Wokół polskiej polityki historycznej

Gościem Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego był Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski. Spotkanie prowadził dr Wojciech Stańczak. Tematem spotkania były wyzwania stojące przed Instytutem Pamięci Narodowej. 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

28-02-2024 [21:39] - wielkopolskizdzichu | Link:

Polityka historyczna czyli zamienianie nauki na usłużną doraźnym interesom dziwkę.

Obrazek użytkownika Tomaszek

28-02-2024 [22:39] - Tomaszek | Link:

Ktoś w tej historii walczył a ktoś się skurwił . Dziwka krzyczy qrwa mać .

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

28-02-2024 [22:00] - Alina@Warszawa | Link:

Konkretnie i bez poprawności politycznej:
JUDEJCZYKOWIE FALĄ NA NAS WALĄ - Krzysztof Baliński 2 luty 2023 
(...) W II wś Polska utraciła 38% majątku narodowego (Francja 1,5%, a Wielka Brytania 0,85%). Tylko straty poniesione przez Warszawę są większe od strat Anglii i Francji razem wziętych. Z odszkodowań dla wszystkich ofiar III Rzeszy Polakom przyznano 2 procent, tj. 1,5 miliarda, a Izraelowi 90 miliardów dolarów. Ponadto Polska nie była bezpośrednim beneficjantem odszkodowań, lecz przysługiwało jej 15 procent reparacji dla Sowietów, którzy reparacjami nie podzielili się, za to kazali „sprzedawać” sobie węgiel za 15% wartości, co oznaczało grabież na 24 miliardy dolarów. Straty w zabitych i pomordowanych, w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, wyniosły w Polsce 222 obywateli (a 40 w ZSRR).  Po ‘89, za przyzwoleniem kolejnych ekip przy władzy, podjęto skuteczną akcję zaniżania liczby polskich ofiar i zawyżania ofiar żydowskich. Czy i w tym przypadku nie chodzi o zdejmowanie z Niemców odium zbrodni popełnionych na Narodzie Polskim i tworzenie obrazu, że w okupowanej Polsce zbrodnie popełniono tylko na Żydach, że grabiono wyłącznie majątki żydowskie i że robili to jacyś naziści?
W 2014 r. Polska przystąpiła do wypłacania świadczeń tym, którzy przeżyli holokaust, czyli płacenia odszkodowań za zbrodnie na Żydach, których dopuścili się Niemcy. MSZ uzasadnił to tak: „Do miesięcznych świadczeń kwalifikuje się każdy w Izraelu, kto urodził się jako obywatel polski, ucierpiał  pod okupacją niemiecką bądź też ukrywał się lub był zmuszony opuścić Polskę lub też urodził się po wojnie w rodzinie, która została zmuszona do opuszczenia Polski, a więc jako dziecko miał udział w prześladowaniach. To samo dotyczy małżonka i kolejnej okupacji, sowieckiej, do roku 1956”. Utworzono nową kategorię beneficjentów odszkodowań – tych, „którzy doznali szkody na terenach Polski”, czyli każdego przybyłego do Izraela bandyty z UB lub KBW („poszkodowanego” przez żołnierza wyklętego) lub każdego z Marca ’68, który uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Doszło do absurdalnej sytuacji – Żyd, który przeżył okupację, dzięki ukrywającemu go Polakowi, potem zatrudnił się w zbrodniczym MBP lub Informacji Wojskowej, a później uciekł z Polski, dostaje co miesiąc wsparcie od swoich ofiar. Natomiast Polak, który przeżył niemieckie łapanki lub, narażając życie, ukrywał w czasie okupacji Żyda, a po wojnie był torturowany w kazamatach UB, z własnych podatków płaci co miesiąc odszkodowanie temu Żydowi. Kwoty są ogromne. Już w pierwszym roku obowiązywania ustawy ZUS wypłacił ćwierć miliarda. Sprawa jest skandaliczna także z innego powodu – oznacza włączenie się rządu RP do antypolskiej polityki historycznej Żydów i Niemców utrzymującej, że Polacy są współodpowiedzialni za holokaust. A także dlatego, że był to krok na drodze restytucji mienia żydowskiego.

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

28-02-2024 [22:04] - Alina@Warszawa | Link:

To samo po angielsku:
 In World War II, Poland lost 38% of its national wealth (France 1.5% and Great Britain 0.85%). Only the losses suffered by Warsaw are greater than the losses of England and France combined. Of the compensation for all victims of the Third Reich, Poles were awarded 2 percent, i.e. 1.5 billion dollars, and Israel received 90 billion dollars. Moreover, Poland was not a direct beneficiary of the compensation, but was entitled to 15 percent of the reparations to the Soviets, who did not share the reparations and instead ordered them to "sell" the coal for 15 percent of its value, which meant looting of $24 billion. Losses in killed and murdered, per thousand inhabitants, amounted to 222 citizens in Poland (and 40 in the USSR). Meanwhile, after 1989, with the consent of subsequent authorities, an effective action was taken to underestimate the number of Polish victims and overstate the number of Jewish victims. Isn't it also about removing the odium of crimes committed against the Polish Nation from the Germans and creating an image that in occupied Poland crimes were committed only against Jews, that only Jewish property was plundered and that it was done by some Nazis?
In 2014, Poland started paying benefits to Holocaust survivors, i.e. paying compensation for crimes against Jews committed by Germans. An official of the Ministry of Foreign Affairs justified it as follows: "Everyone living in Israel is eligible for monthly benefits who was born as a Polish citizen, suffered during the war under German occupation, was in hiding or was forced to leave Poland, or was born after the war into a family that was forced to leave Poland, so as a child he participated in their fate and persecution. The same applies to your spouse. The same applies to the next occupation, the Soviet one, until 1956.” A new category of compensation beneficiaries was created - those "who suffered damage in areas belonging to Poland", i.e. every bandit from the UB or KBW who came to Israel ("injured" by a cursed soldier) or every emigrant from March '68 who escaped from the Polish regime justice. An absurd situation occurred - a Jew who survived the German occupation thanks to a Pole who hid him, then took a job in the criminal MBP or the bandit Wax Information, and later escaped from Poland, receives monthly support from his victims. However, a Pole who survived German round-ups or, risking his life, hid a Jew during the occupation, and after the war was tortured in UB casemates, pays monthly compensation to this Jew from his own taxes. The amounts are huge. Already in the first year of the act's application, ZUS paid out a quarter of a billion. The case is also scandalous for another reason - it means that the Polish government has joined the anti-Polish historical policy of Jews and Germans, maintaining that Poles are co-responsible for the Holocaust. And also because it was a step towards the restitution of Jewish property.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

28-02-2024 [22:51] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Konkretnie i bez poprawności politycznej:"
Konkretnie i bez poprawności to te parę milionów Żydów będących obywatelami II RP traktuje się w zależności od celu i adresata polityki historycznej  jako obywateli RP lub forpocztę komuny która zasłużyła na swój los. 
Zdecyduj się Alino.

Przykładem jest Jedwabne. 
Oczywiście że Polacy nie brali udziału w mordzie, ale
gdyby jednak się okazało, że brali to wiadomym jest, że Żydzi to wredny ludek wobec którego mord usprawiedliwionym jest.