Dr Martyka kontra "Imperium zła" - ciąg dalszy...

Trwa serial zainicjowany przed wiarygodne i odpowiedzialne instytucje państwa oraz samosądu o przepraszam samorządu lekarskiego pod tytułem zamknijmy usta mówiącym, zaś oczy i uszy słuchającym i patrzącym, na wszystko, co nie jest zgodne z wolą drogiego lidera Bila i "niezależnych" rzesz "ekspertów", którzy pouczali, jak jego wysokość premier Morawiecki, że zaszczepieni nie będą i koniec, kropka, basta, szlus, amen, szyny, ostatnia prosta, zarażali.

Wyrokiem sądu - skład osobowy pozostaje dla większości nieznany - z dnia 19 grudnia 2022 dr Zbigniew Martyka został skazany na roczne pozbawienie prawa wykonywania zawodu. W dniu wczorajszym 31 stycznia 2022 pan doktor opublikował uzasadnienie wyroku. Uzasadnienie ma 7 stron plus ostatnia z nieczytelnymi podpisami.

Jest to pewne światełko w tunelu, bo z uzasadnienia wynika, że autorzy żyją jakby w równoległej rzeczywistości, kreowanej przez nich samych oraz władzę z wianuszkiem "ekspertów" oraz mediów. Istotne elementy uzasadnienia to:

1. Zasada karania lekarzy za nieprywatne wypowiedzi niezgodne z "aktualną wiedzą medyczną".

Ta zasada jest niewłaściwa z dwóch powodów:
a) Zadaniem lekarza jest leczyć chorego. Lekarz stwarza zagrożenie dla pacjentów, gdy źle wykonuje swoje obowiązki, gdy pozbawia pacjenta pomocy np. poprzez odmowę zbadania pacjenta i posługiwanie się w to miejsce pseudo-konsultacją przez telefon. Lekarze mogą być karani, za zaniedbania i niewłaściwe prowadzenie leczenia, skutkujące szkodą dla leczonego pacjenta.

Miejsce kontroli właściwego wykonywania zawodu, zajęła kontrola ich poglądów, przekładająca się na odcięcie komunikacji pomiędzy społeczeństwem a lekarzami o ile w przestrzeni tej komunikacji mogłyby się pojawić poglądy nie podobające się "władzy".
Jeśli mamy do czynienia z wybitnym chirurgiem serca, to odcięcie społeczeństwa od jego pracy, z powodu jego poglądów np. na skuteczność masowego i obligatoryjnego noszenia maseczek przez społeczeństwo w zapobieganiu śmiertelności Covid-19 jest działaniem na szkodę społeczeństwa. Odcinanie społeczeństwa od usług każdego sprawnego i dobrego lekarza, następujące w wyniku kwestionowania jego poglądów, jest zmniejszaniem możliwości ludzi w zakresie skutecznego ratowania zdrowia, a więc jest działaniem na szkodę społeczeństwa.

b) Wiedza medyczna nie jest zbiorem opublikowanych zapisów na wzór systemu prawnego, ale żywą zmieniającą się, zawierającą cały szereg zarówno błędnych i poprawnych wskazań. Prace naukowe są publikowane we właściwych periodykach - wówczas stają się częścią aktualnej wiedzy medycznej, potem się zdarza, że są "wycofywane", i wtedy zmienia się aktualna wiedza medyczna.

Wiedza medyczna jest z natury zmienna, ewoluująca, zawierająca różne stanowiska w tym samym czasie, stąd postulat wymuszenia pod istotną karą, zgodności z "aktualną wiedzą medyczną" jest sam w sobie absurdalny, chyba, że nie chodzi o zgodność z aktualną wiedzą medyczną, tylko ze stanowiskiem osób, zatrudnionych w instytucjach na szczeblu ponad-narodowym oraz lokalnym - państwowym.

Ten postulat jest postulatem ubezwłasnowolnienia lekarzy, a w wersji praktycznej na przykładzie procesu pana dr Martyki, postulatem ubezwłasnowolnienia całkowicie woluntarystycznego dla władzy, pozostającego w istotnym oderwaniu od samej materii, to jest zawartości badań naukowych na dany temat.

Sumując pkt 1, zasada karania lekarzy za ich poglądy na zdrowie wyrażane publicznie jest głupia i szkodliwa. Ludzie - większość ma świadectwo dojrzałości a nawet wykształcenie wyższe - powinni mieć wolność dostępu do zróżnicowanej gamy poglądów i zdań. Totalitaryzm zawsze chce zniszczyć różnorodność zdań i wolność wypowiedzi. W przestrzeni publicznej większość przekazów pochodzi od podmiotów "licencjonowanych" przez władzę. Celem wspomnianej zasady jest pozbawienie społeczeństwa innych niż tworzone przez władzę informacji i opinii. To już było. To się powtarza.

2. Podstawy wyroku osób tworzących orzekający sąd lekarski.
Zaprezentowane w uzasadnieniu podstawy dowodowe na to, że pan dr Martyka publicznie wypowiadał się w sposób niezgodny z "aktualną wiedzą medyczną" w całości złożone są z kliku wypowiedzi dr Martyki. Dodatkowo zamieszczone jest ogólne odesłanie do strony Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, której zadaniem jest "wspomaganie ministra właściwego ds. zdrowia w procesie podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń lekowych i nielekowych w systemie ochrony zdrowia."

Aby orzec czy pogląd 'A' jest zgodny z zawartością informacyjną 'B', to należy przytoczyć takie stwierdzenia z obu źródeł, które stoją ze sobą w sprzeczności. Skoro badana jest zgodność wypowiedzi dr Martyki z aktualną wiedzą medyczną, a ta wiedza jest - ogólnie ujmując - zbiorem prac naukowych z dziedziny chorób, zdrowia i medycyny, to należy przytoczyć te badania naukowe i te z nich wnioski, które stoją w sprzeczności z tezami i poglądami Obwinionego.

Liczba przytoczonych tez i badań przeczących inkryminowanym stwierdzeniom obwinionego lekarza w uzasadnieniu wyroku wynosi: 0 (słownie "zero").
To na jakiej podstawie skład orzekający negatywnie ocenił wypowiedzi Obwinionego? Wiele wskazuje na to, że na podstawie swojej własnej opinii. Uważamy, że jest pan winny, ponieważ... uważamy, że jest pan winny.

Tragedia z opinią Grzesiowskiego

Sąd lekarski starał się znaleźć podstawę posiłkową w postaci opinii zewnętrznego eksperta, który miałby potwierdzić zarzuty o niezgodności. Na tego eksperta sąd wybrał immunologa i pediatrę, znanego z licznych wystąpień medialnych i publicznych poświęconych plandemii Dawid, pana Grzesiowskiego. Zrobił to jednak niedbale i nieprofesjonalnie, gdyż dopiero w trakcie procesu wyszło na jaw, że pan Grzesiowski owszem jest pediatrą, ale już w żadnym wypadku nie jest immunologiem.

Zatem sąd dokonał na sobie harakiri i zamówioną przez siebie opinię, wskazanego przez siebie lub oskarżyciela, znanego publicznie eksperta od Dawid - uwaga - o d r z u c i ł. Jeszcze raz, sąd odrzucił zamówioną przez siebie opinię merytoryczną uznanego eksperta, gdyż okazało się, że nie jest ekspertem.

Wydaje się, że jedyną podstawą skazania dr Martyki są jego wypowiedzi plus opinie: oskarżyciela wnoszącego o ukaranie, którym była pani dentystka (to nie żart), oraz trojga państwa o nieznanym szerzej statusie naukowym i zawodowym, stanowiących sąd lekarski. Nie ma przytoczenia materiału dowodowego ze sfery nauk medycznych, w postaci wskazania badań i ich wniosków, wspierających własne opinie. Wpadka z doktorem Grzesiowskim to już zupełna katastrofa i wynik niedbalstwa składu orzekającego, bo można było zaangażować kogoś z realnymi "papierami", w miejsce samozwańczego "eksperta" od Dawid.

3. Brak profesjonalizmu - głupoty - sądu orzekającego.
Z braku dowodów na poparcie opinii o niezgodności poglądów dr Martyki z wiedzą medyczną, sąd skupił się na ich szkodliwości. Dość szeroko odnosząc się do negatywnego wpływu na zdrowie poglądów dr Martyki, sąd pominął aspekt, którego one dotyczyły a więc plandemię Dawid, w to miejsce zajmując się ogólnymi korzyściami z tradycyjnie stosowanych szczepień, sugerując, że poglądy dr Martyki były wymierzone (pośrednio?) w dobroczynne skutki tradycyjnych szczepionek.

W tym celu są przywołał konkretne informacje, cytuję "Negatywnym skutkiem nasilenia tendencji antyszczepionkowych w ostatnim czasie niewątpliwie jest zwiększenie zachorowalności na krztusiec". Zatem państwo orzekający twierdzą publicznie, że:

  • w ostatnim czasie ma miejsce zwiększenie zachorowalności na krztusiec
  • przyczyną tego zwiększenia w ostatnim czasie są "tendencje antyszczcepionkowe"

Warto przytoczyć tu informacje z portalu https://szczepienia.pzh.gov.pl posiadającego akredytację WHO:

Przed wprowadzeniem masowych szczepień w 1960 roku, krztusiec był częstą przyczyną zgonów u dzieci poniżej 1 roku życia. W kolejnych latach liczba zachorowań zmniejszyła się ponad 100-krotnie. Od połowy lat 90-tych, także w krajach stosujących masowe szczepienia, obserwuje się wzrost zachorowań na tę chorobę, szczególnie u starszych dzieci oraz dorosłych. 

Jeszcze raz: wzrost zachorowań na krztusiec obserwuje się:

  • od połowy lat 90-tych
  • w krajach stosujących masowe szczepienia

Zaś wykres tych zachorowań wygląda następująco:

Mówienie, że ostatnim czasie np. od 2020 mamy wzrost zachorowań i że to wynika z tendencji antyszczepionkowych nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.

4. Sumując
Ludzie mają w nosie. Media zajmują się uzasadnianiem kolejnych przerażeń, prowadzących do kolejnych wymuszeń. Doktor Zbigniew Martyka prowadzi swoją walkę z systemem, który przemocą zamyka usta lekarzom, dusi wolność wymiany myśli i dostępność zróżnicowanych stanowisk i uzasadnia to tym, że lekarze się zgadzają z systemem.

Mamy nie wiedzieć niczego, czego ludzie na etatach rządu, korporacji i finansowanych przez korporacje lub rzad instytucji nie zechcą nam powiedzieć. Ma istnieć tylko jedna wersja, jedna narracja, jedna informacja, która będzie ustalona przez doktora Grzesiowskiego i jedne opinie nt. plandemii wydawane m.in przez dentystów.

A my mamy chorować, zamykać się w mieszkaniach, policja ma nas pilnować, abyśmy chorzy z tych mieszkań nie wyszli po poradę do lekarza, który nas zbada, osłucha, zdiagnozuje i zacznie leczyć. Mamy jeść paracetamol i gdy pozbawieni opieki lekarskiej znajdziemy się w stanie poważnym, mamy "przyjąć" wylot respiratora oraz zastrzyk usypiający. Potem nasze ciało zostanie umieszczone w worku. Medycy wezmą dodatki. Politycy podsumują słupki i korzyści z piastowanych stanowisk. A cała ludzkość znajdzie się na ostatniej prostej, po czułym okiem sympatycznego i uśmiechniętego lidera Bila.

K**** m*ć.
-------------------------------------------------
ps. Wydaje się, że równolegle z wykonywanym karaniem lekarzy za poglądy niezgodne z poglądami władzy, władza sugeruje im pozbycie się odpowiedzialności, za ich błędy lekarskie. Zatem lekarz ma się stać wynagradzanym przez władzę i wyłącznie od niej zależnym robotem władzy, w nadzorze nad populacją. Jest to sytuacja niezbyt korzystna dla pacjentów, ale kogo obchodzą pacjenci i ludzie :) ? https://www.prawo.pl/zdrowie/zwolnienie-lekarza-z-odpowiedzialnosci-za-blad-medyczny-w-czasie,499325.html

-------------------------------------------------
Odnośniki:
Pełna informacja wraz ze skanami uzasadnienia wyroku, na blogu dr Zbigniewa Martyki {TUTAJ}
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ijontichy

01-02-2023 [15:23] - Ijontichy | Link:

Wraz z najazdem uciekinierów z Ukrainy...pojawiły sie choroby już dawno uznane...za nieistniejące. Nie licząc chorób wenerycznych z AIDS na czele i opryszczki na...wiadomo.
Troche o tym wspomina Gadowski,ale on ma dane z Krakowa...ja mam z Rzeszowszczyzny i Śląska czarna dziura...
A'propos ekspertów,jest definicja: 
"Ekspert jest taka osoba,która za ciężkie pieniądze tłumaczy w mediach,dlaczego ON oraz inni EKSPERCI...pomylili sie w swoich ekspertyzach"

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

01-02-2023 [16:57] - Zbyszek_S | Link:

Expert - dobre. Jest jeszcze definicja konsensusu naukowego. Do niego dochodzi wtedy, gdy badacze zgodzą się z wnioskami badań zaproponowanymi przez tego, kto te badania finansuje. Śmieszno i straszno trochę, ale może świat wróci do równowagi.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

01-02-2023 [15:54] - Chatar Leon | Link:

W sprawie dr Martyki, specjalisty od chorób zakaźnych, decydowali dentyści, geriatrzy i anestezjolodzy, wśród których nie było ani jednego specjalisty od chorób zakaźnych!
To jest w ogóle połączenie Orwella z Monty Pythonem, bo przecież taka komisja mianem "aktualnej wiedzy medycznej" może określić absolutnie wszystko.
Jutro taka komisja stwierdzi np. że w myśl aktualnej wiedzy medycznej masło jest zdrowe a margaryna śmiercionośna, a pojutrze stwierdzi że jest na odwrót.

Sprawa COVID, jak i sprawa skuteczności nowych szczepionek jest sprawą aktualnie dyskutowaną przez środowisko medyczne, które ma bardzo zróżnicowane poglądy.w tych kwestiach. Dr Martyka karany jest de facto za to, że zabrał głos w dyskusji!

Napisałem zresztą parę notek na ten temat:
https://naszeblogi.pl/64881-orwell-martyce-zakazano-leczyc-za-pyrc-oziebi-klimat

https://naszeblogi.pl/64894-trzeba-byc-kompletnym-idiota-lub-czlowiekiem-zlej-woli

 

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

01-02-2023 [16:55] - Zbyszek_S | Link:

"To jest w ogóle połączenie Orwella z Monty Pythonem"
Dobre. Samo pojęcie "Proces" wskazywałoby dodatkowo na Kafkę. Najgorzej, że w efekcie, to nam sięga się do kieszeni i krwioobiegu.

Obrazek użytkownika juur

02-02-2023 [14:57] - juur | Link:

"W sprawie dr Martyki, specjalisty od chorób zakaźnych, decydowali dentyści,,," powód jest jeden. Nikt z orzekających za nic nie odpowiada, podobnie jak urzędnicy, którzy robią co chcą i też za nic nie odpowiadają. Nie można nie zauważyć, że po wyżej pewnej umownej granicy nikt za nic nie odpowiada.
Efekt niepisanej umowy ponad podziałami.

Obrazek użytkownika Pani Anna

01-02-2023 [18:09] - Pani Anna | Link:

Sądem kapturowym, hucpa i linczem,  tak należy nazwać wyrok i cały ten "proces" w wykonaniu sądu lekarskiego. Ileż to razy byliśmy wszyscy strofowani i okładani po głowie jak cepem argumentem "nie jesteś specjalistą,  żeby się wypowiadać ". Zakaźnika z 30letnim stażem "sądzili " dentystka, ginekolog i chirurg ogólny, a na biegłego powołali "eksperta" Grzesiowskiego, pediatre jak się okazuje. Którego opinię nawiasem mówiąc całkowicie odrzucono. Dr Martyka jest winny, bo tak się jego kolegom podoba i tyle. Nie ma granic żenady i bezprawia. Przed dr Martyka apelacja i, być może kasacja. Zobaczymy,  jak daleko kasta lekarska jest zdolna się posunąć,  w państwie z dykty.

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

01-02-2023 [18:22] - Zbyszek_S | Link:

W naszym kraju każda kasta grabi do siebie. Trzeba przykładów? Chyba nie. A kto nie grabi, tego zagrabią, co widać, słychać i czuć.
Mam nadzieję, że przesadzili. Ale... zobaczymy. Ten człowiek ujął się za nami, zwykłymi ludźmi. Warto mu życzyć dobrze.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

01-02-2023 [21:43] - Roz Sądek | Link:

@Pani Anna
Zobaczymy,  jak daleko kasta lekarska jest zdolna się posunąć,  w państwie z dykty.
=========
Nie pierwszy raz w komentarzach używa Pani określenia "państwo z dykty" dla obecnego stanu naszego państwa. Proszę może napisać z czego było to  państwo nim rząd objęło PIS? Nie musi być rozwlekle, wystarczy jedno słowo, np. spiżu, granitu, diamentu?

 

Obrazek użytkownika Pani Anna

01-02-2023 [23:39] - Pani Anna | Link:

@Roz
Z kartonu.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

02-02-2023 [14:54] - Roz Sądek | Link:

To mnie Pani uspokoiła, też uważam, że teraz jest o wiele lepiej.

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

01-02-2023 [23:52] - Kazimierz Kozio... | Link:

haniebny przypadek przesladowania dr. Martyki i parunastu innych lekarzy niezlomnych powinien stac sie zaczynem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zawiesznia prawa do wykonywania zawodu jakiejkolwiek profesji wylacznie w wyniku orzeczenia procesu cywilnego lub karnego. w tymkraju jest wiecej grup zawodowych w ktorych kamaryle kolesi prawem kaduka moga linczowac niepokornych. ciekawe jak rozpatruje sie niekryminalne zarzuty przeciw lekarzom w innych panstwach niebantustanopodobnych

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

02-02-2023 [06:37] - Zbyszek_S | Link:

Dobry komentarz.

Obrazek użytkownika Zofia

02-02-2023 [12:09] - Zofia | Link:

Nie orientuję się, czy szczepi się noworodki przeciw gruźlicy. Ale co raz częściej słyszy się o powrocie gruźlicy. Jaka jest tego przyczyna? Nie ma głodu, jest opieka lekarska. Czyżby została "przywieziona" przez podróżujących po świecie a może "uchodźców"? 

Obrazek użytkownika terenia

02-02-2023 [13:06] - terenia | Link:

@Zofia

Wprawdzie artykuł pochodzi z 7 kwietnia 2022 r ,niemniej określa problem rozszerzania się niektórych chorób np.HIV i gruźlica lekooporna.    https://www.medexpress.pl/kryz...

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

03-02-2023 [12:45] - Kazimierz Kozio... | Link:

gruźlica w Polsce 10 przypadkow rocznie na 100 tys ludności, Ukraina 73 przypadki (dane przedwojenne)
HIV na Ukrainie odsetek 10 krotnie wyższy niż w Polsce.
statystyki innych ubogacających nas nacji są jeszcze bardziej porażające

Obrazek użytkownika juur

03-02-2023 [17:18] - juur | Link:

Wystarczy tylko zakazać publikacji statystyk i będzie po problemie.
Chyba w tą stronę zmierzamy?