Jeżeli budzi coś twoje podejrzenia...

O agenturze szkodzącej interesom i bezpieczeństwu Polski i jej sojuszom czy zwykłym tzw szkodnikom wrogim naszemu krajowi pisałem w wielu moich blogach i wielu materiałach przykładowo :
https://dziennikarzobywatelski...
https://dziennikarzobywatelski...
http://pressmania.pl/agentura-...
http://pressmania.pl/ogromna-s...
https://naszeblogi.pl/62598-ag...
https://naszeblogi.pl/62616-ag...
itd......

Temat jest jest o tyle istotny,że związany bezpośrednio i fizycznie z bezpieczeństwem Polski oraz życiu i zdrowiu Polaków. Za naszymi granicami toczy się wielopłaszczyznowa prawdziwa wojna w której giną tysiące niewinnych ludzi a ich majątek obracany jest w gruzowisko. Agresor bandycka roSSja atakuje niewinną Ukrainę zabijając dzieci, kobiety, rabując i gwałcąc kobiety i dzieci. Takie działanie zgodnie z oficjalnymi ocenami agend ONZ i świata demokratycznego to jest ludobójstwo na niespotykaną skalę. Wojna toczy się nie tylko na Ukrainie ale i dotyka także państwa NATO w tym Polskę. Pamiętamy zmasowany atak hybrydowy na polskie granice ze strony Białorusi. Rosja atakuje Polskę nie tylko ekonomicznie, odcięcie gazu, ale i w sposób agenturalny za pośrednictwem swojej agentury czynnej i uśpionej co dowodem są ostatnie aresztowania dokonane przez ABW.

Jednak, jak podają media, to nie wszystkie wrogie Polsce i NATO działania i kierunki zmierzające w kierunku osłabienia potencjału obronnego Polski, gospodarczego, sojuszy w NATO i z Ukrainą. Pełna dezinformacja stosowana poprzez antypolskie pro rosyjskie portale internetowe, rozpowszechnianie antypolskich materiałów dezinformacyjnych, kłamliwych a wręcz preparowanych za pośrednictwem czy na użytek Moskwy mają przynieść  pozytywny.  efekt dla wrogów Polski. Wstawianie w mediach społecznościowych materiałów propagujących działania wrogiego nam państwa - Rosji w postaci np. wypowiedzi prominentnych jej polityków typu Ławrow czy Putin oraz innych to także działania o charakterze propagandowo - dezinformacyjnym. Co z takimi faktami uczynić ? jak się przed nimi bronic ? wielu zadaje sobie pytania......

Jest, w moim przekonaniu, na to odpowiedż jak ?

"Jeśli coś budzi Twoje podejrzenia…
Nie wahaj się do nas o tym napisać
"
.... cytat ze strony ABW.
https://form.abw.gov.pl/fm/for...

Przypomnę z ustawy zakres działania Służb ochrony państwa :

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zgodnie z zarządzeniem nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - M.P. 2002 nr 26 poz. 432 wraz z późniejszymi zmianami) jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 wraz z późniejszymi zmianami) właściwa jest w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Do zadań ABW należy:
rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa,

rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:

- szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
- godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
- korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,
- w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
- nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym - oraz ściganie ich sprawców,
- realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
- uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego,
- podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Działalność ABW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
https://bip.abw.gov.pl/bip/zak...

Podstawowe zadania SKW 9(SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO) zostały określone w art. 5 ustawy o SKW i SWW.

Należą do nich:
1. rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:
  
- przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także innych ustawach i umowach międzynarodowych,
- przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oraz takich czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność,
określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- określonych w art. 228-230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON,
- przeciwko ochronie informacji określonych w rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także takich - - - - - - czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność,
- określonych w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315), związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność;  
2. współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1;
3. realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 181, poz. 1228);
4. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, w zakresie określonym w pkt 1, oraz podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych zagrożeń;
5. prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy;
6. uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
7. ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;
8. ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON, w zakresie określonym w pkt 1;
9. podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.

Zadania SKW obejmują również rozpoznawanie oraz wykrywanie przestępstw, popełnionych we współdziałaniu z żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową, funkcjonariuszami SKW i SWW lub pracownikami SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON. Działalność SKW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy realizacji swoich działań współdziała z:
Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, okręgów wojskowych, garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;
odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
https://bip.skw.gov.pl/skw/obs...

Ww Służby Ochrony państwa jak wynika z ich ustawowych zadań i kompetencji są powołane do ochrony i obrony Rzeczypospolitej Polski w zakresie ujętymi powyżej.

Po co zatem  emocjonować się i denerwować w przypadku gdy przeczytamy lub zapoznamy się z materiałem lub wiadomością według nas wprost pochodzącą z tzw. z wojny dezinformacyjnej prowadzonej przez roSSję lub inne nieprzyjazdne nam kraje np. Białoruś.  Od merytorycznych ocen właśnie materiałów czy informacji,  do których masz podejrzenia że mogą szkodzić Polsce, NATO i jej sojuszom jest zgodnie z obowiązujących prawem w Polsce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W tych Służbach ochrony państwa stosowni fachowcy ocenią profesjonalnie materiał czy informację oraz podejmą stosowne kroki. O czym wielokrotnie i publicznie nawoływał Koordynator Służb Specjalnych Pan Ministerr Żaryn.

Czytelnik czy bloger internetowy nie posiada stosownych kwalifikacji ani możliwości do merytorycznej oceny zamieszczanych przez trolli czy wrogów Polski lub ludzi nierównoważonych psychicznie celowo lub przypadkowo wrogich Polsce materiałów tzw. agitek Moskwy...  lub materiałów szkalujących nasz kraj, obowiązuje nas nie tylko RODO itp...

Przeczytałeś stosowny materiał , który wzbudza twoje określone wątpliwości i podejrzenia zgłaszasz na podanym druku link ABW powyżej oraz krótką wątpliwość i tyle.. Bez emocji, nerwów i stresów..Zgodnie z prawem..i własnym sumieniem Polaka.

A co to daje ? a daje i to dużo choćby materiały ukazujące się w prasie np :
https://niezalezna.pl/466005-z...
https://niezalezna.pl/447064-s...
https://niezalezna.pl/451878-z...
https://www.rp.pl/sluzby/art93...
https://www.rp.pl/sluzby/art93...
https://wpolityce.pl/polityka/...

Dodać należy także fakty likwidacji stron internetowych, blogów czy portali antypolskich....o reszcie nie wiadomo podlega ochronie z uwagi na Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych...

Zachęcam więc do patriotycznych postaw....Mamy wojnę prawdziwą bezwzględną i okropną, zróbmy zatem wszystko by rakiety bandycko - faszystowskiej roSSji nie spadały na nasze domy - właśnie taką patriotyczną postawą.

"MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM"

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

10-12-2022 [08:25] - Pers | Link:

Już zarobiłeś na cukierka od pana Żaryna.
Brafo ty!

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [08:34] - Tezeusz | Link:

Panie Ruszkiewicz twój ostatni materiał w NEon potraktowalęm zgodnie z moim materiałem powyżej...To był tylko KOMENTARZ ! Z linkiem oczywiście , jak prosiłeś...Zadowolony ? A cukierków nie jadam wole moje komentarze ...są bardziej słodkie..Wolę PATRIOTYZM !

Obrazek użytkownika u2

10-12-2022 [09:18] - u2 | Link:

#fekaliusz

zarobiłeś na cukierka od pana Żaryna

Gdzie się ukrywasz fekaliusz ?

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [09:27] - Tezeusz | Link:

@u2
Jest i nawet się odzywa np :
"Na przeprosiny nie licz, to ścierwo żydobanderowskie od Sakevycza a tacy nie mają honoru ani zdolności honorowej. To śmieci."
https://kresywekrwi.nowyekran2...

Obrazek użytkownika u2

10-12-2022 [10:35] - u2 | Link:

ścierwo żydobanderowskie od Sakevycza

Ano, i taki ktoś jak fekaliusz bezkarnie pisze swoje antypolskie agitki na NB. Dr Targalski przewraca się w grobie.

Obrazek użytkownika J z L

10-12-2022 [12:33] - J z L | Link:

– U2
Nie dziw się jego traumie do żydów. Też bym tak miał, gdyby b. żona zabrała dzieci i wróciła na ziemie swoich przodków. Na Wzgórza Golan.
​Zrozum go

 СЛАВА УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВОЇНАМ!
      Chwała Ukrainie
      Chwała gierojom z Azow
      Wieczną im Chwała
Śmierć polskojęzycznym rosyjskim żołdakom z Szamba 24r.u

Obrazek użytkownika u2

10-12-2022 [12:52] - u2 | Link:

b. żona zabrała dzieci i wróciła na ziemie swoich przodków. Na Wzgórza Golan.

Możliwe, że to jedna z jego kryjówek. :-)

Obrazek użytkownika zbychbor

11-12-2022 [10:54] - zbychbor | Link:

@fek2
rusz głową stary koprofilu. @Fekaliusz jest  jeden, możesz użyć @Fekers, @Fekanna, @Fekczysta, @Fekolnik itd.

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [12:06] - Tezeusz | Link:

Fekaliusz jest  jeden, możesz użyć @Fekers, @Fekanna, @Fekczysta, @Fekolnik itd.

inaczej zbych rus....i wszystko jasne

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-12-2022 [12:15] - Pani Anna | Link:

@tezeusz
Chodzi ci o to, żeby język giętki powiedział wszystko,  co pomyśli głowa. Koprofil potrafi wydobyć poezję z ...

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [14:01] - Tezeusz | Link:

"Koprofil potrafi wydobyć poezję z ..." czyli z twoich z GARÓW - do roboty @ anna gary śmierdzą cały czas onucą ruską... do roboty na zmywak...

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [15:02] - Tezeusz | Link:

Obrazek użytkownika Kaczysta

10-12-2022 [15:11] - Kaczysta | Link:

Dla mnie wystarczy ze szmaciarzom odebrano domene z nazwa PL

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [15:20] - Tezeusz | Link:

Rosyjskie wpływy w Unii Europejskiej. Żaryn: „Radykalne grupy nasycone osobami prorosyjskimi”
"Wiemy, że w Europie funkcjonują struktury radykalne, które są wspierane, czy wspomagane przez stronę rosyjską. Na tę historię z Niemiec trzeba patrzeć uważnie, bowiem wieloletnią praktyką rosyjskich służb specjalnych jest wspieranie radykalizmów i wykorzystywanie ich do własnych działań przeciw Zachodowi" - mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Żaryn przypomniał, że warto przy tej okazji wspomnieć wydarzenia z 2018 r., które dotknęły też nasz kraj. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała wówczas dwie osoby z Polski, które przeprowadziły operację sabotażową na Ukrainie. Była to próba podpalenia węgierskiego ośrodka na ukraińskim Zakarpaciu.
"Wtedy również pojawił się tam wątek niemiecki - z zeznań zatrzymanych wynikało, że mieli dostać oni zlecenie od pana Manuela Ochsenreitera, który był powiązany właśnie z radykalnymi grupami prawicowymi w Niemczech. Aktywność tego człowieka wskazywała, że jest on prorosyjskim aktywistą powiązanym z ekstremistami niemieckimi"
- mówił.
"Taka operacja wyraźnie była w interesie Rosji, bo zantagonizowała trzy kraje - Węgry, Ukrainę i Polskę. A sam pan Ochsenreiter zmarł w 2021 roku w Moskwie, co pokazuje, że miał jakieś kontakty z Rosją i ta operacja przeciwko polsko-węgiersko-ukraińskim relacjom ewidentnie służyła do działań na rzecz Rosji" - podkreślił.
https://niezalezna.pl/467886-r...
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [15:22] - Tezeusz | Link:

Zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji miał być członkiem komisji likwidacyjnej WSI...
W marcu pod zarzutem prowadzenia działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu ABW zatrzymała pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Według nowych ustaleń TVN24, Tomasz L. był członkiem komisji likwidacyjnej WSI i miał mieć "dostęp do wszelkich tajemnic likwidowanego wojskowego wywiadu i kontrwywiadu", w tym danych informatorów i agentów.
Tomaszowi L. postawiono zarzuty za szpiegostwo. Urzędnik - pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie - miał utrzymywać bardzo intensywne kontakty z rosyjskimi funkcjonariuszami, zaś według śledczych, materiały przekazywane przez zatrzymanego były cenne operacyjnie. Ówczesny rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił, że działalność zatrzymanego stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
https://www.rp.pl/kraj/art3757...

Obrazek użytkownika u2

10-12-2022 [15:38] - u2 | Link:

Tomasz L. był członkiem komisji likwidacyjnej WSI

To był członek z ramienia zdradosława.

PS. W czasach PRL-u członek z ramienia PZPR oznaczał szczyt deformacji ideologicznej :-)

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [15:43] - Tezeusz | Link:

UWAGA !
Materiał ten nie dotyczy konkretnych osób czy materiałów, a stanowi  on o ważkim problemie wynikającego z naszego bezpieczeństwa narodowego, prezentowanych ludzkich postaw oraz wzmożonej czujności w czasie wojny, wskazuje także wybrane niektóre metody postępowania w ramach obowiązującego prawa.

Obrazek użytkownika Jabe

10-12-2022 [18:25] - Jabe | Link:

Polska nie prowadzi wojny.

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [19:31] - Tezeusz | Link:

@Jebe 
Ale jest atakowana przez roSSję i Białoruś  i się broni. Warto poczytać  Polskie media a nie tylko  te z Moskwy....Polska pomaga walczącej Ukrainie, roSSja jest wrogiem Polski.

Rosyjska agresja na Ukrainę zupełnie zmieniła układ sił i obraz świata, w tym znaczenie Polski jako strategicznego partnera NATO. Staliśmy się kluczowym państwem dla działań Sojuszu, którego celem jest wsparcie ukraińskiej armii i najistotniejszym sojusznikiem USA w regionie.

 Bronimy się  i prowadzimy wojnę medialną, wojnę z agenturą wroga, wojnę w obronie granic....

Obrazek użytkownika Jabe

10-12-2022 [21:58] - Jabe | Link:

Nie jesteśmy atakowani. Szczę­śliwie nasz sojusznik i suweren nie chce, byśmy przystąpili do wojny, gdyż po ataku rakietą szybko uciął spe­kulacje. Ukraina nie jest w NATO, więc może się bić i wy­krwawiać. Nam tego na razie oszczę­dzono.

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [07:08] - Tezeusz | Link:

Kłamiesz #Jebe a atak na  granice z Bialorusią a wojna agenturalna itp....kłamiesz....jak ruski...

Obrazek użytkownika Tezeusz

10-12-2022 [20:09] - Tezeusz | Link:

Czy takie publicznie wypowiedziane tezy są zgodne z prawdą ?

"A co z naszą umęczoną Ojczyzną? Rządzona przez kompradorskie "elity", które prowadzą nas prosto na skraj przepaści wydaje się być praktycznie skazana na porażkę. I to nie dlatego, że "Rosja nas napadnie bo tak lubi" tylko dlatego, że stajemy po niewłaściwej stronie barykady. USA NIGDY nam nie pomogą, jeśli nie będzie to ich doraźnym interesem. Gdy już ratlerek zrobi swoje to dostanie kopa pod ogon."
https://spiritolibero.nowyekra...

Według mojej skromnej oceny  NIE te słowa nie są prawdą-  powyższe stwierdzenie autora tych słów to czyste kłamstwo i dezinformacja ! Polska stoi po właściwej stronie Wolnego Świata i demokracji przeciwstawiając się ludobójstwu, morderstwom, gwałtom na niewinnych Ukraińskich dzieciach i kobietach przez roSSyjsko faszystowski reżim bandyty Putina.. Polska  czynnie i aktywnie wspiera i niesie pomoc materialną, duchową i militarną narodowi Ukraińskiemu codziennie w bestialski sposób mordowanemu w Irpieniu, Buczy itp.. Polska STOI PO WŁAŚCIWEJ STRONIE po stronie porządku prawnego uznanych umów międzynarodowych. To bandycka roSSja stoi po niewłaściwej stronie zła, zła które sama sprowokowała i czyni.....co oceniło już ONZ i agendy międzynarodowe.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [07:27] - Tezeusz | Link:

Jeśli chodzi o wpływy ruskiej agentury, wszystkie drogi prowadzą do PO". Ostra reakcja na wystąpienie Tuska
Mówiąc o rządzie pasywnym, nieudolnym Donald Tusk opisał swoje rządy, a dzisiaj próbuje koloryzować ówczesną rzeczywistość licząc na krótką pamięć wyborców - skomentował sobotnie wystąpienie lidera PO rzecznik PiS Rafał Bochenek. Kłamstw nie pozostawimy bez odpowiedzi - zapowiedział. - Jeśli chodzi o wpływy obcej, ruskiej agentury wszystkie drogi prowadzą do PO: bliskie relacje z Putinem, zablokowanie budowy tarczy antyrakietowej w Polsce, niekorzystny kontrakt na gaz z Rosji, działania Sikorskiego... - wymieniał rzecznik.

Obrazek użytkownika Tezeusz

16-12-2022 [19:06] - Tezeusz | Link:

Czy takie wypowiedzi wypełniają znamiona procedur postępowania opisanych w powyższym materiale :

"Unia Europejska, która ostatnio nieco zubożała dzięki amerykańskiemu „sojusznikowi” i bzdurnym sankcjom nakładanym na Rosję, teraz aktywnie planuje wykorzystać zamrożone rosyjskie środki do sfinansowania odbudowy gospodarki Ukrainy, wyniszczonej wojną narzuconą jej przez USA i NATO..."
"Nie zdziwmy się zbytnio jeśli Polska niebawem przestanie istnieć i tym razem bez szans na Zmartwychwstanie. Z tak durnym społeczeństwem to po prostu niemożliwe."
"Wiem, że Rosja tak czy tak wyjdzie na swoje.To zachód stracił wszelką wiarygodność i pewnie dlatego Rosja zastawiła taką pułapkę na złodziei."
"W Polsce może z 5 - 10% ludzi jest nastawiona sceptycznie do tych "rewelacji" i odporna na chamską propagandę a reszta to głupi motłoch i bydło żwawym krokiem prowadzone na rzeź."
https://spiritolibero.nowyekra...

 

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2023 [14:06] - Tezeusz | Link:

Agentura putlera pisałem o tym ?
https://naszeblogi.pl/64773-je...