Czy znikną z terenów Polski całe miasta wraz z ludżmi

Sytuacja na Ukrainie jest bardzo napięta. Wiele osób uważa, że grozi nam III wojna światowa. Czy Polska może czuć się bezpieczna? czy bandyta putin użyje broni nuklearnej. Czy Polska jest przygotowana ?
 Rosjanie od kilku lat " straszą " Polaków iż użyją na terenie Polski broń jądrową zgromadzoną w Obwodzie Kaliningradzkim oraz na terenie Rosji. Wiemy jakie skutki przyniosło by użycie tej broni - nieobliczone straty i ogromną tragedię wręcz niewyobrażalną w postaci zniknięcia z mapy całych miast, osiedli z ludźmi i całym wyposażeniem oraz ich dobytkiem. Czy jesteśmy przygotowani na takie działania ? Postaram się krótko przedstawić ten ważki problem.
W czasach tzw. "zimniej wojny" tj. od lat 1946 do 1989 w Polsce istniał program edukacyjny dla społeczeństwa oraz przygotowań militarnych w armii, celem którego była obrona kraju przed Bronią Masowego Rażenia zwanego OPB Mar. Oczywiście, agresorem wtedy, były kraje NATO i Stany Zjednoczone.

Tak było w poprzednim w Polsce dawniej.
W ramach tego programu w szkołach zawodowych i średnich wprowadzono jako przedmiot obowiązkowy Przysposobienie Obronne. W trakcie nauki tego przedmiotu przygotowywano uczniów w jaki sposób ludność cywilna ma się zachowywać i chronić przed i po ataku nuklearnym. Uczono między innymi w jaki sposób postępować i chronić ludzi przed bronią masowego rażenia typu A -atomowa, B - biologiczna, C – chemiczna. Uczono także jak zabezpieczać wodę pitną i produkty spożywcze przed opadem promieniotwórczym czy zakażeniami chemicznymi. W nowo wybudowanych wówczas blokach mieszkalnych adaptowano w nich piwnice na ukrycia.

Przed takimi budynkami często widać było wystające żelbetowe wyjścia ewakuacyjne zwane potocznie przez młodzież tzw."kominkami". Po 1989 r. po zmianie ustroju gospodarczego jak i obowiązującego prawa w tym budowlanego, to na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego ciążył obowiązek utrzymania w sprawności tych budowli tzw. schronów i ukryć dla ludności i pracowników w zakładach pracy. Następował wówczas istotny dylemat, czy wymienić cieknący dach, dziurawe okna, niesprawne instalacje czy budować ukrycia przed bronią atomową, które z punku widzenia sztuki budowlanej były zbyt słabe, by kogokolwiek w nich uratować. Słynne metro warszawskie w określonej wyznaczonej jego części miało zostać adaptowane i dostosowane jako ukrycie dla ludności. Zbyt wielkie koszta i trudności techniczne w jego adaptacji spowodowało zarzucenie tego projektu.

Trochę teorii 
Budowla ochronna jest to specjalnie wykonana i wyposażona budowla lub część budynku (najczęściej podpiwniczenie) w celu zapewnienia zbiorowej ochrony ludności przed środkami rażenia, skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi, w tym toksycznymi środkami przemysłowymi.

Budowle ochronne mogą być przygotowywane z przeznaczeniem na ukrycie w nich ludzi i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności i leków.
Budowle ochronne funkcjonują w okresie pokoju i w czasie wojny. Mogą one być przygotowywane jako schrony o określonej normami technicznymi wytrzymałości konstrukcyjnej oraz jako ukrycia bez szczególnych wymogów wytrzymałościowych (ukrycia zastępcze). Na ukrycia mogą być wykorzystane podziemne obiekty komunikacyjne (metro, parkingi), handlowe, usługowe, magazynowe itp.
Budowle ochronne przygotowuje się w dwóch etapach:

I etap - budowle będące w gotowości eksploatacyjnej,
II etap - budowle przygotowane częściowo.
 Budowle ochronne, w zależności od ich wytrzmałości na obciążenia (P) i stopnia osłabienia promieniownia jonizującego (K) dzielą się na:
Schrony - odporne na obciążenia (P) powyżej 0,05 MPa i ochronnę przed promieniowaniem jonizującym (K) powyżej 500

Ukrycia - zapewniające ochronnę przed promieniowaniem jonizującym (K) powyżej 100 do 200 (ukrycia przed opadem promieniotwórczym) lub powyżej 200 (ukrycia zabezpieczające).
Schron - (budowla ochronna) stanowiąca część budynku lub budowli (przede wszystkim w podpiwniczeniu), a także wolno stojąca, przeznaczona do ochrony rozmieszczonych w niej osób oddziaływaniem środków rażenia oraz wtórnymi skutkami ich użycia tj. skażeniem promienotwórczym, chemicznym (w tym toksycznymi substancjami przemysłowymi).

Schron składa się z następujących pomieszczeń: wejście z przedsionkami wyposażonymi w drzwi ochronno-hermetycznymi, komór schronowych na 30 - 50 osób, komory filtrowentylacyjnej, węzła sanitarnego oraz tunelowego wyjścia awaryjnego, wyproadzonego poza strefę zagruzowania h/2+3m, pełniącego jednocześnie funkcję czerpni powietrza.

Zapewnienie ochrony oraz warunków do przetrwania osób przebywających w schronie przez okres autonomiczny, co najmniej 3 dni bez pomocy z zewnątrz, wymaga wyposażenia go w specjalistyczne rządzenia oraz określone instalacje w tym filtrowentylacyjne, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, ogrzewania oraz energii elektrycznej, a ponadto w sprzet kwaterunkowy, odpowiednie zapasy żywności, artykułów pierwszej pomocy medycznej, leków, sprzętu łączności.
Ukrycie - musi być wyposażone w najprostsze instalacje i urządzenia i odpowiedni sprzet kwaterunkowy oraz niezbędne materiały do zapewniena osobom chronionym minimalnych warunków do przetrwania.
Schrony przygotowuje się dla ochrony:
pracowników zakładów pracy, których działalność w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny jest niezbędna dla zapewnienia ludności warunków do przetrwania;
pracowników zakładów pracy, w których istniejezagrożenie od toksycznych środków przemysłowych oraz ludności zamieszkałej wokół tych zakładów w strefie bezpośredniego zagrożenia;
ludności zamieszkałej w miastach,
a ponadto na ukrycie i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności leków.
Ukrycia przygotowuje się dla ochrony ludności zamieszkałej na wsiach oraz w jednostkach osadniczych położonych poza miastem.

Typowa budowla ochronna składa się z następujących elementów:
wejścia/wyjścia,
przedsionka (stanowiącego śluzę),
korytarza,
drzwi ochronno - hermetycznych,
komór schronowych,
WC,
czerpni powietrza,
wyjścia awaryjnego wraz z szybem wyłazowym,
agregatu filtrowentylacyjnego,
wywiewnych klap schronowych,
automatycznego zaworu przeciwwybuchowego,
komory rozprężnej,
wentylacji grawitacyjnej,
instalacji elektrycznej,
zbiorników na wodę pitną. 

Stan aktualny budowli ochronnych w Polsce.
Według literatury przedmiotu 4329 schronów oraz 57 603 ukryć - dokładnie tyle budowli ochronnych znajduje się na terenie Polski, jak informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik. To jednak tylko liczby, które nie oddają np. stanu technicznego tych obiektów czy ich gotowości bojowej. Problem stanowić może również ich bardzo nierówne rozmieszczenie na terenie kraju. 
Na podstawie oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej przygotowanej przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, ale jeszcze za 2020 r. I tak, zgodnie z przywołanym dokumentem, jest ich dokładnie 4329 i pomieścić mogą 470 347 osób. Najwięcej schronów znajduje się w województwie śląskim, a ich pojemność wynosi 145 372. Na drugiej miejscu znajduje się łódzkie - 540 schronów o pojemności 73 330. Natomiast 502 schrony o pojemności 56 814 znajdziemy, jak informuje resort, w województwie pomorskim.

Czy zatem dzisiaj w warunkach zagrożenia nuklearnego przez Rosję w naszym kraju istnieje skuteczny dla większej ilości ludności sprawny, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i procedurami, system ukryć budowlanych i jakichkolwiek innych dla ludności przed szkodliwymi czynnikami po wybuchu broni masowego rażenia ? Myślę tutaj o skażeniu promieniotwórczym tak znanym po awariach elektrowni atomowych np. w Czernobylu czy Japonii. Nie posiadamy, według mojej skromnej wiedzy, żadnych sprawnych ukryć przed zakażeniami chemicznymi czy biologicznymi dla większej ilości ludności. Pomijam oczywiście Centra Dowodzenia, Stanowiska Kierowania itp... Nie spotkałem takiej informacji w dostępnej literaturze przedmiotu, W Szwajcarii istnieje system podziemnych miast mogących ukryć całość ludności tego państwa. Wiele tego typu ukryć buduje aktualnie się w Rosji i Niemczech.

Co może oznaczać budowanie podziemnych miast, gigantycznych schronów czy magazynów żywności? Jaka katastrofa grozi światu? Analizując prasę oraz inne dostępne źródła informacji dowiedziałem się, że wiele państw w ostatnim okresie zaczęło lub kontynuuje budowę podziemnych bunkrów i schronów. Zadałem sobie pytanie: komu i czemu te budowle mają służyć i jaka ewentualnie grozi nam katastrofa? Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadziłem analizę tego problemu w oparciu o uzyskane informacje prasowe i własną wiedzę. Niech zatem przemówią fakty…

Jak inni przygotowują się do tych zagrożeń ?
Na wyspie Spitsbergen rząd Norwegii zbudował schron podziemny, do którego schowano 4,5 miliona sztuk nasion roślin jadalnych hodowanych na świecie oraz złożono duże ilości żywności. Inwestycja pochłonęła ok. 10 milionów dolarów.
Jak wynika z nieoficjalnych źródeł, Norwegia buduje na dalekiej północy podziemne miasto, mogące pomieścić ok. 2 mln swoich obywateli. Pozostali obywatele Norwegii, dla których nie znajdą się miejsca w schronie, mogą w razie kataklizmu zginąć w ciągu 24 godzin. Budowa odbywa się za zgodą Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Rząd Wielkiej Brytanii zamierza przenieść Bibliotekę Narodową z Manchesteru, pod pozorem jej remontu, do kopalni soli w Ceshire. Liczba przenoszonych woluminów to prawie milion sztuk.
W Pekinie, jeszcze za czasów „zimnej wojny”, zbudowano podziemne miasto o powierzchni ok. 85 km2. Ma być schronieniem dla członków władz i wybranych osób. Miasto-schron posiada 4 tys. km korytarzy i 700 tys. km podziemnych dróg dojazdowych utworzonych w systemie powiązanych z sobą bunkrów i schronów. System ten nazwano „Podziemnym Wielkim Murem”.

W Rosji, pod Moskwą, wybudowano zupełnie oddzielną nitkę metra, stanowiącą schron dla członków władz. Obecnie trwają tam prace budowlane. Łącznie w Moskwie wybudowano już około 5 tys. bunkrów, które mają ochronić jej mieszkańców. W ciągu 2 najbliższych lat planuje się budowę kolejnych 5 tys. takich schronów, w tym także przeciwatomowych.

Na Uralu, w skałach góry Yamantau, Rosja buduje ogromny kompleks podziemny. Przy budowie zatrudnionych jest 30 tys. robotników. Ma być to najnowocześniejsze na świecie centrum dowodzenia. Kompleks tych bunkrów ma powierzchnię ok. 1000 km2 i może pomieścić ok. 60 tys. osób. Wyposażony jest w specjalnie wybudowane trasy kolejowe i drogowe. Kompleks znajduje się 2 tys. km od Moskwy.
W Holandii nieprzerwanie od 2007 r. budowane jest ogromne podziemne archiwum, które może pomieścić zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej. Budowla składa się z trzech klimatyzowanych pięter usytuowanych 60 metrów pod ziemią. Prace trwają.
Niemcy budują od kilku już lat podziemne schrony, jak za czasów „zimnej wojny”. Schrony to nowoczesne centra dowodzenia będące jednocześnie siedzibami zarządzania kryzysowego. Istniejące schrony i bunkry poddawane są modernizacji i doposażeniu w nowoczesny sprzęt łączności i dowodzenia.

Stany Zjednoczone posiadają na swoim terytorium 131 tajnych podziemnych baz, budowanych już od lat 1940. Amerykanie wybudowali na świecie 1477 takich baz, w których przechowywane są zapasy żywności. Są to podziemne miasta mogące stanowić schronienie dla 106 milionów ludzi na okres do 2 lat.

Koszt budowy tych obiektów to wg szacunków kwota ok. 17-31 miliardów dolarów. Obiekty budowane są w trudno dostępnym terenie, w skałach. Na budowie jednej takiej bazy zatrudnionych może być od 1800 do 20 000 osób.
Wybudowane bazy połączone są podziemnymi tunelami, w których kursują specjalne pociągi. Objętość jednej bazy wynosi około 4,25 mil sześciennych i sięga 5700 stóp pod ziemią.

Szwajcaria przoduje w tym względzie na świecie.Prawie cała ludność tego państwa ma stworzone możliwości ukrycia się w podziemnych miastach. Ponad ćwierć wieku po zakończeniu zimnej wojny w Szwajcarii dalej nie wolno budować bloków mieszkalnych bez schronu atomowego w piwnicy. 300 tys. schronów rozsianych po kraju może pomieścić prawie 9 mln osób – o 1,5 mln więcej, niż wynosi liczba ludności. Ich utrzymanie kosztuje fortunę. Uważni kierowcy zauważą, że alpejski tunel Sonnenberg pod Lucerną różni się od innych. Z samochodu widać gigantyczne wrota z betonu i stali – skrzydło waży 350 ton i jest grube na półtora metra. Półtorakilometrowy tunel to w rzeczywistości część największego schronu atomowego na świecie.
Gdyby w kierunku Szwajcarii ktoś odpalił rakiety z głowicami jądrowymi, jego wnętrza dałyby schronienie 20 tys. ludzi. Wykuta w litej skale konstrukcja wytrzyma być może nawet wybuch w promieniu kilometra głowicy jądrowej o mocy jednej megatony, czyli 70 razy potężniejszej od bomby atomowej, którą w sierpniu 1945 r. Amerykanie zrzucili na Hiroszimę.

Zagrożenia cywilizacyjne i wojny.
Po drogach w naszym kraju przemieszczają się ogromne ilości samochodów ciężarowych z substancjami niebezpiecznymi jak amoniak, chlor oraz różnego rodzaju truciznami stosowanymi w przemyśle. Przejazdy tych "bomb ekologicznych" nie były w przeszłości, jak pamiętamy, nikomu zgłaszane oraz nie były przez nikogo monitorowane. Obecnie jest zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie rozszczelnienie się płaszcza cysterny przewożącej chlor w centrum Poznania, Gdańska czy Wrocławia to ilość ofiar śmiertelnych liczona byłaby już w tysiące. W jednym z programów TV kilka miesięcy temu redaktor prowadzący program zapytał specjalistę od spraw zagrożeń: "w jaki sposób mamy się chronić, gdy dojdzie do wojny nuklearnej?" odpowiedź specjalisty była szybka, zacytuję: "tylko modlitwa".

Niejednokrotnie zadałem sobie pytanie: ile kosztuje życie ludzkie? Dlaczego w dużym nowoczesnym i nie biednym państwie, w centrum Europy, trzeba wciąż dbać o nasze bezpieczeństwo w przypadkach coraz częściej występujących szczególnych zagrożeń dla życia i zdrowia. Życie jednak pokazuje iż już nie są one już iluzoryczne

Dzisiaj gdy Polska tak wydatnie wspiera i pomaga walczącą Ukrainę, inwestuje we własną obronność wzmacniając Siły Zbrojne RP, warto , jak mniemam, poczynić starania legislacyjne i techniczne w przygotowaniu, remoncie, adaptacji już istniejących budowli ochronnych oraz budowę nowych zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

Materiały uzupełniające :
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 04.12.2018 w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego
Załącznik do wytycznych Szefa OCK z dnia 4.12.2018 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne
Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzęń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Warszawa 1995 
https://docplayer.pl/112021908...
https://infosecurity24.pl/bezp...
 http://schrony.edu.pl/schrony_...
https://www.ppoz.pl/czytelnia/...
 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.n...
 

Żródło :
https://dziennikarzobywatelski...
 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-10-2022 [15:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To wszystko są strachy na Lachy. Ten artykuł z pewnością został napisany na zlecenia Kremla i ma na celu zastraszenie Polaków. Poważni analitycy wojskowi bardzo wyraźnie mówią, że atak Rosji na kraje NATO jest w najbliższym czasie niemożliwy, bo Rosja nie ma do tego ani ludzi, ani środków, ani nawet nie są one tak rozlokowane, by jakakolwiek akcja przeciw Polsce, czy krajom bałtyckim, miała szanse powodzenia. W Polsce po PRL-u pozostało bardzo dużo schronów przeciwatomowych. Rząd PiS-u bardzo dobrze reaguje na wszelkie zagrożenia wojenne — wspiera na maska sprzętem Ukrainę i odpowiednio planuje i realizuje zapełnianie tych luk. Można PiS-owi wiele zarzucać. Jego polityka społeczna, zdrowotna, edukacyjna czy gospodarcza jest beznadziejna i destrukcyjna. Ale akurat w polityce zagranicznej i obronnej robi wszystko bardzo dobrze. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-10-2022 [16:24] - Tezeusz | Link:

@ Grzegorz jak to @ Grzegorz zwyczajny POpaprańczy soviet i nie się czemu dziwic co i jak pisze troll. To tyle ! A materiał jest pytaniem i próbą odpowiedzi CZY ? tylko tyle. Ale czytanie ze zrozumieniem jak widać niektórych boli !
"Ten artykuł z pewnością został napisany na zlecenia Kremla" - Piszesz o swoich agitkach POpaprańczych. a to rozumiem !
 

Obrazek użytkownika smieciu

13-10-2022 [16:16] - smieciu | Link:

Czy to ruska propaganda strachu? ;)

Spokojnie. Szanse na atak atomowy są minimalne. Ta wojna rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie psychologicznej.
Przykładowo możemy założyć że Putin jest zimnym wyrachowanym, logicznie myślącym graczem wiedzącym co robi. Lub że jest psycholem, bizantyjskim cesarzem, któremu odbija szajba.
Ta druga wersja stała się obecnie bardzo popularna. Warto jednak zauważyć że jest czystą medialną kreacją. Czyli zagraniem psychologicznym. Każdy człowiek, który podjął minimalny wysiłek by wyjść poza politycznego pudelka powinien przykładowo zdawać sobie sprawę że Putin nie rządzi Rosją. Putin jest zwykłym słupem. Takim samym jak Kwaśniewski, Komorowski czy... Duda. Putin zostając prezydentem był zwykłym żołnierzem KGB i jest zwyczajnie niemożliwe by to się zmieniło. Nie mógł prowadzić samodzielnej polityki, nie mógł obsadzać ważnych stanowisk swoimi ludźmi. To niemożliwe jeśli założymy że KGB jest organizacją profesjonalną i niejednego kacyka na świecie prowadziła za rączkę. Takie organizacje mają znakomicie przećwiczone na co można pozwolić marionetce a co należy bezwzględnie mieć pod kontrolą. Przecież my nawet nie wiemy czy ten Putin jest tą samą osobą co kiedyś. Nawet jakaś wysoka szyszka ukraińska twierdziła ostatnio że według niego Putinów jest trzech. Jakim cudem więc w ogóle można mówić o szajbie cesarza? Skoro ktoś sobie tam Putinami manewruje?
Niestety media to powielają a blogerzy powtarzają. Putin to szajbus. Może mu odbić i pacnąć atomówką. Przy czym warto zauważyć jak dużo na rzecz tej teorii robią sami Ruscy! Bez przerwy dają jakieś wrzutki o dziwnych zachowaniach Putina. Do mediów trafia masa „przecieków” kompromitujących polityczny i wojskowy zarząd Rosji. Mający wytworzyć wrażenie jak bardzo wszystko tam jest żenujące, zgniłe i bez sensu. Bez przerwy mamy takie wrzutki. Ostatnia to np. dowód osobisty zamachowca z wikipedii.
Prawda jest prosta, narracja o szajbie i nieprzewidywalności Putina jest kreowana przez Rusków.
A może nie jest?
Bo jeśli jest to oznaczałoby może że stoi za tym jakiś cel, metoda, słowem zimna inteligencja. Jeśli ktoś przyjmie że mamy do czynienia z planowym działaniem to ma problem gdyż nie może mieć do czynienia z naturalnym idiotyzmem.

Tylko jeśli ktoś przyjmie że mamy do czynienia z naturalnym ruskim idiotyzmem i możliwą szajbą Putina może uwierzyć w użycie borni atomowej. Bo alternatywa zakłada siłą rzeczy zimną wyrachowaną ruską grę. Plan. Gdzie nie chodzi o użycie atomówek bo przecież mogliby zrobić to w każdej chwili. Zamiast tego robią to o czym ciągle piszę. Kreują grozę. Chcą by ludzie uwierzyli w użycie atomówek. I odpowiednio do tego zareagowali.
To istotna część gry, tej wojny.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-10-2022 [16:34] - Tezeusz | Link:

Wszystko ładnie pięknie przy czym bandyta putler to chory z nienawiści, obłąkany na władzę facecik w otoczeniu takich samych oszołomów patrz Dmitrij Miedwiediew, Szojgu itp..
Skoro nie ma zagrozenia to dlaczego NATO organizuje ćwiczenia odstraszania nuklearnego ? A tak niedawno wszyscy mmmmmuuuunnndrzy pisali,że putlerek na Ukrainę nie napadnie !

Obrazek użytkownika u2

13-10-2022 [16:22] - u2 | Link:

Przejazdy tych "bomb ekologicznych" nie są nigdzie i nikomu zgłaszane oraz nie są przez nikogo monitorowane.

Nieprawda. Są podpisane umowy międzynarodowe ADR :

https://pl.wikipedia.org/wiki/...(transport)

Do umowy ADR państwa przystępowały na trzy sposoby: przez wspólne podpisanie (pierwsze 9 państw sygnatariuszy), przez akcesję i przez sukcesję.
Do marca 2018 do umowy ADR przystąpiły następujące kraje (państwa-sygnatariusze wyróżnione pogrubieniem)[2]:
Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska (akcesja 6 maja 1975), Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Umowa ADR ma wspólne źródła z umowami dotyczącymi międzynarodowego transportu: drogą morską (IMDG), śródlądową (ADN), kolejową (RID) i lotniczą (DGR, ICAO).

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-10-2022 [16:35] - Tezeusz | Link:

Umowy są podpisane o poszanowaniu państw narodowych UE i co ? umowy, umowy a życie wygląda zupełnie inaczej.

Obrazek użytkownika u2

13-10-2022 [16:45] - u2 | Link:

życie wygląda zupełnie inaczej.

Nie wiem jak na morzu, autor mieszka bliżej, ale na lądzie przewozy materiałów niebezpiecznych są znormalizowane i monitorowane. Tym bardziej w powietrzu.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-10-2022 [18:58] - Tezeusz | Link:

Za rudego nic nie było znormalizowane szczególnie mafie FAT owskie a towary przelatywały beż zadnej kontroli na granicach. Teraz faktycznie jest inaczej.

Obrazek użytkownika u2

13-10-2022 [19:49] - u2 | Link:

towary przelatywały beż zadnej kontroli na granicach

Nie towary, tylko faktury. Przez kilkadziesiąt lipnych firm, albo i więcej. Towaru mogło wcale nie być.

PS. W Suwałkach w czasach pełomafii służba celna stała i trzepała wszystkie przewozy do pewnego biznesmena przez dwa lata. I nic nie wykryła. A gostek wyprał ponad miliard złotych.

Obrazek użytkownika Jabe

14-10-2022 [10:32] - Jabe | Link:

To było legalne? Jeśli nie, czy siedzą?

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

13-10-2022 [16:23] - Siberian Husky Dog | Link:

Jeśli ktoś myśli że na terenie naszego kraju nie ma broni atomowej to jest raczej wielkim laikiem.
Obecnie w polskich bazach lotniczych jest blisko 100 samolotów zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych dużej mocy
F-15
F-16
F-35
F-22 Raptor
Eurofighter Typhoon

Czy w ich lukach bombowych znajduje się tylko powietrze?

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-10-2022 [16:35] - Tezeusz | Link:

Oby ! Prezydent RP się o to stara !

Obrazek użytkownika RinoCeronte

13-10-2022 [17:45] - RinoCeronte | Link:

Wystarczy nam pilnować Tuska. Rosjanie nie będą chcieli go uszkodzić, więc nie musimy się nadmiernie zabezpieczać.

Obrazek użytkownika sake3

13-10-2022 [17:56] - sake3 | Link:

Nie sądzę,aby Putin mając swojego człowieka w Warszawie zdecydowałby się na atak.Prędzej przybije z nim żółwiki na molo,to mniej kosztuje, Tusk chętny ,świat nie będzie oburzony a droga ku upragnionej Eurazji dzięki pani Merkel otwarta.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

13-10-2022 [19:00] - Siberian Husky Dog | Link:

Jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę bronią atomową, Zachód "unicestwi" jej wojska
- Każdy atak nuklearny Rosji na Ukrainę spowoduje odpowiedź militarną Zachodu, która "unicestwi" wojska rosyjskie - zapowiedział wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

- Putin mówi, że jego nuklearne groźby to nie blef. Musi zrozumieć, że kraje wspierające Ukrainę, Unia Europejska i jej państwa członkowskie, USA i NATO również nie blefują. Każdy atak nuklearny przeciwko Ukrainie spotka się z odpowiedzią, nie odpowiedzią nuklearną, ale odpowiedzią militarną tak potężną, że armia rosyjska zostanie unicestwiona - mówił Borrell podczas otwarcia Europejskiej Akademii Dyplomatycznej w Brugii.

 

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-10-2022 [19:11] - Tezeusz | Link:

Sporawa jest poważna wychodzą dzisiaj zaległości w tym temacie od 1995 roku. nie chodzi o zabytkowe schrony z czasów II Wojny Światowej bo one nie spełniają żadnych norm. Ukraina budując metra od razu przygotowywała je na funkckję ukryć dla ludności. A u nas jak to jest w miastach i gminach ? Kto z was wie gdzie ma schron, gdzie może się udać w razie alarmu plot... A Obrona Cywilna kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie ? A niejaki tutaj @ Grześ rus wali agitki polityczne robiąc z siebie pośmiewisko...A jaką ma wiedzę na ten temat oprócz opluwania ludzi ?
https://www.gazetaprawna.pl/wi...

Brakuje regulacji ustawowych dotyczących schronów, a są jedynie wytyczne szefa ochrony cywilnej z 2018 r. Mówią one m.in., że budownictwo ochronne powinno się brać pod uwagę na etapie uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; że gminy (powiaty, województwa) powinny prowadzić ewidencję schronów. Miejscami do ukrycia mogą być piwnice, garaże podziemne, w Warszawie metro. W załączniku do wytycznych określono, jakie warunki techniczne powinny spełniać budowle ochronne, ale problem w tym, że nie ma obowiązku ich stosowania.

To za mało ! wytyczne, co powinny posiadać...itp.... a jakie są fizyczne realia niech każdy znajdzie na swoim osiedlu schron ?.. nie znajdzie !
 

Obrazek użytkownika u2

13-10-2022 [19:21] - u2 | Link:

Ukraina budując metra od razu przygotowywała je na funkckję ukryć dla ludności.

To było za czasów Związku Zdradzieckiego. W Moskwie metro podobnie służy jako schron przeciwatomowy. W Polsce ponoć ma być ewakuacja ludności, ale z Dolnego Śląska, kiedy będzie zagrożenie atakiem bronią atomową. No i kiedy Niemcy zaatakują Polskę. Pisałem już o tym na NB.

Obrazek użytkownika sake3

13-10-2022 [19:24] - sake3 | Link:

A tymczasem w UE......Wczoraj frakcja Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy przygotowaki rezolucję za pomocą której państwa członkowskie i PE powinny natychmiast wezwac do uznania Rosji za państwo terrorystyczne.Przewodniczący innych frakcji nie chcieli poprzeć projektu.Wstrzymay sie od głosu EPL (PO i PSL) oraz ID Le Pen.Za odrzuceniem w ogóle debaty proponowanej przez EKR opowiedzieli się:frakcja Renew Emmanuela Macrona, socjaliści( Miller,Belka Cimoszewicz,Lewica ) i komuniści.Ze smutkiem mówił o tym w Radio24.pl pro.Legutko jak siedzieli nieruchomo ze wzrokiem wbitym w stół. Wydaje mi się ,że do końca roku nastąpi ,,pojednanie''UE z Rosją i aneksja przez Rosję całej Ukrainy po czułym okiem Merkel i von Leyen w symbiozie z francuskim fircykiem.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

13-10-2022 [20:26] - Siberian Husky Dog | Link:

Utrzymanie w gotowości bojowej głowic nuklearnych i środków jej przenoszenia to wydatek rzędu 7 mld dolarów rocznie i to tylko w USA
Teraz wyobraźcie sobie "stan techniczny" w/w środków w Rosji gdzie nakłady na armię znikają w oligarszych czeluściach w proporcji 50/50%
Ponad 90% arsenału nuklearnego Rosji pochodzi z czasów zimnej wojny

Obrazek użytkownika Maverick

13-10-2022 [23:28] - Maverick | Link:

Przemówienie Ławrowa do Polaków
Oczywiście możecie, polscy koledzy, ściągnąć obce wojska pod naszą granicę, nastawiać rakiet ile wasza słowiańska bratnia dusza zapragnie, to „wasz wybór”.
Ale pamiętajcie: Jeżeli nasz amerykański partner prewencyjnie zaatakuje, co ma w zwyczaju czynić pewnie nawet bez konsultacji z polską generalicją, co by nie dziwiło – lub gdyby pusta rakieta … przypadkiem spadła choćby metr na naszą stronę, to wiedzcie, ze nie pomoże wtedy tłumaczenie podobne Kwaśniewskiemu, jak to po Iraku „Amerykanie nas oszukali”.
Między Odrą a Bugiem kamień na kamieniu się nie ostanie, nie będzie komu was łopatami zgarniać, nie dowiecie się nawet kto zaczął, a kto wygrał nie dowiecie się z pewnością.
Powstanie nowa kraina. Mazowiecka Kraina Tysiąca Jezior … radioaktywnych jezior … nnnnno.
Nie będzie biegania z kałachami po lasach, zabawy w chowanego, oooo nieeee. Błysk, wiaterek i już was nie ma. USA i Rosja to duże obszary i jakoś przetrwają.
W obliczu ogromu ofiar dojdzie w końcu do zawieszenia walk, ale po Polsce śladu nie będzie i przez najbliższe 500 lat zwiedzać ja będą turyści USA i Rosji w kosmicznych skafandrach.
Kiedy w końcu koledzy zrozumiecie, że wuj Sam traktuje was jako „zderzak” Europy?
Jesteście wyznaczeni przez USA na pole bitwy, miejsce pierwszego starcia, „Samobójczy Opóźniacz” byle jak najdalej Ameryki.
Czy zatroskani o los rodaków polscy prezydenci mieli odwagę udostępnić wam dane które z niewiadomych przyczyn są bardziej chronione, niźli te wojskowe a mianowicie: Ile m2 schronu przeciwatomowego przypada na 100 tysięcy mieszkańców, ile jest ich budowanych rocznie … hę?
Dlaczego nie chcą wam ich udostępnić, tylko dzień w dzień szczują na nas, chwaląc się ile to sztuk złomu z Niemiec i USA sprowadzili?
To ja wam powiem kochani: 0,9 m2 schronu na 100 tys. Cała wasza wierchuszka będzie dyrygowała siedząc 200 m pod ziemią, albo czmychnie na Bliski Wschód, albo na Hawaje.
A co z wami, co z wami koledzy liubimyje … pytam was?
P>S>
Polacy z ochotą zginą za lucyferiański zachód. Już dawno sprzedali dusze i własny kraj kabalarzom czyli wyznawcom Lucyfera.

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-10-2022 [11:28] - Tezeusz | Link:

@Maverick
kacapski trollu śmierdzący osranym bandytą putlerkiem jaką masz cwelu pogodę w moskwie ?

Obrazek użytkownika RinoCeronte

14-10-2022 [16:23] - RinoCeronte | Link:

To wszystko co piszesz jest bez sensu! Piłeś nie pisz.

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-10-2022 [16:52] - Tezeusz | Link:

Budowle Ochronne to potężna gałąż wiedzy tworzona od wieków. To nie tylko budownictwo specjalne, fizyka, chemia, wytrzymałość materiałów czy geodezja. Budowle te to bardzo skomplikowane inżynierskie dzieło drogie , pracochłonne w wykonaniu i utrzymaniu. To jak " okręt podwodny" pod ziemią mocny wytrzymały na różne zagrożenia. I i II Wojna Światowa obfitowały w takie budowle wykorzystywane do celów militarnych np. Rejon Wizna, Wał Atlantycki, Wał Pomorski, Międzyrzecki Rejon Umocniony i wiele innych obiektów. Ogromna widza i doświadczenie oraz organizacje bez tego nie powstanie prawdziwe ukrycie czy Budowla ochronna o bojowych bunkrach nie wspomnę. Mój materiał jest tylko w stępem do tego obszernego tematu. I nie ma tutaj polityki jest życie.....