagłej niewytłumaczalnej śmierci z przyjęciem 3-5 experymentalnych preparatów

E tam, ty się nie zaszczepiłeś Kozio i żyjesz, a reszta to przecież frajerzy na usługach BigPharmy, albo BigTechu :-)

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

23-06-2023 [17:06] - Kazimierz Kozio... | Link:

jestem wyszczepiony rozmaitymi szczepionkami które były dostępne przed wprowadzeniem preparatu GMO nazwanym dla zmylenia przeciwnika "szczepionką".

jak trzeba być zaczadzonym, albo opętanym, żeby dać wiarę iż typowe dotychczas objawy przeziębieniowe kaszel, katar, ale też "choroba bezobjawowa" stanowiły globalne zagrożnie z prognozowanym pomorem setek milionów ofiar (nawet wróżba o ilości ofiar nie udała się wróżbitom) i równocześnie przechodzić obojętnie nad "niewytłumaczalnym" pikiem zakrzepicy, zatorów, zawałow i ogólnie uszkodznia mięśnia sercowego, i niespodziewanych u młodych schorzeń neurologicznych oraz przypadków naglej śmierci. 
te jakoś dziwnie niezbyt wzruszają zaczadzonych

Obrazek użytkownika Niezalogowany

23-06-2023 [18:14] - Niezalogowany | Link:

Kłamiesz i manipulujesz, ruski trollu. Opisane przez ciebie objawy to właśnie objawy pokowidowe. Oczywiście śmierdzaąca kacapia będzie wmawiać, że to objawy straszliwych reptiliańskich szczepionek.

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

24-06-2023 [10:04] - Kazimierz Kozio... | Link:

sowiecki trolu nie z nami te numery kiedy zlodziej krzyczy łapaj zlodzieja!
twoje zaklęcia zdrowia i życia setkom tysięcy Polaków nie przywrócą. opętanie maseczkowo-wyszczepienne nie ominęło wielu naszych bliskich a również niektórych celebrytów ze sceny wolnościowej którzy pochwalili się wyszczepieniem po czym odeszli z tego świata. każdy jest kowalem swojego losu jednak wielu podjęło ryzykowną decyzję poddania sie eksperymentowi medycznemu zachęceni przez celebrytów i telewizyjnych naganiaczy

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

23-06-2023 [18:03] - rolnik z mazur | Link:

@ GPS
kto ci ma przeprosić za głupotę? Ja o tym piszę od lat i to jak kamień w wodę. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [11:45] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nic się nie odzywałem pod tą notką, a to i tak nic nie pomogło — banda trolli, głupków i chamów i tak się zleciała i sami ze sobą się pokłócili. Ten prymitywizm jest typowy dla tego portalu.

Obrazek użytkownika u2

27-06-2023 [12:12] - u2 | Link:

banda trolli, głupków i chamów

Ano, na czele z tobą GŚ. Nie nauczyli ciebie kultury w domu, ani w szkole l datego ciągle teraz wyzywasz innych od chamów i głupków. To już się nie zmieni, bo za stary jesteś na zmiany i nabycie elementarnej ogłady :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [12:56] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Idź sobie stąd. Tu jest twoje miejsce: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika u2

27-06-2023 [13:37] - u2 | Link:

Idź sobie stąd.

Wypraszanie z miejsc publicznych, gdzie wszyscy mogą przebywać, również nie jest kulturalne. Ale nie oczekuję od ciebie najmniejszej ogłady GS. Jaki jesteś to każdy widzi :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [16:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jesteś prymitywnym chamem i tutejszy regulamin zabrania ci twoich ataków ad personam, trollowania i wszczynania awantur, więc idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. To jest mój blog i nie życzę sobie tu obecności takich prymitywów łamiących elementarne zasady. 

Obrazek użytkownika u2

27-06-2023 [16:53] - u2 | Link:

regulamin zabrania ci twoich ataków ad personam

Ale, ale, ty GŚ to robisz nagminnie. Wyzywasz i wyzywasz. Umiaru nie masz. W dodatku żądasz, aby ktoś nie wiadomo kto przepraszał ciebie za maseczki. Puknij się w czoło GŚ :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [16:57] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Twoje natręctwo jest chorobliwe. Idź sobie stąd. Nie interesuje mnie rozmowa z tobą. Chamstwem pogardzam, nigdy ze mną już nie nawiążesz sensownego kontaktu, więc nic tu po tobie. 

Obrazek użytkownika u2

27-06-2023 [17:08] - u2 | Link:

Nie interesuje mnie rozmowa z tobą.

Mnie z tobą też nie interesuje. Nie potrafisz udowodnić swoich tez. Piszesz bez sensu. A  dodatku próbujesz prymitywnie obrażać wszystkich, którzy z tobą się nie zgadzają. :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [17:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To po co za mną łazisz? Gdybyśmy się spotkali na żywo, to nie miałbyś śmiałości powiedzieć mi prosto w oczy tych wszystkich swoich chamskich odzywek łamiących regulamin, dlatego gardzę tobą. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj.

Obrazek użytkownika u2

27-06-2023 [17:29] - u2 | Link:

To po co za mną łazisz?

Cierpisz na jakąś paranoję. Tutaj jest internet, strona NB, a nie twoje prywatne podwórko. Jak wyzywasz innych od chamów i głupków publicznie to reaguję. A jak się nie podoba to co piszę, to już tobie pisałem, powiadom administratora. To są proste sprawy :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2023 [23:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tutaj jest moja notka i dyskutujemy tu o tym, co w niej napisałem — więc twoje chamstwo jest nie na temat, a na dodatek łamie tutejszy regulamin. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. Przestań się za mną włóczyć, znajdź sobie kogoś innego do obrażania.

Strony