Rozbrajanie WP w trakcie. Uzbrojenie z Korei nie przybędzie

Przegląd kontraktów koreańskich, o których mówi Trzecia Droga, to zapowiedź ich unieważnienia. Będą populistycznie mówili, że zastąpimy sprzęt z Korei, sprzętem z polskiej zbrojeniówki, a skończy się tak, że zostaniemy z niczym - ocenił szef MON Mariusz Błaszczak w mediach społecznościowych.

Szef PSL położy kontrakty zbrojeniowe z Koreą? Błaszczak wskazał, że cel rządu sięga o wiele dalej.. Prasa prawicowa w tym Niezależna.pl pisze :
"Wszystko wskazuje na to, że prawdziwą intencją (...) jest zerwanie rozmów w sprawie kolejnych umów wykonawczych na czołgi K2 i armatohaubice K9 - stwierdził były szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk PiS skomentował w ten sposób wypowiedź swojego następcy, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który oznajmił dziś, że umowa zbrojeniowa z Koreą Południową jest "nie do zaakceptowania". Do słów szefa PSL odniosła się także europoseł PiS Beata Szydło, która wskazała, że wypowiedź może mieć związek z niedawną podróżą szefa MSZ Radosława Sikorskiego."

Dziś w Radiu Zet minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że Polska nie będzie kontynuować współpracy z Koreą Południową w sprawie kontraktów zbrojeniowych. - Oferta, którą w części przedstawili Koreańczycy, kredytowania, jest nie do zaakceptowania. Jest za słaba, niemożliwa do zrealizowania. Nie jest na tyle atrakcyjna, byśmy mogli ją zrealizować - stwierdził.

W lipcu ub.r. zostały zawarte umowy ramowe ze stroną południowokoreańską na dostawę do Wojska Polskiego 1000 czołgów K2, zamówimy ponad 600 armatohaubic K9. Miesiąc później zostały zawarte umowy wykonawcze związane z pozyskaniem od strony koreańskiej pierwszych czołgów K2 oraz haubic samobieżnych K9. Przedmiotem pierwszej umowy, o wartości 3,37 mld USD netto, zawartej z Hyundai Rotem jest dostawa 180 czołgów K2 w latach 2022-2025. Druga umowa wykonawcza o wartości 2,4 mld USD netto, zawarta z Hanwha Defense dot. pozyskanie łącznie 212 haubic samobieżnych rodziny K9, w wersji K9A1, w latach 2022-2026. Na początku grudnia została podpisana natomiast umowa wykonawcza pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Hanwha Defense na pozyskanie haubic samobieżnych rodziny K9 (6 egzemplarzy K9A1 oraz 146 K9PL) dla Sił Zbrojnych RP.

"Wszystko wskazuje na to, że prawdziwą intencją ministra Kosiniaka-Kamysza oraz Cezarego Tomczyka, który pełni rzeczywistą władzę w MON jest zerwanie rozmów w sprawie kolejnych umów wykonawczych na czołgi K2 i armatohaubice K9. Jeśli tak się stanie, będzie to działanie na szkodę naszego bezpieczeństwa oraz polskiego przemysłu zbrojeniowego" PISZE PRASA

Bezpieczeństwo energetyczne i inwestycje w atom - stop! Modernizacja polskiej armii- stop! Opozycja, która reagowałby na zagrożenia w kluczowych obszarach bezpieczeństwa Polsko- od wielu miesięcy stop ! Jak nazwać takie działania skierowane bezpośrednio w Polskie bezpieczeństwo, a może sami Polacy je wykrzyczą w protestach !

A co na to pan Prezydent RP Andrzej Duda jakie są jego w tym względzie kompetencje :

Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa wynikają wprost z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Przepis art. 126 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”.
Ponadto, na podstawie przepisu art. 133 Konstytucji, Prezydent jest reprezentantem państwa „w stosunkach zewnętrznych”.
Rozwinięcie ogólnej normy konstytucyjnej odnoszącej się do kwestii stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium zostało dokonane w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.poz. 655).
Zgodnie z art. 24 ustawy, Prezydent:
1) przekazuje Radzie Ministrów rekomendacje do strategii bezpieczeństwa narodowego przed rozpoczęciem przez Radę Ministrów prac nad jej projektem;
2) zatwierdza, w drodze postanowienia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego;
3) przekazuje Radzie Ministrów rekomendacje do przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, Polityczno–Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego;
5) zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego, które są organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż co 4 lata, przy udziale najwyższych władz państwowych, i kieruje ich przebiegiem;
6) postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;
7) postanawia, w razie konieczności obrony państwa, na wniosek Rady Ministrów, o dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz postanawia w tym samym trybie o dniu, w którym kończy się czas wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) kieruje obroną państwa, we współdziałaniu z Radą Ministrów, z chwilą mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia;
9) może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
10) inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie.
Zatwierdzane i wydawane przez Prezydenta dokumenty stanowią podstawę do realizacji przedsięwzięć oraz planowania zamierzeń w sferze polityki bezpieczeństwa narodowego, jak również w sferze podejmowania czynności mających na celu doskonalenie systemu obronnego państwa.

Ogólne kompetencje w obszarze stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium zobowiązują Prezydenta do analizowania i oceny ewentualnych zagrożeń oraz uruchamiania prawnie dopuszczalnych działań w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W zależności od charakteru i stopnia zagrożenia zewnętrznego państwa, Prezydent może zarządzić, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 136 Konstytucji).
Kolejną, istotną kompetencję głowy państwa zawiera art. 234 Konstytucji stanowiący, że: „Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3–5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu”.
Ta norma konstytucyjna daje szczególne uprawnienia Prezydentowi do dysponowania, w określonej sytuacji zaistniałej w państwie i w ściśle określonym czasie, uprawnieniami przynależnymi zarówno władzy ustawodawczej, jak i władzy wykonawczej. Podkreślić należy, iż tylko Prezydent został wyposażony w takie kompetencje, co potwierdza jego kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego.
Ponadto, na podstawie postanowień Konstytucji, Prezydent RP, w dziedzinie bezpieczeństwa państwa:

Nadaje, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, określone w ustawach stopnie wojskowe (art. 134 ust. 5.);
w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji – na wniosek Rady Ministrów – może wprowadzić stan wojenny na części, albo na całym terytorium państwa (art. 229);

w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego – na wniosek Rady Ministrów – może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 90 dni, stan wyjątkowy na części, albo na całym terytorium państwa (art. 230 ust. 1).
Podkreślenia wymaga fakt, że na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym w czasie jego trwania Prezydent RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.

Kompetencje Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi zostały ujęte w postanowieniach ustawy o obronie Ojczyzny. Zgodnie z art. 25 ustawy Prezydent:
1) określa, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa;
2) zatwierdza, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, w drodze postanowienia:
a) narodowe plany użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa,
b) organizację i zasady funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi;
3) wskazuje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych;
4) może uczestniczyć w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych.

Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie kierowania obroną państwa jest Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Ponadto Prezydent, na wniosek Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granice kraju. Odbywa się to w przypadku użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w celu udziału w:
konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych;
misji pokojowej;
akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom;
ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku konieczności ochrony ich  użycia lub zdrowia, z państwa niebędącego państwem członkowskim UE, państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwem–strona Traktatu Północnoatlantyckiego.

Prezydent postanawia również o pobycie wojsk obcych na terytorium Polski.  Na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, wydaje zgodę na pobyt obcych Sił Zbrojnych w ramach wzmocnienia wojskowego polskich Sił Zbrojnych lub wojsk NATO w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Polski w czasie pokoju. 
Okres wojny i wynikająca stąd specyfika kierowania państwem i jego obroną wymaga przyjęcia zasady jednoosobowego dowodzenia i ponoszenia jednoosobowej odpowiedzialności. Wymienione wcześniej regulacje  konstytucyjne dotyczące uprawnień Prezydenta w tym zakresie, tj. najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych, zarządzanie powszechnej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony RP, mianowanie na czas wojny Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, możliwość wydawania w czasie stanu wojennego rozporządzeń z mocą ustawy, predysponują Prezydenta do kierowania obroną państwa we współdziałaniu z Radą Ministrów, z chwilą mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. w tym przypadku zostaje zachowany element współdziałania dwóch ośrodków władzy wykonawczej..

Dokonując analizy instrumentów prawnych będących w posiadaniu Prezydenta, nie sposób pominąć uprawnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, to Prezydent może postanowić, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji. Takie samo uprawnienie Prezydenta dotyczy pomocy Straży Granicznej. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, w szczególności: 1) bezpośredniego zagrożenia zamachem na nienaruszalność granicy państwowej lub jego dokonania, 2) sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli, 3) bezpośredniego zagrożenia zamachem na obiekty lub urządzenia wykorzystywane przez Straż Graniczną, 4) zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym lub jego dokonania w stosunku do obiektów lub urządzeń, wykorzystywanych przez Straż Graniczną lub mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego – jeżeli użycie sił Straży Granicznej okaże się niewystarczające lub uzasadnia to stopień zagrożenia, do pomocy Straży Granicznej mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP.

Mając na uwadze przyznane Prezydentowi tak szerokie kompetencje, zwłaszcza odnoszące się do sprawowania funkcji strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, Konstytucja ustanawia Radę Bezpieczeństwa Narodowego jako organ doradzający Prezydentowi w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
Dla zapewnienia forum współpracy w obszarze władzy wykonawczej, Konstytucja ustanawia jeszcze jeden organ w postaci Rady Gabinetowej, nie posiadającej jednakże żadnych kompetencji władczych. Prezydent może ją zwołać w sprawach szczególnej wagi. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP.  

Zgodnie z art. 26 ustawy o obronie Ojczyzny, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wobec braku odpowiedniego, strategicznego centrum na szczeblu państwa zajmuje się ono także monitorowaniem przedsięwzięć mających wpływ na stan bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zgodnie z art. 715 ustawy o obronie Ojczyzny, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bierze udział w posiedzeniach stałego komitetu lub komitetu Rady Ministrów, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa; a także w posiedzeniach Rady Ministrów, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa.

Prezydent wyposażony w przedstawione wyżej kompetencje jest zasadniczym ogniwem systemu bezpieczeństwa państwa tworzącego zintegrowaną strukturę, w skład której wchodzi całość sił i środków państwa przewidzianych do realizacji zadań.

Może juz czas by sami Polacy pokazali tuskowi gdzie mają jego politykę osłabiania bezpieczeństwa narodowego i demontażu Polski.. już czas !

Żródło :
https://niezalezna.pl/polska/s...
https://www.prezydent.pl/prezy...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

07-02-2024 [15:49] - Pers | Link:

Brakuje kasy na zakupy?
Niech Ukraina zapłaci za to co jej daliśmy.
Wysłać klauna na żebry i niech kołuje kasę.
Swoją drogą coś cicho zrobiło się na NB o dzielnych herojach... Już nie tłuką "orków"?

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-02-2024 [17:07] - Tezeusz | Link:

@ Rus...
Nie biadol, nie biadol zgodnie z procedurą oraz misja jeden materiał  ścierwoneonowy skomentowany na stronce...Do oporu i skutku...O gawnie nie wspomnę.. śmierdzi dalej od dachowca. A czy bandyta karakan ścigany listem gończym za ludobójstwo w roSSji faszystowskiej już zdechł ? nie wiesz przypadkiem...

"Niech Ukraina zapłaci za to co jej daliśmy." - Ale kacapy Ukrainie dali faktycznie ale gwałty, smierć, kradzieze, rakiety wszpitale i domy, gwałty na dzieciach, morderstwa, takie zwykłe skurwielstwo i ludobójstwo. Nie wiesz ? ej a twoi z NEoka co piszą ?

"Wysłać klauna na żebry i niech kołuje kasę." -Nie zbierasz jeszcze kasy ! bo klaun z ciebie murowany.
 

Obrazek użytkownika RinoCeronte

07-02-2024 [18:37] - RinoCeronte | Link:

Grdy pojawia się konieczność uzyskania zgody Rady Ministrów bądź Prezesa Rady Ministrów to czarno widzę siłę sprawczą Mojego Prezydenta...

Obrazek użytkownika sake3

07-02-2024 [18:24] - sake3 | Link:

MInister Kosiniak-Kamysz z koalicji zaopiniował negatywnie koreańską ofertę dotyczącą dostaw uzbrojenia dla polskiej armii.Nie podał powodu zerwania umowy z Koreą,ale prawdopodobnie zrobił to pod naciskiem Niemiec i Francji chcących sprzedaż Polsce swój sprzęt.Intencje dwu dyletantów-Kosiniaka-Kamysza i Tomczaka w zerwaniu umowy na czołgi K2 i armotohaubice  które docelowo miały być produkowane w Polsce.K9 uderzają w bezpieczeństwo Polski bo odsuwają w czasie sprawę uzbrojenia.

Obrazek użytkownika zbychbor

07-02-2024 [18:29] - zbychbor | Link:

To zwykła współpraca ponad podziałami.
Pis oddał broń za darmo, PO nie kupi.
Bezbronna Polska gotowa na przejęcie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-02-2024 [18:30] - Tezeusz | Link:

Zakup broni w Korei Południowej to nie tylko same zakupy ale setki miejsc pracy w Polsce w Zakładach  Zbrojeniowych które mają składać te czołgi oraz je serwisować w ramach już podpisanych umów w ramch PGZ. Załogi są szkolone w Korei, zakłady zbrojeniowe poniosły ogromne koszty dostosowania wymogów technicznych i technologicznych do wymogów serwisu i składania czołgów K-2 i dział K-9. Rzad Tuska już kiedyś do 2015 rozwalił Polski Przemysł Zbrojeniowy. Czyżby historia miała się powtórzyć. A co na to załogi tych przedsiębiorstw wyjdą na ulicę ?
Przypomne iż Niemcy juz dawno odmówili sprzedaży Polsce czołgów Leopard  2A6, 2A7. Nie chcą sprzedawać części zamiennych do juz istniejacych tego typu czołgów w Polsce oraz nie wyrazili zgody na ich serwis w pełnym zakresie w PGZ.

Obrazek użytkownika sake3

07-02-2024 [18:44] - sake3 | Link:

@Tezeusz.....Czy to nie dziwne,że osoby które przestrzegają przed wojną i mówią o zagrożeniu jednocześnie odrzucają dobre i już po części negocjowane oferty spowalnijąc możliwości uzbrojenia.? Może już odgórnie planują kapitulację już uzgodnioną?

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-02-2024 [18:54] - Tezeusz | Link:

@sake 3
Pamiętasz jak opublikowano materiały pokazujące że tfussk chciał oddać Polskę kacapom do linii Wisły. Historia wraca ale to już ma przesłankę zdrady .

Obrazek użytkownika Jabe

07-02-2024 [18:48] - Jabe | Link:

Rozbrajanie zaczęło się od po­przedników, którzy za­pomnieli wpierw do­zbroić na tyle, by ob­służyć również państwo wrogie nam, acz bez­warunkowo sojusznicze. A, że były to za­kupy na łapu-capu, więc być może drogie i nie­przemyślane.

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

07-02-2024 [19:30] - Eugeniusz Kościesza | Link:

Tymczasem wojsko -zwane „Polskim” - nadal biernie czeka…
 
Państwo w destrukcji , Kraj demolowany i szykowany na wrogie przejęcie- wojsko -zwane „Polskim” - nadal czeka huk wie na co ? I daje się rozmontować jak kolejny przejęty przez Niemców polski zakład produkcyjny.  Wojsko, które bez strzału oddać ma  Polskę nazistowskim  agresorom UE ? Jak te więc te wojsko ma się do tego wg kacapskiej propagandy rzekomo przestarzałego WP z 1939 r ? WP które w1939 postawiło z pośród państw największy zbrojny opór podczas poprzedniej agresji dojczenazistów na Europę.
https://niepoprawni.pl/blog/eu...
Ale o ile teraz -to wyłącznie generałowie sztabowcy z ND WP - są do dupy- to może czas akcji ratowania suwerennej Polski przyszedł  na bezpośrednich dowódców, jednostek wojska  z równocześnie trwałym odsunięciem Tygryska z jego  gienierałami- kapitulantami ND…  
Aby wracając do wzorców niepodległościowych WP  warto przypomnieć uporządkowanie sypiącego za sprawą sejmokracji (jak teraz)  ustroju RP- przez Wojsko Polskie w maju 1926 r. Teraz czas ponownie tą drogą uratować suwerenną Polskę. Rozprawiając się niemieckimi puczystami, agentami i polizeiami  kolaborującymi z RFN przeciw Ojczyźnie!
Czas na Wojsko Polskie –bo przy dotychczasowej bierności wobec sterowanej przez BND operacji przejęcia , nie będzie ani was (Wojska Polskiego), ani Polski , której macie konstytucyjny obowiązek bronić przed każdą agresją i w każdym jej kształcie.
A jeżeli generałowie przed tygryskiem pełne gacie mają , to może pułkownicy wezmą sprawę zdecydowanego dowodzenia we własne ręce … Przy okazji ruszy wreszcie także faktyczna dekomunizacja kadr- od Suwałk aż do Tatr !