IPN udostępnia teczki o TW „Bolek”

Więcej informacji   na stronie  Bolek i Lolek  - Grupa otwarta - https://www.facebook.com/groups/889965697787022/

***

SOBOTA, 20 LUTEGO 2016

Komunikat o przekazaniu przez prokuratora IPN dokumentów dotyczących tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”

"W dniu 20 lutego 2016 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, na podstawie postanowienia prokuratora IPN z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie dowodów rzeczowych, przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej pierwszą partię dokumentów zabezpieczonych w dniu 16 lutego 2016 r. w domu Marii Kiszczak.

Na przekazane materiały składają się:

Koperta z napisem „Szanowny Pan Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie” i dopiskiem „do rąk własnych” zawierająca odręczny list z dnia 5 kwietnia 1996 r. do Dyrektora Archiwum Akt Nowych, podpisany przez Czesława Kiszczaka;
teczka osobowa tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”;
teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”;    
oryginalne papierowe opakowanie, w którym znajdowały się powyższe materiały.

Na polecenie Prezesa IPN powyższe materiały, jako podlegające przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej, zostały włączone do zasobu archiwalnego IPN i poddane archiwizacji.

W dniu 19 lutego 2016 r. prokurator IPN rozpoczął oględziny następnego pakietu z dokumentami zabezpieczonymi w domu Czesława Kiszczaka. Po zakończeniu tej czynności zostaną one przekazane Prezesowi IPN i włączone do zasobu archiwalnego IPN. Podobna procedura będzie stosowana do kolejnych pakietów.

Udostępnianie dokumentów włączonych dzisiaj do zasobu archiwalnego IPN rozpocznie się w poniedziałek 22 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w czytelni IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek. Formularz dostępny jest pod następującym linkiem http://ipn.gov.pl/buiad/udoste....

W poniedziałek z dokumentami będzie można się zapoznać wyłącznie w czytelni przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. Przygotujemy dodatkowe 10 stanowisk pracy. Oznacza to, że jednocześnie materiały będą mogły być udostępnione 40 osobom. O kolejności ich udostępnienia będzie decydował moment przyjścia do czytelni. Godziny pracy czytelni przedłużono do godz. 21.

Dokumenty będą udostępniane w postaci kopii papierowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennikarze będą mogli filmować oraz fotografować przeglądane materiały. Możliwe jest również zamówienie ich kopii cyfrowych w ramach usługi reprograficznej na zasadach obowiązujących standardowo w IPN. Od środy 24 lutego br. wgląd w materiały będzie możliwy również w czytelniach w oddziałach i delegaturach IPN.

By ułatwić pracę mediom zwracamy się do dziennikarzy, aby zgłaszali się do czytelni IPN z wypełnionymi wcześniej wnioskami. Zgodnie z ustawą dziennikarze muszą w nim podać temat przygotowywanego materiału oraz dołączyć oryginał upoważnienia redakcji albo wydawcy do wystąpienia z wnioskiem.

Dla ułatwienia podajemy sygnaturę akt: IPN BU 3333/1, t. 1 i 2, IPN BU 3333/2, IPN BU 3333/3.

Agnieszka Sopińska-Jaremczak

Rzecznik Prasowy IPN

Warszawa, 20 lutego 2016 r."

http://ipn.gov.pl/wydzial-pras...

***

SOBOTA, 20 LUTEGO 2016

Komunikat o włączeniu do zasobu archiwalnego IPN dokumentów dotyczących tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”

20 lutego br. materiały archiwalne dot. współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa, zajęte przez prokuratora IPN w domu Czesława Kiszczaka w dn. 16 lutego br., włączono do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Dokumenty otrzymały kolejny numer z książki nabytków archiwum IPN w Warszawie (IPN BU 3333).

Po archiwalnym rozpoznaniu dokumentów, zadecydowano się wyodrębnić 4 jednostki archiwalne, na co wpływ miały ich odrębne cechy fizyczne i chronologia poszczególnych akt.

Na materiały te składają się kolejno:

IPN BU 3333/1 t. 1: Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Bolek" dot. Lech Wałęsa, imię ojca: Bolesław, ur. 29-09-1943 r. w m. Popowo (gmina Tłuchowo).
IPN BU 3333/1 t. 2: Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Bolek" dot. Lech Wałęsa, imię ojca: Bolesław, ur. 29-09-1943 r. w m. Popowo (gmina Tłuchowo).
IPN BU 3333/2: Pismo Czesława Kiszczaka do dyrektora Archiwum Akt Nowych  w Warszawie z dnia 5 kwietnia 1996 r. w sprawie przekazania do AAN dokumentów dot. współpracy Lecha Wałęsy z SB.
IPN BU 3333/3: Oryginalne opakowanie, w którym przechowywano materiały archiwalne dot. współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa do chwili zajęcia dokumentów przez prokuratora IPN-KŚZpNP.

Pracownicy archiwum IPN oznaczyli dokumenty właściwymi sygnaturami archiwalnymi. W trakcie przygotowania dokumentów do skanowania opracowali technicznie akta, podkleili rozdarcia, wykonali niezbędne naprawy, skutkujące wzmocnieniem dokumentów lub ich części.

Akta oznaczone też zostały jako niezawierające informacji o charakterze niejawnym.

W trakcie opracowania ponumerowano każdą stronę teczki personalnej i teczki pracy, nawet niezapisaną. Obecnie akta liczą odpowiednio: teczka personalna – 183 strony (łącznie z okładką), zaś teczka pracy 576 (również z okładką).

W trakcie opracowania nie dokonano przesunięć kart i zmian układu poszczególnych dokumentów. Jest on taki sam, jak w momencie ich odnalezienia w domu Czesława Kiszczaka.

Do teczki pracy włączono dokument przekazany Prezesowi IPN, dr. Łukaszowi Kamińskiemu przez Marię Kiszczak podczas spotkania w dniu 16 lutego br. Analiza oryginalnego „Spisu zawartości teczki” wykazała, że dokument ten wyrwany został właśnie z tej jednostki. Obecnie powrócił na swoje miejsce i stanowi karty 540-541 wg nowej paginacji teczki. 

Po opracowaniu wszystkie jednostki archiwalne zostały zeskanowane w Pracowni Digitalizacji Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. Udostępniane będą w kopiach papierowych.

W trakcie opracowania technicznego kondycja dokumentów oceniona została jako dobra, a podłoże papierowe stabilne. Niemniej w najbliższych dniach planowane jest wykonanie dokładnej ekspertyzy konserwatorskiej, która wskazać może ewentualne zalecenia w zakresie profilaktyki przechowywania i zabezpieczenia dokumentów. Niepokojący jest szczególnie silny zapach dokumentów, będący prawdopodobnie wynikiem zakwaszenia papieru. Jeśli ekspertyza wykaże konieczność podjęcia działań konserwatorskich, zostaną one wykonane.  

Agnieszka Sopińska-Jaremczak

Rzecznik Prasowy IPN

Warszawa, 20 lutego 2016 r.

http://ipn.gov.pl/wydzial-pras...

***

SOBOTA, 20 LUTEGO 2016

Komunikat Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN

Komunikat Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN

Informuję, że na mocy zarządzenia Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w dniu 17 lutego 2016 roku  śledztwo S 64/15/Zi prowadzone w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, w którym to postępowaniu  między innymi zabezpieczono dokumenty w miejscu zamieszkania wdowy  po gen. Czesławie Kiszczaku zostało objęte ze strony Głównej Komisji  nadzorem służbowym, z uwagi na wagę tego postępowania. 

Dotychczas prowadzone czynności nie były zaskarżane przez uprawnione podmioty, nie wpłynęły też, ani nie były rozpatrywane żadne skargi na czynności prokuratorów w związku z zabezpieczeniem dokumentów oraz prowadzonymi przez nich czynnościami.

Dyrektor 
Głównej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zastępca Prokuratora Generalnego
dr Dariusz Gabrel

http://ipn.gov.pl/wydzial-pras...

***
Przypomnienie o ustawowym obowiązku przekazania do IPN dokumentów wytworzonych przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa PRL

Instytut Pamięci Narodowej przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy o IPN (art. 27 i art. 28). Zgodnie z tymi przepisami każdy, kto posiada dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Każdy, kto bez tytułu prawnego posiada dokumenty zawierające informacje z zakresu działania IPN, jest obowiązany wydać je Prezesowi IPN.

Chodzi w szczególności o dokumenty wytworzone przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa PRL, przede wszystkim Urzędy Bezpieczeństwa, Służbę Bezpieczeństwa, Informację Wojskową i Wojskową Służbę Wewnętrzną. Niezależnie od istniejących uregulowań prawnych należy podkreślić, że stanowią one ważne źródło wiedzy o najnowszej historii Polski.

Jednocześnie Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że ten kto powyższe dokumenty niszczy, ukrywa, uszkadza, usuwa lub uchyla się od ich przekazania, utrudnia lub udaremnia ich przekazanie Instytutowi Pamięci Narodowej – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 54 ustawy o IPN).

Ciążący na osobach nieuprawnionych do posiadania tego typu dokumentów obowiązek ich niezwłocznego przekazania można zrealizować poprzez dostarczenie lub przesłanie tych dokumentów (w tym także fotografii, nagrań i materiałów filmowych) do siedzib Oddziałowych Biur Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w całym kraju.

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN – Centrala
ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Gdańsku
al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Katowicach
ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Krakowie
Wieliczka, pl. Mieczysława Skulimowskiego 1

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Lublinie
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Łodzi
ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Rzeszowie
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Szczecinie
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław

Warszawa, 19 lutego 2016

https://ipn.gov.pl/wydzial-pra...

***
"Dziś o godzinie 12, w warszawskiej siedzibie IPN przy ulicy Kłobuckiej 21 zostaną udostępnione teczki TW Bolek. Dostęp do archiwum będą mieć dziennikarze i naukowcy.
 

20 lutego Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej pierwszą partię dokumentów zabezpieczonych w dniu 16 lutego 2016 r. w domu Marii Kiszczak.
 
Wśród tych materiałów znajdują się:

- teczka osobowa tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”;
- teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”;    
- koperta z napisem „Szanowny Pan Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie” i dopiskiem „do rąk własnych” zawierająca odręczny list z dnia 5 kwietnia 1996 r. do Dyrektora Archiwum Akt Nowych, podpisany przez Czesława Kiszczaka;
- oryginalne papierowe opakowanie, w którym znajdowały się powyższe materiały.
 
W trakcie opracowania ponumerowano każdą stronę teczki personalnej i teczki pracy, nawet niezapisaną. Obecnie akta liczą odpowiednio: teczka personalna – 183 strony (łącznie z okładką), zaś teczka pracy 576 (również z okładką).

Materiały te zostaną udostępnione dziennikarzom i naukowcom już w poniedziałek o godzinie 12.00 w czytelni IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. Jednocześnie materiały będą mogły być udostępnione 40 osobom.

Dokumenty będą udostępniane w postaci kopii papierowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennikarze będą mogli filmować oraz fotografować przeglądane materiały. Możliwe jest również zamówienie ich kopii cyfrowych w ramach usługi reprograficznej na zasadach obowiązujących standardowo w IPN. Od środy 24 lutego br. wgląd w materiały będzie możliwy również w czytelniach w oddziałach i delegaturach IPN."

http://niezalezna.pl/76642-ipn...

************************************************************************************************************************************************************************

TW BOLEK - Archiwum pinów

https://pl.pinterest.com/roman...

***
Bolek i Lolek  - Grupa otwarta

https://www.facebook.com/group...

***
OPRACOWANIE w  sprawie tzw. debaty w IPN Oddział Gdańsk!
Czyli jak Lech W.,  IPN w Gdańsku w Bolka i Lolka zrobił !!!
Wersja 1.1. - 16 marca 2016 r - 1234 strony

https://lookaside.fbsbx.com/fi...
_______________________________________________________________________________________________________________________

Zebrał i opracował: Roman Andrzej Śniady dr inż., Wrocław, 22/02/2016 r.

Jestem zarejestrowanym bezrobotnym,  bez zasiłku,  bo nie  milczałem i nie milczę w ważnych sprawach! 

***
„Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach”- Martin Luther King
„Kto milczy, ten przyzwala” - Mikołaj Rej
„Kto zła nie karze, każe je czynić”- Leonardo da Vinci

***
Jeśli czytasz Drogi Czytelniku te informacje, wyszukane i zebrane przeze mnie w jednym miejscu dla dobra Polski i Polaków (a zajęło mi to sporo czasu), żeby Ci było łatwiej poznać problem/temat/sprawę i uznasz, że warto, to prosiłbym gorąco o wpłatę darowizny na konto:

Roman Andrzej Śniady – Wrocław
mBank 48 1140 2004 0000 3302 5407 4944

za którą już teraz dziękuję!

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika admin

22-02-2016 [10:19] - admin | Link:

Proszę nie wrzucać jednej notki za drugą! Ewentualnie uaktualniać poprzednią, dopisywać autokomenetarze. Nie jst Pan sam na SG i to się może skończyć banem. Ostatnie ostrzeżenie

Obrazek użytkownika Roman Andrzej Śniady

26-02-2016 [12:15] - Roman Andrzej Śniady | Link:

prosze podac swoje imie i nazwisko, a wtedy 'wariat' może z Panem dyskutowac i zrobić z Panem porzadek jak przystało... Jęsli pan jestes darski/Targalski W ramach RKW ale nie zdradzieckiego stowarzyszenia .. także
Pozdrawiam RAŚniady