A więc Wojna ! (2) IV Rzesza UE przeciw ONZ

„A więc wojna !” [1]
Część 2. Bezkompromisowe kolizje dyktatu UE-D UE ws Anschlussu  Europy- z prawem międzynarodowym:
 
Aby uzmysłowić wprowadzony przez Niemcy oficjalnie tym dyktatem stan wojny w obszarze Europy , oprócz ogromu deklarowanej w nim nieograniczonej zaborczości wobec dotąd suwerennych państw,  trzeba zauważyć iż ów dyktat w  swej treści choćby w wybranych przez mnie i ukazanych w punktach w części I szej   cyklu o dojcze –nazistowskich roszczeniach:
 
te Ukazane w części pierwszej wybrane punkty dyktatu   Projektu UED [2]:
 
https://naszeblogi.pl/68467-wiec-wojna-inwazja-iv-rzeszy-ue-na-panstwa-europy
 
-łamie Prawo prawo międzynarodowe jak choćby te konkretnie przestawione tu paragrafy Karty Narodów Zjednoczonych!
https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php
Karty  ustalającej międzynarodowy porządek świata po II Wojnie Światowej i zasady funkconowania ONZ ! By nie być gołosłownym: 
Oto artykuły  Karty Narodów Zjednoczonych podważone lub podważające w świetle prawa międzynarodowego prawomocny charakter  Dyktatu nazi-kominternowskiego, nazwanym „Projektem Sprawozdania 2022/2051 (INL) –w sprawie zmiany traktatów UE” ,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-746741_PL.pdf
 sprzeczne są z treścią Karty Narodów Zjednoczonych:
Preambuła  
My Ludy Narodów Zjednoczonych zdecydowane
-uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia,
-stworzyć warunki umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowanie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i innych źródeł prawa międzynarodowego …
I w tym celu:
-postępować tolerancyjnie i żyć ze sobą w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,
-zapewnić przez przyjęcie zasad i ustalenie metod, aby siła zbrojna używana była wyłącznie we wspólnym interesie,
… zgodziły się przyjąć niniejszą Kartę Narodów Zjednoczonych i utworzyć organizację międzynarodową pod nazwą Organizacji Narodów Zjednoczonych[3].
Artykuł 1
Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:
1.Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju,
2.Rozwijać pomiędzy narodami przyjazne stosunki oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów oraz stosować inne odpowiednie środki dla umocnienia powszechnego pokoju.
 
Artykuł 2
 
Dla osiągnięcia celów ustalonych w artykule 1, Organizacja i jej członkowie postępować będą według następujących zasad:
1.Organizacja opiera się na zasadzie suwerennej równości wszystkich jej członków.
2.W celu zapewnienia wszystkim członkom praw i korzyści, wynikających z przynależności do Organizacji, wszyscy oni wykonywać będą w dobrej wierze zobowiązania przyjęte zgodnie z niniejszą Kartą.
4.Wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 34
Rada Bezpieczeństwa może badać każdy spór lub każdą sytuację, która może doprowadzić do nieporozumień międzynarodowych lub wywołać spór, w celu ustalenia, czy dalsze trwanie sporu lub sytuacji zagraża utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Artykuł 51
Żadne postanowienie niniejszej Karty nie narusza naturalnego prawa każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści, do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada Bezpieczeństwa zastosuje środki, konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. …
Artykuł 52
1.Żadne postanowienie niniejszej Karty nie wyłącza istnienia układów lub organizacji regionalnych dla załatwiania spraw dotyczących utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, które nadają się do akcji o charakterze regionalnym pod warunkiem, że takie układy lub organizacje oraz ich działalność zgodne są z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych
Artykuł 53
1.Rada Bezpieczeństwa posługiwać się będzie układami lub organizacjami regionalnymi w odpowiednich przypadkach w celu stosowania środków przymusu pod jej kierownictwem. Jednakże żadne środki przymusu nie będą stosowane na podstawie układów regionalnych lub przez organizacje regionalne bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa, z wyjątkiem środków, stosowanych przeciw jakiemukolwiek państwu nieprzyjacielskiemu w rozumieniu punktu 2 niniejszego artykułu i przewidzianych w wykonaniu artykułu 107 lub w układach regionalnych, a skierowanych przeciwko powrotowi takiego państwa do polityki agresji, dopóki Organizacja nie będzie mogła na żądanie zainteresowanych rządów przyjąć odpowiedzialności za niedopuszczenie do dalszej agresji ze strony takiego państwa.
2.Określenie "państwo nieprzyjacielskie" w rozumieniu ustępu 1 niniejszego artykułu stosuje się do każdego państwa, które podczas drugiej wojny światowej było nieprzyjacielem któregokolwiek sygnatariusza niniejszej Karty.
Artykuł 54
Rada Bezpieczeństwa będzie stale i dokładnie informowana o wszelkich działaniach podjętych lub zamierzonych na podstawie układów regionalnych lub przez organizacje regionalne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Artykuł 55
W celu stworzenia warunków stabilizacji i dobrobytu, koniecznych dla utrzymania między narodami pokojowych i przyjaznych stosunków, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera:
a. podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego i społecznego;
b.rozwiązywanie międzynarodowych zagadnień gospodarczych, społecznych, zdrowia publicznego i pokrewnych, jak również międzynarodową współpracę na polu kulturalnym i wychowawczym; (wobec właśnie wdrązanego dyktatu na bazie paktu nazi –kominternowskiego – uw własna !)
Artykuł 92
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trybunał działa według załączonego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część niniejszej Karty.
Artykuł 93
1.Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
Artykuł 94
1.Każdy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowiązuje się wykonać wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w każdej sprawie, w której jest stroną.
2.Jeżeli strona w sporze nie wykona zobowiązań, ciążących na niej z mocy wyroku Trybunału, druga strona może odwołać się do Rady Bezpieczeństwa, która, o ile uzna za konieczne, zaleci lub zdecyduje, jakie środki należy zastosować w celu wykonania wyroku.
Artykuł 103
W razie sprzeczności między zobowiązaniami członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, wynikającymi z niniejszej Karty, a ich zobowiązaniami, wynikającymi z jakiejkolwiek innej umowy międzynarodowej, zobowiązania wynikające z niniejszej Karty mają pierwszeństwo.
 
Konkluzja :
W związku z ukazaną kolizją dyktatu: Projekt Sprawozdania 2022/2051 (INL) –w sprawie zmiany traktatów UE”- wobec w/w zasad prawa międzynarodowego, oraz puczem kominerno-nazistowskim 22 listopada dokonanym na forum Parlamentu Europejskiego,  ruch polityczny należy do rządów państw deklarowanych jako cele przejęcia ich suwerennych terytoriów, prawa i ogółu ich zasobów. W tym,  do obecnych  premiera Morawieckiego  i prezydenta Polski Dudy. Należy przedłożyć czy indywidualne czy zbiorczą skargę i przedstawienie tej kwestii niemieckich planów okupacji obszaru Europy!  Uzasadniona tak skarga do zarówno do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz do Rady Bezpieczeństwa ONZ powinna być złożona w trybie natychmiastowym ,aby jeszcze w tym- 2023 roku trafiła do procedowania Rady Bezpieczeństwa ONZ ! Aby nadać bieg sprawie na władnym jej rozwiązaniu  forum międzynarodowym. By odpowiednie decyzje rozwiązania problemu zapadły  jeszcze przed kolejnymi etapami wdrażanej agresji IV Rzeszy UE wobec obszarów państw Europejskich!  Po to, aby odradzający się pod fałszywą flagą UE niemiecki nazizm już zastopować na starcie , choćby środkami i decyzjami politycznymi. Jeszcze, o ile się da. Jeszcze może bez konieczności wszczynania wojny prewencyjnej sojuszu NATO przeciw tworzeniu dojcze- nazistowskiej IV Rzeszy UE… I nie ma co z tym czekać , bo jutro, gdy dojcze-naziści przechwycą władzę w krajach członkowskich UE -będzie za późno!
 
Eugeniusz H. Kościesza
 
ps. Na razie niemieckie psy.pl -podrzuciły temat lewej –bez autorstwa –zatwierdzonej wstępnie przez kacapo-nazistów ustawy destrukcyjnej ustawy wobec energetyki w Polsce. Aby odciągnąć uwagę od kluczowego tematu zaboru nie tylko gospodarczego , ale i państwowego Polski , który rozgrywa się na osi Berlin Moskwa Paryż Bruksela ! Nie dajcie się Polacy zwariować tym tematem zastępczym kacapo –szwabskiej propagandy. To rola prokuratury-niech się wreszcie wykaże w obronie Polski !
Uwalenie dojczenazistowskiej ustawy to rola PAD , nie nas Polaków. My musimy trwale obronić Polskę przeciw dojcze-nazistom BND-UED-PO!
Ważniejsza sprawa dla nas Polaków - to Anschluss państw Europy ! Gdy  dojcze –naziści przechwycą Polskę za sprawą sejmowych dywersantów ,  to nie takie ustawy będą Polakom  narzucać,  jak ta zasłonowa  przekrętowa- ustawa wiatrakowa!  I  wtedy przyklepią wszystkie dyrektywy z Berlina bez nagłaśniania i bez pytania ! Jak to onegdaj za  okupacji  III Rzeszy już było!  

  [1] A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie, publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym - walka aż do zwycięstwa. [Stefan Starzyński fragment otwarcia z przemowy  z 1 września  1939 roku rano w Polskim Radiu] [2] Europa Union fur Deutschland (UED) Niemiecka nieformalna struktura obejmująca wszystkie partyjne frakcje istniejące w Parlamencie Europejskim, której funkcjonariusze autoryzują tzw. Projekt zmian  traktatowych dla UE 2023/2051 [3] Charter of the United Nations: http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika angela

05-12-2023 [09:34] - angela | Link:

Jak walczyć, jak na czele panstwa może stać Niemiec, a otaczają i wspierają go sługi Rosji?
Kto ma walczyć, "w imieniu panstwa polskiego" ???

Obrazek użytkownika Swisspola

05-12-2023 [12:10] - Swisspola | Link:

A kto ich wybrał, i to niestety świadomie? Ten naród w swojej idiotycznych emocjach daje tak łatwo sobą manipulować, że jest gotowy wbrew faktom odmrozić sobie uszy. Nie mówię, że druga strona PiS im nie pomagała. Już 10 lat nie włączam TVN, ale i od 3 lat także TVP. Tego nie da się oglądać. Oto dowód. Wczoraj był mecz piłki ręcznej kobiet na MS i żadna TV nie dawała transmisji. A przecież sport a szczególnie sukcesy sportowe najbardziej cementują jedność narodowa. Za to codzienne opluwanie się w mediach rozwala tę jedność czego mamy najlepsze dowody w ostatnich wyborach!  Wart Pac pałaca, a pałac Paca. Jedyna różnica między nimi, że dla własnych korzyści PiS chciał kupić sobie przychylność Polaków a PO przychylność Niemców. Dlatego nie wybieram ani PiS a tym bardziej nie PO. Innych alternatyw nie ma niestety i dlatego ten kraj jest tak biedny!
 

Obrazek użytkownika u2

05-12-2023 [12:17] - u2 | Link:

Wczoraj był mecz piłki ręcznej kobiet na MS i żadna TV nie dawała transmisji.

Chodzi o ten mecz przegrany przez Polki z twoimi Niemkami ? No to lepiej, że nie było transmisji. Polki wyraźnie przegrały. Szkoda skoków narciarskich. Polacy skakali fantastycznie, kiedy transmitowała ich polska TV, a nie żydowsko-kacapska. Co prawda nie oglądałem tamtych transmisji, ale wyniki przecież znam i widziałem urywki tamtej fantastycznej atmosfery na skoczni :-)

Obrazek użytkownika Swisspola

05-12-2023 [13:43] - Swisspola | Link:

Ale z Ciebie palant. Z idiotami sie nie dyskutuje!

Obrazek użytkownika u2

05-12-2023 [14:00] - u2 | Link:

@Swisspola

Powinieneś poprawić trochę pisownię, aby udawać nas Polaków :-) :-) :-)