Goli i głupi

Rze­ko­mo cha­ry­ta­tyw­ne fir­my Je­rze­go Owsia­ka, ta­kie jak WOŚP, zaj­mu­ją się od lat or­ga­ni­za­cją że­bra­nia pod ko­ścio­ła­mi, któ­re­go de­kla­ro­wa­nym ce­lem je­st ku­po­wa­nie sprzę­tu do pań­stwo­wy­ch szpi­ta­li. Ta­ka ak­cja w sa­mej swej isto­cie, w ta­kim po­my­śle czy idei, je­st bez sen­su.

       Zor­ga­ni­zo­wa­nie szpi­ta­li oraz sprzę­tu i per­so­ne­lu me­dycz­ne­go to kon­sty­tu­cyj­ny obo­wią­zek pań­stwa. Pań­stwo za­pew­nia nam to za dar­mo po­przez fi­nan­so­wa­nie z bu­dże­tu pań­stwa, któ­ry po­cho­dzi z po­dat­ków. Więc ta ni­by ak­cja cha­ry­ta­tyw­na to w isto­cie po­wie­la­nie dzia­łań pań­stwa. Pań­stwo nam prze­mo­cą za­bie­ra środ­ki na pe­wien me­dycz­ny cel, a po­tem jesz­cze do­bro­wol­nie nie­któ­rzy do­pła­ca­ją na ten sam cel pro­mil ca­ło­ści. Na do­da­tek ta ak­cja w du­żym stop­niu ko­rzy­sta ze środ­ków pań­stwo­wy­ch. To je­st bez sen­su! Ta­ki dro­gi po­śred­nik je­st zbęd­ny i marnotrawny — a na do­da­tek utrwa­la pa­to­lo­gie pań­stwo­wej służ­by zdro­wia, czy­niąc ra­chu­nek eko­no­micz­ny w tej dzie­dzi­nie nie­ra­cjo­nal­nym.

       Ten bez­sens to tyl­ko fa­sa­da. Pod nią tkwi dzia­ła­nie sen­sow­ne, ra­cjo­nal­ne, ma­ją­ce wy­tłu­ma­cze­nie. Pań­stwo, za­mia­st ku­po­wać sprzęt w prze­tar­ga­ch, do­sta­je go po­przez fir­my Je­rze­go Owsia­ka, ta­kie jak Mrów­ka Ca­ła czy Zło­ty Me­lon, by omi­jać wszel­kie an­ty­ko­rup­cyj­ne prze­pi­sy i kon­tro­le zwią­za­ne z prze­tar­ga­mi, któ­re są re­gu­lo­wa­ne usta­wo­wo. W ten spo­sób pro­du­cent ma pew­ny zbyt po za­wy­żo­ny­ch ce­na­ch. Ta­ka or­ga­ni­za­cja to kla­sycz­ny me­cha­ni­zm pral­nia brud­ny­ch pie­nię­dzy czy fa­sa­da ukry­wa­ją­ca ko­rup­cję. Du­że ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne to od za­wsze przy­kryw­ki że­ru­ją­ce na ludz­kiej do­bro­ci i na­iw­no­ści, pod któ­ry­mi kry­ją się róż­no­rod­ne prze­krę­ty fi­nan­so­we.

       To są tak ge­nial­ne wy­na­laz­ki, że mo­gą trwać la­ta­mi, mi­mo że do­kład­nie wia­do­mo, jak to dzia­ła. Tak ge­nial­ne, że osło­nę dla ich dzia­łań da­ją wszyst­kie rzą­dzą­ce do tej po­ry par­tie w Pol­sce – i SLD, i PSL, i PO, i PiS. Bo wszyst­kie te par­tie za­trud­nia­ją urzęd­ni­ków, któ­rzy po­trze­bu­ją się na czymś do­ro­bić, bo rzą­do­wa pen­syj­ka nie wy­star­cza. Wszy­scy na tym ko­rzy­sta­ją – i urzęd­ni­cy, i nie­uczci­wy biz­nes po­wią­za­ny z po­li­ty­ka­mi. Tra­cą tyl­ko pa­cjen­ci, ale oni sys­te­mo­wo nie ma­ją na nic wpły­wu, co się dzie­je w służ­bie zdro­wia.

       Te wszyst­kie pa­to­lo­gie na sty­ku sko­rum­po­wa­ne­go pań­stwa, nie­uczci­we­go biz­ne­su i me­dy­cy­ny w koń­cu do­pro­wa­dzi­ły do moż­li­wo­ści stwo­rze­nia me­ga­prze­krę­tu, ja­kim je­st po­li­tycz­na pan­de­mia ko­ro­na­wi­ru­sa. Wszę­dzie na świe­cie pań­stwo bar­dzo in­ten­syw­nie wtry­nia się do le­cze­nia i przez to umac­nia swo­ją wła­dzę i moż­li­wo­ści znie­wa­la­nia lu­dzi. Za ład­ny­mi słów­ka­mi o po­mo­cy so­cjal­nej i fi­lan­tro­pii pań­stwo ukry­wa zwy­kłą gra­bież. Dzię­ki te­mu moż­na by­ło wresz­cie prze­pro­wa­dzić wie­lo­mi­liar­do­wy prze­kręt na ska­lę ca­łe­go glo­bu, a nie ta­kie ma­łe prze­krę­ci­ki na mar­ne mi­lio­ny, ja­kie ro­bi Owsiak czy ty­sią­ce te­go ty­pu drob­ny­ch ge­szef­cia­rzy.

       Wiel­kie kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne ni­gdy na wol­nym ryn­ku nie sprze­da­ły­by ta­kiej ilo­ści te­stów i szcze­pio­nek. Nie­mniej nie mu­szą te­go ro­bić – sprze­da­ją to rzą­dom, któ­re fi­nan­su­ją to z po­dat­ków. Czy chce­my, czy nie, ku­pu­je­my mi­liar­dy te­go zbęd­ne­go ba­dzie­wia. Ro­bi­my to, bo przed­tem zo­sta­li­śmy uro­bie­ni ma­ły­mi prze­krę­ta­mi w służ­bie zdro­wia, bo za­ak­cep­to­wa­li­śmy ten ca­ły sys­tem so­cja­li­zmu, ko­rup­cji i fa­sa­do­wy­ch dzia­łań. Na ma­łym oszu­stwie sa­mi tro­chę ko­rzy­sta­my, więc ak­cep­tu­je­my też du­że oszu­stwa, nie wi­dząc, ile na ni­ch tra­ci­my. Me­dy­cy­na od ty­się­cy lat to naj­lep­sza dzie­dzi­na do oszu­ki­wa­nia i zdzie­ra­nia for­sy z fra­je­rów. Te la­ta prak­ty­ki spo­wo­do­wa­ły, że dziś, na­wet je­śli się w tym zo­rien­tu­je­sz, to i tak nic na to nie po­ra­dzi­sz. For­sa na te prze­krę­ty idzie na­wet od ty­ch, któ­rzy to wi­dzą i sprze­ci­wia­ją się te­mu.

       Daw­niej przy­jeż­dżał do mia­stecz­ka do­mo­krąż­ca, ro­bił pre­zen­ta­cję swo­ich rze­ko­mo lecz­ni­czy­ch pro­duk­tów i wie­lu fra­je­rów to ku­po­wa­ło. Jesz­cze te­go sa­me­go dnia wy­jeż­dżał da­lej, bo to był ta­ki chłam, że użyt­kow­nik mó­gł już po pierw­szym uży­ciu zo­rien­to­wać się, że to nie dzia­ła. Co mą­drzej­si po pro­stu te­go nie ku­po­wa­li i nie da­wa­li się na­brać. Dziś ta­kim do­mo­krąż­cą je­st pań­stwo i choć wciąż na je­go oszu­stwa na­bie­ra się tyl­ko więk­szo­ść fra­je­rów, to już pła­cą na to wszy­scy, na­wet ci mą­drzy, któ­rzy prze­krę­ty ro­zu­mie­ją. Dziś ta­ki do­mo­krąż­ca zja­wia się w te­le­wi­zo­rze na­raz wszę­dzie na świe­cie i już dwa la­ta nie mu­si ucie­kać przed lin­czem.

       Pew­nie już nie­dłu­go uciek­nie, ale po­nie­waż pań­stwo od lat was sys­te­ma­tycz­nie na­bie­ra, to na­rai wam nie­dłu­go na­stęp­ny­ch i na­stęp­ny­ch, któ­rzy was osku­bią do­szczęt­nie. Już was nie ma co oszczędzać — i tak je­ste­ście na wy­mar­ciu, bo się wam nie chce roz­mna­żać. Uro­dzi­li­ście się go­li i głu­pi, to i umrze­cie go­li i głupi — i na do­da­tek bez­dziet­ni. Ca­ły wa­sz ży­cio­wy wy­si­łek je­st na nic. Nie­mniej wciąż jesz­cze ma­cie szan­sę się zbun­to­wać. W tym ce­lu wy­star­czy tro­chę po­czy­tać i po­my­śleć. Zacznijcie od zrozumienia tego, że PiS Was najbardziej nabrał. 

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Notki powiązane:

Tagi: gps65, medycyna, przekręty, filantropia, pomoc socjalna, państwo

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ijontichy

02-02-2023 [08:08] - Ijontichy | Link:

Obojętne jak to zjawisko nazwiemy,tłum,obywatele,spoleczeństwo,naród...im więcej osobników,tym większy debilizm i totalna bezmyślność.
Kilka razy tu publikowałem wzór Reesego...ten wzór dokładnie tłumaczy,dlaczego Zbiór homosów bez ogona...staję sie bydłem idącym na za swoimi wodzami.
Wzór podaje liniowo,bo kreska ułamkowa powoduje na NB...wybuch granatu.
  
IQ [Z] = IQ n [Z] /x [Z] 

Tłumacze: IQ pewnego Zbioru [Z] = IQ n [Z] najgłupszego osobnika w tym zbiorze,podzielone przez x[Z] czyli ilość badanych osobników.

x[Z] to mianownik...czyli im większy mianownik,tym IQ[Z] dąży do zera.

Wsadź 30 milionów Polakow do mianownika...IQ ujemne? 

Obrazek użytkownika sake3

02-02-2023 [09:37] - sake3 | Link:

@Ijiotichy......Całe szczęście,że przynajmniej mamy w Polsce tak niezłomnego męża jak Pan który niczym Zeus grzmi gniewnie i rzuca błyskawice w postaci wzoru Reesego.Czy 8 milionów pozostałych a niewymienionych przez pana Polaków (Polska ma 38 min obywateli) posiada IQ>0 ? To chyba jakieś światełko w tunelu I jak uchronić się przed wszechogarniającym debilizmem i bezmyślnością? Już to przecież słyszymy i przerabiamy -zmniejszyć populację.

Obrazek użytkownika Ijontichy

02-02-2023 [08:37] - Ijontichy | Link:

PS.Tu masz przykład...jeden łże, a drudzy mu wierzą!

https://wpolityce.pl/polityka/632608-szef-mon-bedziemy-bronic-kazdego-skrawka-polski

Obrazek użytkownika sake3

02-02-2023 [16:37] - sake3 | Link:

@Ijontichy........Skąd pan wie,że łże? Chyba nie chce pan się o tym przekonać podczas obrony polskiej ziemi? Co pan jeszcze w takim razie robi w Polsce zamiast dawno z niej prysnąć? Chyba,że pan już pan mieszka za granicą a tutaj bawi się w Wernyhorę.

Obrazek użytkownika sake3

02-02-2023 [10:13] - sake3 | Link:

,,Wszędzie na świecie państwo bardzo intensywnie wtrynia się do leczenia i przez to umacnia swoją władze i zniewala.''To nie będziemy się mogli chyba leczyć jeśli państwa upadną wg pana oczekiwań albo gdzie będziemy się leczyć? Może sami?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-02-2023 [01:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"To nie będziemy się mogli chyba leczyć jeśli państwa upadną wg pana oczekiwań albo gdzie będziemy się leczyć?"

Leczą lekarze, a nie państwa, więc gdy państwa upadną i przestaną przeszkadzać, to lekarze sprawniej będą leczyć.

Obrazek użytkownika sake3

07-02-2023 [08:38] - sake3 | Link:

@GPS.......Infantylne podejście.Lekarz powinien leczyć w każdej sytuacji .Bez względu na to czy jest państwo czy go nie ma.Po to składa przysięgę Hipokratesa. Jego sprawność też nie jest zależna od obecności czy nieobecności państwa.Nie będzie bowiem komu organizować służb medycznych albo w ramach korporacji stworzy się własne,prywatne szpitale czy przychodnie dla ,,swoich''. W czym przeszkadza państwowość? Chyba tylko w tym,że nie podpada pod teorię którą głosicie.Po co w takim razie tworzycie partię i chcecie stawać do wyborów skoro państwa ma nie być,czyli działanie w próżni?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-02-2023 [03:23] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Problem w tym, że gdy jest państwo, to wydajemy na lekarza i kilkunastu zbędnych urzędników, więc leczenie kosztuje wielokroć więcej niż na wolnym rynku, na którym wydajemy tylko na lekarza. By skutecznie leczyć, nie potrzeba większych instytucji niż szpital. A nawet jeśli komuś będą potrzebne, to za to dobrowolnie zapłaci w ubezpieczeniu. Jeśli państwo zmusza do płacenia na te wszystkie biurokratyczne instytucje dookoła służby zdrowia, to znaczy, że są niepotrzebne, bo do instytucji potrzebnych nikogo siłą zmuszać do płacenia nie potrzeba. 

Obrazek użytkownika u2

02-02-2023 [10:21] - u2 | Link:

Pań­stwo za­pew­nia nam to za dar­mo po­przez fi­nan­so­wa­nie z bu­dże­tu pań­stwa

Baju, baju. Budżet składa się głównie z podatków, które płacą podatnicy. Toż to elementarz ekonomii. Na Mokotowie nie uczą już ekonomii ? Kiedyś uczyli, wiem bo miałem taki przedmiot na uczelni, bynajmniej nie osławioną inaczej ekonomię polityczną:-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

09-02-2023 [18:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Budżet składa się głównie z podatków, które płacą podatnicy."

No właśnie. Państwo najpierw zabiera, marnuje to, a potem marne resztki oddaje w postaci darmowych usług.

Obrazek użytkownika spike

02-02-2023 [13:50] - spike | Link:

Czy jest jakikolwiek inny kraj na świecie, gdzie jakakolwiek prywatna organizacja zbiera pieniądze na sprzęt medyczny ??

Owszem są zbiórki, ale na kosztowne operacje. Nie ma kraju na świecie, w którym każdy szpital ma potrzebny sprzęt specjalistyczny, jak potrzeba, to chory jest zawożony tam, gdzie on jest.

Najbardziej  dziwi fakt, że ci co kapną 5 zł do puszki, nie pytają, co z tymi pieniędzmi robi Owsiak, ale prezesa Orlenu prześwietlają do ostatniego grosza.
To tylko w Polsce można tak kręcić lody, a dymani są z tego zadowoleni :)))))))))

Obrazek użytkownika u2

02-02-2023 [14:13] - u2 | Link:

Czy jest jakikolwiek inny kraj na świecie, gdzie jakakolwiek prywatna organizacja zbiera pieniądze na sprzęt medyczny ??

Jest. Poniżej przykłady 19 takich organizacji :

https://nonprofitpoint.com/cha...

PS. Żadna jednak nie jest, przynajmniej oficjalnie, zaangażowana w polityczną działalność opozycyjną, w tym obronę praw mniejszości seksualnych typu LTQG+. Dlatego pokojowa Nagroda Nobla słusznie się należy dla WOŚP. :-)
 

Obrazek użytkownika juur

02-02-2023 [14:47] - juur | Link:

"Dlatego pokojowa Nagroda Nobla słusznie się należy dla WOŚP. :-)"
Nie zgadzam się.
Z dziedziny medycyny nagroda należy się Putinowi...

Obrazek użytkownika u2

02-02-2023 [17:41] - u2 | Link:

Z dziedziny medycyny nagroda należy się Putinowi...

No fakt, wysłał twoich ziomali do piachu już ponad 100 tysiaków, a niedługo zamierza wysłać ponad milion.

Obrazek użytkownika sake3

02-02-2023 [18:04] - sake3 | Link:

@u2.....No co pan? Pokojowa mu się należy.Chocby za siedzenie w bunkrze od biedy wzietym za pokój.

Obrazek użytkownika spike

02-02-2023 [15:27] - spike | Link:

a te organizacje wspomagają własną "służbę zdrowia", czy pomagają krajom III świata?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-02-2023 [01:30] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"To tylko w Polsce można tak kręcić lody, a dymani są z tego zadowoleni :)))))))))"

Świetna charakterystyka wyborców PiS-u.