Trzy cywilizacje w dziejach narodu polskiego

„Gdzie dwóch Polaków tam trzy partie”. Zdanie to jest o tyle prawdziwe o ile prawdziwe jest również „Wszyscy Polacy to również tylko trzy partie”.

Ktokolwiek by wymyślił jakikolwiek ruch czy grupę polityczną, zawsze będzie to opcja oparta na jednej z trzech mentalności - germańska, moskiewska lub polska. Istnienie wszystkich trzech w naszym kraju wynika ze szczególnego geograficznego położenia Polski na styku dwóch kultur, ale nie tylko z tego. Każdy człowiek wychowany zostaje w jedynej z tych mentalności. Już w wieku kilku lat jako dziecko przyjmuje takie cechy psychologiczne, które później determinują wybór konkretnej partii, ruchu, ideologii. Są to uwarunkowanie najwcześniejszego etapu wychowania aktywne już w wieku niemowlęcym, odnoszące się do podstawowych sfer człowieka - umysłu, emocji i ciała.

Pejoratywne powiedzenia „człowiek ze wsi wychodzi, wieś z człowieka nigdy”, „wyssał żydostwo z mlekiem matki”, czy stare przysłowia „jak sowa huczy, tak swe dzieci uczy”, „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” mają niestety sporo racji. Jest to jednak nasiąkanie dużo głębsze niż nam się wydaje. Można odciąć się całkiem od zwyczajów, stylu, słów które słyszeliśmy w dzieciństwie, można mieć inne zainteresowania, a sposób myślenia i tak zostanie. Co więcej będzie on taki sam, jak dziadków, prababek, przodków do 100 pokolenia (wg tej linii, która w każdym małżeństwie przodków była dominująca).

A jednak z tego da się wyjść i są na to tysięczne przykłady. Może dokonać się w człowieku całkowite nawrócenie i zmiana mentalności. Trzeba jednak dużej chęci i zrozumienia na czym polegają owe typy myślenia. Oczywiście trzeba przede wszystkim uwierzyć, że inna mentalność ma możliwość stworzenia dobrego społeczeństwa. Dla Polaków będzie to mentalność polska - naturalna genetycznie. Do czasu, aż będziemy podzieleni, nie nastąpi żaden gwałtowny wzrost jakości życia, a polską mentalność warto wybrać, gdyż posiada pewne unikalne cechy, prowadzące szybko do znacznego wzrostu gospodarczego i naukowego.

Od 1989 roku widzimy w sondażach mniej więcej równy podział na trzy opcje. Prawica ciągle ma ok 35%, partie liberalne również. Trzecia grupa jest niechętna do obu pozostałych. W Polsce od najdawniejszych czasów istniały różne stronnictwa, jednak można je zawsze było podzielić na trzy obozy. Co więcej podział ten istnieje na całym świecie od zarania dziejów. Tak jest i dzisiaj. Każdy z tych obozów oparty jest na innej wizji świata i człowieka. Każdy niesie zagrożenia, każdy potrafi stworzyć jakieś struktury, ba! każdy może nawet coś wartościowego zbudować.

Dwie z tych mentalności związane są z kulturą ościenną. Tylko jedna jest rdzenna i właściwa dla naszej unikalnej cywilizacji zachodnio-słowiańskiej. (Poniższe opisy, są skonstruowane podobnie i w miarę obiektywnie, jednak niemal każdy czytelnik oceni jedne z nich bardziej pozytywnie a inne jako określenia pejoratywne - to ciekawe spostrzeżenia i możliwość auto-obserwacji).

Mentalność germańska oparta jest na zasadach praktyczności, użyteczności, uzależnienia wobec porządku. Z tej przyczyny wszelkie zakazy, szczególnie ideologiczne traktowane były jako ograniczenie, zacofanie, utrudnienie i przeszkoda. Wg tej mentalności urządzenie działa dlatego, że żadna część nie przeszkadza drugiej. W ten sposób konstruowano utylitaryzm – wg którego każdy ma prawo robić co chce, byleby to nie przeszkadzało innym. Można powiedzieć, że to demokracja utylitarna – obecna również w Kościele Protestanckim. Germanie mentalność polską nazywali zacofaniem. Polacy mentalność germańską identyfikowali z barbarzyństwem.

Mentalność moskiewska oparta jest na emocjach, przeżyciach z których wydobywa się determinacja uznawana za mądrość  - lecz dzieje się to w sposób bardzo powierzchowny, tak aby mądrość ta była łatwa do przyjęcia przez masy ludu. Urządzenie działa tutaj dlatego, że ma silne przekonanie "idiot w pieriod". To dlatego Rosjanie tak zachwycają się dumkami, rzewnymi piosenkami, ale też dlatego lubią jaskrawe kolory, krzykliwość prezentacji. Cerkiew Prawosławna – wywodząca się z myśli Konstantynopolitańskiej (vide Kościół św. Mądrości - Haga Sophia) - podkreślała zawsze swoją działającą na wyobraźnię celebrację, pełną złota, wezwań, prostych symboli. Rządy oparte o działania emocjonalne skupiały się wychwalaniu swoich przymiotów i lekceważeniu obcych – stąd imperializm, wiele zabobonów, umiłowanie dla ludowych guseł, lirników, kult ludu, jego pracy, połaci zbóż wśród których połyskują złote dachy cerkwi i carskich pałaców. Lud – podobnie jak w kultura dalekiej Azji jest tutaj masą, zupą, wręcz motłochem, w którym nikt indywidualnie nie ma znaczenia, a zabobony pełnią też formę identyfikacji z władzą. Lud jest wielki bo car jest wielki. Mentalność azjatycka nie rozróżniała mentalności polskiej i germańskiej, nazywając je „jedno i to samo zło” – jednak jeśli miała wybór współdziałała z tą drugą a tą pierwszą nazywając słabością. Polacy mentalność moskiewską identyfikowali z zabobonem, okrucieństwem imperializmem i nacjonalizmem.

Mentalność polska nie jest ani wypośrodkowaniem ani mieszaniną tamtych dwóch. To cywilizacja zupełnie inna. Bierze się z prastarych dziejowych zwyczajów, w których o losie plemienia nie decydował jeden „właściciel” lecz rada starszych. Urządzenie działa dlatego, że wszystko ze sobą współpracuje. Z takiej współodpowiedzialności wynikał brak znacznych różnic majątkowych, uzależnienie władzy od moralności i naturalny związek z chrześcijańskim Rzymem, papieżem i religią katolicką. Piastowie byli zawsze bardziej germańscy niż Polscy, pomimo tego, że to Mieszko związał Polskę z Rzymem. Konflikt świętego Stanisława z królem świetnie to ilustruje. Przeciwnie Jagiellonowie, których idea zjednoczenia narodów w Rzeczypospolitą była niezwykle charakterystyczna dla polskiej myśli. Co ciekawe – blisko tej mentalności zawsze byli nie tylko Litwini, ale Węgrzy, Chorwaci, Wołosi (nie Włosi). Pozostałe narody uważały i dalej uważają tę mentalność za słabość i zacofanie.

Dla dociekliwych, należy tu zauważyć że zarówna mentalność germańska jak i moskiewska wywodzą się z tego samego pnia - naturalistycznego podejścia do świata. Podczas gdy mentalność polska wywodzi się z transcendencji.

Mówi się, że dzisiejsze „zaprzaństwo”, „nowa targowica” – są wynikiem istnienia resortowych dzieci, „desantu” w czasie zaborów, wojny i komuny. To prawda, ale tylko częściowa. Taki „desant” istniał w Polsce od zawsze i dotyczył wszystkich warstw – od królów, przez magnatów, mieszczan, duchowieństwo, aż do prostych włościan. Z tego desantu wywodziły się grupy współpracujące ze Szwedami, Niemcami, a także grupy łatwo podburzane do rzezi na Kresach.

Należy zauważyć, że podział na te trzy cywilizacje nie dotyczy tylko Polski czy naszej części Europy, lecz jest naturalnym zjawiskiem na całym świecie i we wszystkich kulturach. Wynika z naturalnych sfer istniejących w ciele i umyśle człowieka. Świetnie widać to na łamach Biblii. Mentalność plemienia Dawida, z którego wywodzi się Jezus (bliska polskiej), jest skonfrontowana z mentalnością Babilonu, (bliskiej mentalności germańskiej). Z kolei mentalność kapłanów i faryzeuszy jest bliska cywilizacji moskiewskiej – wraz ze swoim radykalizmem, banalnym rozumieniem praw, nacjonalistycznym zacietrzewieniem i zabobonem. Bardzo bliski temu jest też świat arabski – niezwykle płasko i hasłowo przyjmujący zasady, przepisy i wartości. Z kolei cywilizacja nazywana powyżej polską – bliska jest czasom Amenhotepa IV w Egipcie, gdzie został wprowadzony nie tylko kult jedynego boga, ale też prymat uniwersalnych wartości, gdzie wyrzucono kapłanów różnych bóstw, którzy paśli się na wyzysku ludu, zaprzestano prowadzenia wojen a zaczęto budować porozumienia.

Należałoby więc zamiast nazw kultura polska, germańska, moskiewska – używać raczej bardziej ogólnych określeń – jak np. ideizm (teizm), materializm, prostota – albo odnieść się do obszaru na którym bazują te mentalności – obszar idei, użycia i emocji – czyli ducha, ciała i psychiki.

Poniżej skrót powyższych informacji.

 1. „IDEA” Jagiellonowie, chrześcijaństwo, prawica, PiS - to grupy stojące przy wartościach tożsamości historycznej wynikającej z katolicyzmu. Symbolem tych idei jest stanowisko św. Stanisława, który utrzymywał, że moralność musi być ponad władzą - władza musi podlegać moralności. Symbolem tej idei dawniej był król. Jest to kierunek najbardziej charakterystyczny dla polskiej tożsamości, wywodzący się ze źródeł słowiańskich jak też i katolickich.
  • Grupy te posługiwały się hasłami “Bóg Honor Ojczyzna
  • Cechy: wartości uniwersalne, wspólnotowość, wolność jako uwolnienie od zła.
  • Dzisiaj w odmiennej sytuacji są to partie takie jak PiS, Solidarna Polska, ogólnie w większości Zjednoczona Prawica.
  • Zagrożenia główne: egalitaryzm, podatność na niszczenie wewnętrzne, oderwanie od życia
 2. „PRAKTYKA” Stronnictwa niemieckie w średniowieczu, arianie, kalwini, humaniści, liberałowie, PO - to grupy wyznające rozdział władzy od Kościoła, nie uznające wpływu moralności na ustawodawstwo, lecz uznające “umowę społeczną” jako jedyną wartość. (W ten sposób działają społeczeństwa zachodnie wyrosłe z protestantyzmu, prawodawstwo zachowawcze w USA itd.). Grupy te są podatne na wpływy niemieckie, dawniej również szwedzkie. Silnie związane z masonerią światową.
  • Grupy te posługiwały się hasłami “Wolność i tolerancja”.
  • Cechy: wartości użyteczne, sukces, demokracja liberalna, wolność jako uwolnienie od zakazów
  • Dzisiaj po tej stronie są PO, ruch Hołowni, Lewica, Wiosna, grupy ideologii gender, fundacje światowego biznesu
  • Zagrożenia główne: korupcja międzynarodowa, brak moralności, manipulacje
 3. „EMOCJE” Grupy związane z Konstantynopolem, prawosławiem, ludowością, socjalizmem, komunizmem, nacjonalizmem, Konfederacja - dawniej gdy był podział na warstwy, grupy te stawiały na zabobon religijny. Później sprzeciwiały się edukacji dla mas, wyznawały hasła państw narodowościowych. Pod koniec XIX wieku chwyciły za idee socjalizmu i komunizmu. Obecnie próbują tworzyć grupy pozornie prawicowe  - ale wyznające hasła silnie narodowe i nacjonalistyczne polskie. Wyznają często libertynizm i są podatni na wszelkie zabobony  - np. w kwestiach szczepionek, czy technologii.
  • Grupy te posługiwały się hasłami “Dla ludu
  • Cechy: emocjonalność, jaskrawość, prostota działań, wolność jako odrzucenie innych.
  • Dzisiaj po tej stronie stoi przede wszystkim Konfederacja, grupy takie jak ONR, Kukiz, ale też i PSL itp.
  • Zagrożenia główne: bylejakość, niedojrzałość, podatność na zabobony, radykalność, nepotyzm, przemoc

 

Wybrane przykłady historyczne

 

 • Stary i Nowy Testament
  1. Mojżesz, prorocy, plemię Dawida, Chrystus, Apostołowie
  2. Sodoma, Babilon, Rzym, Ateny
  3. Kapłani, faryzeusze, Judasz
 • Średniowiecze
  1. Opactwa cysterskie, św. Stanisław, Jagiellonowie
  2. Mieszczanie niemieccy, Bunt Wójta Alberta, Husyci, Katarzy, Albigensi itp.
  3. Słowiańszczyzna wschodnia, znachorstwo, zakazane praktyki pogańskie
 • Rok 1635 i później
  1. Przy królu stał Jerzy Ossoliński, który sprzeciwiał się wyzyskowi mas i chciał stworzyć silne stronnictwo światopoglądowo-polityczne wokół Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
  2. Sprzeciwiał się temu kalwin Krzysztof Radziwiłł, który związany był ze Szwedami (później doprowadziło to do Potopu)
  3. Ruch zabobonny budowała wówczas cerkiew prawosławna na Kresach, co potem doprowadziło do Buntu Chmielnickiego za którym poszli Rusini i Kozacy. Efektem było oddanie znacznych ziem Moskwie.
 • Rok 1791 Konstytucja 3 Maja
  1. Stronnictwo chrześcijańskie dążyło do reform.
  2. Stronnictwo wolnościowe opowiadało się za liberum veto, które przez 100 lat nieweczyło każdą nową ustawę
  3. Przykładem 3 grupy był Jan Suchorzewski, od 2 lat grający z ambasadorem rosyjskim w karty, których chciał zablokować Konstytucję szantażując życiem swojego 10.letniego syna, któremu chciał poderżnąć gardło jeśli król podpisze Konstytucję
 • 20-lecie międzywojenne
  1. Grupy skupione wokół Kościoła
  2. Np. Sanacja, Piłsudski (w stronę 1)
  3. Np. Endecja, ruch ludowy     
Trzeba zaznaczyć, że podział nie jest tutaj oczywisty. Np. Piłsudski był na początku socjalistą, ale jak sam mówił “wysiadł z czerwonego tramwaju” a później kierował się bardziej w stronę grupy 1, politycznie jednak wspierał grupy 1 i 2. W rządzie polskim lat 20 było najwięcej masonów. Nawet do 90% jednak silnie rozwinął się Kościół i ruchy będące dzisiaj prawicą - a ruchy komunistyczne aż do 1942 były marginesem. Antagonizm między Piłsudskim i Rozwadowskim a także między Piłsudskim i Dmowskim był podsycany przez zagranicę. Niemcom i Rosji zawsze chodziło o utrzymanie możliwie najmocniejszych podziałów w Polsce, a Piłsudski lawirując między grupami - łączył. Genialność Piłsudskiego wynikała właśnie z tej umiejętności przeciwdziałania działalności obcych mocarstw. Niestety nie potrafił tego Dmowski kierujący się w stronę hasłowości.
 • Solidarność i Okrągły Stół. (1989)
Z powodu dominacji grupy 3 (socjalizm), grupy 1 (katolicy) i 2 (liberałowie) działały razem w ramach Solidarności. W czasie Stanu Wojennego grupa 3 umówiła się z grupą 2 w sprawie przejęcia władzy w nowej rzeczywistości i to one zbudowały “Okrągły Stół”. (Jerzy Urban mówił o tym już w 1984 roku). Po 1989 na czele stała grupa 2 (liberalizm) z zapleczem wywodzącym się z grupy 3. (Idealnym symbolem łączącym obydwie grupy był Wałęsa). Obecnie wszystkie trzy grupy odwołują się do haseł Solidarności - stąd różnice pomimo posiadania pozornie tych samych “symboli” a ponieważ u władzy jest grupa 1 to grupy 2 i 3 współpracują ze sobą i mają ten sam cel - obalenie PiS. Najnowszym tworem grupy 2 - próbującym łączyć hasła wszystkich trzech - jest ruch Hołowni.

 

Wnioski, praca i przyszłość
 1. Warto przyjąć w Polsce mentalność polską, choćby po to aby była większa spójność działania, a nie ciągłe wojenki i wzajemne blokady.
 2. Jak widać z doświadczeń historycznych, sukces osiągają te jednostki które potrafią łączyć idee przynajmniej 2 grup.
 3. Piłsudski "lawirował" (w dobrym tego słowa znaczeniu), od socjalizmu, do połączenia liberalizmu i prawicy.
 4. Również "lawirował" Lech Kaczyński, robi to Jarosław jak i Tusk. PiS przyjmuje grupy lekko liberalizujące (np. Gowin), i odwołuje się do haseł społecznych. Zapleczem PO było zawsze PSL.
 5. Ruch Hołowni jest próbą wywodzącą się z obozu 2 łączącą elementy 1 i 3. Jego chrześcijaństwo jest zabobonne i hasłowe - na pokaz.
 6. Odpowiedzią na zewnętrzne zagrożenia polityczne i ideologiczne powinno być łączenie wszystkich trzech nurtów pod kierunkiem naturalnie polskim i unikanie podstawowych zagrożeń
  • Wzmocnienie pracy Kościoła w zakresie prostoty, ludowości, zwyczajów
  • Poszerzenie działań parafialnych
  • Wzmocnienie pracy NGO
  • Rozszerzenie miękkiej edukacji patriotycznej
  • Język rzeczowej współpracy z ludźmi o różnych poglądach.
  • Odwoływanie się do życia, praktyki, a nie tylko wciąż do idei.
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jan1797

09-05-2021 [19:49] - Jan1797 | Link:

Z cudzoziemcami stykam się na co dzień, mam świadomość, że wystarczająco
pozytywnie wyglądamy zawodowo w rodzinie europejskiej. Joe Biden wystąpił
o zwolnienie z ochrony patentowej, wyjaśniając, że koszty szczepionek zostały
pokryte w sporej części przez sponsorów, a Polska wsparła ten kierunek. 
Czy dysponujemy zespołem naukowców, czy jesteśmy w stanie sprostać produkcji
czy mamy co przekazać w końcu, czy jesteśmy otwarci? Czy kolejny raz będzie
jak w przypadku Czochralskiego i Broniewskiego?
Pozdrawiam serdecznie.

Obrazek użytkownika Marek Kudła

09-05-2021 [20:39] - Marek Kudła | Link:

Rzeczywiście przeszkadza wam, sąsiadom z liberalnego zachodu i ze wschodniej nieludzkiej ziemi, a także„przyjaciół” znad morza Martwego,  polska historia, która jest historią piękną, porywającą, bo dominuje w niej etos bohaterstwa, poświęcenia dla innych, altruizmu, odwagi, sięganie okiem w odległą przyszłość, nadzieja nadprzyrodzona – wszystko to, co u normalnego człowieka wypływa z wiary, z pojmowania, że cel ludzkiego istnienia znajduje się poza nami i poza doczesnością.
Nie wylansujecie nowej historii Europy– nie trudźcie sią aż tak mocno, bo to nie ma żadnego sensu, bo prawda zawsze zwycięży !
Te trzy narody, Niemcy, Rosjanie, Żydzi mają paskudną przeszłość państwową,  stąd nie mogą z niej czerpać dumy i radości – mało, oni nie posiadają tożsamości narodowej. To podłe nacje, fałszywi ludzie, nieludzkie ziemie  i nam nie po drodze z nimi.  Was Polacy nigdy nie zaakceptują jako przyjaciół.  W przeszłości Niemcy i Ruscy wymordowali nam zbyt wielu ludzi dlatego gniew i ból siedzi w nas zbyt głęboko. Żydzi brali zaś czynny udział w holokauście Polaków jeszcze w czasach komunizmu, szczególnie po sowieckiej stronie.
 

Obrazek użytkownika Marcin Niewalda

09-05-2021 [21:24] - Marcin Niewalda | Link:

To jest właśnie przykład myślenia i mówienia moskiewskiego. Cechy: płaskie używanie faktów, brak rozumienia dla głębszego sensu, generalizacja. Przykro mi, bo pomimo pozornej zgody wyciąga Pan zupełnie nie polskie wnioski. Nie polskie w swym charakterze.

Przede wszystkim w typowo moskiewski sposób nie rozumie Pan że nie ma "Żydów" - ale jest religia objawiona kontynuowana w chrześcijaństwie i jej sekciarskie zepsucie przez współczesny judaizm (na modłę zabobonną). Ta pierwotna religia objawiona, religia mojżeszowa, przetrwała równie w judazmie - była obecna również w Polsce - wśród tych którzy walczyli ramię w ramię z Polakami w powstaniach, i stawali w naszej obronie. Te żydowskie (pierwotne) grupy były eksterminowanie w holokausście przez żydowskich (zabobonnych) współpracowników Hitlera m.in przez 40.000 żydowskich członków SS.

Wrzucanie wszystkich Żydów do jednego worka jest tak samo błędny i barbarzyńskie jak wrzucanie wszystkich Polaków do jednego razem z polskimi katami Polaków. Ale to tylko element błędnego myślenia które jest myśleniem płaskim, o charakterze zabobonnym. Od razu widać człowieka lubiącego nacjonalizm albo jakąś jego formę. To nie jest polski charakter i duchowość. Nie ma tu zrozumienia współodpowiedzialności za siebie nawzajem ludzi niedoskonałych i dążenia do nawracania a nie niszczenia.

Obrazek użytkownika u2

09-05-2021 [21:43] - u2 | Link:

wrzucanie wszystkich Polaków do jednego razem z polskimi katami Polaków

Naiwnością jest traktowanie katów Polaków jako Polaków. W historii współczesnej to byli zwykle Niemcy, Rosjanie. Wykorzystywali do tego 5 kolumnę, czyli niemiecką, żydowską, litewską, ukraińską. To że oprawcy nosili polskobrzmiące nawiska nie oznacza że byli Polakami. Najczęściej je zmieniali.

Obrazek użytkownika Marcin Niewalda

09-05-2021 [22:20] - Marcin Niewalda | Link:

Jakby Pan przeczytał artykuł nie dałby Pan ani pierwszego ani drugiego komentarza (artykuł właśnie troszkę uporządkowałem i dodałem nieco wyjaśnień tam gdzie były trudności ze zrozumieniem).

Znowu płasko, zabobonnie używa Pan historii. "Wszyscy to desant". W pewnym sensie owszem, mentalność wywodzi się z tego - ale widać wyraźnie jak absolutnie bezmyślnie podchodzi pan do kwestii żydowskiej. Owo "wszystko co złe to Żydzi" jest bezmyślne i zabobonne. Nie można w ten sposób generalizować wyzywając ludzi od pochodzenia, bo w tamtych narodach też jest sporo ludzi myślących ... po polsku (albo po ideowemu). Wrzucając ich do jednego wora nie tylko Pan ich zniechęca, ale zabiera Pan Polsce możliwość "działania na tyłach wroga" - jeśli już używać porównań strategii wojskowej. To dlatego tworzyliśmy tak wspaniałą Rzeczypospolitą że potrafiliśmy deceniać ludzi myślących dobrze "w każdym narodzie" (dzisiejsza Ewangelia też o tym mówi).

Naprawdę polecam przestać myśleć zabobonnie, a spróbować za każdym razem sięgać do samej czystej idei, nie generalizować ludzi lecz myśleć za pomocą wartości. Tak się da i to naprawdę ma duży sens.

Obrazek użytkownika u2

09-05-2021 [23:12] - u2 | Link:

"Wszyscy to desant"

Ależ taki desant to rzeczywistość. Potomkowie desantu nadal działają w Polsce. To nie jest fikcja, to zwykle tzw. nielegałowie, uśpieni lub aktywni. Za zbrodnie popełnione w czasach wojennych odpowiada okupant, choćby bezposrednimi sprawcami była 5 kolumna. W czasach pokoju okupant stosuje właśnie taki "desant" w niesuwerennych krajach oraz wróg w suwerennych.

Obrazek użytkownika Centrystka

09-05-2021 [23:47] - Centrystka | Link:

@Kudła
jak zwykle popisał się znajomością tematu, tutaj zwłaszcza historii i wszystkich poucza jak to drzewiej bywało. No i znowu się kompromituje swoją filozofią (a raczej lepiej brzmiącą: historiozofią,jeśli wie co to znaczy) hurrapatriotyczno- bogoojczyźnianą czyli po prostu zaściankowo ciemnogrodzką. A czy potrafi odpowiedzieć na pytanie :dlaczego to Polacy,Sarmaci,ultrakatoliccy magnaci i szlachta, a nie te 3 znienawidzone i potępione przez niego nacje doprowadzili do samounicestwienia swojego państwa z pomocą sąsiadów,od których brali sowite łapówki poświęcając po kawału swoja ojczyznę? To był ten nasz etos, który miałby świecić za przykład innym narodom? A potem to już lata niewoli i ustawicznych kłótni kto do rozbiorów doprowadził i stąd te wszystkie nieudane zrywy powstańcze.Po odzyskaniu niepodległości znowu odrodziły się wszystkie spory i kłótnie i znowu następna klęska nieprzygotowanego zbrojnie państwa.W walce oczywiście, byliśmy  bitni, za to mało rozsądni i bohaterstwo nasze przeważnie szło na marne  po przelaniu morza krwi Ale w wersji Kudły  jesteśmy wprost świętym narodem, pełnym poświęcenia dla innych , bez skazy i zmazy  poczęci i  tacy też w chwale na barykadach ginący. Oczywiście pod pewnymi względami możemy się uważać za lepszych od innych nacji które też świętością nie grzeszyły i nie grzeszą (ile to mieli u siebie  wojen domowych,religijnych,królobójstw,krwawych rewolucji), bywają nietolerancyjne, miewali krwawych dyktatorów, choć to wszystko nie dotyczy "narodu wybranego" ,zwłaszcza z okresu diaspory.         
Teraz oczkuję od Kudły i może innych komentatorów prysznica z szamba wylanego na mą głowę jako wroga Polski,płatnej agentki Moskwy,Berlina i Brukseli, tylko błagam: już bez tej Targowicy,którą założyli magnaci,szlachta,biskupi i król jegomość (choć wcześniej podpisał Trzeciomajową Konstytucję),a nie takie szaraczki jak ja,biedna bezbronna kobieta...

Obrazek użytkownika Marek Kudła

10-05-2021 [11:50] - Marek Kudła | Link:

Centrystko Orzulo z Katowic, chciałbym się z tobą umówić !   Umówmy się, że jak jeszcze raz będziesz pier*dolić głupoty pod moim komentarzem , to dostaniesz kopa w ostatnią część układu pokarmowego !

Obrazek użytkownika Centrystka

11-05-2021 [02:51] - Centrystka | Link:

Ta Kudła jak zwykle szarmancko się zwraca do kobiety, tym razem  imieniem Orszula z Katowic.

Obrazek użytkownika Jabe

09-05-2021 [21:59] - Jabe | Link:

Mateusz Morawiecki:
Robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna.

No i, sądząc z retoryki zwolenników, PiS reprezentuje mentalność moskiewską, bo jest ona oparta niemal wyłącznie na emocjach. Zresztą jest odbicie oficjalnej propagandy.

Widać, że Autor bardzo chciał dojść do przedstawionych wniosków, za bardzo.

Obrazek użytkownika jazgdyni

10-05-2021 [05:44] - jazgdyni | Link:

@Marcin Niewalda

Witam

Przeczytałem z dużym zainteresowaniem. Mniej więcej pokrywa się z moim trójpodziałem, za wyjątkiem tego, że uważam, iż ten podział mentalny spowodowany jest głębokimi różnicami cywilizacyjnymi. Podążając za Konecznym klasyfikuję Rosję jako turańszczyznę, pokłosie wielkich Mongołów, Niemcy to zaszczepione przez Prusy Bizancjum.
Co do Polski, to zmagam się z koniecznością wyodrębnienia z cywilizacji łacińskiej, typowo polskiej cywilizacji (Bóg, honor, ojczyzna), bardziej oparta na tradycji niż na nieustannym progresie. Lecz generalnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Podoba mi się to opracowanie. Dobrze przemyślane.

Dodam taką anegdotę z osobistego doświadczenia. Można powiedzieć, że pracowałem zarówno dla Niemców, jak i dla Anglików. To podział hasłowy i nie uwzględniający zasad śródziemnomorskich. Czyli chodzi o generalne podejście do pracy. Niemieckie jest takie, że trzeba pracować - stale wykonywać konkretne czynności. Wtedy jest OK. Anglosaskie podejście jest takie, że guzik to wszystkich obchodzi, co robisz i jak to robisz. Liczy się tylko efekt końcowy. U Niemców dostaniesz tydzień na konkretny projekt i nie ma co się spieszyć, wysilać, bo oni chcą, byś ten tydzień przepracował. Zrobienie tego w trzy dni raczej ich rozzłości, bo będą musieli wtedy wymyślić zajęcie na pozostałe dni. Natomiast Anglicy wysoko ocenią to, że tygodniowe zadanie zrobiłeś w trzy dni - brawo dla ciebie - i oczywiście z resztą możesz robić co chcesz.
Te różnice nie dotyczą wielkich korporacji.
Takie oto różnice mentalne trzeba mieć na uwadze pracując za granicą.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika u2

10-05-2021 [08:24] - u2 | Link:

Natomiast Anglicy wysoko ocenią to, że tygodniowe zadanie zrobiłeś w trzy dni - brawo dla ciebie - i oczywiście z resztą możesz robić co chcesz.

No i to nie jest dobre, bo pracownik może się wtedy rozpić. A okazuje się, że na świecie najczęściej pomroczności jasnej, 33 razy w roku, dostaje właśnie Anglik (tak podaje Focus 04/306 z 2021). A według Niemców "Arbeit macht frei" i "Ordnung muss sein".

Obrazek użytkownika Marek1taki

10-05-2021 [08:01] - Marek1taki | Link:

Finał kuleje bo podział światopoglądów politycznych na socjalistów, katolików i liberałów w przedstawionym rozumieniu jest fałszywy. Stąd fałszywe wnioski.
To jakby kierowców podzielić na użytkowników zepsutych wspólnych samochodów, różnokolorowych samochodów nazwanych czarnymi i palaczy trawy za kierownicą cudzych samochodów.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

10-05-2021 [10:35] - NASZ_HENRY | Link:

Przekaz jest faktycznie nie spójny bo obowiązująca doktryna mówi ustami prezydenta i premiera  "Polska to cywilizacja dwóch narodów" ☺☻
 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

10-05-2021 [12:57] - Imć Waszeć | Link:

Polska jest krajem jednego narodu tak samo jak USA, a jeżeli bycie członkiem tego narodu komuś się nie podoba, to droga wolna - jest wiele pięknych krajów na świecie. Taki naród jest pojęciem politycznym, terminem technicznym, a nie etnicznym. Dlatego nie jest jeszcze problemem, gdy ktoś się deklaruje jako Polak i zarazem żyd, ale zaczyna być w momencie, gdy próbuje stawiać sprawy żydowskie ponad polskimi (np. wspieranie obcych polityk i roszczeń). Dopieszczanie żydów, już abstrahując od braku dopieszczania innych równie wartościowych etno-nacji, nie jest więc żadnym wzmacnianiem polskości, lecz zwykłym stawianiem spraw żydowskich ponad polskimi. Żydowskiej racji stanu ponad polską racją. Taka jest logika rzeczy i nic na to nie poradzę. Oczywiście można rozwijać dalej ten wątek USA i mniejszości, która całe Stany zorganizowała tylko pod siebie, włącznie z mediami, prawem, dyplomacją i nauczaniem o holokauście, lecz to nie zmienia faktu, że tak tam jak i tu najważniejsza jest racja stanu ogółu, danego polit-narodu, a nie jakichś przybłędów wiecznie obrażonych na brak rewerencji.

Obrazek użytkownika Marek Kudła

10-05-2021 [15:52] - Marek Kudła | Link:

Dobrze piszesz !!!  Ten jeden Naród składa się z  Polaków, potomków ruskich komunistów, żydowskich popaprańców, którzy przybyli do Polski bez "Herzlich Willkommen" i niemieckich folksdojczy, którzy ukryli się w kartoflach przed wypędzeniem ich przez ruskie wojsko i NKWD !!!
I jeszcze lepiej piszesz, że jak bycie członkiem tego Narodu komuś się nie podoba, to droga wolna.
Tak, jest wiele pięknych krajów na świecie, jak np. Izrael !  A tym "polskim" żydom nie podoba się w Polsce (Lempart, Michnik, Halicki, Stuhr i wielu innych) ale nie chcą wyjechać na stałe do tego obiecanego im kraju.
Podobnie potomkowie ruskiej swołoczy.  Nie podoba im się Polska (Czażasty, Kierwiński, Mikke, Bosak), ale ni kuta nie chcą wyjechać na wschód, na piękną Syberię !
Podobnie potomkowie niemieckich folksdojczy.  Najlepszym przykładem jest tutaj na NB niejaki prusak (Bauer aus Mazuren), który w każdym jego wpisie bluzga na Polskę, jątrzy i sieje nienawiść graniczącą z opętaniem. Inne szwabskie nasienie założyło RAŚ i tak nienawidzą Polski, że chcą autonomii, albo wręcz przyłęczenia Śląska do Niemiec.  Niemiec Tusk natomiast uważa, że Polskość to nienormalność ! To są twoi prawdziwi Polacy !!!  Puknij się !!!
Tak po krótce napisałem ci Imć Waszeć o ok. 50 % Polakach posiadających narodowość polską, i o ok. 50 % "Polakach", którzy mają obywatelstwo polskie, ale narodowość niemiecką, rosyjską lub żydowską !!!
P.S. O tym "jednym" Narodzie w USA powiem ci więcej, ale może przy najbliższej okazji, boś zielony jak trawnik !

Obrazek użytkownika Centrystka

11-05-2021 [03:00] - Centrystka | Link:

Kudła!
Co to są niemieccy foksdojcze? Znowu cóś ci się w tej głowinie pokićkało...

Obrazek użytkownika Marek Kudła

10-05-2021 [17:43] - Marek Kudła | Link:

Sketyna:  Dzięki ci Panie za tych idiotów, którzy nas jeszcze popierają !  Podnieśliśmy im wiek emerytalny, podatki, ukradliśmy  ich pieniądze z OFE i z WAT, a oni i tak wolą nas od PIS-u.
 

Obrazek użytkownika Marek Kudła

10-05-2021 [12:20] - Marek Kudła | Link:

Pomagaliśmy żydom, za co całe nasze rodziny były mordowane przez Niemców. I natychmiast po wojnie doznaliśmy dowodów wdzięczności, kiedy żydowscy sędziowie i oprawcy UB i LWP skazywali bohaterów polskich na śmierć, bo nie byli komunistami (m.in. Joseph Schechter – Józef Michnik).  Ta wdzięczność żydów trwa do dnia dzisiejszego.  Skurwiel Aaron Schechter (Adam Michnik)brat Josepha, pluje na Polskę  w jego GW,  kłamstwami i manipulacjami.  Żydki wybrani przez Polaków do PE zdradzają Polskę żądając jej karania za rzekomą niepraworządność (Halicki - Huj , Boni - Bauer, Cimoszewicz - Goldstein i inni)  !  I jakby tego było jeszcze mało to sukinsyn Soros, węgierski żyd,  finansuje wszystkich, którzy są przeciwko Polsce i jej rządowi.  Inni żydzi obwiniają Polaków za to, że niby „mordowali” żydów, nazywają obozy oncentracyjne na terenie Polski, polskimi obozami, inni chcą odszkodowań za ich domy, które zbombardowali Niemcy.
Jeszcze raz:  Ratowaliśmy żydów nie po to, by zostali w Polsce, ale po to by wyjechali z Polski !!!  Wyjedźcie i zostawcie nas Polaków w spokoju !  Polska nie jest waszą ziemią obiecaną !!!
 

Obrazek użytkownika Centrystka

11-05-2021 [03:09] - Centrystka | Link:

@Kudłą
 znowu o czymś zapomniała: oprócz bohaterów polskich ratujących z narażeniem życia Żydów (nie żydków,polaczku) byli także polscy szabrownicy, którzy ich wydawali Gestapo i wyciągali od nich pieniądze za niewydawanie (chwilowo,bo i tak ich wydawali). I wcale tak mało ich nie był,a napewno więcej niż tych ratujących - niestety.
Teraz se możesz ulżyć i zwyzywać mnie od ostatnich,zwłaszcza jako bolszewicko-hitlerowską Żydówkę, bo tylko na taką reakcję cię zawsze staż,biedaku.

Obrazek użytkownika Centrystka

11-05-2021 [14:44] - Centrystka | Link:

Pomyłka literowa: oczywiście ma być polscy szmalcownicy - przepraszam!

Obrazek użytkownika Marek Kudła

10-05-2021 [13:27] - Marek Kudła | Link:

Zamordowali 20 tys. polskich oficerów strzałem w tył głowy w 1940 roku w Katyniu, zamordowali tysiące Polaków za to, że byli Polakami, wywieźli tysiące Polaków na Sybir na wręcz pewną śmierć – to drobnostką był dla nich zamach i mord 98 Polaków pod Smoleńskiem w 2010 roku !?!!!  Jeszcze raz:  Rosja to nieludzka ziemia, a sowieci to ludobójcy !!!  Postawmy mur na granicy z obwodem królewieckim i trzymajmy się od nich z daleka !!!
 

Obrazek użytkownika Centrystka

11-05-2021 [02:55] - Centrystka | Link:

Kudła!
A skąd wziąłeś aż 98 polskich ofiar katastrofy smoleńskiej i skąd wziąłeś ten zamach - co?