Braun Zabójstwo Tuska pretekstem do wprowadzenia Stanu Wojennego

Braun w wywiadzie z Aldoną Zaorską „ Tusk dąży do stanu wojennego „ „My­ślę, że Do­nald Tusk czy Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski (a mo­że obaj) dą­żąc do sta­nu wy­jąt­ko­we­go, za­po­mi­na­ją o jed­nym. Mo­że się zda­rzyć, że obaj pa­no­wie po­peł­nią zno­wu błąd, któ­ry już po­peł­ni­li. Cho­dzi o to, że Do­nald Tusk dą­żąc w 2010 ro­ku do ośmie­sze­nia i po­ni­że­nia śp. Le­cha Ka­czyń­skie­go za spra­wą za­cho­wa­nia Pu­ti­na, za­miast wy­ko­rzy­stać ów­cze­sne­go pre­mie­ra Ro­sji, sam zo­stał przez nie­go wy­ko­rzy­sta­ny i to w naj­gor­szy spo­sób, bo wziął udział w za­bój­stwie. Kie­dy się zo­rien­to­wał, by­ło już za póź­no i mógł tyl­ko sta­nąć ra­mię w ra­mię z Pu­ti­nem nad szcząt­ka­mi sa­mo­lo­tu, czy to praw­dzi­wy­mi, czy ma­low­ni­czo roz­rzu­co­ny­mi. Prze­ra­że­nie Tu­ska by­ło tam­te­go wie­czo­ru aż nad­to wi­docz­ne. I dla­te­go – mó­wię cał­kiem po­waż­nie – z tro­ski o to, że­by zna­lazł się on w wię­zie­niu czy pod ścia­ną, gdzie, jak uwa­żam, jest je­go miej­sce, ja szcze­rze nie­po­ko­ję się o bez­pie­czeń­stwo pre­mie­ra Tu­ska. On nie jest bez­piecz­ny. Ja po pro­stu bo­ję się, że za­nim on tra­fi przed Try­bu­nał Sta­nu RP, zo­sta­nie po pro­stu od­strze­lo­ny przez te sa­me służ­by, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ły za­mach smo­leń­ski. Pa­mię­taj­my, że Do­nald Tusk i Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski są dziś jed­ny­mi z naj­istot­niej­szych świad­ków w spra­wie smo­leń­skiej zbrod­ni sta­nu. A ak­cja usu­wa­nia jej świad­ków trwa w naj­lep­sze, o czym rów­nież pi­sa­ła „War­szaw­ska Ga­ze­ta”. Mo­że się tak zda­rzyć, że Do­nald Tusk wy­stą­pi w cha­rak­te­rze ko­zła ofiar­ne­go po to, że­by nadać po­zo­ry pod­staw do wpro­wa­dze­nia ja­kie­goś „sta­nu wo­jen­ne­go-bis”. Prze­cież wła­śnie za­bój­stwo po­li­tycz­ne by­ło­by do te­go ide­al­nym pre­tek­stem. A przy oka­zji – by­ło­by to do­sko­na­le za­le­gen­do­wa­ne usu­nię­cie świad­ka. Prze­cież to kon­sor­cjum służb, któ­re za­mach smo­leń­ski prze­pro­wa­dzi­ły, nie do­pu­ści ni­g­dy do po­sta­wie­nia Do­nal­da Tu­ska przed są­dem, nie za­ry­zy­ku­je, że zo­sta­nie on kie­dyś we­zwa­ny pod przy­się­gą do ze­zna­nia, o czym np. roz­ma­wiał z Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem na mo­lo w So­po­cie w 2009 r. Pol­scy pa­trio­ci po­win­ni więc pod­jąć no­wen­nę o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo Do­nal­da Tu­ska, by w przy­szło­ści mógł on sta­nąć przed wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści nie­pod­le­głej Pol­ski. „....(źródło )

Zbigwie „Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), Moskwa w 2013 roku zwiększy wydatki na zbrojenia o 25,8% w stosunku do 2012 roku a na bezpieczeństwo narodowe i służby ochrony porządku publicznego o 9%. Tylko do 2020 roku władze Rosji planują wydać na nową broń około 614 mld $.
W październiku Putin podpisał dekret „O doskonaleniu polityki państwa w dziedzinie wychowania patriotycznego” tworząc Zarząd Projektów Społecznych przy Prezydencie Rosyjskiej Federacji. Cel tej inicjatywy jest określany jako „ideologiczna konsolidacja społeczeństwa” „.....(źródło )

Sieradzki „za lata 2005–2009 niemiecki eksport broni podwoił się i wynosił 11 proc. globalnego eksportu broni.”..." na trzecim miejscu na świecie pod względem eksportu broni. Po Stanach Zjednoczonych i Rosji.”....”W razie jakiejś potrzeby mobilizacyjnej wystarczy Niemcom zatrzymać tę rzekę stali w kraju...”.....”W ubiegłym roku doszło do podpisania największej w historii umowy przemysłowo-militarnej między Niemcami a Rosją.”...” Metamorfoza niemieckiej armii”......” w bojową armię ekspedycyjną ma się dokonywać przez najbliższe pięć–osiem lat„”.....Nasz zachodni sąsiad jest zbyt potężnym państwem, o rozległych aspiracjach politycznych,”.....”A Polska dla swojego dobra musi brać pod uwagę rozwój różnych scenariuszy. Nawet wbrew oficjalnym opiniom pewnych siebie ministrów „.....(więcej )

Coś się złego dzieje w Europie . I nie tylko . Nie bez powodu Niemcy i Rosja dokonują gigantycznych zbrojeń i przebudowy armii . Rosja dodatkowo dokonuje swego rodzaju wojennej ideologicznej mobilizacji . Socjalistyczna Europa opanowana przez socjalistów spod znaku politycznej poprawności zmierza ku katastrofie gospodarczej , społecznej i politycznej o niewyobrażalnych rozmiarach .Tym bardziej ,że lewaccy fanatycy jako lekarstwo na klęskę gospodarki socjalistycznej , gospodarki o bandyckim wymiarze opodatkowania proponują więcej ...socjalizmu . Więcej podatków, więcej regulacji .

Gazeta Polska opisała jak nomenklatura II Komuny miota się w poszukiwaniu protektora, od serwilizmu stronnictwa pruskiego w stosunku do Niemiec do próby uczynienia z Rosji gwaranta interesów stronnictwa moskiewskiego „ Rosja gwarantem bezpieczeństwa „ Skala katastrofy gospodarczej , demograficznej i społecznej która czeka Polskę jest tak wielka , że może zdmuchnąć resztki pozorów demokracji i ładu instytucjonalnego . A wtedy wszystko jest możliwe .

W obliczu kryzysu gospodarczego i idącego w parze regresu politycznego Polski coraz więcej Polaków zaczyna opowiadać się za rządami autorytarnymi i zamachem stanu jako remedium na chaos społeczny jaki zaczyna ogarniać Polskę . Bezrobocie , głodujące dzieci, nędza , brak perspektyw , brak dzieci .

„Sondaż .Stosunek młodzieży do demokracji „.....”mniej więcej jedna piąta uważa, że rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane. „......(więcej )

Wracając do Brauna . Wczoraj napisałem tekst „ Tusk zabiega w Berlinie o gwarancje bezpieczeństwa osobistego „ , a dzisiaj znalazłem wywiad Brauna z piątku. Braun twierdzi ,zresztą nie od dzisiaj ,że II Komuna szykuje zamach stanu , co więcej , że już nie można usunąć II Komuny jak tylko ...zamachem stanu. ( „ Jedynie zamach stanu może usunąć II Komunę „ )

Przetrwanie Zamachu Smoleńskiego przez Jarosława Kaczyńskiego, który w ostatniej chwili nie siadła do samolotu , i zbudowanie przez niego Obozu Patriotycznego stworzyło dla Niemiec , Rosji i socjalistów politycznej poprawności w Europie potężny geopolityczny problem. O dalekowzroczności Niemiec i ich świetnie rozwiniętej , również w rozumieniu teoretycznym socjotechnice , polityce hegemoni kulturowej świadczą spełnione obawy do tego jakie znaczenie dla Polaków będzie miał Zamach Smoleński oraz osoba prezydenta Lecha Kaczyńskiego . Oraz jaki to niesie zagrożenia dal interesów niemieckich . Ponieważ obawy te zostały sformułowane dosłownie nazajutrz po Zamachu Smoleńskim i co istotniejsze okazały się bardzo precyzyjne warto zastanowić się zagrożeniem jakie Niemcy posiadający tak doskonałe narzędzia analizy socjotechnicznej stanowią dla Polski

„"Sueddeutsche Zeitung" ….”Dlatego katastrofa samolotu z Katynia niesie ze sobą zagrożenie przeistoczenia się w mit narodowej historiografii. „.....”i apeluje: "Tak nie może się stać" …...(więcej )

Braun ma racje,. Ujawnienie kulisów Zamachu Smoleńskiego miałoby konsekwencje geopolityczne dla Europy , a w szczególności Europy Środkowo Wschodniej .

Po spodem video z profesorem Krasnodębskim „ Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie „

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Żeby państwu uzmysłowić skale zbliżającej się katastrofy gospodarczej , cywilizacyjnej zachodu oddam głos szefowi Apple Timowi Cook owi .

„ Tim Cook podkreślił jednak, że Apple nie może przenieść całej produkcji do Stanów - "nie chodzi o pieniądze tylko umiejętności." Cook wyjaśnia, że w USA brakuje ludzi, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebną do uruchomienia współczesnej produkcji, „.....(źródło )

Szef Apple stwierdził ,że USA są zbyt zacofane technologicznie , aby mógł przenieść najbardziej zrobotyzowaną , nowoczesną produkcję z Azji do ….USA . Europa i USA liczyły ,że to one przeprowadzą rewolucję robotyczną . Jest jednaj inaczej . Dokonują tego Chiny. Juan za parę lat będzie pierwsza walutą światową , co oznacza ,że Afryka , Azja , Ameryka Łacińska przestanie podtrzymywać socjalizm w Europie wysyłają żywność, surowce, produkty w zamian za makulaturę z nadrukiem euro, czy funta . Pogłębi to tylko kryzys i nędzę w Europie , bo socjalistyczna , skrajnie opodatkowana gospodarka nie ma szans na konkurowanie z nowoczesną Azją .

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Po spodem video z profesorem Krasnodębskim „ Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie „

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-12-2012 [17:17] - krzysztofjaw | Link:

Swego czasu pisałem, że D. Tusk w dniu katastrofy był aurentycznie przerazony ... to poklepanie przez Putina i ten jego uścisk.  Zgadzam się z G. Braunem, że Tusk nie myslał, że skończy się to wszystko zabójstwem wszystkich w samolocie... Chciał jedynie kompromitacji L. Kaczyńskiego...

W tym kontekście też sie boję o zycie D. Tuska. Natomiast jestem spokojny o Bronka... Od początku lat 90-tych (o ile nie wczesniej) to człowiek blisko związany z WSI i dawnymi służbami specjalnymi (choćby poprzez swoich tesciów). Mówiąc "kolokwialnie": to zapewne ich człowiek i nie po to niechybnie wystawiali go na prezydenta, żeby taraz stracić nad nim kontrolę... Nie starcą, na pewno nie...

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika marekagryppa

08-12-2012 [19:32] - marekagryppa | Link:

wszystko zastanie w rodzinie a jak by cóś by nie wyszło
to zawsze można starać się o azyl w kraju rodziny Anki.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-12-2012 [21:08] - krzysztofjaw | Link:

Jakoś tak wątek syjonistyczny jest pomijany w tym całym zamieszaniu, ale winniśmy go brać pod uwagę... jak wszystkie inne...

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika fritz

09-12-2012 [00:15] - fritz | Link:

że skończy się to wszystko zabójstwem wszystkich w samolocie...

*** Oczywiscie, samolot mial sobie spasc, po malej eksplozji, co byloby po prostu kompromitacjac sp. LK., a nikomu z glowu mial wlos z glowy nie spasc. No bo przeciez miala to byc tylko taka smieszna kompromitacja z odrobina takich specjlanych sztucznych ogni.

To jest wrecz fascynujace, jak mozna taki nonsens powiedziec.
A wlasciwie fascynacja konczy sie, jak sie glebiej zastanowic.

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

08-12-2012 [18:00] - Marek Mojsiewicz | Link:

Czy naprawdę myślicie, ze mafia, sitwa, układ czy jak ich tam zwal, dopuszcza, po upadku tego rządu, żeby Tusk sypał? A upadek tego rządu jest już nieunikniony! Proponuje wiec, aby PiS zatrudnił byłych żołnierzy GROM-u aby pilnowali Tuska w dzień i nocy żeby mu włos z głowy nie spadł. A najlepiej to może sprowadzić brygadę komandosów z Afganistanu, bo to chyba jedyni ludzie w całej armii polskiej mający jakakolwiek zdolność bojowa. Bo na BOR przecież nie ma co liczyć. Prezydent liczył i co? Co najwyżej mogą wskazać drogę seryjnemu. A Tusk jest nam potrzebny żywy Nie chodzi bowiem o zemstę, o sama kare i przykład . Chodzi o to, aby ten układ pookrągłostołowy w końcu zlikwidować i wyeliminować raz na zawsze. A Tusk byłby najlepsza osoba, żeby wskazać mechanizmy działania, konta bankowe, ludzi i dowody na ich zbrodnie. Dlatego zapewnijmy mu ochronę, zanim się osunie, z pomocą seryjnego samobójcy, w otchłań piekła.

http://ewastankiewicz.wordpres...

Obrazek użytkownika Jolanta Pawelec

08-12-2012 [19:15] - Jolanta Pawelec | Link:

ten tekst.
Co do treści nie wypowiadam się - bo nie mam na bieg wypadków najmniejszego wpływu. Ale wiem, że jak Pan słusznie zauważył z p. Jarosławem się nie powiodło, więc plany nie zawsze dadzą się realizować. Ciągle zaskakuje nas nieprzewidywalność - jak w fizyce.

Obrazek użytkownika dogard

08-12-2012 [20:48] - dogard | Link:

ktora w wielu przypadkach kpi sobie z fizyki i rzadzi sie swoimi ,niewytlumaczalnymi dla naukowcow prawami--cosik z nano czastkami czy podobne; jam laik.

Obrazek użytkownika fritz

08-12-2012 [18:41] - fritz | Link:

ro­ku do ośmie­sze­nia i po­ni­że­nia śp. Le­cha Ka­czyń­skie­go za spra­wą za­cho­wa­nia Pu­ti­na, za­miast wy­ko­rzy­stać ów­cze­sne­go pre­mie­ra Ro­sji, sam zo­stał przez nie­go wy­ko­rzy­sta­ny i to w naj­gor­szy spo­sób, bo wziął udział w za­bój­stwie. Kie­dy się zo­rien­to­wał, by­ło już za póź­no i mógł tyl­ko sta­nąć ra­mię w ra­mię z Pu­ti­nem nad szcząt­ka­mi sa­mo­lo­tu, czy to praw­dzi­wy­mi, czy ma­low­ni­czo roz­rzu­co­ny­mi. Prze­ra­że­nie Tu­ska by­ło tam­te­go wie­czo­ru aż nad­to wi­docz­ne."

*** Zasadniczo nie zgadzam sie z ocena Grzegorza Brauna w roli herr Tuska w Zamachu Smolenskim. herr Tusk byl rzeczywiscie przerazony a raczej w stanie szoku.. a Putin podtrzymywal biedaka, przeciez wiedzial, ze ma w reku wszystkie dowody pozwalajace mu dowolnie szantazowac herr Tuska.. i nie tylko herr Tuska.

herr Tusk byl w stanie szoku, bo zobaczyl, ze cele (znana wypowiedz Komorowskiego o LK: Prezydent bedzie gdzies lecial i cos sie stanie.. czy cos podobnego) zostaly osiagniete i jak to wyglada.

Nie sadze, zeby sluzby nie dzialaly bez rozkazu a bardzo duzo wskazuje na to, ze nie byly do sluzby rosyjskie (w co wliczam rowniez polskojezyczne sluzby). W Polsce sa rowniez sluzby niemieckie, o czym nie wolno zapominac.

Obrazek użytkownika W.J.

08-12-2012 [23:45] - W.J. | Link:

Zrobiło się lżej na sercu. Powiało optymizmem. Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się. Musimy się z tym pogodzić.

Obrazek użytkownika SONIA

09-12-2012 [02:50] - SONIA | Link:

czeka nas 2-wojna światowa? w XXI wieku? Te zapedy niemiec i rosji?Wówczas też panowało bezrobocie,zblizenie rosji i niemiec!(RIBENTROP-MOŁOTOW?)W szystko zniszczyć i budowawac na nowo i pracy będzie znowu dość.Europa sie ustabilizuje.USA zajęte będzie Bliskim Wschodem,Azja nowu skłucona?OJ!.Historia chyba zatoczy koło ponownie!Już teraz zaczyna się coś dziać!U nas tzw.REZEWĘ ponownie zaczynają szkolić!!!!!!!!!Obym nie wykrakał!

Obrazek użytkownika tadec77

20-12-2012 [18:23] - tadec77 | Link:

Moim mentorem i promotorem był ś.p. Prof.Mojsiewicz.Człowiek mądry i dobry. Z przerażeniem myślę,ze byc może Pan...
Himalaje idiotyzmów jakie Pan wypisuje każą pytać: jak daleko człowiek jest w stanie zaplatać się we własne fantasmagorie.

Obrazek użytkownika Michał

22-09-2013 [10:08] - Michał | Link:

O przyszłości Polski czytajcie na http://www.urbietorbi-apocalyp...