Potop GMO w Polsce i w Unii Europejskiej już wkrótce! Cz.III

Potop GMO w Polsce i w Unii Europejskiej już wkrótce! Cz.III

Na dzień 11/05/2014 r. zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810,  jak nie ma, tak nie ma. A jak będą -  bo zostały przekazane do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów - to będą  praktycznie  „martwe”!!! Teraz  obowiązuje Rozporządzenie z dnia 2 stycznia, które zostało zmienione dnia 8 maja 2013 r. Rozporządzenie  Rady Ministrów musi być jednak w tym roku ( powinno już być zmienione na początku roku)  zmienione!! Prace legislacyjne trwają już przeszło dwa miesiące.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz.U. 2013 poz. 39, z późn.zm.)
Źródło:
http://isap.sejm.gov.pl/Detail...,
 
Rozporządzenie  Rady Ministrów powinno na początku  bieżącego roku zostać zmienione !! Prace legislacyjne  jednak trwają już przeszło dwa miesiące
Źródło:
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...,
http://legislacja.rcl.gov.pl/d...
http://legislacja.rcl.gov.pl/d....
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
 
Pojawiła się już jednak informacja, że projekt wraz z uzasadnieniem  został skierowany do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów.
Źródło:
http://legislacja.rcl.gov.pl/l...
http://legislacja.rcl.gov.pl/d...
 
RM-110-37-14
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia 30 kwietnia 2014 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian  kukurydzy MON 810
Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U.
poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu
stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. poz. 39 i 590)
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się pozycje:
a) „1. Aliacan BT”,
b) „9. Atall YG”,
c) „18. Campero BT”,
d) „28. DKC2950YG”,
e) „36. DKC4251YG”,
f) „37. DKC4373YG”,
g) „90. Foggia”,
h) „125. LG3355YG”,
i) „126. LG3363YG”,
j) „128. LG3410YG”,
k) „132. Luson BT”,
l) „135. MAS 29YG”;
2) po poz. 45 dodaje się poz. 45a w brzmieniu:
„45a. DKC4796YG”;
3) po poz. 72 dodaje się poz. 72a i 72b w brzmieniu:
„72a. EG6104KDDZ
72b. EL6515KDDZ”;
4) po poz. 121 dodaje się poz. 121a i 121b w brzmieniu:
„121a. LG30395YG – 2 –
121b. LG30490YG”;
5) po poz. 141 dodaje się poz. 141a w brzmieniu:
„141a. MAS 62YG”;
6) po poz. 148 dodaje się poz. 148a w brzmieniu:
„148a. P0837Y”;
7) po poz. 171 dodaje się poz. 171a w brzmieniu:
„171a. PR34A27”;
8) dodaje się poz. 236 w brzmieniu:
„236. 54YG”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
Prezes Rady Ministrów  DONALD TUSK
 
Ci co mieli posiać dodane odmiany i  lub wycofane/skreślone, być może już  je posiali!!!
Domagaliśmy się zachowania  na liście zakazu wszystkich odmian kukurydzy GMO MON 810, rolnicy i  firmy  mogą/mogli  mieć przecież „stare” zapasy materiału siewnego.

Pytanie kiedy nastąpi podpisanie i ogłoszenie…??? Po zbiorach kukurydzy...???
 
Opracował: © Roman Andrzej Śniady,  
Wrocław,  dnia  11/05/2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)
W życiu tak się przygotuj, żebyś się pokonać nie dał (Atreusz)

Piśmiennictwo

Potop GMO w Polsce i w Unii Europejskiej już wkrótce! Cz.II
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
 
Potop GMO w Polsce i w Unii Europejskiej już wkrótce! Cz.II
http://naszeblogi.pl/46197-pot...
 
UNIJNY ZAJĄCZEK PRZYNIÓSŁ NAM „PREZENT” NA ŚWIĘTA
http://naszeblogi.pl/45917-uni...),
 
Czy miód pszczeli może być wkrótce niebezpieczny?
http://naszeblogi.pl/45580-czy...,
 
GMO w miodzie, w środowisku i w polityce!!!http://naszeblogi.pl/44087-gmo...,
 
Kukurydza GMO linii 1507 będzie uprawiana w UE!
http://naszeblogi.pl/44250-kuk...,
 
Potop GMO w Polsce i w Unii Europejskiej już wkrótce! Cz. I
http://naszeblogi.pl/44154-pot....