Interpelacje w sprawie prowokacji wobec Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI

W związku z przeprowadzoną prowokacją służb specjalnych wobec Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI, poseł Marek Opioła skierował 15 września br. interpelacje do premiera D. Tuska.
Poniżej przedstawiam treść tych interpelacji:

Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o ABW oraz AW, Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW, będącego urzędem administracji rządowej. Kompetencje ABW są enumeratywnie określone w art. 5 ustawy o ABW oraz AW. Wśród nich – w art. 5 ust. 1 pkt 2 – wskazany jest zamknięty katalog przestępstw, których rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie oraz ściganie ich sprawców leży w kompetencji ABW. W listopadzie 2007 roku nie było wśród nich przestępstw korupcyjnych.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW oraz AW, wyłącznie w granicach zadań, o których mowa powyżej, funkcjonariusze ABW wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców. Na mocy kolejnego ustępu, ABW wykonuje również czynności na polecenie sądu lub prokuratora w zakresie określonym w Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie karnym wykonawczym, z zastrzeżeniem, że funkcjonariusze ABW wykonują czynności tylko w zakresie właściwości tej Agencji (art. 21 ust. 3). Oznacza to, że ABW nie miało kompetencji do prowadzenia jakichkolwiek czynności w sprawie o sygnaturze akt PR-IV-X-Ds. 26/07, czyli tzw. prowokacji przeciwko Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI, czy to z własnej inicjatywy, czy też na polecenie prokuratury.
Mając powyższe na względzie oraz w związku z pełnieniem przez Pana Premiera ustawowego nadzoru nad działaniem ABW, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, dotyczące działań funkcjonariuszy ABW w ramach postępowania Prokuratury Krajowej Warszawie o sygn. akt PR-IV-X-Ds. 26/07:

1. Kto w okresie 16 listopad 2007 – lipiec 2008 r. sprawował z ramienia Prezesa Rady Ministrów bezpośredni nadzór nad Szefem ABW? Jakie akty prawne sankcjonowały ten stan rzeczy?

2. Kiedy Pan Premier dowiedział się, że jest prowadzone wspomniane powyżej śledztwo w sprawie rzekomej korupcji w Komisji Weryfikacyjnej? Kto poinformował Pana Premiera i w jakiej to się odbyło formie (pisemnie czy ustnie)?

3. Czy Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski lub Paweł Graś, późniejszy rzecznik rządu, informowali Pana Premiera o swoich spotkaniach w tej sprawie z grudnia 2007 r. i uzyskanych sygnałach o rzekomej korupcji w Komisji Weryfikacyjnej? Jeśli tak, to kiedy, w jakiej to się odbyło formie (pisemnie czy ustnie)?

4. Która ze służb specjalnych pierwsza poinformowała Pana Premiera o podjęciu w powyższej sprawie czynności służbowych (kto i w jakiej formie)?

5. Kto w listopadzie i w grudniu 2007 r. podjął w ABW decyzję o podjęciu czynności, bez ustawowej delegacji do prowadzenia spraw korupcyjnych, we wspomnianym śledztwie i kontynuowaniu ich w następnych miesiącach?

6. Czy Pan Premier był informowany, że ABW nie jest właściwa do prowadzenia czynności w tym śledztwie?

7. Jakie były przyczyny nowelizacji ustawy o ABW i AW z 20 grudnia 2007 r.? Kto imiennie był inicjatorem tej zmiany?

8. Czy Pan Premier był informowany przez przedstawicieli ABW o wynikach śledztwa w powyższej sprawie (jeśli nie, to który przedstawiciel Kancelarii Prezesa RM był informowany)? Jeśli tak, to kiedy, w jakiej to się odbyło formie (pisemnie czy ustnie)?

9. Dlaczego Pan Premier w związku z informacjami uzyskanymi przez ABW, że członek Komisji Weryfikacyjnej Piotr Bączek miał rzekomo sprzedać ściśle tajny „Aneks z weryfikacji WSI” spółce AGORA, nie zlecił Pan przeprowadzenia jakichkolwiek czynności procesowych wobec tej spółki?

10. Czy Pan Premier wiedział, że w przedmiotowej sprawie główny świadek ABW w czasie przesłuchania z 29 kwietnia 2008 r. w Prokuraturze Krajowej odwołał swoje zeznania z 23 listopada 2007 r., w których obciążał członków Komisji Weryfikacyjnej i zeznał, że był to jedynie „blef” z jego strony?

11. Czy w związku z faktem, że członkowie Komisji Weryfikacyjnej nie sprzedawali tzw. „Aneksu z weryfikacji WSI” i prokuratura uznała, że były to informacje nieprawdziwe, Pan Premier – jako bezpośrednio nadzorujący służby specjalne – wnioskował o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec funkcjonariuszy ABW realizujących czynności w tym śledztwie? Czy Pan Premier podjął jakieś analogiczne konsekwencje służbowe wobec szefostwa ABW?
Łączę wyrazy szacunku
Marek Opioła

* * *
 

Szanowny Panie Premierze!
Służba Kontrwywiadu Wojskowego przez 25 miesięcy prowadziła wobec członka Komisji ds. Weryfikacji WSI Piotra Bączka kontrolne postępowanie sprawdzające, uniemożliwiając mu w tym okresie zajmowanie stanowisk związanych z dostępem do materiałów niejawnych. W toku tego postępowania funkcjonariusze i żołnierze SKW nie zapoznali się z jakimkolwiek bezpośrednim dowodem świadczącym o naruszeniu przez Piotra Bączka przepisów normujących ochronę informacji niejawnych, a więc przez ponad 2 lata prowadzili je całkowicie bezpodstawnie, a więc bezprawnie.
Mając powyższe na względzie oraz w związku z pełnieniem przez Pana Premiera ustawowego nadzoru nad działaniem SKW, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy dwudziestopięciomiesięczny okres trwania powyższego kontrolnego postępowania sprawdzającego był uzasadniony zebranym w sprawie materiałem dowodowym?

2. Czy Pan Premier – jako organu nadzorującego przebieg postępowań sprawdzających – badał czy w tym konkretnym przypadku (p. Piotra Bączka) żołnierze i funkcjonariusze SKW dopełnili obowiązku weryfikacji informacji z prokuratury w czasie trwania kontrolnego postępowania sprawdzającego?

3. Ile kontrolnych postępowań sprawdzających prowadzonych w okresie 2008 – 2011 r. zakończyło się uchyleniem decyzji Szefa SKW przez organ wyższego szczebla, bądź przez Wojewódzki Sąd Administracyjny? Ile z nich było prowadzonych, bądź nadzorowanych przez te same osoby? Czy te fakty nie budził wątpliwości Pana Premiera, co do profesjonalizmu zespołu osób prowadzących te postępowania?

4. Jakie skutki finansowe wywołało uchylenie przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne szeregu decyzji Szefa SKW o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa (czy SKW musiało wypłacić odszkodowania, zaległe świadczenia, pokryć koszty przegranych spraw etc.)?

5. Czy wobec funkcjonariuszy i żołnierzy SKW realizujących te czynności zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe? (jeśli tak, jakie?)

6. Czy Prezes Rady Ministrów, w ramach ustawowego nadzoru nad działaniem SKW, kontroluje sposób prowadzenia kontrolnych postępowań sprawdzających przez SKW? (jeśli tak, to w jaki sposób, jakie zalecenia zostały wydane etc.)
Łączę wyrazy szacunku
Marek Opioła

* * *
 

Do chwili obecnej nie są znane odpowiedzi szefa rządu.
PIOTR BĄCZEK