Sieroty po COVIDZIE

  Jak wszyscy wiemy, Władimir Putin napadając na Ukrainę zakończył niechcący pandemię COVID.  Po prostu w obliczu prawdziwej krwawej wojny, która grozi przekształceniem się w konflikt nuklearny - zarówno opinia publiczna jak i media straciły zainteresowanie jakimiś tam stosunkowo niegroźnymi wirusami.  W dodatku okazało się, że nowe szczepy wirusa są jeszcze łagodniejsze niż ten pierwotny.  Pojawia się coraz więcej wyników badań naukowych pokazujących, że cała ta "walka z pandemią" - niesłychanie kosztowna - przyniosła znacznie więcej szkód niż sama choroba.

  W efekcie o COVID zrobiło się cicho, a jego miejsce zaczyna zajmować stara poczciwa grypa, na którą obecnie choruje mniej więcej tyle samo osób, co przed pandemią.  Pozostały jednak dwie grupy "sierot po COVIDZIE".  Pierwsza to sanitaryści - ci, którzy udając wszechwiedzących ekspertów narzucali te wszystkie ograniczenia, maseczki, lockdowny, kwarantanny i paszporty covidowe.  Typowa dla ich postawy jest rozmowa z wiceministrem zdrowia W. Kraską zatytułowana "Ubolewam, że zapomniano o COVIDZIE" {TUTAJ}.  Zapytany przez dziennikarza, co ma zamiar zrobić z 25 milionami dawek szczepionki zalegającymi w magazynach, podczas gdy obecnie szczepi się najwyżej kilkaset osób dziennie, przyznał w końcu, że trzeba je będzie zutylizować.  Odpowiedzialność za straty zwalał na UE.  Jednocześnie jednak wciąż namawiał do szczepień, przemilczając niewygodny fakt, że stare szczepionki na nowe warianty wirusa zupełnie nie działają.

  Drugą grupę stanowią ci, którzy odważnie walczyli z pandemiczną propagandą, narażając się na rozmaite represje i na opinię "foliarzy" i "antyszczepionkowców".  Obecnie okazuje się, że to właśnie oni mieli rację.  Na przykład Rafał Otoka-Frąckiewicz pisze {TUTAJ}:

  "Parę dni temu wybuchła afera korupcyjna związana ze szczepieniami na #covid, pojawiły się zeznania
@pfizer  mówiące o nieskuteczności szczepionek, raport NIK opisujący absurdy polityki pandemicznej która zaowocowała stosami trupów Tymczasem wszyscy grzeją temat pijanego aktorzyny.".

  Bloger GPS stwierdza zaś:

  "Da­li­ście się na­brać wła­dzy i kon­cer­nom far­ma­ceu­tycz­nym, któ­rym uda­ło się z was ścią­gnąć du­żo ka­sy. Śmie­je­cie się z lu­dzi oszu­ka­ny­ch na wnucz­ka, a sa­mi zo­sta­li­ście oszu­ka­ni w spo­sób jesz­cze bar­dziej pry­mi­tyw­ny i po­ka­zu­ją­cy wa­sze fra­jer­stwo.
  Najnowsze badania naukowe, których preprint można przeczytać tu: Wskaźnik śmiertelności zakażeń COVID-19 z podziałem na wiek(link is external) - pokazują, że śmier­tel­no­ść na to no­we prze­zię­bie­nie przed wpro­wa­dze­niem eks­pe­ry­men­tal­ny­ch pre­pa­ra­tów ge­no­wy­ch by­ła du­żo mniej­sza, niż to wy­ni­ka­ło z in­for­ma­cji po­da­wa­ny­ch przez me­dia, któ­re przy­czy­ni­ły się do roz­pę­ta­nia ko­wi­do­we­go prze­krę­tu. (...)  To po­twier­dza, że Co­vid-19 to nie by­ła groź­na cho­ro­ba, wi­rus Sars-CoV-2 to na­stęp­ny z wie­lu wi­ru­sów, któ­ry po­wo­du­je nie­groź­ne prze­zię­bie­nie, a wszel­kie re­stryk­cje, za­mknię­cia wie­lu biz­ne­sów, za­ka­zy wstę­pu w róż­ne miej­sca, obo­wiąz­ki ro­bie­nia te­stów i no­sze­nia ma­se­czek, oraz eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we, by­ły zbęd­ne. Przy tak ni­skim za­gro­że­niu śmier­cią, tak ostre środ­ki wal­ki z wi­ru­sem by­ły sta­now­czo bar­dzo nad­mia­ro­we. 
  A więc znów się oka­za­ło, że wszyst­ko to, co gło­si­li wol­no­ściow­cy w cią­gu po­przed­ni­ch pra­wie trzech lat, do­ty­czą­ce tej hi­ste­rii po­li­tycz­nej zwią­za­nej z pan­de­mią no­we­go wi­ru­sa wy­wo­łu­ją­ce­go prze­zię­bie­nie, by­ło praw­dą, a wszyst­ko to, co ro­bi­li i mó­wi­li rzą­dzą­cy, by­ło kłam­li­we, zbęd­ne i szko­dli­we." {TUTAJ}.

  Trudno jednak mówić o triumfie tej grupy.  Temat COVID zszedł z tapety i już.  Wezwania do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych covidowego przekrętu trafiają, jak na razie, w próżnię.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

19-10-2022 [18:34] - u2 | Link:

Drugą grupę stanowią ci, którzy odważnie walczyli z pandemiczną propagandą

Tak, pan Otoka robi wspólne geszefty z panem Braunem. Przypadek ? Nie sądzę :-)

Obrazek użytkownika Jabe

19-10-2022 [19:26] - Jabe | Link:

Jakież to „geszefty” i co ma niby z tego wynikać?

Obrazek użytkownika paparazzi

19-10-2022 [20:08] - paparazzi | Link:

Niestety trąci to rusofilstwem. Otoka ma talent komentowania, w prawdy i pół prawdy wplata cześć propagandy rosyjskiej. Później wyjawia , wiem jestem onuca.

Obrazek użytkownika Adam66

19-10-2022 [18:38] - Adam66 | Link:

@ elig
Komentarze pod blogiem GPS pokazują, że sanitaryści w dalszym ciągu idą w zaparte, ale to charakterystyczne dla oszukanego człowieka, bo "łatwiej się jest dać oszukać niż przyznać, że zostało się oszukanym".  Sanitaryści zachowują się jak członkowie jakiejś sekty i będą dokładać wszelkich starań żeby zamordyzm i nakaz szczepień wrócił bo dlaczego tylko oni mają być oszukani?  
 

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

19-10-2022 [18:38] - Zbyszek_S | Link:

Jarosław Kaczyński: - Jestem zwolennikiem tego, by w walce z pandemią pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste, pójściem na całość byłby obowiązek szczepień. link
Mateusz Morawiecki: - Szczepionki będą ważnym elementem odcięcia wirusa od zasilania. Wirus ma swoje zasilanie, kiedy przenosi się z człowieka na człowieka. Szczepionka odcina tę możliwość w najlepszy możliwy sposób {link}
Adam Niedzielski: - Być może zaskoczę pana redaktora, ale kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień.  link

Rok temu w Niemczech rejestrowano MNIEJ zgonów Covid niż obecnie.

 

Obrazek użytkownika sake3

19-10-2022 [20:11] - sake3 | Link:

@zbyszek......A wyobraża Pan sobie ten krzyk gdyby Jarosław Kaczyński premier Morawiecki czy minister Niedzielski,a wcześniej Szumowski zlekceważyli problem covid jako zmyslony i nieistniejący i szczepionki jako nie działające? Jakie były awantury o zbyt późne dostawy maseczek,respiratorów,szczepionek? Celebryci i politycy Lewicy szczepili się poza kolejnością i po znajomości.Teraz winny jest rząd? Covid nie był tylko w Polsce,ilu ludzi zmarło w Indiach,USA,wtedy nikt z was nie potępiał szczepień.Nieprawdą jest też,że szczepienia były w Polsce obowiązkowe.Wtedy rząd istotnie mógł być przekonany o ich nieuchronności ale żadnych obowiązkowych szczepień nie zlecił. Może lepiej i uczciwiej powiedzieć,że chcecie zmiany rządu.Nie musicie zasłaniać się covidem.Media donoszą że opozycja w sumie już teraz ma 57% więc znienawidzonego przez was rządu nie będzie tylko świtlane demokratyczne i postepowe rządy Tuska..

Obrazek użytkownika Jabe

19-10-2022 [20:44] - Jabe | Link:

Obłudnico, widzisz wszystko przez pryzmat uczuć do rządu, za nic mając ofiary walki z pandemią, zamordyzm, bezprawie i zrujnowaną gospodarkę.

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

20-10-2022 [09:16] - Zbyszek_S | Link:

@sake3: Łaskawa Pani:
"A wyobraża Pan sobie ten krzyk gdyby Jarosław Kaczyński premier Morawiecki czy minister Niedzielski,a wcześniej Szumowski zlekceważyli problem covid jako zmyslony i nieistniejący i szczepionki jako nie działające?"

1. Oczywiście, że sobie wyobrażam. Takiemu krzykowi i naciskowi została poddana pani minister Ewa Kopacz w czasie "pandemii świńskiej grypy", gdy ta pandemia szalała w całej Europie i gdy Polska, z powodu decyzji pani minister jako JEDYNY KRAJ W UE, nie zakupiła szczepionek na tę chorobę w czasie pandemii.

Ja sobie zdaję sprawę, z tego, że pani Kopacz jest ze znienawidzonej partii, która zresztą ma wiele "za uszami", ale w tym jednym przypadku, w tym jednym momencie, ta pani zachowała się jak "chłop z jajami", zaś pani i nasi decydenci zachowali się jak "baby".

2. Choroba covid-19 jest chorobą groźna dla życia człowieka. Jednak "problem covid" w sensie działań "antypandemicznych" jest i był oczywiście zmyslony i nieistniejący. Od samego początku były na to dowody, choćby w postaci najlepszego z możliwych eksperymentu tzn. zamknięcia tysięcy ludzi na statku Diamond Princess u wybrzeży Japonii. Tę chorobę należało leczyć, zaś znaczna liczba zgonów jej przypisywanych, wynikała właśnie z podjętych działań oraz stosowanego postępowania medycznego prowadzącego do pogorszenia stanu chorych oraz w następstwie - do zgonu.

"Jakie były awantury o zbyt późne dostawy maseczek,respiratorów,szczepionek?"
Tak były to idiotyczne awantury. Rząd ma do wyboru, działać w obronie nas, działać w obronie siebie przed awanturami. Dziesiątki tysięcy ludzi przypłaciły życiem decyzje władz. Ale cicho, bo to nie do pomyslenia.

"Celebryci i politycy Lewicy szczepili się poza kolejnością i po znajomości."
Dokładnie. To dowodzi, że całe przedsięwzięcie, które prowadził i popierał rząd, miało prowieniencję stricte libertyńską, lewicową, celebrycką.

"Teraz winny jest rząd?"
Przepraszam, ale kto ponosi odpowiedzialność za to, co robi rząd? Nie rząd?

"Covid nie był tylko w Polsce,ilu ludzi zmarło w Indiach,USA,wtedy nikt z was nie potępiał szczepień."
Już pani udostępniam dane: w Polsce zarejestrowano 3 117 zgonów Covid na milion mieszkańców, w USA podobnie, w Indiach...  ok 400, a więc blisko 10 x mniej niż u nas.

Dalszy ciąg pani wypowiedzi, ze względu na głupotę, nierzetelność oraz ton, nie nadaje się do skomentowania. Na szczęście trwa produkcja nowego wirusa, więc będzie się pani mogła wykazać. Choć... oby nie.

Obrazek użytkownika Pani Anna

20-10-2022 [11:49] - Pani Anna | Link:

@Zbyszek_S 
Brawo za ten komentarz. I dla pozostałych panów również.  Człowiek był gnojony od początku tej hucpy, a teraz, kiedy okazało się,  że miał rację... to jest nadal gnojony. Przez tych samych. Nie można siedzieć cicho, udawać,  że znowu nic się nie stało.  Te ponad 200 000 ofiar. Coś im się od nas należy,  jeżeli chcemy pozostać ludźmi.  Przynajmniej tyle możemy, ponieważ nikt nie poniesie za to żadnej kary, przynajmniej nie tu, na ziemi.  Bóg i historia pozostaje. 

Obrazek użytkownika u2

20-10-2022 [13:12] - u2 | Link:

#ścierwousz

Te ponad 200 000 ofiar. Coś im się od nas należy,  jeżeli chcemy pozostać ludźmi.

Nie ściemniaj ścierwousz, liczba wzięta z sufitu jak u prof. Grabowskiego i prof. Grossa :-)

Obrazek użytkownika sake3

19-10-2022 [18:44] - sake3 | Link:

Ależ wcale nie zszedł. Przecież dziś rozpaczliwie na tym portalu przywołuje go pan GPS w gronie nawążniejszych i najbardziej hałaśliwych akolitów. I nie zejdzie ,zaraz rozpocznie się piekło.Co tam Polska jak można sobie poużywać chamsko,wyzywać od idiotek.Ani wojna na Ukrainie,ani wdzierająca się do Polski lewacka ideologia,ani antypolskie zachowania Polaków,a nawet sprawa tego pijanego aktorzyny nie przyćmi tak dyżurnego tematu.Pani Anno do dzieła,poloneza czas zacząć.

Obrazek użytkownika Jabe

19-10-2022 [19:39] - Jabe | Link:

Zrobił się niewygodny, co?

Obrazek użytkownika sake3

19-10-2022 [20:48] - sake3 | Link:

Ależ skąd ,jest wiecznie żywy. Przynajmniej do czasu wyborów,bo jego podtrzymywanie leży w interesie opozycji.

Obrazek użytkownika Jabe

19-10-2022 [20:54] - Jabe | Link:

Oczywiście, że ukaranie leży w interesie opozycji, bo prawo i obyczaj podeptali rządzący. Czy z tego wynika, że należy temat zamieść pod dywan?

Obrazek użytkownika sake3

19-10-2022 [22:16] - sake3 | Link:

A kto go zamiata?Rządzący nie podeptali ani prawa ani obyczaju.Postepowali tak jak rządy w innych krajach,podejmowali decyzje w obliczu pandemii. Chyba każdy na ich miejscu by tak postąpił.

Obrazek użytkownika Pani Anna

19-10-2022 [23:05] - Pani Anna | Link:

@sake3
Obludnico i klamczucho. Sprawdź sobie statystyki. W CAŁEJ EUROPIE  Polska ma najwyższą  NADUMIERALNOSC w 2021r. Nawet Niemcom nie przyszło do głowy zamykanie szpitali I odwoływanie zabiegów ratujących życie.  Obłudnico, hipokrytko.

Obrazek użytkownika sake3

20-10-2022 [07:55] - sake3 | Link:

@Pani Anna.....Może już dosyć tego powtarzania się i pani nachalnego jazgotu?Juz mi się wylewa z ekranu i płoszy koty.Już wczesniej na tą pani przypadłość proponowałam Positivum, To tylko 5zł.

Obrazek użytkownika Darek65

20-10-2022 [09:19] - Darek65 | Link:

@Sake
Przypomnij sobie, jak niszczono wszystkich, którzy próbowali zasygnalizować inne podejście do tematu. Przypomnij sobie zgnojonego doktora Bodnara i Basiukiewicza. Przypomnij sobie, jak postąpiono z redaktorem Pośpieszalskim. Czy ktoś słuchał https://swiatlekarza.pl/prof-p...  Czy widzisz dzisiaj w TV choćby jakakolwiek dyskusję o tym, co było. Czy media pokazały choćby relację z przesłuchania jednego z prominentnych dyrektorów Pfizer ? To czym to jest, jak nie zamiataniem problemu pod dywan ?

Obrazek użytkownika Darek65

20-10-2022 [09:06] - Darek65 | Link:

"że cała ta "walka z pandemią" - niesłychanie kosztowna - przyniosła znacznie więcej szkód niż sama choroba." - bo tak miało być.

O ile, na siłę, można usprawiedliwić rząd, że w takiej sytuacji postępował, jak inni, to w żaden sposób nie można go usprawiedliwić za to, że zablokował praktycznie całą służbę zdrowia. Byliśmy jednym z nielicznych, jak nie jedynym krajem, w którym zablokowano praktycznie w całości dostęp do specjalistów, odwoływano zabiegi planowe. Dług medyczny został określony na poziomie 2 mln ludzi. Tyle osób odesłano z kwitkiem. Niektórych bardzo skutecznie, od razu z biletem na drugi świat.

Tu są skutki działalności tych bandytów - https://twitter.com/ArchiMed20...
 

Obrazek użytkownika Chatar Leon

19-10-2022 [18:57] - Chatar Leon | Link:

To, co prezentują tutaj sieroty po kowidzie, to typowy mechanizm wyparcia.
Przecież "eksperci" ich opuścili. Żadne pyrcie, horbany i simony już nie brylują po mędiach a nawet kasują z Internetu swoje wpisy o stuprocentowej skuteczności dwudawkowej szczepionki oraz o konieczności segregacji. Co prawda kilku usiłowało grzać temat małpiej grypy (najchętniej ogłosiliby, że jutro fajzer i spółka wynaleźliby skuteczne szczepionki) a niejaki grzesiowski (ten co to po domu chodził w maseczce) chciał się przerzucić na rtęć w Odrze (apelował w mędiach, by natychmiast zamykać tereny nad rzeką)...
Ale to już nie chwyci!
Po prostu Polacy mówią wprost "Niedzielski i inni idzcie na ch... !"

Obrazek użytkownika Lech Makowiecki

20-10-2022 [08:41] - Lech Makowiecki | Link:

Covid to tylko jeden z elementów szerszej gry. Tu chodzi o naszą WOLNOŚĆ... Polecam: https://www.youtube.com/watch?v=et_dGB47Oik

Obrazek użytkownika angela

20-10-2022 [13:58] - angela | Link:

Na wyścigi szczepili się prominenci z opozycji, pomijając plan kolejności szczepień. 
Jaka byla awantura na akademii medycznej, kiedy ich zaszczepiono. O mało rektor nie poleciał że stołka. 
Czy ktos wyobraża sobie nagonke na rzad, gdyby szczepionek nie było???
Ruscy szczekacze nadal swoje klamstwa wciskaja.
I z pandemią, i z gospodarką po pandemii RZĄD  poradził sobie doskonale.
Premier Mateusz Morawiecki, I nasz  caly obecny rząd prowadzi doskonale Polskę, pomimo katastrofalnych sytuacji, pandemii, wojny, ale szczególnie wobec ciągłych ataków wewnetrzej  tzw opozycji, ktora wespół z Niemcami i Rosją, probuja zniszczyć wszelkie poczynania rządu dla polepszenia życia Polaków. 
Zobaczmy co dzieje się w Anglii, ile trzeba mieć zdolności zeby tak umiejętnie prowadzić rządy panstwem, jak Polacy. 
Teraz natomiast ukazuje się właśnie obraz dzisiejszej opozycji za ich rządowy, kiedy strzelali do górników  którzy bronili zamykania kopalni, I swoich miejsc pracy.
Strzelali zeby zrobic miejsce dla ruskiego wegla, na ktorym chcieli zarobić gigantyczne pieniądze, kosztem Polaków .
Obecnie  na siłę  pchają się do władzy , zeby znów okradac Polaków, a paść Rosję I Niemcy za gigantyczne łapówki. 
Czy Polacy  znów sie na te klamstwa nabiorą.?????
 

Obrazek użytkownika Jabe

26-10-2022 [15:58] - Jabe | Link:

I z pandemią, i z gospodarką po pan­demii RZĄD  po­radził sobie doskonale.

Pandemia kosztowała życie tysięcy osób, które akurat na tę chorobę nie cho­rowały. Gos­podarka sypie się. Rząd domaga się od samo­rządów dys­trybucji węgla. Ceny biją rekordy.

Skoro rząd poradził sobie zna­komicie, wi­docznie taki był jego cel.

Obrazek użytkownika sake3

20-10-2022 [15:13] - sake3 | Link:

Jednak przeidziałam piekło,nawet więcej bo powiązane z linczem i sądm nad moją osobą.Sądząc z emocjonalnych wypowiedzi okraszonych epitetami pod moim adresem to ja osobiście wymordowałam 200000 Polaków.Chyba jednak mordowałam tylko swoimi poglądami do których zresztą w demokracji jako obywatel mam prawo.Wobec mnie państwo zastosowali swoisty terror tak modny w dzisiejszych czasach- ,, kto nie jest z nami jest przeciwko nam.''.Ja swoich poglądów zresztą nikomu nie narzucałam licząc że od tego jest dyskusja. Nikogo przy tym nie obrażałam i nigdy nikt ode mnie nie usłyszał ostrzejszego słowa.Wy jako elita NB uważacie,że macie prawo każdego obrażać i gnoić innych.? Dlaczego? To pan Zbyszek- ,,Dalszy ciąg pani wypowiedzi ze względu na głupotę oraz ton nie nadaje się do wypowiedzi''----bloger uduchowiony obrażając mnie jakoś nie widzi swojej pogardy,i przypisuje mi nieodpowiedni ton. A ton pana Zbyszka i pozostałych komentatorów jest odpowiedni? Dlaczego głupota? Bo nie podpisuję się obiema rękami pod waszymi wypowiedziami? To jest ta osławiona demokracja? Przecież to wy wszyscy obrzucacie mnie wyzwiskami-idiotka,kłamczucha,hipokrytka,głupia,obłudnica  tu na tym blogu a przecież wczesniej bez względu na treści blogów jeszcze gorszymi określeniami. Pan Zbyszek sugeruje,że pani Kopacz ma jaja podczas gdy ja nie.Oczywiście że nie przecież nigdy nie byłam w rządzie i nie podejmowałam takich decyzji jak ówczesna premier.Tyle,że szczepionki na grypę wtedy nie zostały zakupione bo nie było na nie pieniędzy,a nie z powodu przewidywalności pani Kopacz. I pan chce tworzyć ,,bańkę informacyjną'' panie blogerze Zbyszku? To co w tej bańce będzie,jakie informacje? Takie jak teraz, z taką złością i nienawiścią podawane?

Obrazek użytkownika tricolour

20-10-2022 [15:19] - tricolour | Link:

@sake

A co sie dzieje w Anglii? Co telewizor podaje?

Obrazek użytkownika Darek65

20-10-2022 [15:56] - Darek65 | Link:

@Sake
Pisanie o kimś, że jest taki, czy owaki, to raczej nie tędy droga, bo nakręca niepotrzebnie emocje. Sam staram się nie wchodzić w tego typu retorykę. Według mnie problem, z Twoimi wpisami, polega na tym, że cokolwiek ktoś napisze przeciw rządowi lub rządzącej partii, spotyka się z Twoim odzewem typu, a co chciałbyś, aby rządziła PO ?, za PO, to by było dobrze ? Sorry, ale takie odpowiedzi są typu obrona przez atak, a nie odniesienie się do meritum sprawy. Jak by dzisiaj udowodniono i wyszło na jaw, że Kaczyński ukradł 100 milionów, to też byś napisała, że za PO było gorzej? Postaraj się o troszkę obiektywizmu. Mniemam, że wielu tu piszących głosowało na PIS, a teraz, w różnej formie stara się zaprotestować przeciw temu, jak PIS grzebie ich głos i nadzieje.

Obrazek użytkownika sake3

20-10-2022 [16:23] - sake3 | Link:

@Darek65.......Jednak idzie Pan starym torem zupełnie mnie nie rozumiejąc.zawsze pisałam ,Panu również ,że ja dostrzegam błędy rządzących,ale przynajmniej staram się znaleźć przyczynę.Tyle razy pisałam o destrukcyjnej roli opozycji ,bo to własnie opozycja powoduje,że rząd lawirując w nieustannym ogniu nagonki popełnia błędy.Nikogo nie usprawiedliwiam,ale staram się wiedzieć dlaczego tak się stało bądź dlaczego tak się dzieje i jaki to może mieć wpływ w przyszłości.Wy w ogóle niczego nie dostrzegacie zajęci waleniem w PiS jak w bęben.Nie dostrzegacie przyczyn więc i nie dostrzeżecie skutków.Uczepieni tematu covida jak pchły psiego ogona wszystko inne pozostawiliście poza sobą.Przecież sytuacja tego wymaga,narastają konflikty w świecie,w Europie a my jesteśmy z racji swojego położenia w samym jej centrum.Czy was to obchodzi? Sądząc po komentarzach -nic.Obchodzło was chociaż nienawistne stanowisko UE wobec Polski? Czy uważacie za słuszne nakłdanie sankcji na Polskę,odbieranie pieniędzy? Czy jako Polaka nie razi pana bezczelne nazywanie Tuska premierem i to w czasie kiedy obecnie funkcjonujący rząd jest wybrany demokratycznie? Nie widzi Pan problemów jakie na ten rząd spadają?Czy mozna sądzić,że następcy po wyborach zresztą waszymi głosami też podołają problemom?Jaki mają program? Też was to nie obchodzi kto będzie rządził? I cóż wam daje obrzucanie mnie błotem? Nazywanie ścierwem czy mendą łonową a w najlepszym wypadku idiotką? To rozwiąże problemy? Tyle razy pytałam na kogo chcecie głosować,jeśli już uważacie przegraną PiS-u za priorytet? Odpowie Pan?

Obrazek użytkownika tricolour

20-10-2022 [16:49] - tricolour | Link:

@sake

I to jest clou problemu: "staram się znaleźć przyczynę.Tyle razy pisałam o destrukcyjnej roli opozycji".

Przyczyna złych rządów PIS leży w PIS, a nie w PO, którą trzeba wylawirować - to jest proste. Tak samo, jak problem z prostytutka leży w prostytutce, a nie złodzieju, którego prostytutka chce wylawirować. Problem w pijaństwie Stuhra leży w Stuhrze. Problem hotelu na godziny leży we właścicielu hotelu. Problem w handlarzu respiratorami leży w handlarzu respiratorami.

A ciebie telewizor nauczył, że problem leży gdzie indziej niż ten problem leży i pokazuje ci gdzie leży. Ty zaś bezrozumnie to powtarzasz, jak ruski, któremu trzeba wszystko powiedzieć.

Obrazek użytkownika Darek65

21-10-2022 [07:50] - Darek65 | Link:

"Nie widzi Pan problemów jakie na ten rząd spadają?" - tak, spadają, bo zostały przez ten rząd same sprokurowane. Nie kto inny, jak ten oszust Morawiecki, podpisał wszystko, co mu UE podsunęła. Teraz, kiedy UE to egzekwuje, to płacz, lament i zrzucanie na opozycję. Hello? Skoro PIS jest niewinny, to niech pokaże publicznie, co Morawiecki podpisał.
W przyszłym roku, jak sądzą fachowcy, obsługa samych odsetek od naszego długu będzie nas, Polaków, kosztowała 70 miliardów złoty. Wiesz, ile można by za to szkół, szpitali wyremontować ? Głosowałem na PIS Beaty Szydło, Śp. Jana Szyszko, i im podobnych. Dostałem za to oszusta Morawieckiego z jego bandą. Przypomnij sobie jego słowa w restauracji Sowa&Przyjaciele. Tam tez mówił min. o Tobie.

"Czy mozna sądzić,że następcy po wyborach zresztą waszymi głosami też podołają problemom?" - tu już się moja droga zagalopowałaś !!! Insynuujesz komuś coś, czego nie zrobił. Skąd wiesz, jak ktoś będzie głosował. Dziwisz się później, że "obrywasz" pomówieniami, które sama stosujesz.

Obrazek użytkownika sake3

21-10-2022 [08:47] - sake3 | Link:

@Darek65.....UE podsunęła  mu ,,to wszystko'' czy postawiła go pod ścianą? Oczywiście przy pomocy polskich europosłów i opozycji A tak mnie atakujecie że ośmielam się się w ogóle o opozycji wspomnieć.Bez tego jej wsparcia UE nie miałaby argumentów do działań przeciw rządowi.Oszustem jest wg Pana człowiek zmuszany przez Polaków do podpisywania niekorzystnych dla Polski orzeczeń? To opozycja niewinna? Wypowiedzi opozycji przeciwko Polsce w Europarlamencie i w kraju  Pan nie słyszał? Naprawdę?A może Pan po prostu nie chciał słyszeć tych wszystkich kłamliwych słów? I gdzie to ja kogolwiek z was pomówiłam?

Obrazek użytkownika Jabe

21-10-2022 [09:56] - Jabe | Link:

UE podsunęła  mu „to wszystko” czy postawiła go pod ścianą? Oczywiście przy pomocy polskich europosłów i opozycji

Ach, zatem, skoro rządzący są tak przytłoczeni niemocą, ster dzierży UE i opozycja. To na co komu rząd w tym kraju?

A tak mnie atakujecie że ośmielam się się w ogóle o opozycji wspomnieć.

Wykolejanie każdej dyskusji opozycją jest irytujące. Jakby tylko ona istniała.

Bez tego jej wsparcia UE nie miałaby argumentów do działań przeciw rządowi.

To nieuzasadniona opinia.

Oszustem jest wg Pana człowiek zmuszany przez Polaków do pod­pisywania nie­korzystnych dla Polski orzeczeń?

Jakich zaś orzeczeń? Zgadzają się dla kasy na wszystko, a potem tej kasy nie dostają, bo się zgodzili na warun­kowość. Fajtłapy to czy zdrajcy?

To opozycja niewinna? Wypowiedzi opozycji przeciwko Polsce w Euro­parlamencie i w kraju  Pan nie słyszał? Naprawdę?

Znów o opozycji, której słowa mają moc sprawczą, podobnie jak ten cały euro­parlament.

A może Pan po prostu nie chciał słyszeć tych wszystkich kłamliwych słów?

Jakich? Cała opozycja wypowiada wszystkie te słowa. No i one są kłamliwe, choć nie wiadomo jakie konkretnie. Wystarczy, że wypowiada je opozycja. To jest najważniejsze – słowa, opozycji.

I gdzie to ja kogolwiek z was pomówiłam?

Bez kpin!

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

21-10-2022 [08:28] - Zbyszek_S | Link:

.

Obrazek użytkownika sake3

21-10-2022 [09:01] - sake3 | Link:

@Zbyszek.....Szanowny Pan swój tekst powinien odnieść ale do siebie.Pasuje do Pana jak ulał. Nie wiem na czym bowiem ma polegać moje cwaniactwo,agresja,negatywizm po przeczytaniu tych wszystkich skierowanych przeciw mnie komentarzy i epitetów.Czym uraziłam Pańskie wysublimowane poczucie estetyki,skoro to Pan wraz z innymi mnie atakuje a nie odwrotnie?.Tym że mam odwagę mieć swój pogląd na dane sprawy? To na czym ma polegać dyskusja? Na ujadaniu razem z wami w jednym temacie?

Obrazek użytkownika Pani Anna

21-10-2022 [12:14] - Pani Anna | Link:

@sake3
Ponieważ znowu używasz swojej ulubionej formy "wy", czuję się wywołana do tablicy. "Ujadasz" to głównie ty, dzień w dzień,  godzina po godzinie. Ujadasz głosem takich osobników jak Dworczyk, Niedzielski, Kurski i całej reszty tego akurat teraz rządzącego gangu, z którym się identyfikujesz. Argumenty do ciebie nie docierają,  nie dociera do ciebie nawet śmierć i ludzka krzywda. Tak dobrze się czujesz w stadzie, przynależność do stada daje ci poczucie ciepełka i mocy. Dokładnie tym samym kierują się wyznawcy opozycji, taki sam jak twoj  jest ich stan umysłu.  Niczym się od nich nie różnisz. Jesteś Świadkiem Jechowy i taki sam ma sens dyskusja z tobą jak i z nimi.

Obrazek użytkownika sake3

21-10-2022 [16:11] - sake3 | Link:

@Pani Anna....Nie mam obowiązku być poddawana waszym argumentom,waszej presji.Żyjemy w wolnym państwie i jestem wolnym człowiekiem jak każdy z was.Nie muszę mieć w sobie tyle pokory by z uśmiechem i posłusznie zgadzać się z waszymi wyzwiskami rzucanymi w moim kierunku,bo nie jesteście nadludźmi za których się uważacie.Nie identyfikuje się z żadnym gangiem ani nie jestem gangsterem i nie uważam żeby rzadząca obecnie ekipa mafią była.Naucz się paniusiu szanować innych bo każdy z nas ma swoją godność.Ja ci paniusiu nie ubliżałam nie wyzywałam jak ty mnie non stop od idiotek ,nie robiłam przykrości.Po prostu chcę być sobą z moimi przekonaniami i poglądami do których mam prawo i których nikomu nie narzucam,wasz terror nie jest nie mi potrzebny ani miły.

Obrazek użytkownika Pani Anna

21-10-2022 [19:05] - Pani Anna | Link:

@sake3
Zakłamana obłudnico, prosiłaś sama o argumenty, choćby o przykłady prześladowania czy utraty pracy. Podano ci przykłady dr Bodnara, który do tej pory ma 4 postępowania przed Izbą Lekarką za przyjmowanie pacjentów i leczenie ich zgodnie z wiedzą lekarską. Pani dr Anna Martynowska, pozbawiona prawa wykonywania zawodu. A ty co na to, zakłamana hipokrytko? " Nie mam obowiązku być poddawana waszym argumentom". Tyle masz do powiedzenia. A potem płacz, że nazywają cię tak, jak na to zasługujesz.

Obrazek użytkownika sake3

21-10-2022 [10:28] - sake3 | Link:

@Zbyszek....Oczywiście że Pan jest ,ale o ucięciu swojego tekstu do krótkiego ,,jestem'' Cwane to,bo w ten sposób mój skierowany do Pana komentarz po prostu odnosi się do próżni.Ot ,dyskusja..

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

20-10-2022 [17:43] - Edeldreda z Ely | Link:

Tak sobie myślę pod wpływem Państwa  dyskusji, że prototypem sanitarysty była postać Freda z Chłopaki nie płaczą. 

Obrazek użytkownika Roz Sądek

21-10-2022 [16:58] - Roz Sądek | Link:

@Autor
Stwierdzam z nijaką satysfakcją, że albo instrukcje nie przychodzą na czas albo Wasza planeta ma już inne tematy w ziemskim obiegu, tematy, które Was ominęły. Ominęły, bo okazaliście się  - cały Wasz desant, fajtłapami klepiącymi na okrągło przez całe dwa lata materiały centrali, nawet bez próby wniesienia w nie czegoś nowego. Poza tym spadła nieco Wasza energia, bo jeszcze niedawno ogrzewaliści temat raz w tygodniu, a teraz co miesiąc. Niestety nie wiem co Wam poradzić, może wystarczy szyfrówka z pytaniem do Centrali co robić, odgrzewać ten kotlet częściej czy rzadziej? Możecie też napisać, że Panel Dyskusyjny na schodach podmiejskiego ziemskiego spożywczaka zaknął temat w czerwcu.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

21-10-2022 [19:17] - Chatar Leon | Link:

Co tam towarzyszu z Komunistycznej Partii Chin? Dalej po domu chodzicie w maskach?
Wasz idol Niedzielski obwieścił przed paroma tygodniami kolejną dawkę cudownego eliksiru, który rok temu był dwudawkowy. Którą dawkę wy teraz bierzecie?