„A więc wojna !” Inwazja IV Rzeszy UE na państwa Europy

„A więc wojna !” [1]
Inwazja IV Rzeszy UE na państwa Europy
 

 
Choć na razie  panzery Leopard  Bundeswehry fizycznie nie przekroczyły granicy terytorium polski, to RFN tworzący swą kolejną  już IV Rzeszę  poprzez polityczne manipulacje i przekrętu UE, stawia dyktat min. ws. przejęcia kompetencji państwowych ogółu państw członkowskich UE , oprócz będącej od czasu kompeksu Vichy  jej sojuszniczym podnożkiem , Republiki Francuskiej !
Na razie jako znaków wszczętej już wojny, nie wyczekujcie od razu huku armat i wojennych komunikatów jako znaku nastania stanu Wojny .Lecz ta wojna zaczęła się w najlepsze szykowana  w brukselskich strukturach urzędniczych co najmniej od zmiany traktatu unijnego  na wersję Vertrag von Lissabon!   Choć  na razie środkami politycznymi ,ale już bez powrotu wjechała już na swoje wojenne tory od politycznego puczu kolalicji dojcze-nazistów i  komunistów (kacapskiej eurolewicy) przeprowadzonego bezprawnie 22 listopada 2023 r na forum Parlamentu Europejskiego. Gdy frakcja eurokomunistów przyklepała zredagowany przez członków zarządu ponadpartyjnej i jawnie nazistowskiej organizacji Europa-Union Deutschland  koncepcję dyktatu. Ultimatum  –w formie roszczeniowego dyktatu okupacyjnego Europy. Dyktatu  którego zakres po wielokroć zakresem i obszarem dojczenazistowskich żądań przekracza przedwojenne deklarowane roszczenia terytorialne i polityczne Hitlera. Ponownych roszczeń Niemiec,  których wynik uprzednop doprowadził do eskalacji wojny totalnej na wszystkie kontynenty (poza Ameryką pd. i Antarktydą ) i oceany świata !
Nota bene, wszczęta przez Niemcy II Wojna Światowa ,także nie rozpoczęła się od zbrojnego najazdu niemieckich panzerów na Polskę 1 września 1939 r. Zaczęła się realnie od bezprawnego ultimatum i żądań polityczno-terytorialnych ówczesnych dojcze-nzazistów wobec Państwa Polskiego jeszcze w  październiku 1938  r.
Dwa tygodnie po podpisanym przez Niemcy „pokojowym” Traktacie Monachijskim z delegowanym przedstawicielami Ligi Narodów [2].  24.10.1938 ambasadorowi RP Józefowi Lipskiemu Szef niemieckiego MSZ J. Ribbentrop  przedłożył wskazane przez kanclerza Hitlera ultimatum! Składało się ono z jedynie 6-ciu (a nie jak obecnie  65 punktów ) punktów w których Niemcy min domagały się:
-wcielenia Wolnego Miasta Gdańsk do Rzeszy
-przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej Prus Zachodnich do Prus Wschodnich przez obszar Polski
-przystąpienie RP do wymierzonego przeciw ZSRS Paktu antykominternowskiego ,tworzonego wtedy przez Niemcy ,Włochy i Japonię
-uzupełnienie nowych układów tzw. klauzulą konsultatywną.
Te dwa ostatnie postulaty zawierały same sedno sprawy. Przystąpienie Rzeczypospolitej do Paktu Antykominternowskiego oznaczało wejście Polski do niemieckiego obozu politycznego oraz zerwanie sojuszy oraz z dotychczasową polityką utrzymywania możliwie dobrych stosunków z oboma wielkimi sąsiadami, Rzeszą i ZSRS. Była to decyzja mająca przesądzić reorientację polityczną Polski. Od tej pory Polska nie tylko musiałaby znaleźć się w otwartym sporze politycznym z ZSRS, lecz także traciłaby dotychczasowy sojusz militarny z Francją . I taką funkcję owego ultimatum w swoich planach wobec Rzeczypospolitej wyznaczył  Hitler. W warszawie rozumiano od początku ,że współpraca z Niemcami przeciw ZSRS , jest niczym innym , jak pozornym uzależnieniem istnienia niepodległej Polski, od „pomocy” Rzeszy, a de facto będąca krokiem do finalnego Anschlussu części lub całego obszaru RP bez walki. Zaś owa „klauzula konsultatywna” oznaczała podporządkowanie władz przyszłego protektoratu w Warszawie niemieckiemu nadzorowi wobec możliwości samodzielnego prowadzenia własnej polityki i działalności Państwa Polskiego. Za przyjęcie wymienionych warunków Rzesza, rzekomo gwarantować miała całość swych dotychczasowych granic i przedłużenie zawartego do 1944 r Układu o Nieagresji między państwami na okres 25 lat. W ten sposób kanclerz Rzeszy, chciał na wschodzie posiąść uzależnionego i usłużnego na każde skinienie Berlina sojusznika , który zabezpieczy jego flankę wschodnią , na okres rozprawy z aliantami na zachodzie. A potem …, jak nie będzie już potrzebny , móc ten połknąć ten byt polityczny   już bez jednego strzału. A dziś powszechnie wiadomo, że  jakiekolwiek niemieckie gwarancje, nigdy i żadnemu państwu niczego nie gwarantowały ! Stąd Warszawa , jako pierwsze państwo ówczesnej Europy, w maju 1939 r –już oficjalnie odrzuciła niemieckie ultimatum… kończąc dotąd niemiecki pokojowy podbój obszaru Europy
Tymczasem, na razie, jak w czasach  Anschlusseu Austrii i Czech,  idzie Niemcom bez przelewu krwi. A jednak wojna formalnie jest już wszczęta przez RFN wobec narodów Europy  i zapowiada się bardziej okrutna i bezwzględna niż kiedykolwiek. Nie tyle o z powodu możliwości środków walki , lecz deklarowanych  celów strategicznych, jakie zostały oficjalnie politycznie zaatakowane. Strategia ta jest niby przeciwieństwem panzer-blitzkriegu. Lecz politycznym ultimatum, narzuconym przez przejmowane przez komunistów Partii Socjaldemokracji Europy  i nazistów UED instytucje UE oraz  nieograniczoną i bezkarną  korupcję brukselskich urzędników . Przez których tworzone są mechanizmy , które w sposób bezpośredni i bezczelny prowadzą lawinowo do założonych  tych samych celów stworzenia na trupach narodów Europy niemieckiego Lebensraum. Wypatroszone mają bowiem zostać podstawy trwania narodów: kultura, religia, własność, a przede wszystkim fizyczne trwanie. Dyktat ten, to bezpośredni atak wprost te filary egzystencji tak naszej polskiej  i każdego innego narodu , który znalazł się w strukturach UE. A raczej powstającej IV Rzeszy UE.
Bezczelna wręcz próba  współczesnej powtórki  niemieckich działań winna wzbudzić nie tylko . obawy lecz konkretne  reakcje  i przygotowania wewnątrz wszystkich państw europejskich do dania fizycznego odporu nie tylko agresji dojcze-nazistowskiej IV Rzeszy UE , ale także jej lokalnej agenturze w krajach Europy działającej czy to pod przykrywką partii politycznych , korumpowanych urzędów publicznych, czy tzw. organizacji pozarządowych –jako ekspozytur EUD bądź EVP (Euro Volksdeutsche Partei), oraz tej od przewrotu bolszewickiego 1917-go  -zawsze zaprzedanej celom Moskwy,   euro lewicy-kacapskiej kurwicy!
Celem każdej wojny, tak  jak i tej podjętej pod fałszywą flagą UE ,  jest zdobycie władzy nad przeciwnikiem i posiadanych przez niego zasobów. Zasobów niezbędnych przy dalszej eskalacji wszczętej wojny. Za czym idzie wyniszczenie fizyczne i degradacja intelektualna anektowanych i podbitych obszarów . Zgodnie z naczelną niemiecką doktryną zredagowaną przez niemieckiego teoretyka wojny Clausewitza   „wojna jest tylko przedłużeniem (niemieckiej) polityki , innymi środkami” , zaś „Pokój to zawieszenie broni pomiędzy dwiema wojnami.” . Jednak . każda otwarta agresja militarna zawsze rodzi niebezpieczeństwo wyczerpania własnych zasobów -dających Niemcom przewagę jedynie w starciu z pojedynczym państwem  , a ponadto wyzwala w zagrożonym utratą bytu przeciwniku: heroizm i gotowość do poświęceń. Taka otwarta agresja zbrojna w niemieckiej doktrynie przejęcia, powinna dopiero być zwieńczeniem dzieła, a nie jego początkiem.[3]
I taki jest cel niemieckiego dyktatu przyklepanego  w przez dojcze-nazistów i kacapo-lewacta w głosowaniu Parlamentu Europejskiego dnia 22.11.23
I właśnie tym wypowidzeniem wojny krajom członkowskim UE , jest obecny dyktat dojcze-rusko nazistowski zwany „Projektem zmian w traktatach UE” sygnowany przez 5 członków ponad partyjnej (Niemców lub volksdojczy działających min. wewnątrz wszystkich frakcji europartii PE ) ze struktury dojcze-nazistowskiej Europa-Union Deutschland (EUD) [4]
https://www.saryusz-wolski.pl//app/uploads/2023/09/DRAFT-REPORT-on-proposals-of-the-European-Parliament-for-the-amendment-of-the-Treaties-20222051INL-.pdf
A oto wybrane z tłumaczenia polskiego w.w. dyktatu: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFCO/PR/2023/10-25/1276737PL.pdf
z listy 65 niemieckich, nazistowskich roszczeń wobec państw Europy już oczyszczonych  już z lewackiej nowomowy[5]  tej zaciemniającej wymowę nazistowskiego dyktatu UE-De. Oto te ważniejsze z nich :   
Reformy instytucjonalne
3.      PE nakaże bezwarunkowe wszczęcie reformy procesu decyzyjnego w Unii w celu dokładniejszego odzwierciedlenia systemu dwuizbowego dzięki wzmocnieniu pozycji Parlamentu Europejskiego (wobec parlamentów państw członkowskich ) oraz zmianie mechanizmu głosowania w Radzie;[6]
4.    domaga się zwiększenia zdolności Unii do działania poprzez znaczne zwiększenie liczby obszarów, w których decyzje dotyczące działań są podejmowane większością kwalifikowaną i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej;(tj.z liwidacją prawa veta ze strony państw członkowskich z jego zachowaniem wyłącznie przez Niemcy i Francję) 
5.         wskazuje, aby nadać Parlamentowi prawo inicjatywy ustawodawczej, w szczególności prawo do wprowadzania, zmiany lub uchylania przepisów prawa (poszczególnych a nawet wszystkich państw członkowskich) Unii, oraz aby zyskał on (decyzynją )rolę współprawodawcy w procedurze przyjmowania wieloletnich ram finansowych (tj w obszarach wszystkich państw członkowskich) ; 
6.   przeprowadza odwrócenie ról Rady i Parlamentu w zakresie mianowania i zatwierdzania przewodniczącego Komisji, aby dokładniej odzwierciedlić wyniki wyborów europejskich; proponuje, aby umożliwić przewodniczącemu Komisji wybór jej członków na podstawie preferencji politycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej; wzywa do zmiany nazwy Komisji Europejskiej na Europejski Organ Wykonawczy;(jako formalny rząd w całym obszarze UE)
9.   ustalanie składu Parlamentu Europejskiego ma się stać wyłączną kompetencją samego Parlamentu;
10. proponuje wzmocnienie roli partnerów społecznych (czyli płatnej agentury niemieckiej obsadzających tzw. NGO-sy) w  przygotowywaniu wszelkich inicjatyw w obszarach polityki społecznej, polityki zatrudnienia i polityki gospodarczej;(kosztem ukrócenia reprezentatywnych procedur demokratycznych) 
11. proponuje wprowadzenie ( zamiast narodowego – to  ponadnarodowego w całej UE )europejskiego referendum dotyczącego kwestii istotnych dla działań i polityki UE ( jako formy dyktatu  niezależnie od jego wyniku w poszczególnych państwach ! ); wzywa do wzmocnienia instrumentów uczestnictwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym Unii w ramach demokracji przedstawicielskiej; (czyli decyzji w oparciu o pokazówki płatnej agentury niemieckiej obsadzających tzw. NGO-sy)
Kompetencje
12  Ustanawia przejęcie- jako wyłącznych kompetencji Unii- w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, a także w zakresie negocjacji w sprawie zmiany klimatu; (czyli całkowite przejęcie przez Berlin zasobów i bogactw naturalnych krajów członkowskich, oraz destrukcję gospodarczą  pod szyldem dyktatów podrzędnych UE jak nap Fit for 55)
13.       wdraża zawłaszczenie dotychczasowych  kompetencji (państw członkowskich przez IV Rzeszę UE) przez władze UE w kwestiach zdrowia publicznego ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w szczególności w odniesieniu do transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, ochrony ludności, przemysłu i edukacji, w szczególności w odniesieniu do kwestii transgranicznych, takich jak wzajemne uznawanie stopni naukowych, ocen, kompetencji i kwalifikacji; 
14 wdraża zawłaszczenie dotychczasowych  kompetencji (państw członkowskich przez IV Rzeszę UE ) przez władze Unii w obszarach związanych z energetyką, sprawami zagranicznymi, bezpieczeństwem zewnętrznym i obronnością, polityką dotyczącą granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastrukturą transgraniczną;
Praworządność
17.   Nakazuje zreformowanie procedury przewidzianej w art. 7 TUE w odniesieniu do ochrony( zasad totalnej niemieckiej) praworządności poprzez zniesienie jednomyślności, wprowadzenie jasnych ram czasowych  przez Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE)   arbitrem (na obszarze UE) w przypadku (tzw.) naruszeń (tj podważania ze strony państw członkowskich dominacyjnej roli Niemiec i interesu Francji w każdej z w/w dziedzin) ;
18.  ustanowienie jurysdykcji dla sporów międzyinstytucjonalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej; (tym samym samozwańcze zawłaszczenie dotychczasowej nadrzędnej roli Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w obszarze europejskim UE )
Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony 
20.  Ukaz ten (samozwańczo uzurpując sobie rolę Rady Bezpieczeństwa ONZ przywłaszcza na rzecz UE ) prawo ws  podejmowania decyzji w sprawie sankcji, etapów pośrednich w procesie rozszerzenia i innych decyzji dotyczących polityki zagranicznej w drodze głosowania większością kwalifikowaną; (tj bez prawa veta państw członkowskich )
21.   Nakazuje ustanowienie Unii Obrony (przejmując przez oną OKWE (Ober Komando Der Waffen EU)  jednostki wojskowe i uzbrojenie armii krajowych i stałą zdolność do szybkiego ich przemieszczenia, pod berlińsko-brukselskim dowództwem operacyjnym Unii; wspólne zamówienia i rozwój uzbrojenia mają być finansowane przez Unię ze specjalnego budżetu podlegającego UE oraz proponuje odpowiednie dostosowanie kompetencji Europejskiej Agencji Obrony; zaznacza, że zmiany te nie miałyby wpływu na klauzule dotyczące krajowych tradycji neutralności ani na członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);
Edukacja
27/28 wzywa (przyszłych decydentow) UE do wypracowywania wspólnych celów i norm edukacji propagującej wartości demokratyczne i praworządność, a także umiejętności cyfrowe i wiedzę ekonomiczną; wzywa ponadto Unię do promowania współpracy i spójności między systemami placówek edukacyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania tradycji kulturowych i różnorodności regionalnej; zgodnie z definicją zawartą w tzw. Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej)
Handel i inwestycje
29.  nakazuje , aby wspieranie wartości demokratycznych, dobrych rządów, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju, a także inwestycje zagraniczne, ochrona inwestycji i bezpieczeństwo gospodarcze zostały objęte zakresem wspólnej (niemiecko-rosyjsko-francuskiej)  -polityki handlowej; proponuje, aby to Parlament Europejski i Rada przystępowały, na zalecenie Komisji, do negocjacji handlowych; proponuje ustanowienie stałego mechanizmu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych;(tj. pozostałych państw członkowskich )
Niedyskryminacja
31.   wzywa do uwzględnienia w traktatach dodatkowej ochrony mniejszości narodowych oraz języków regionalnych i języków mniejszości w Unii; (Już te prawa mniejszości –niemieckiej lub filo niemieckiej przerabialiśmy w niedalekiej historii Europy –choćby prawa mniejszości niemieckiej podpisane w Traktatem Monachium 1938 , które pozwoliło narodowi Nazistów- Niemcom  najpierw zająć Czechosłowację , a potem łamiąc jego ustalenia napadać po kolei na kolejne państwa całego obszaru Europy ! Czy też pod szyldem ochrony praw mniejszości etnicznych  dokonać rozbioru Jugosławii w celu przejęcia największych zasobów boksytów w Europie)
Klimat i środowisko
32.   nakazuje przekazanie kompetencji państw członkowskich ws ochrony klimatu i różnorodności biologicznej do unijnych celów zrównoważonego rozwoju; w postanowieniach Traktatu dotyczących rybołówstwa; objęcia ochroną naturalnych podstaw życia i naturalnych podstaw egzystencji zwierząt zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie” (ludzi i zwierząt) oraz do uwzględnienia ryzyka przekroczenia granic możliwości naszej planety; wzywa do włączenia do traktatów międzynarodowych zobowiązań Unii do działania na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury; (tj ograniczenia wszelkiej produkcji na rzecz producentów z Niemiec i Francji )
Polityka energetyczna
 
33.   Nakazuje decyzją PE/KE /TSUE utworzenie  zintegrowanej (czy objętej niemiecko-francuskim zarządem  cen i dysrybucji  ) europejskiej unii energetycznej; sugeruje, że system energetyczny Unii musi być przystępny cenowo, oparty na efektywności energetycznej i na energii ze źródeł odnawialnych i musi być zgodny z porozumieniami międzynarodowymi na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
Migracja
34. Nakazuje wprowadzenie wspólnych obligatoryjnych norm minimalnych dotyczących prawa nabycia obywatelstwa Unii we wszystkich krajch członkowskich przez  obywateli państw trzecich ….. [7]
Dalej w treści  niemieckiego dyktatu IV Rzeszy UE jest tak samo paskudnie  i nazistowsko jak np. obligatoryjne przyjęcie niemieckiej waluty Euro i idące za tym ograbieniem państw członkowskich z posiadanych walutowych rezerw złota i ich prawa do emisji obligacji!
 
Podsumowanie części 1-szej
W 1938 roku III Rzesza wszystkiego co się domagała oficjalnie to przejęcia tzw. „Sudeckiego Kraju” , Miasta Kłajpeda od Litwy, Wolnego Miasta Gdańsk i eksterytorialnego obszaru transportowego przecinającego obszar Polski z równoczesnym związania Rzeczpospolitej Polskiej przymusowym sojuszem militarnym z III Rzeszą. Te roszczenia niemieckie , mające na celu przygotowanie podkładu do podboju obszaru Europy, skutkowały 2-gą z kolei wojną światową wszczętą przez Niemcy. Wojny,  która w swym skutku przyniosła ponad 100 milionów ludzkich ofiar , pełnej grabieży obszaru obszaru Europy i jak owi sami twierdzą wyłącznie kapitulacją zbrojną nie Niemiec, lecz Wehrmachtu ! Teraz w 2023 roku nazistowskie roszczenia polityczno-gospodarczo-terytorialne Niemiec firmowane przez kanclerza Scholtza wdrane pod fałszywą flagą UE wobec państw Europy przekraczają co najmniej cirka 1000-krotnie żądania, jego poprzednika Hitlera…! Znów wkracza kolejny niemiecki plan holocaustu narodów i jeszcze większej niż pw latach 1938-1945 grabieży obszaru Europy! 
 
P.S. ów dyktat poza prawem suwerennych państw, jawnie łamie Prawo Międzynarodowe , Prawo, którego podstawę stanowi Karta Narodów Zjednoczonych i uprawnienia mającej stać na straży jej przestrzegania: Organizacji Narodów Zjednoczonych
ONZ posiada Radę Bezpieczeństwa ! RB  ONZ statutowo ma  zapobiegać. o ile się da pokojowo wszelkim agresjom min. za spraw skarg złożonych na jej forum. O ile nie da się problemu rozwiązać pokojowo, to RB ONZ ,  ma (teoretycznie)  możliwość skorzystać z środków militarnych w tym z potencjału NATO  w celu odgórnego rozwiązania planowanego, czy już toczącego się konfliktu zbrojnego między członkami ONZ[8].  
 

  [1] A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie, publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym - walka aż do zwycięstwa. [Stefan Starzyński fragment otwarcia z przemowy  z 1 września  1939 roku rano w Polskim Radiu] [2] W zawartym 30 września Traktacie Monachijskim, w zamian za prawo ochrony niemieckiej mniejszości  przejęcia od Czechosłowacji tzw. Kraju Sudeckiego , władze niemieckiej III Rzeszy zrzekły się w przyszłości jakichkolwiek roszczeń terytorialnych  i politycznych ze  strony Niemiec! Roszczeniami przedstawionymi Polsce , 14 października - jednostronnie  złamały zawarty oficjalnie traktat pokojowy ! Jak to zawsze czynią Niemcy! [3] Stąd  ta ich poprzednia skucha, gdy dzięki skutecznemu i zaciętemu oporowi zbrojnemu Polski- już we wrześniu  1939 r znaleźli się w stanie formalnej wojny z Aliantami (3/5 obszaru ówczesnego świata) . Mimo tego ,że tk jak i obecnie wszczynając podbój  państw ,  nie wypowiedzieli wojny żadnemu najechanemu czy przejętemu przez nich państwu europejskiemu ! [4] Jako autorzy projekt Dyktatu firmują (zdeklarowany folksdojcz Guy Verhofstadt , oraz Niemcy :Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz -liderzy EUD [5] Nowomowa-  definicja: wywiedziona z Talmudu ideologia propagandowa odwracająca podstawowe znaczenie pojęć na urzędowy język propagandowy komunistycznych i nazistowskich sitw autokratycznych UE, WNP, RFN oraz komunistycznej Parii Demokratów w  USA .Jej celem jest scisłe ograniczenie i zakaznie stosowania pojęć niewygodnych uzurpatorom i autokratom zwalczających je talmudyczną cenzurą tzw. „Mowy nienawiści”. Najlepszym  jako najpopularniejszym w opisaniu metody i stosowania zagadnienia rozwijania nowomowy (rozwoju sztuki agitacji bolszewickiej) i najpopularniejszym pisarzem odkrywającym jej obecną metodykę ,stał się George Orwell w swym klasycznym już dziele „Rok 1984” .
Pełna sowiecka metodyka jej tworzenia i rozwoju znajduje się na ostatnich 10-ciu stronach w/w opracowania Orwella. 
Nowomowa szczególne obecnie jest powszechna  jako np. tzw. Poprawność Polityczna , Mowa miłości , Tolerancja, Wartości demokratyczne , z pomocą jej cenzorskiego  knebla prezentując jako rzekomo demokratyczne wszelkie tzw. ideologie lewicowe , w tym BLM i LGBT, oraz de-nazistowskie UE,  włącznie z orzeczeniami wyroków krzywoprzysiężnego aparatu sądowego rodem z PRL   wydawanymi  na rzecz tzw. doktryny Neumanna !    [6] Podkreślone fragmenty  uwypuklają  autorytarny charakter powyższej rezolucji bez owijania w stosowaną w niej  powszechnie talmudo-lewacką nowomowę, dodane w nawiasach  dopiski uzupełniają oczywiste choć nie zdeklarowane otwarcie w punktach intencje autorów  wynikające z treści rekomendowanych na dalszych stronach poprawek do traktatów .
  [7] Podkreślone fragmenty  uwypuklają  autorytarny charakter powyższej rezolucji bez owijania w stosowaną w niej  powszechnie talmudo-lewacką nowomowę, dodane na czerwono dopiski uzupełniają oczywiste choć nie zdeklarowane otwarcie w punktach intencje autorów  wynikające z treści rekomendowanych na dalszych stronach poprawek do traktatów . [8] Polska należy do ONZ od 1945, a RFN od 1973 r
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

02-12-2023 [09:28] - u2 | Link:

Poprawność Polityczna , Mowa miłości , Tolerancja, Wartości demokratyczne

Najbardziej nietolerancyjne są osoby, które domagają się tolerancji.

Najbardziej nienawistne, które domagają się miłości.

Najbardziej niepoprawne, które domagają się poprawności.

Najbardziej dyktatorskie, które domagają się demokracji.

:-)

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

02-12-2023 [20:27] - Eugeniusz Kościesza | Link:

@ U2 "Zawsze lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć" !
-jak U2 to nie głupiec, a  ośmieszacz  kwestii kluczowych wobec sprawy realnej  dekomunizacji  i denazyfikacji PL. To ,co -  może spotkać  go  stanowiony prawomocnie   los prowokatora bezpieki... wg KK  Niepodległej RP!

Obrazek użytkownika u2

03-12-2023 [00:23] - u2 | Link:

dekomunizacji  i denazyfikacji PL

Już się zaczynam bać. Przecież denazyfikację ukrów zapowiedział Putla. A przecież po ukrach może przyjść czas i na nas lachów i niekoniecznie rencyma kacapskimi :-) :-) :-)