Dlaczego w sposób nieunikniony mocarstwa zanikną?

Na­sza cy­wi­li­za­cja łacińska ma tra­dy­cje roz­pro­sze­nia po­li­ty­cz­ne­go. Eu­ro­pa za­wsze skła­da­ła się z wie­lu nie­pod­le­gły­ch pań­stewek. Im ich by­ło wię­cej, tym by­ło le­piej gdy się za­czę­ły zjed­no­cze­nia, roz­po­czę­ły się woj­ny na du­żą ska­lę. Pojęcie "rozbicia dzielnicowego" jest dziś uznawane za pejoratywne tylko dzięki państwowej propagandzie. W istocie jest to dobre. 

      Naj­bar­dziej do­nio­słym przy­kła­dem są Niem­cy, któ­re naj­le­piej się roz­wi­ja­ły kul­tu­ro­wo i gospodarczo, gdy by­ły po­dzie­lo­ne na wie­le księ­stw. A gdy ich Bi­smarck zjed­no­czył pod Egidą Prus, to wy­wo­ła­ły dwie woj­ny świa­to­we i do­ko­na­ły lu­do­bój­stwa na nie­spo­ty­ka­ną do­tąd ska­lę. Zro­bi­ły tak, bo Pru­sy ule­gły in­nej cy­wi­li­za­cji niż na­sza ła­ciń­ska – mia­no­wi­cie bi­zan­tyj­skiej.

        Po­dział na cy­wi­li­za­cje nie za­ni­kł do dziś – na­dal ma­my na świe­cie kil­ka bar­dzo wy­od­ręb­nio­ny­ch cy­wi­li­za­cji istot­nie róż­nią­cy­ch się od sie­bie. Cy­wi­li­za­cje, ta­kie jak bi­zan­tyj­ska czy tu­rań­ska, czy­li ta, do któ­rej na­le­ży Ro­sja, to są ban­kru­ci. Ich fun­da­men­tal­ne za­sa­dy gra­bie­ży i mor­dów, kie­dyś opła­cal­ne, prze­sta­ły się opła­cać, więc ca­ła ich cy­wi­li­za­cja stra­ci­ła sens. Oni roz­po­czy­na­jąc wiel­ko­ska­lo­wą woj­nę, do­bi­ja­ją sa­mi sie­bie, ale przy oka­zji po­czy­nią wie­le szkód in­nym. Im szyb­ciej się roz­pad­ną, tym le­piej.

        Kie­dyś im­pe­ria po­wsta­wa­ły i to­czy­ły woj­ny, bo się to opła­ca­ło. Gra­bież i mor­dy przy­no­si­ły zy­sk. Dziś już się to nie opła­ca – de­cy­du­je o tym wy­daj­no­ść pra­cy. Im więk­sza wy­daj­no­ść, tym waż­niej­sze je­st to, by ten, kto pra­cu­je, ro­bił to do­bro­wol­nie i swo­bod­nie. Wy­daj­no­ść za­le­ży co­raz bar­dziej od wie­dzy i na­rzę­dzi, a nie od wy­sił­ku. Dla­te­go zli­kwi­do­wa­no daw­ne nie­wol­nic­two pry­wat­ne – bo prze­sta­ło się opła­cać. Ta­niej by­ło wy­na­jąć wol­ne­go czło­wie­ka niż zmu­szać i pil­no­wać nie­wol­ni­ka. To nie by­ło tak, że lu­dz­ko­ść na­gle prze­nik­nę­ła ja­kaś fa­la do­bro­ci, mo­ral­no­ści, do­brej wo­li i za­czę­to li­kwi­do­wać nie­wol­nic­two, któ­re dzia­ła­ło i przy­no­si­ło zy­ski przez ty­sią­ce lat – to się sta­ło z przy­czyn eko­no­mi­cz­ny­ch, a nie mo­ral­ny­ch.

        Po pro­stu nie­wol­nik ma ma­łą wy­daj­no­ść pra­cy i nie da się w ża­den spo­sób mu jej zwięk­szyć na si­łę. Z te­go sa­me­go po­wo­du zban­kru­tu­je też obec­ne nie­wol­nic­two pań­stwo­we zwa­ne oby­wa­tel­stwem. Na si­łę nie da się już wy­cią­gnąć ty­le z ha­ra­czy zwa­ny­ch po­dat­ka­mi, niż moż­na uzy­skać z do­bro­wol­ny­ch opłat za usłu­gi świad­czo­ne na wol­nym ryn­ku. Współ­cze­śnie na woj­nie mo­car­stw tra­ci każ­dy – zwy­cięz­ca też. Wiel­ko­ska­lo­we woj­ny to­czą się tyl­ko si­łą roz­pę­du dzię­ki cy­wi­li­za­cyj­nej in­er­cji. Bo mo­car­stwa przez set­ki lat opła­cal­nej gra­bie­ży za­ku­mu­lo­wa­ły du­ży ka­pi­tał, któ­ry przez wie­le lat mo­gą mar­no­wać. Ale w koń­cu się to wy­czer­pie – al­bo lu­dzie po­ucie­ka­ją z pań­stw na wol­no­ścio­we te­re­ny. Nie­mniej to mu­si je­sz­cze kil­ka­dzie­siąt lat po­trwać. To, że lu­dzie bę­dą chcie­li za­cho­wać sta­tus quo, tyl­ko po­głę­bi kry­zys.

        Daw­na lu­dz­ko­ść sca­li­ła ty­sią­ce pań­ste­wek w mo­car­stwa z po­wo­dów eko­no­mi­cz­nej opła­cal­no­ści. Opła­ca­ło się pod­bić si­łą ja­kiś te­ren i zbie­rać ha­ra­cz od mie­sz­kań­ców. Opła­ca­ło się to ro­bić na du­żą ska­lę. A dziś już to się nie opła­ca. Więk­szy zy­sk ma się z do­bro­wol­ne­go pra­cow­ni­ka, któ­re­mu się pła­ci, niż z pod­bi­te­go nie­wol­ni­ka pra­cu­ją­ce­go za dar­mo. Jak się ko­muś si­łą od­bie­rze na­wet ma­łą czę­ść je­go zy­sków, to się dra­sty­cz­nie ogra­ni­czy je­go zdol­no­ści roz­wo­jo­we. Ta­niej je­st po­zy­skać pra­cow­ni­ka, któ­ry się zna i chce ro­bić to, cze­go po­trze­bu­je­my, niż go zmu­szać.

        Po pro­stu daw­niej, w pierw­szej erze cy­wi­li­za­cji, więk­szo­ść lu­dzi zaj­mo­wa­ła się rol­nic­twem, więk­szo­ść pro­du­cen­tów to by­li chło­pi. Pańsz­czy­zna nie ogra­ni­czy­ła im wy­daj­no­ści pra­cy. Moż­na im by­ło ode­brać si­łą wszyst­ko to, co sta­no­wi­ło nad­wyż­kę w sto­sun­ku do te­go, co sa­mi zje­dzą i na­dal tak sa­mo cięż­ko pra­co­wa­li. A mo­że i cię­żej. Dru­ga era prze­my­sło­wa za­mie­ni­ła rol­ni­ków w ro­bot­ni­ków. To już by­ła trud­niej­sza pra­ca, wy­ma­ga­ją­ca lep­sze­go wy­kształ­ce­nia, ale na­dal moż­na by­ło ta­ki­ch wy­twór­ców trzy­mać za mor­dę i od­bie­rać im więk­szo­ść ich owo­ców pra­cy. Dziś, w erze in­for­ma­cji, więk­szo­ść pra­cow­ni­ków to są in­for­ma­ty­cy, pro­gra­mi­ści, mar­ke­tin­gow­cy, pro­jek­tan­ci, ar­ty­ści, na­ukow­cy, lu­dzie mu­szą­cy dzia­łać in­no­wa­cyj­nie, twór­czo, nie­sza­blo­no­wo. Ode­bra­nie im naj­mniej­szej czę­ści owo­ców ich pra­cy ob­ni­ża im dra­stycz­nie wy­daj­no­ść. A w nad­cho­dzą­cej erze sztucz­nej in­te­li­gen­cji prze­moc już cał­ko­wi­cie sta­nie się zbęd­na i bezużyteczna, bo lu­dzie zaj­mo­wać się bę­dą tyl­ko roz­ryw­ką. 

        Więc to sta­ro­daw­ne sca­la­nie nie ma już sen­su. Dziś mo­że­my już śmia­ło prze­stać po­pie­rać mor­dy, gwał­ty i gra­bież, bo się nie opła­ca­ją. Unia Eu­ro­pej­ska mu­si upa­ść tak sa­mo, jak Ro­sja, bo ta­kie mo­lo­chy są nie­opła­cal­ne – bo są opar­te na prze­mo­cy pań­stw. Im szyb­ciej to zro­zu­mie­my, tym mniej stra­ci­my na nad­cho­dzą­cy­ch nie­uchron­ny­ch zmia­na­ch.

        Nie pi­szę te­go, by ko­go­kol­wiek skło­nić do dzia­łań se­ce­syj­ny­ch. Nie na­ma­wiam do idei roz­pa­du po­li­ty­cz­ne­go. Ja tyl­ko pi­szę o tym, co nie­unik­nio­ne. Al­bo świat się roz­pad­nie na set­ki ty­się­cy pań­ste­wek, al­bo ule­gnie za­gła­dzie. In­ne­go wyj­ścia nie ma. Z tym nie ma co po­le­mi­zo­wać. Im szyb­ciej so­bie to uświa­do­mi­my, tym szyb­ciej wej­dzie­my w do­brą z ty­ch dwó­ch nie­unik­nio­ny­ch dróg. To się mu­si stać do oko­ło 2045 ro­ku, gdy na­stą­pi oso­bli­wo­ść – w wie­lu not­ka­ch wy­ja­śnia­łem skąd ten ter­min.

        Ta nie­uchron­na za­gła­da im­pe­riów do­ty­czy wszy­st­ki­ch – w tym Chin i USA. Ro­sja się już roz­pa­da na na­szy­ch ocza­ch, ale na­stęp­ne w ko­lej­ce są wszy­st­kie mo­car­stwa. Do­pó­ki pax Ame­ri­ca­na to tyl­ko uda­wa­nie pe­de­ra­stów, to mo­że to je­sz­cze ja­koś trwać, ale jak się we­zmą na po­waż­nie za re­ali­zo­wa­nie ide­olo­gii gen­der na spo­sób mo­car­stwo­wy, to wy­gi­ną – na­wet, jak opa­nu­ją ca­ły świat. Do­pó­ki Chiń­czy­cy li­czą so­bie punk­ty za by­cie po­słu­sz­nym oby­wa­te­lem, czy po­zwa­la­ją się za­spa­wać w mie­sz­ka­nia­ch, to ja­koś trwa­ją. Gdy to zin­ten­sy­fi­ku­ją, to wy­mrą.

       Cen­tra­li­zm, jed­no­li­to­ść, rząd świa­to­wy – pro­wa­dzi do za­gła­dy bez wzglę­du na ide­olo­gię, ja­ką bę­dzie się kie­ro­wał ten cen­tral­ny za­mor­dy­sta i bez wzglę­du na fun­da­men­ty cy­wi­li­za­cyj­ne. Eko­no­mia to na­uka obiek­tyw­na – dzia­ła wszę­dzie i za­wsze. Prze­trwać mo­że­my tyl­ko w róż­no­rod­no­ści, a róż­no­rod­no­ść mo­że prze­trwać tyl­ko w du­żym roz­drob­nie­niu po­li­ty­cz­nym. Każ­de mo­car­stwo przy­bli­ża dziś świat do za­gła­dy, bo każ­da do­mi­na­cja cze­goś nie­opła­cal­ne­go mu­si pro­wa­dzić do ban­kruc­twa. Ban­kruc­two je­st po­ży­te­cz­ne, ale tyl­ko, gdy do­ty­czy nie­któ­ry­ch – gdy do­tknie ca­łe­go świa­ta, to bę­dzie to ko­niec lu­dz­ko­ści. Na szczę­ście na­sza cy­wi­li­za­cja ła­ciń­ska je­st opar­ta na plu­ra­li­zmie, in­dy­wi­du­ali­zmie, wol­no­ści, roz­pro­sze­niu i róż­no­rod­no­ści – dla­te­go my prze­trwa­my wszy­st­ko.

       Pań­stwa są kom­plet­nie zbęd­ne, bo zbęd­ne je­st nie­wol­nic­two. Je­st to na­uko­wo udo­wod­nio­ne w wie­lu trak­ta­ta­ch eko­no­mi­cz­ny­ch. Pod­sta­wo­wą me­to­dą pań­stwa je­st ini­cjo­wa­nie prze­mo­cy – ta me­to­da już się prze­sta­ła opła­cać. To osta­te­cz­ne ban­kruc­two pań­stwo­wo­ści to tyl­ko kwe­stia cza­su. Wia­ra w pań­stwo – ta nie­mo­ral­na sta­to­la­tria – tyl­ko prze­dłu­ża ago­nię te­go sys­te­mu. Za­chły­stuj­cie się, pó­ki mo­że­cie, tym pań­stwo­wym za­mor­dy­zmem, bo już nie­dłu­go bę­dzie­cie mo­gli obej­rzeć mo­car­stwa tyl­ko w ki­nie.

       Moż­na so­bie dys­ku­to­wać z mo­imi te­za­mi, ale ban­kruc­two pań­stw to kwe­stia nie­unik­nio­na. Na­wet je­śli więk­szo­ść z was ter­ro­ry­zm pań­stwo­wy po­pie­ra i uzna, że zor­ga­ni­zo­wa­na, mo­no­po­li­sty­cz­na prze­moc na du­żą ska­lę je­st do­bra, słu­sz­na i zba­wien­na, i tyl­ko ter­ror two­rzy wspól­no­ty, to i tak wy­gra­na w dys­ku­sji nic wam nie da. Moż­na mo­je te­zy pod­wa­żać, ale jak się obu­dzi­cie z rę­ką w noc­ni­ku po ban­kruc­twie wa­sze­go pa­na, to nie miej­cie pre­ten­sji do mnie, że mó­wi­łem o wol­no­ści, któ­rej nie ro­zu­mie­cie i w któ­rej nie umie­cie żyć. Ja wam tyl­ko do­brze ra­dzę: przy­go­tuj­cie się do wol­no­ści, na­ucz­cie się jej, bo wa­sz pan nie­dłu­go zde­ch­nie i ja­ko je­go nie­wol­ni­cy ma­cie du­że szan­se zde­ch­nąć ra­zem z nim. Prze­ko­na­nie mnie, że wa­sz pan je­st wszech­moc­ny i ni­gdy nie zgi­nie, że pań­stwo je­st two­rem nie­usu­wal­nym, nic wam nie po­mo­że. Je­śli na­praw­dę, szcze­rze ko­cha­cie swo­je­go pa­na i chce­cie go oca­lić, je­ste­ście moc­no ide­owo za­an­ga­żo­wa­ny­mi pań­stwow­ca­mi, to je­st ku te­mu tyl­ko jed­na jedyna dro­ga, któ­rą pań­stwa od za­wsze sto­so­wa­ły: nisz­czyć wszel­ki po­stęp tech­no­lo­gicz­ny, tę­pić wszel­kie in­no­wa­cje, gło­sić po­wrót do na­tu­ry, stra­szyć za­gła­dą kli­ma­tycz­ną, to­czyć woj­ny im­pe­rial­ne, bom­bar­do­wać, mor­do­wać i nisz­czyć, wy­wo­łać w so­bie sil­ną nie­na­wi­ść do li­be­ra­li­zmu i wol­ne­go ryn­ku. Je­ste­ście do te­go go­to­wi i wy­star­cza­ją­co wście­kli?

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, wojna, ekonomia, polityka, opłacalność, mocarstwa, imperia.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Maverick

27-09-2022 [21:49] - Maverick | Link:

Bo w końcu zachód popełni masowe samobójstwo. Nie  mając kogo okradać i wywoływać kolorowych rewolucji, a niszczyli edukację forsując gender-kominizm nie mają szans z nowymi potegami jak Rosja -Chiny i Indie, do których dołączą Brazylia, Iran, cała Afryka.

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-10-2022 [00:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie "zachód" ale państwa zachodu. Wszystkie państwa czeka takie samobójstwo, bo wszystkie żyją z kradzieży, która już się nie opłaca. Ludzie po tym odetchną, odżyją.

Obrazek użytkownika J z L

27-09-2022 [23:18] - J z L | Link:

Rok 2022 opozycja będzie przeklinać na wieki. Kumulacja nieszczęść. Przekop Mierzei, Baltic Pipe i jakby było mało tragedii, to na dokładkę Tunel w Świnoujściu. Donek dostanie zawału.

Obrazek użytkownika Maverick

27-09-2022 [23:40] - Maverick | Link:

Wykład Dr. Jana Przybyła dla lemingów bez IQ i wyznawców lucyferiańskiego NWO.

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

19-10-2022 [00:29] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-09-2022 [00:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ten komentarz jest nie na temat. Proszę o merytoryczne wypowiedzi związane z notką.

Obrazek użytkownika Tezeusz

28-09-2022 [06:16] - Tezeusz | Link:

Niemiecka partia obciachu POpaorańcy skompromitowani. Agentura osranego bandyty ze wschodu do pierdla.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

28-09-2022 [08:05] - rolnik z mazur | Link:

@ GPS
Większość państw są już bankrutami - vide nasze ukochane i umęczone. Jestem podobnego zdania, ze państwo to przeżytek i nadchodzi czas zmian. Niestety będą to zmiany na jeszcze gorsze.pzdr

Obrazek użytkownika u2

28-09-2022 [08:09] - u2 | Link:

Większość państw są już bankrutami - vide nasze ukochane i umęczone.

Aż tak źle w twoim Hajmat, w którym teraz przebywasz ? :-)

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

28-09-2022 [09:09] - rolnik z mazur | Link:

@ ubot
Wszędzie badziewie się do władzy dorwało i zadłuża 

Obrazek użytkownika Maverick

28-09-2022 [09:12] - Maverick | Link:

Nie badziewie tylko podstawione sługasy Roszylda, co mają za cel zadłużanie aby z przyszłych pokoleń zrobić niewolników.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

28-09-2022 [11:43] - rolnik z mazur | Link:

@ Maverick
Jak zwał tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Slugasy nie mogą być zbyt inteligentne bo by przynajmniej spróbowały się wybić na niepodległość. Pzdr 

Obrazek użytkownika u2

28-09-2022 [10:30] - u2 | Link:

Wszędzie badziewie się do władzy dorwało i zadłuża 

Co więc kombinujesz w związku z tym ? Sądzisz, że Niemcy wygrają wojnę światową ? Dlatego tam u nich siedzisz ? :-)

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

28-09-2022 [11:41] - rolnik z mazur | Link:

@ ubot
nie siedzę tylko pracuję. Tu póki co jeszcze kumoterstwa i partyjniactwa jak w naszym pieknym i nieszczesliwym kraju nie ma. Liczy się co  umiesz a nie czy nalezysz do odpiwiedniej opcji. Dlatego jest jak jest - badziewie. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

24-10-2022 [00:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Większość państw są już bankrutami" - tak, to prawda. Ale jak już upadną ostatecznie, to wcale nie będzie gorzej. Prywatyzacja wszystkiego, czym zajmuje się państwo, zwiększy konkurencję, co spowoduje zwiększenie jakości i zmniejszenie ceny. Więc będzie lepiej.

Obrazek użytkownika JanAndJan

28-09-2022 [19:27] - JanAndJan | Link:

Omijam, jak g. na trotuarze. Jednak zwrot: nasza cywilizacja...? Poje..ało cię, grisza? Czapajewie po liftingu, o której/jakiej cywilizacji się wytrzeszczasz? Wg Konecznego? Nitzchego? Dugina? Nie czytałem dalej, bo cuchnie kacapem. Nie lubię - ścierwo i zgnilizna. Stylizujesz się towarzyszu, na akademika. Tak, tak - akademia gotowania na parze, w parze. Mędzisz, judzisz, szczujesz..słabe zasięgi. Wowa wymaga. Skoro - tak, to - na front. Ps. Zagadka grisza: do czego służy fortepian w Paryżu? Jestem pewien, że tylko wy - z niezawodnym - gie pe esem, w wersji glonass, znacie otwiet. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-09-2022 [22:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"ścierwo i zgnilizna"

Ten komentarz jest niegrzeczny. Proszę sobie stąd iść i nigdy nie wracać. Zapisuję ku pamięci: "JanAndJan" - komentator, którego należy ignorować.

Obrazek użytkownika Maverick

28-09-2022 [22:38] - Maverick | Link:

Juz znika Unia jewrejska. Chyba po to aby ratować hegemona.

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

28-09-2022 [22:42] - Imć Waszeć | Link:

Mocarstwa nie zanikają i nigdy nie zanikną, bo są jedynie powiększeniem cech zaszytych głęboko w naturze ludzkiej, taką hiperbolą. Jak dane państwo nie chce być mocarstwem, to nie ma problemu, chętnie zostanie nim sąsiad. Nawet mały, a potem z czasem urośnie. Przypomnijmy, że kiedyś Holandia albo Portugalia były mocarstwami. Historia uczy, że do imperializmu się zawsze wraca i odwołuje. Vide Włochy Mussoliniego.

W kwestii imperiów, to bardzo pouczająca jest historia o dziwnym sojuszu Rzymu z Wizygotami, a potem o przyczynach wojny, którą imperium w efekcie przegrało. Na naszym podwórku zdarzył się (po prawdzie są tego tysiące, ale zacytuję jeden) podobny przypadek. Otóż pan prowadzący warsztat oponiarski został skasowany przez urzędasów na milion kary za przekazanie w dobrej wierze kilku zużytych opon pewnej fundacji. Czy my już kończymy przed fazą realizacji i laudacji? A gdzie kultura rozchodniaczka, za co tu wypić strzemiennego, gdzie treść dla panegiryków, pokarm dla hagiografów? Porównajmy teraz butę urzędasów z Rzymu, który był imperium, oraz polskich, która dopiero aspiruje, chciałaby być imperium wraz z Ukrainą. Jak się wyraził o podobnej acz mniejszej akcji urzędników pewien biznesmen z Wrocławia "skur...nie przerosło nawet nasze wyobrażenia o korupcji na Ukrainie". Dziś pewnie dałby za przykład Rosję z jej "powszechną mobilizacją", gdzie w brance biorą nawet śmiertelnie chorych na raka (to jeszcze da się wytłumaczyć) i na wózkach inwalidzkich (nie pamiętam tylko czy do kompanii czołgów), lecz sens pozostaje ten sam.

Niewolnictwo... my też jesteśmy niewolnikami. Warto zaznajomić się z terminem "patoposłuszeństwo" czyli jak pod wpływem współczesnych metod "zarządzania" degeneruje się proces socjalizacji. Przytoczony wyżej przykład jest tego jaskrawym dowodem. Myślę, że w ten sposób ludzi myślących "a niech szlag trafi to państwo" z czasem w sposób nieunikniony przybędzie. Tworzy się naprawdę niebezpieczny megatrend porównywalny skalą z epidemią "zmywaków", którzy już na pewno nie wrócą do Polski i guzik mnie obchodzi, że "wicie rozumiecie, doraźna polityka wymaga....". W tej kwestii popierał będę liberałów i to skrajnych.

Wreszcie ostatnia uwaga do Autora. Proszę poprawić w swoich tekstach zdanie o tym, że sztuczne sieci neuronowe nie są obliczeniem, a za to są prawdziwą inteligencją. Ale z jakiegoś powodu nominalnie sztuczną :)))
To nie jest prawda. Takie stawianie sprawy może mnie niechybnie ściągnąć na Nasze Blogi, a wtedy niektórzy mają przegwizdane.

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-10-2022 [14:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Mocarstwa nie zanikają i nigdy nie zanikną, bo są jedynie powiększeniem cech zaszytych głęboko w naturze ludzkiej"

Człowiek pojawił się od 200 do 400 tysięcy lat temu. Państwa pojawiły się od 20 do 10 tysięcy lat temu. Przez 90% istnienia naszego gatunku na świecie nie żyliśmy w żadnych państwach. Więc państwa nie są naturalne, nie są głęboko zaszyte w ludzkiej naturze, w naszych genach, bo gdyby tak było, to byśmy zawsze w nich żyli. Państwa pojawiły się na pewny etapie ludzkiego rozwoju tylko i wyłącznie z powodu postępu technologicznego. Główną nową technologią, było rolnictwo, które spowodowało to, że człowiek mniej czasu poświęcał na zdobycie żywności, a zatem wzrosła wydajność pracy. Państwa są konsekwencją rozwoju kultury materialnej, wynalazków pozwalających lepiej, szybciej i sprawniej wytwarzać żywność. Najpierw była era łowców-zbieraczy, trwająca setki tysięcy lat, era bezpaństwowa, a potem nastąpiła era rolnicza trwająca dziesiątki tysięcy lat, era państwowa. Potem przeszliśmy do ery przemysłowej, a teraz jesteśmy w erze informatycznej. To te ery kształtują państwa, a nie ludzka natura. Państwa to kultura, a nie natura. Więc tak samo jak kultura wytworzyła państwa, tak samo spowoduje ich upadek. Bo technika wciąż się rozwija, wydajność pracy wciąż rośnie. Niewolnictwo pojawiło się dlatego, że się opłacało, a zaniknie dlatego, że się przestaje opłacać. Państwo to największy w dziejach nadzorca niewolników. Upadnie, bo pokonają je organizacje dużo lepiej zorganizowane, bardziej wydajne, bo nie opierające się na niewolnictwie.