Popieram edukację seksualną od przedszkola!

Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że edu­ka­cję sek­su­al­ną dzie­ci moż­na roz­po­cząć do­pie­ro w okre­sie doj­rze­wa­nia, al­bo tuż przed – wte­dy, gdy w dzie­cia­ch za­czy­na ro­dzić się sek­su­al­no­ść. Wcze­śniej to jakoby nie ma sen­su.

  Do tej po­ry zga­dza­łem się z tym po­glą­dem, ale zmie­ni­łem zda­nie. Otóż po­zna­łem bar­dzo faj­ne zbo­cze­nie, czy orien­ta­cję sek­su­al­ną, i uzna­łem, że je­st to war­te pro­mo­wa­nia i wpa­ja­nia dzie­ciom od przed­szko­la.

  To się na­zy­wa sa­pio­sek­su­al­no­ść i szcze­gól­nie do­ty­ka ko­biet. Po­le­ga to na tym, że je­den czło­wiek pod­nie­ca się in­te­lek­tem dru­gie­go czło­wie­ka. Mą­dre dys­ku­sje, cie­ka­we opo­wie­ści, fi­lo­zo­ficz­ne roz­wa­ża­nia, na­uko­we roz­k­mi­ny, wspól­ne roz­wią­zy­wa­nie za­ga­dek, skom­pli­ko­wa­ne tłu­ma­cze­nie róż­ny­ch za­gad­nień – wszyst­ko to po­wo­du­je, że u tak roz­ma­wia­ją­cy­ch lu­dzi po­ja­wia się pod­nie­ce­nie sek­su­al­ne i chęć po­wta­rza­nia ta­ki­ch do­świad­czeń.

  Po­dob­no w ten spo­sób zbo­czo­na by­ła Ma­ry­lin Mon­roe, któ­ra bar­dzo chcia­ła mieć dziec­ko z Al­ber­tem Ein­ste­inem. Kil­ka zna­ny­ch ak­to­rek, mo­de­lek czy ce­le­bry­tek de­kla­ru­je się ja­ko sa­pio­sek­su­al­ne. Je­śli już ma­my pro­mo­wać zbo­cze­nia, to wła­śnie ta­kie. In­te­lek­tu­al­ne wy­zwa­nia, cie­ka­we po­glą­dy i nie­zwy­kłe zdol­no­ści po­znaw­cze dru­giej oso­by po­win­ny wzbu­dzać nie tyl­ko sza­cu­nek, ale też po­ciąg sek­su­al­ny.

  Ta­kie zbo­cze­nie war­to pro­mo­wać, szcze­gól­nie wśród ko­biet. Na lek­cja­ch wy­cho­wa­nia sek­su­al­ne­go po­win­no się to dziew­czyn­kom wci­skać wszel­ką moż­li­wą pro­pa­gan­dą, tak by sa­pio­sek­su­al­no­ść opa­no­wa­ła wszystkie ko­bie­ty. Dzię­ki roz­po­wszech­nie­niu tej orien­ta­cji lu­dzie bę­dą mą­drzej­si.

  No­wo­cze­snym ko­bie­tom to się na pew­no spodo­ba, bo bę­dą mo­gły mieć seks z Cha­temGPT. To moż­na na­wet pro­mo­wać wśród do­ro­sły­ch ko­biet ha­słem: „Za­mień wi­bra­tor na mie­sięcz­ną sub­skryp­cję chat­bo­ta!”. Męż­czy­znom ta­ka kon­ku­ren­cja bar­dzo się przy­da. Moż­na wte­dy bę­dzie pod­ry­wać dziew­czy­ny na gad­kę w sty­lu: „pa­trz, jak w tej roz­mo­wie za­pę­dzi­łem chat­bo­ta w ko­zi róg – po­pa­dł w sprzecz­no­ść!”.

  Nie­któ­rzy opo­nu­ją, twier­dząc, że edu­ka­cja sek­su­al­na nie ma sen­su, bo orien­ta­cje sek­su­al­ne to są kwe­stie wro­dzo­ne, a więc nie da się ich wy­uczyć w dro­dze wy­cho­wa­nia. Mo­im zda­niem nie ma­ją ra­cji.

  Prze­cież każ­da orien­ta­cja sek­su­al­na je­st czy­sto kul­tu­ro­wa. To ma­ją tyl­ko lu­dzie. Żad­ne zwie­rzę­ta nie ma­ją żad­ny­ch orien­ta­cji sek­su­al­ny­ch. Zwie­rzę­ta mo­gą być zbo­czo­ne, mo­gą mieć za­bu­rzo­ny po­ciąg sek­su­al­ny, mo­gą być cho­re, mo­gą nie­pra­wi­dło­wo za­spa­ka­jać po­pęd, mo­gą nie umieć tra­fić w od­po­wied­nią dziur­kę, al­bo ją źle roz­po­znać, ale to wszyst­ko nie do­ty­czy orien­ta­cji sek­su­al­ny­ch, któ­re nie są cho­ro­bą, zbo­cze­niem czy ja­kimś wy­na­tu­rze­niem, bo wy­ma­ga­ją roz­wi­nię­tej świa­do­mo­ści.

  Orien­ta­cje ma­ją tyl­ko lu­dzie. Nie tyl­ko sek­su­al­ne czy płcio­we – ma­my też orien­ta­cje wie­ko­we, hi­sto­ry­cz­ne czy li­te­rac­kie, czę­sto iden­ty­fi­ku­je­my się z bo­ha­te­ra­mi oglą­da­ne­go fil­mu. Wie­lu z nas chcia­ło­by zo­stać Na­po­le­onem, stra­ża­kiem, pi­ra­tem czy ka­pi­ta­nem Co­okiem. Dziś po­zwa­la­my na ta­ką sa­mo­re­ali­za­cję tyl­ko trans­we­sty­tom, ale w ten spo­sób dys­kry­mi­nu­je­my wszyst­ki­ch in­ny­ch ma­rzy­cie­li, któ­rzy chcie­li­by być kimś in­nym, niż są.

  To je­st tak sa­mo, jak na przy­kład z ku­cha­rza­mi czy sa­dy­sta­mi — tyl­ko lu­dzie mo­gą być ta­cy, to mo­że być na­wet wro­dzo­ne, ale zwie­rząt ku­cha­rzy czy sa­dy­stów nie ma, bo to kwe­stie kul­tu­ro­we, więc moż­na się ich wy­uczyć. Do­kład­nie tak sa­mo mo­że­my na­uczyć się sa­pio­sek­su­al­no­ści.

  Lu­dzie! Ko­chaj­cie in­te­lek­tu­ali­stów! Nie ćwierć­in­te­li­gen­tów, ale peł­ny­ch lu­dzi re­ne­san­su, czy nawet rekonesansu! Kochajcie fizyków kwantowych i filozofujących blogerów. Seks in­te­lek­tu­al­ny je­st naj­faj­niej­szy, przy­go­to­wuj­cie dzie­ci do te­go od przed­szko­la!

  Za­in­te­re­so­wa­ny­ch za­pra­szam do in­te­lek­tu­al­ne­go sek­su w ko­men­ta­rza­ch. W ra­ma­ch te­go zbo­cze­nia mo­że­my sto­so­wać róż­ne szcze­gó­ło­we per­wer­sje – na przy­kład fu­tu­ro­lo­gicz­ne, ma­te­ma­tycz­ne, na­wi­ga­cyj­ne czy po­li­to­lo­gicz­ne. Cha­taGPT też mo­że­my włą­czyć do na­szy­ch igra­szek – on to lu­bi szcze­gól­nie.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS1. Gdyby ktoś chciał podyskutować o tym, co tu napisałem w grzecznej i merytorycznej atmosferze, bez udziału tutejszych chamów niszczących dyskusje, to zapraszam do polemik pod tę notkę: https://www.salon24.pl/u/gps65/1303382,popieram-edukacje-seksualna-od-przedszkola

PS2. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, seks, wychowanie, zboczenia, orientacje, intelektualiści

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [13:09] - Tezeusz | Link:

Autorze piłeś nie pisz bo albo robisz z siebie intelektualnego idiotę albo..namawiasz do  tęczowego zboczenia to twoja sprawa kogo i jak kochasz .Wolisz facetów twój lewacki problem co nam do tego. Ale dupa biologicznie służby do srania a nie ruch....

"Do tej po­ry zga­dza­łem się z tym po­glą­dem, ale zmie­ni­łem zda­nie. Otóż po­zna­łem bar­dzo faj­ne zbo­cze­nie, czy orien­ta­cję sek­su­al­ną, i uzna­łem, że je­st to war­te pro­mo­wa­nia i wpa­ja­nia dzie­ciom od przed­szko­la." piszesz.
Rozumiem iż tym wpisem  namawiasz i popierasz zboczenia sexualne,  ale o wychowaniu dzieci decydują ich rodzice, no nie tacy nawiedzeni jak ty...

Zanim po raz kolejny się autorku  ośmieszysz poczytaj :
https://www.welbi.pl/sapioseks...
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-05-2023 [13:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Idź sobie stąd! Tu jest twoje miejsce: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [13:15] - Tezeusz | Link:

"Za­in­te­re­so­wa­ny­ch za­pra­szam do in­te­lek­tu­al­ne­go sek­su w ko­men­ta­rza­ch"
Brakuje coś tobie ..bo rozumu na bank. Kużwa nie dość , że lewak, tęczowy to jeszcze napalać się w necie chce mało masz stronek sex...wal tam i nie rób z siebie palanta...lepiej wal kajakiem przez przez przekop......może rozum wróci..

Proponuję :
https://naszeblogi.pl/60793-st...

https://naszeblogi.pl/59082-lg...

Adminie zdejmij to zboczenie nawalonego autorka ze strony NB...bo wstyd..

Obrazek użytkownika Chatar Leon

27-05-2023 [13:40] - Chatar Leon | Link:

Wpis... jajeczny na swój sposób.

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [13:42] - Tezeusz | Link:

Ale z tego co czytamy.." jajeczny" ale tego autorkowi tego tęczowego zboczenia..brak..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-05-2023 [15:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie ma w nim żadnych jaj! Cytuję:

"Jak rozpoznać sapioseksualność?
Sapioseksualiści wyróżniają się następującymi cechami:
- nie wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia;
- potrzebują dużo czasu, aby dobrze poznać drugą osobę i obdarzyć ją zaufaniem;
- wykazują zamiłowanie do konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, wybierają interesujące wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, filharmonii;
- mają ogromną inteligencję emocjonalną;
- wykazują zamiłowanie do osób z otwartym umysłem;
- mają wysokie aspiracje, stałą potrzebę pogłębiania wiedzy;
- uważnie słuchają drugiej osoby;
- traktują seks jako drugorzędny element związku;
- nie boją się komentować, jeśli inni popełnią błąd;
- nie interesują się osobami cechującymi się mniejszym intelektem."

Jako sapioseksualista nie interesuję się tutejszymi komentatorami.

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [15:07] - Tezeusz | Link:

Autorku pisz sam do siebie i edukuj sexualnie swoje wnuki  od innych WON !!Poszedł na kajak...i wal do roSSji..
Pamiętaj o tęczowej szmacie..co za .....
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-05-2023 [15:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Proszę przestać komentować moje notki. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [15:35] - Tezeusz | Link:

Autorku to sobie pisz na  ulubionych stronkach lewackich i lgbt tam nie komentuje, bo się brzydzę..Tutaj mogę ba mam prawo..

Obrazek użytkownika sake3

27-05-2023 [16:57] - sake3 | Link:

Sapioseksualiści oprócz wymienionych cnót powinni się charakteryzować kulturą osobistą ,empatią wobec drugiego człowieka i wyrózniać dobrym wychowaniem.To co pan zaprezentował niedawno  na ciekawym ,dowcipnym i przyjaznym człowiekowi i SI blogu nie pozwala pana umieścić w gronie intelektualistów mających dawać dobry przykład.Na ile ocenia pan swój intelekt skoro z taką pogardą potraktował pan innych komentatorów z którymi nie miał pan żadnych zatargów wyzywając ich od chamów?.Jak traktuje pan tych którzy komentują jeśli to popełnia pan błąd?.Proszę zejść z piedestału wyższości (co wcale nie jest ogromną inteligencją emocjonalną) na który się pan wdrapał i spojrzeć na samego siebie.Choc raz krytycznie. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-05-2023 [23:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wszystkich tutejszych chamów traktuję z głęboką pogardą, bo na to zasługują: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach. Ich obrońcami też gardzę, więc proszę tego u mnie nie robić. 

Obrazek użytkownika paparazzi

27-05-2023 [20:06] - paparazzi | Link:

Wystarczy ze spojrzę na zdjęcie avatara , pedofil czy kie licho.

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [20:36] - Tezeusz | Link:

Bingo !!!!!!

Obrazek użytkownika spike

27-05-2023 [21:07] - spike | Link:

"Za­in­te­re­so­wa­ny­ch za­pra­szam do in­te­lek­tu­al­ne­go sek­su w ko­men­ta­rza­ch. W ra­ma­ch te­go zbo­cze­nia mo­że­my sto­so­wać róż­ne szcze­gó­ło­we per­wer­sje"

-w ramach swojego zboczenia, kup sobie dmuchaną lalę, bo na lalę SI nie stać ciebie, wtedy masz pełne pole do swoich seksualnych perwersji, ale żeby dewiacją seksualną chwalić się publicznie, do tego namawiać innych, a już szczególnie wciągać do tego kilkuletnie dzieci, to już trzeba być totalnie zboczonym.
Ciebie powinni zamknąć w zakładzie zamkniętym, w pokoju bez klamek.

Paradoksem jest, że tylko siebie uważasz za "intelektualistę", psychiatra z pewnością by tego nie potwierdził, nie jednego już Napoleona czy Einsteina leczył z podobnych schorzeń.

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [21:15] - Tezeusz | Link:

Namawianie dzieci na seksualne perwersje jest karalne o tym autorzyna  GPS spod lgbt zapomniał ? Może warto mu o tym przypomnieć...  

Obrazek użytkownika spike

27-05-2023 [21:38] - spike | Link:

@świder jeszcze dzieci nie namawia, tylko rodziców, więc czuje się bezkarny.
Ten bęcwał nie rozumie, że takie dzieci jeszcze nie mają pociągu seksualnego, jeszcze niewiele nie rozumieją, one wszystko traktują dosłownie, poważnie, łatwo je zmanipulować, okaleczając ich psychikę.
Za takie @świderskie pomysły, powinna być kara jak za zbrodnię pedofilii.

Obrazek użytkownika Tezeusz

27-05-2023 [21:42] - Tezeusz | Link:

No właśnie ? a co na to Policja ?
Za to  cytuję co pisze ten autorzyna:

"Do tej po­ry zga­dza­łem się z tym po­glą­dem, ale zmie­ni­łem zda­nie. Otóż po­zna­łem bar­dzo faj­ne zbo­cze­nie, czy orien­ta­cję sek­su­al­ną, i uzna­łem, że je­st to war­te pro­mo­wa­nia i wpa­ja­nia dzie­ciom od przed­szko­la.."

To namawianie dzieci wprost.......

Obrazek użytkownika sake3

27-05-2023 [22:11] - sake3 | Link:

Ależ panowie.Autor wcale nie namawia do seksu,uważa go za rzecz drugorzędną..Wyraźnie to wyartykułował w punktach.Nie namawia też do perwersji.Kładzie tylko nacisk na intelektualną część znajomości i związku. Tyle ,że robi to do podkreślenia swojej wyższości, nie dlatego że uważa związek oparty tylko na seksie za niewłaściwy.Czy autor naprawdę uważa,że tylko w wyidealizowanych przez niego związkach opartych na wyższości intelektualnej chodzi się wspólnie do kina,teatru,muzeów? Nie ma się wspólnych pasji,zainteresowań ? I jeszcze nazywa to jakimś sapioseksualizmem? Cóż za infantylizm

Obrazek użytkownika Tomaszek

27-05-2023 [22:53] - Tomaszek | Link:

Cos się autor zagmatwał w rozmyślaniu i wyszło jak wyszło . A że niektórym bez doczytania do końca skojarzyło się z sapaniem przy seksie  to efekt jak na obrazku .

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-05-2023 [23:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wybierając partnera, sapioseksualiści dokonują jego oceny na podstawie następujących czynników:

- dużego zasobu interdyscyplinarnej wiedzy – konieczne jest podkreślenie, że sapiosesualiści nie dyskwalifikują osób, które nie mają dyplomu, od wiedzy zdobytej podczas studiów ważniejsza jest dla nich wiedza życiowa,
- szybkiego kojarzenia faktów,
- płynnego przechodzenia z tematu na temat,
- zdolności ciekawej konwersacji,
- posiadania nietuzinkowych pasji i zainteresowań,
- umiejętności czytania między wierszami,
- doskonałego wyczucia smaku,
- wszechstronnych umiejętności,
- błyskotliwości, umiejętności zaskakiwania,
- ciętych ripost, inteligentnego poczucia humoru,
- inteligencji emocjonalnej,
- poprawności stylistycznej i gramatycznej wypowiedzi,
- potrzeby samodoskonalenia.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

27-05-2023 [23:18] - Chatar Leon | Link:

Wszystko fajnie, wpis jest dobry. Jajeczny, jak zdawkowo rzekłem.
Natomiast pojawia się problem:
"nie interesują się osobami cechującymi się mniejszym intelektem"
Czyli? Nie ma szans na związek sapioseksualistów poza przypadkiem, gdy posiadają równe intelekty?

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-05-2023 [00:12] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

28-05-2023 [05:17] - NASZ_HENRY | Link:

Z znowu się pan nie popisał. Widzę wyraźne braki w inteligencji emocjonalnej, w związku z tym żadnego baraszkowania sapioseksualnego nie będzie. Sorry batory ;-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-05-2023 [12:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A gdybym się popisał, to byś chciał pobaraszkować?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-05-2023 [05:57] - NASZ_HENRY | Link:

Niespecjalnie; wolałbym pobaraszkować z Edeldredą ;-)
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-05-2023 [10:23] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No to po co mi tu to piszesz?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-05-2023 [11:14] - NASZ_HENRY | Link:

Zapytaj się AI
jak ci twojej nie starcza ;-)
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-05-2023 [11:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Odpowiedziała mi, że twoje przysrywanie jest zbędne. Nic do tematu nie wnosi. 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-05-2023 [11:33] - NASZ_HENRY | Link:

Też durna znaczy ;-)
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-05-2023 [12:01] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To czemu to przysrywanie służy? Jaki ma cel?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-05-2023 [14:43] - NASZ_HENRY | Link:

😉😉😉
 

Obrazek użytkownika sake3

28-05-2023 [13:43] - sake3 | Link:

Rozśmieszyło mnie wskazanie celebrytów,aktorów,modelek jako osób deklarujących się i uznawanych (przez autora) jako sapioseksualne.Oczywiście wiemy że to zacne grono ma zawsze wiele do powiedzenia ciekawych opowieści,talent do rozważań filozoficznych,skomplikowanego tłumaczenia różnych zagadnień To nawet widać.Śmiech ogarnia jak się widzi i słucha ich ,,intelektualnych'' wypowiedzi.Istotnie mają jako eksperci i ekspertki od wszystkiego zawsze wiele do powiedzenia i zawsze w każdym temacie.Celem jednak jest nie poszukiwanie intelektualnych wyzwań tylko chęć błyszczenia przed kamerami za wszelką cenę,nawet za wypowiadanie piramidalnych głupot.Ich parcie na szkło to nie wynik nadmiarowej inteligencji tylko pospolita chęć przypomnienia o swoim istnieniu publiczności. ,,Znana'' modelka wyśmiewa naukę matematyki w szkołach,bo ona jak twierdzi bez znajomości twierdzenia Pitagorasa zrobiła karierę na swojej urodzie.Teraz robi na intelektualnej reklamie intelektualnej skrzypovity Aktorzynka wyzywając ordynarnie Straż Graniczną robiła to z wrodzonej inteligencji i przynależności do sapiokseksualistek czy raczej żeby błysnąć swoimi intelektualnymi bluzgami? I z kim chce przezywac swoje sapioseksualne uniesienie takim modelem seksualności? Autor wtrynia się w wychowanie seksualne dziewczynek za pomocą uczonych z nimi rozmów,namawiania do podnoszenia inteligencji.Chłopców to już nie dotyczy? To z kim potem będą toczyły proponowane przez autora filozoficzne rozważania?Autor chyba zapomniał,że poznawanie świata przez małe a później dorastające dziecko jest samym w sobie wyzwaniem intelektualnym i nie trzeba tego określać dziwaczną nazwą sapiokracja.Do tego nie potrzeba wychowania seksualnego a zwykła nauka o świecie nas otaczającym.wystarczy by później młodzi ludzie mieli pasje i zamiłowania,znajomość sztuki,rozeznanie co jest dobre i co złe.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-05-2023 [22:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

O jakiej konkretnie aktorce mowa? Kiedy i gdzie deklarowała się jako sapioseksualna? Poproszę o odnośnik do tej jej deklaracji albo jakiś cytat.