Kamiński, Wąsik, politycy, media i Polska

*** Zastrzeżenie ***
Zdaję sobie sprawę z charakteru portalu NB. Jeśli tekst narusza "ramy", to proszę adm. o jego spokojne usunięcie. Jak jest dopuszczalny do poczytania, to proszę sobie poczytać. Ot. Głos trochę zboku. Głos niestety krytyczny.
*** Koniec zastrzeżenia ***

1. Kamiński i Wąsik nie powinni być skazani za sfałszowanie dokumentów, mające na celu przeprowadzenie prowokacji wobec wysokich urzędników państowych, w celu wykazania lub zaprzeczenia ich zachowań korupcyjnych.

Tak. Złamali prawo. Działali w celu ochrony wyższego interesu, a walka z korupcją na najwyższych szczeblach leży  w interesie społeczeństwa i państwa. Sąd mógł:
- uniewinnić ze względu na działanie w imię wyższego dobra
- uznać winnymi i odstąpić od wymierzenia kary, ze względu na niski stopień szkodliwości społecznej czynu oraz działanie w celu ochrony dobra państwa i społeczeństwa
- uznać ich winnymi i wymierzyć karę w zawieszeniu
- uznać ich winnymi i wymierzyć bezwzględną karę pozbawienia wolności

Sąd "pojechał po bandzie", nie mając na względzie dobra państwa i społeczeństwa, kierując się sobie wiadomymi motywami, a prawdopodobnie sędziowie lub sędzia kierowali się swoimi partykularnymi sympatiami lub emocjami politycznymi. Argumenty, że nie mógł zrobić inaczej oraz że złamanie prawa miało charakter poważny lub godziło w dobro ogólne, są błędne i nie zasługują na uwagę.

Gdyby sąd w dowolnej instancji, nie skazał obu panów na bezwzględną karę więzienia nie byłoby całego cyrku, ale nie, sąd kierował się swoim dobrem i swoimi sympatiami.

2. Prezydent A.Duda nie powinien stosować prawa łaski przed uprawomocnieniem się wyroku sądu wobec panów Kamińskiego i Wójcika. Nie miał do tego jasnych uprawnień. Gdyby prezydent Duda zaczekał do uprawomocnienia się wyroku sądu wobec Kamińskiego i Wąsika, i wtedy skorzystał z prawa łaski, to zostaliby skutecznie uwolnieni od kary i nie byłoby całego tego cyrku, jaki mamy dzisiaj.

Ale nie. Prezydent ułaskawił obu panów przed uprawomocnieniem się wyroku, by na stanowiskach konkretnych ministrów mogli zasiadać ci właśnie jego koledzy, bo wszyscy, pan prezydent, pan Kamiński i Wąsik, pochodzą z jednego środowiska politycznego. Tak jakby się coś stało, gdyby ktoś inny z PiS był ministrem od służb specjalnych czy spraw wewnętrznych. Więc dla tak drobnej w skali spraw państwa sprawy, byle swoich kolegów tych własnie, wstawić na te właśnie konkretne stanowiska, pan prezydent nagiął literalnie zapisane uprawnienia oraz konstytucyjnej wagi zwyczaje.

3. Sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni wydawać sprzecznych orzeczeń. Dwie różne izby Sądu Najwyższego wydały całkowicie sprzeczne ze sobą orzeczenia w sprawie ważności wygaszenia mandatów poselskich wspomnianych panów Wójcika i Kamińskiego. To dowodzi, że przynajmniej jeden ze składów orzekających Sądu Najwyższego nie kierował się racjonalnością i poszanowaniem prawa, ale prywatą i partykularnymi sympatiami, co każe postawić pytanie o sens nadawania tym sędziom prawa rozstrzygania najważniejszych spraw w Polsce.

4. Trybunał Konstytucyjny nie powinien przedstawiać rozszerzającej wykładni art. 139 konstytucji RP, twierdząc, że prawo łaski prezydenta obejmuje wszystko, co nie jest literalnie zabronione w konstytucji, a więc wszystko po za przypadkiem skazania osoby przez Trybunał Stanu.

a) Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest błędne z różnych względów. Przede wszystkim inna jest pozycja względem prawa obywateli państwa a inna organów państwa. Obywatelom państwa wolno wszystko, co nie jest literalnie zabronione w przepisach prawa. Organom prawa nie wolno niczego, co nie jest literalnie zapisane w przepisach prawa.

b) Art. 139 ma brzmienie: "Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu".
Interpretacja rozszerzająca - prawo łaski Prezydenta RP stosuje się do wszystkiego poza przypadkami osób skazanych przez Trybunał Stanu, prowadzi do nieuniknionej konkluzji, że na godzinę przed skazaniem osoby przez Trybunał Stanu, Prezydent RP może wobec niej zastosować prawo łaski, bowiem w momencie decyzji Prezydenta, osoba nie jest skazana przez TS.

Wskazanie w art. 139 okoliczności wyłączającej w postaci kategorii osób s k a z a n y c h  przez TS, jasno implikuje wniosek, że prawo łaski stosuje się do osób skazanych przez inne instytucje orzekające o winie i nakładające kary. To może dotyczyć sądów powszechnych, ale istnieje szereg innych instytucji, jak sądy lekarskie, jak komisje dyscypliny budżetowej itd. które mają uprawnienia decyzyjne w zakresie orzekania o winie i nakładania kar. Zatem zawarte literalnie wyłączenie osób skazanych przez TS, wskazuje jasno, że zbiorem osób wobec których prawo łaski może być przez prezydenta stosowane, są osoby skazane przez dowolne inne instytucje i organy publiczne.

5. Prezydent nie powinien "chronić przed policją" Kamińskiego i Wójcika w swoim pałacu. To działanie dziwaczne, bardziej z zakresu złego kabaretu politycznego niż odpowiedzialnej polityki. Prezydent nie jest stroną, która może w drodze działań przymusu bezpośredniego konfrontować się z policją. Przetrzymywanie obu panów w pałacu prezydenckim, to antypaństwowy nonsens, obniżanie rangi prezydenta RP, tworzenie absurdalnych i dziwacznych sytuacji. O losach wysokich urzędników państwowych rozstrzygają organy państwa, a nie niepoważne w istocie zachowania mające prowadzić do konfrontacji różnych służb państwa.

6. Minister Spraw Wewnętrznych powinien nakazać policji powstrzymanie się od działań do momentu pełnego wyjaśnienia statusu "bohaterów" całej sprawy. Korzyść społeczna, korzyść dla państwa polskiego z aresztowania tych panów w tej konkretnej sprawie jest - jeśli w ogóle istnieje - jest pomijalna, wobec szkód jakie rodzi.

Jak rozwiązać sprawę?

Panowie Wąsik i Kamiński powinni natychmiast być zwolnieni z aresztu czy zakładu karnego, gdziekolwiek są zatrzymani.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego skuteczność aktu łaski prezydenta przed prawomocnym skazaniem tych panów, nie ma podstaw do wykonywania w stosunku do nich kary ograniczenia wolności. Minister spraw wewnętrznych powinien niezwłocznie podjąć decyzję o uwolnieniu tych panów, podając właśnie wspomniane uzasadnienie.

Sąd Najwyższy, najlepiej w jakimś połączonym składzie powinien dokonać reasumpcji poprzednich orzeczeń w sprawie ważności wygaszenia mandatów poselskich obu panów i wydać postanowienie, że obaj są posłami, a wygaszenie nie miało miejsca, również ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Parlament powinien w trybie pilnym albo doprecyzować art 139 konstytucji, uszczegóławiając zakres prawa łaski pana prezydenta, albo, jeśli to będzie trudne ze względu na brak porozumienia większości konstytucyjnej, rozpisać w najszybszym możliwym terminie referendum, dając Polakom do wyboru, rozszerzenie prawa łaski prezydenta o ułaskawianie osób nie skazanych lub ograniczenie tego prawa po prostu do darowania kary osobom, którym jakaś kara została wymierzona.

Jak rozwiązać sprawę część 2?

Szereg rozwiązań zawartych w konstrukcji państwa polskiego jest zapisanych jakby celowo po to, aby państwo polskie uczynić dysfunkcjonalnym, a Polakom utrudnić efektywne samo-rządzenie się. Taki stan rzeczy nie leży w interesie ogółu Polaków, ale leży w interesie interesów zewnętrznych oraz beneficjentów wewnętrznych.

Stąd należałoby zapytać, co mogłoby usprawnić działanie państwa, co mogłoby pomóc Polakom w efektywne samo-organizacji? Odwracanie uwagi od tych kluczowych spraw, jest ilustracją sytuacji, gdy pasażerowie jadący autobusem, w którym nie działają hamulce w przednich kołach, którego opony wykazują pęknięcia i w we wnętrzu którego czuć zapach benzyny, kłócą się zajadle o rodzaj nakryć na fotelach. Tymczasem okolica najeżona jest spadzistymi zakrętami i stromymi zjazdami. Ale nie, my chcemy pluszowe, a my skórzane!

Po pierwsze należy zlikwidować Trybunał Konstytucyjny. W obecnej formie jest to następna, niekonstytucyjna izba parlamentu, w obsadzana przez rządzący w danej chwili obóz polityczny swoimi sympatykami po to, aby obecnie i ewentualnie w przyszłości, gdy bezpośrednia większość ulegnie utracie, ów Trybunał "zasądzał" jak dla nas jest wygodnie. Nie ma żadnych przesłanek, by o zgodności prawa z konstytucją decydowali delegaci lub sympatycy polityków, kierujący się korzyściami tego czy innego obozu politycznego. Jeśli istotnie - co nie jest pewne - ktoś musi rozstrzygać czy coś jest zgodne z konstytucją, to powinien to być Sąd Najwyższy. Proteza w postaci TK, tylko stwarza synekury i zamęt.

Po drugie należy zlikwidować stanowisko premiera lub prezydenta. Konstrukcja, w której istnieją dwa ośrodki rządzące niczego pozytywnego nie wnosi do funkcjonowania państwa. Mamy ministra obrony i mamy jednocześnie zwierzchnika sił zbrojnych, który oczywiście nie jest szefem sztabu. To są rozwiązania, których jedynym efektem jest dysfunkcjonalność mechanizmów rządzenia państwem, generowanie konfliktów, sporów, niemocy i - jak widać - degradacji państwa.

Najlepsze jest rozwiązanie jasne i czytelne, rządzi albo premier albo prezydent. Ze względu na potrzebę stabilności rządu, najbardziej efektywne jest rozwiązanie amerykańskie, czyli to pan prezydent powołuje rząd i on jest władzą wykonawczą. Parlament ma wówczas rolę stanowienia prawa i kontroli władzy wykonawczej w drodze rozmaitych komisji i temu podobnych.

Likwidacji stanowiska premiera, powinna towarzyszyć zmiana ordynacji wyborczej z cudacznej na proporcjonalną. Obecne rozwiązanie jest w interesie największych partii, natomiast nie jest w interesie obywateli. Partyjni działacze dobro obywateli mają nieustannie na ustach, zaś w rzeczywistości mają je po drugiej stronie układu pokarmowego, bo usta chcą zapchać sobie korzyściami z obecnego układu, który większym partiom przyznaje nieproporcjonalne korzyści, co połączone z tworzeniem rządu, a więc możliwością obsady stanowisk rządowych, a co za tym idzie tysięcy stanowisk w sferze publicznej wraz z ogromnymi apanażami, stanowi ogromny kawałek dobrobytu do zdobycia.

Ordynacja powinna być po prostu proporcjonalna, co umożliwiłoby obywatelom wyrażenie ich poglądów i postaw, nawet jeżeli byłby by one mniejszościowe.

Podsumowanie:

Pan Prezydent nie musiał ułaskawiać Kamińskiego i Wójcika, przed uprawomocnieniem się wyroku, ale uczynił to dla partyjnych i partykularnych korzyści swojej partii i tych panów.

Sąd nie musiał skazywać Kamińskiego i Wójcika, bo nie leżało to wcale w interesie Polski i polskiego społeczeństwa, ale skazał, dla partykularnych swoich sympatii i afiliacji.

Trybunał Konstytucyjny nie musiał wydawać błędnej, rozszerzającej interpretacji do art. 139 konstytucji, ale ją wydał, dla swoich partyjnych, partykularnych sympatii i związków.

Minister Spraw Wewnętrznych mógł nakazać policji powstrzymanie się od czynności aresztowania lub zwolnienie obu panów, ale zrobił przeciwnie, czym niczego dla Polski nie osiągnął, a wiele jej zaszkodził, znów, albo dla partykularnych emocji i interesów albo by "podgrzać atmosferę" czyli skonfliktować scenę polityczną.

Sędziowie dowiedli - przynajmniej w części - , że obca jest im bezstronność i zamiast kierować się interesem i dobrem ogółu obywateli kierują się partykularnymi sympatiami.

Ludzie zamiast zastanowić się nad skutkami i przyczynami całej sprawy, dają się politykom i mediom napuszczać na siebie, pozwalają sobie na eskalację negatywnych emocji, dla których spełnieniem ma być pognębienie tych drugich i obrona naszych.

Żadne instytucje ani rozwiązania nie uczynią państwa sprawnym, choć jedne temu sprzyjają, a drugie, te obecne sprzyjają dysfunkcjonalności państwa. Jednak owa dysfunkcjonalność, nikogo nie obchodzi. Główne siły polityczne, korporacje ludzi czerpiących korzyści z polityki, nie są zainteresowane zmianą systemu i organizacji państwa, bo to nie służy zwiększeniu ich korzyści, a przeciwnie, mogłoby je zmniejszyć.

Żadne sądy niezależnie od konstrukcji, nie będą sensownie orzekać, jeżeli podstawowym filtrem poznawczym i wartością dla sędziów, będą ich partykularne korzyści i interesy, powiązania i sympatie, a nie ukierunkowanie na rzetelność, prawdę oraz dobro wspólne.

My wszyscy oddaliśmy dobro wspólne, by mieć więcej dla siebie, być może wraz z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tą łapówką, którą rząd SLD wręczył Polakom, za zgodę na sprzeniewierzenie majątku wspólnego. Wciągnął w ten sposób, pracowników papierni w Kwidzynie, Telekomunikacji i Poczty Polskiej i setek innych podmiotów i przedsiębiorstw w proceder oszwabiania społeczeństwa polskiego. Więc ludzie wzięli udział. Bo było wolno. Bo im się należało. Ale to było w nas wcześniej. Prywata, jurgielt, wiszenie u klamki magnata, zgoda magnatów na likwidację państwa polskiego, przyjazd sąsiada do osiedlowego śmietnika, gdzie wrzuca swoje śmieci, by nie płacić, oszustwa producentów żywności, oszustwa handlowców, powszechny zanik hamulców rodzący powódź agresji, chamstwa, bezmyślności.

Bogate i silne społeczeństwa tworzą się z jednego powodu. Mają tak zwany wysoki kapitał społeczny. A to oznacza skłonność do pracy i uczciwej współpracy ze sobą. Zgodę i wzajemny szacunek. To pozwala na myślenie. To rodzi owoce. W afrykańskich państwach i republikach bananowych kacykowie i ich przyboczni żyją bardzo dobrze. Tutsi i Hutu strzelają do siebie nawzajem. Całość kontrolują spokojni poważni panowie z zewnątrz. Ciekawe jaki los czeka Polskę pod dowództwem obecnych sił polityczno-medialnych. Oczywiście, mogą nas jeszcze wysłać na gorącą wojnę z Rosją, do czego przebierają nogami. Ale może tylko czeka nas spokojna zapaść, we wzajemnej nienawiści, niemocy, goryczy i frustracji.

A może nie?

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

11-01-2024 [20:20] - Siberian Husky Dog | Link:

 Prezydent A.Duda nie powinien stosować prawa łaski przed uprawomocnieniem się wyroku sądu wobec panów Kamińskiego i Wójcika.

W ktorym punkcie konstytucji to znalazles?
Podaj nam tu ten "przepis" konstytucji

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [20:24] - smieciu | Link:

Art. 45 punkt 1.

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-01-2024 [20:33] - Pani Anna | Link:

@smieciu
Nic podobnego. Już wczoraj tłumaczyłam. Prawo do procesu to nie obowiazek. Jezeli prezydent zdecyduje się na użycie swojej prerogatywy, a ci, których to dotyczy zdecydują się temu poddać,  to gdzie tu sprzeczność. Mogą zrezygnować i domagać się procesu. Czytajze człowieku akty prawne ROZDZIAŁAMI,  A NIE ARTYKULAMI.

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [20:41] - smieciu | Link:

@Pani Anna Podałem pani przykład powtórzę:

Ktoś zgwałcił pani córkę. Ten ktoś rozgłasza wszem i wobec że pani córka puszczała się ze wszystkimi, sama chciała, wręcz wpychała się do łóżka.
Pani córka zgodnie z Konstytucją zakłada sprawę i ma prawo do rozstrzygnięcia sprawy! (co ciągle wałkuję)
Jednak prezydent zaraz na początku ułaskawia gwałciciela - a ma prawo zgodnie z pani interpretacją. I tą drogą każdy już na zawsze może głosić że pani córka była kurwą. Jest niewinny. Na zawsze. Sprawa umorzona. Zakończona! Nie ma możliwości wznowienia. A pani córka pozbawiona możliwości obrony.

Co jeśli pani córka nie zechce się temu poddać? Gdzie tu dla niej łaska?
Pani córka chce rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z Art 45, punkt 1. Prezydent tego nie może uniemożliwić.
Nie rozumie pani tego? Że rozszerzenie prawa łaski zgodnie z pani widzimisię jest złamaniem Konstytucji?

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-01-2024 [20:45] - Pani Anna | Link:

@śmieciu 
Już wczoraj udzieliłam panu odpowiedzi. W sprawie mojej córki kurwy. Przykład, abstrahując od slownictwa jest tak bzdurny, że nie chce mi się ponownie tłumaczyć.  Zwłaszcza,  ze pan nie czyta odpowiedzi. 
Jest ocean możliwości do wykorzystania, tyle tylko powiem.

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [20:49] - smieciu | Link:

@Pani Anna Nie, nie udzieliła pani odpowiedzi. Napisała że córka może proces cywilny. Pani zwyczajnie pierdzieli. Sprawa to sprawa. Taka jaką sobie zażyczy obywatel w ramach Konstytucji. A nie pani widzimisię.
Nie potrafi pani udzielić odpowiedzi. Bo na każdej próbie musi się pani wyłożyć.
I jeszcze to żałosne tłumaczenie: przykład bzdurny. Tylko nawet jednej bzdury pani nie jest w stanie podać.

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-01-2024 [20:58] - Pani Anna | Link:

@śmieciu 
Jest pan zwykłym idiota, który w dodatku musi to wszystkim udowodnić. Roszczenia w trybie cywilnym zawsze można zgłosić, niezależnie od wyroku i postępowania karnego i tu wystarczy udowodnić, że czyn był bezprawny, a bezprawność czynu to kosmos możliwości, przy kamyku przestępstwa.

Obrazek użytkownika tricolour

11-01-2024 [21:07] - tricolour | Link:

@Anna

Proszę nie dyskutować - nie ma Pani z kim: pytanie o wykształcenie zamyka obszar dyskusji redukując go do zera.

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-01-2024 [21:52] - Pani Anna | Link:

@Tricolour 
To już nie chodzi o dyskusję.  Mam taką nadzieję,  że może ktoś inny coś zrozumiał,  coś mu się rozjaśniło. Proszę zwrócić uwagę, że nawet "eksperci"  z opozycji nie mówią o porażce Andrzeja Dudy, ale się gotują, że drugi raz nie sięgnął po akt łaski.
Nawet Marcin Matczak dyżurny konstytucjonalista pochwala ten ruch i apeluje do Bodnara.
. To jest naprawdę jedna z mądrzejszych decyzji i do tego nie z gatunku "moralne zwycięstwo", pieśni będą o was śpiewać. A tu, na forum sam Pan widzi. Oni chyba naprawdę by chcieli, żeby dwóch ich własnych posłów zmarło w tym więzieniu.
 

Obrazek użytkownika tricolour

11-01-2024 [22:05] - tricolour | Link:

@Anna

Chęć dowalenia Tuskowi jest tak wielka, że cena się nie liczy. To nawet lepiej - wedle tych skrzywionych moralnie pisiorów - gdyby ze dwie dziesiątki ludzi szlag trafił, bo wtedy zwycięstwo nad Tuskiem byłoby jak nad Hitlerem.

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [21:10] - smieciu | Link:

@Pani Anna czy pani przeczytała Art 45 punkt 1. Czy tam jest mowa o sprawie cywilnej albo karnej? Nie. I tyle w temacie. Zakładam sprawę karną i żaden prezydent nie może wpływać na jej bieg.
Art 10 Konstytucji.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Prawo łaski to nie wpieprzanie się w procesy sądowe (czyli prerogatywę władzy sądowniczej) ale jedynie możliwość uniknięcia kary.
Nie jest napisane wprost. Ale wystarczająco jasno.

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-01-2024 [21:36] - Pani Anna | Link:

@śmieciu 
Roma locuta, causa finita.
Z idiotami nie ma rozmowy.

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

11-01-2024 [20:27] - Zbyszek_S | Link:

@Siberian: Nie przechodziliśmy "na ty".

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [20:45] - smieciu | Link:

@Zbyszek - właśnie spotkałeś się z przejawem pisowskiej interpretacji prawa :) Siberian ujął to krótko i dosadnie.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

11-01-2024 [21:31] - Siberian Husky Dog | Link:

 spierdalaj
panimaju palancie

Obrazek użytkownika Jabe

11-01-2024 [20:23] - Jabe | Link:

Tak. Złamali prawo. Działali w celu ochrony wyższego interesu, a walka z korupcją na najwyższych szczeblach leży  w interesie społeczeństwa i państwa.

Wyższym interesem jest piekło wy­brukowane.

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [20:24] - smieciu | Link:

Najogólniej zgadzam się. Mogę się nie zgadzać co do sposobów rozwiązania problemów ale co do przyczyn tak. Kluczowe tu są dwie sprawy. Że najpierw Kamiński z Wąsikiem zostali potraktowani politycznie przez sąd, który ich skazał. Ale później równie polityczną decyzję podjął Duda. Z tym że sąd postąpił zgodnie z prawem a Duda już nie. Takie uroki prawa.

Moja dygresja:
Choćby ten przypadek pokazuje że prawo (w obecnej formie, nie tylko w Polsce) jest fałszywe z gruntu. Gdyż można zgodnie z nim komuś dosrać i właściwie równie dobrze niezgodnie z nim. Prawo jest tak naciągliwe że można naprawdę dużo. Tak dużo że można uznać je za przykrywkę bezprawia. Stąd według mnie po prostu najlepiej przywrócić to znaczy ujawnić rzeczywisty stan rzeczy: bezprawie alias anarchię.
Która właśnie paradoksalnie jest jedynym sposobem na wykształcenie rzeczywiście działającego „prawa”.
Wierzę że nikt się z tym nie zgodzi :) Napisałem co o tym sądzę dla formalności ;)

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

11-01-2024 [20:29] - Zbyszek_S | Link:

@smieciu
"Rządy prawa" to kaftan bezpieczeństwa założony... społeczeństwu. Pisałem o tym {TUTAJ}

Obrazek użytkownika Chatar Leon

11-01-2024 [20:26] - Chatar Leon | Link:

Nie zgadzam się (chociażby dlatego, że prezydent ma prawo ułaskawić w każdym momencie, nie tylko po prawomocnym wyroku).
Natomiast nie widzę w notce niczego, co byłoby zbrodnią z punktu widzenia admina.

PS. To co ta hołota robi to nie jest jeżdżenie po bandzie tylko zorganizowane przestępstwo.
Po bandzie  to może jeździł PiS.
Nie jestem bezkrytycznym fanem PiSu, zwłaszcza po tym co pajac Morawiecki i spółka robili przez te parę lat, natomiast o ile PiS jeździł po bandzie, o tyle teraz mamy do czynienia po prostu u władzy ze zdrajcami, skrajną patologią, kurewkami sądowymi i najgorszą szumowiną.
 

Obrazek użytkownika Jabe

11-01-2024 [20:36] - Jabe | Link:

A gdyby pan prezydent awansem u­łaskawił Pana od za­bójstwa pre­miera?

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [20:52] - smieciu | Link:

Podawałem i ten przykład. Ci ludzie są kompletnie odporni na logikę. Prezydent mógłby to zrobić śmiało gdyż prawo łaski (w pisowskim rozumieniu) dawałoby mu możliwość blokowania każdego procesu i uznania winy. Sędzia miałby przerwany proces zanim wygłoszono by słowa oskarżenia. Czyli oskarżony niewinny. A nawet nieoskarżony. Hulaj dusza piekła nie ma.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

11-01-2024 [20:40] - krzysztofjaw | Link:

Witam

O konieczności zmiany Konstytucji RP słyszę już kilkanaście lat. Ona rzeczywiście jest już archaiczna i daje możliwość tworzenia tego rozgardiaszu prawnego. Zresztą ona już taka była w momencie jej uchwalania. A pamiętamy, że tworzyli ją komuniści jak  A. Kwaśniewski i solidarnościowi różowi postkomuniści jak T. Mazowiecki czy B. Geremek. To nie była konstytucja na miarę konstytucji USA i naszej 3 majowej. Dodatkowo są w niej zapisy jeszcze z czasów komuny jak Trybunał Konstytucyjny stworzony w czasach W. Jaruzelskiego vel. Wolskiego.

Nową trzeba opracować "od zera" a to będzie koniecznie pociągało za sobą również zmiany kodeksów prawnych: od cywilnego do karnego. 

Tylko kto i kiedy ma to zrobić skoro wciąż w Polsce wrze i nic nie zapowiada aby to wrzenie ustało?

Moim zdaniem powinna powstać grupa wybitnych konstytucjonalistów i spokojnie pracować nad opracowaniem nowej. Ale czy znów wrzenie prawnicze nie będzie powodować wielkich kłótni?

Do tego może się okazać, że już nie zdążymy z nową Konstytucją RP, bo stracimy wolność i suwerenność na rzecz Jednego Scentralizowanego Państwa Europa ze stolicą w Berlinie a  w takim przypadku Konstytucja RP będzie po prostu zbędna bo nie będziemy krajem wolnym, suwerennym i niepodległym. 

Pozdrawiam
 

Obrazek użytkownika Jabe

11-01-2024 [20:48] - Jabe | Link:

A jakiś zamysł nowego ułożenia pań­stwa temu przy­świeca?

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

11-01-2024 [21:21] - Zbyszek_S | Link:

@krzysztofjaw: Zbyt duży front robót zniechęca, a czasem uniemożliwia sukces. Może lepiej, jeden krok, za jednym razem.

pozdrawiam.

Obrazek użytkownika kat

11-01-2024 [21:07] - kat | Link:

Zbyszku co by tu nie pisac panowie Kaminski i Misiak działali w ramach prowokacji. Tu trzeba sobie dac odpowiedz co miało być celem, celem było rozwalenie samoobrony , koalicjanta PIS i przejęcie ich posłów. Panowie popełnili przestępstwo...... nie mozna logicznie ułaskawić przestepców przed wyrokiem uprawomocnionym .....więc lipa z tą narracją PIS. Rozwalili koalicje na zlecenie.... Mnie interesuje tylko Polska a nie jakies rozgierki partyjne . Jestem wqrwoiny na PIS .... bo to tłuste koty co się najadły i wołają o jeszcze.....ile jest Polski w PIS-ie....??????? Zbyszku bardzo dobry artykuł... a KO to barbaria

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

11-01-2024 [21:18] - Zbyszek_S | Link:

"Rozwalenie Samoobrony" mogło mieć miejsce tylko w jednym przypadku. Gdyby wicepremier Lepper przyjął pieniądze. Gdyby ich nie przyjął i wysłał gościa przysłowiowo "na drzewo", to żadnego "rozwalenia Samoobrony" by przecież nie było.

Obrazek użytkownika kat

11-01-2024 [21:25] - kat | Link:

nie przyszedł.....a potem popełnił " samobójstwo"

Obrazek użytkownika Zbyszek_S

11-01-2024 [21:25] - Zbyszek_S | Link:

Obrazek użytkownika u2

11-01-2024 [21:33] - u2 | Link:

Interpretacja rozszerzająca - prawo łaski Prezydenta RP

Nie ma takiej możliwości dowolnego interpretowania, KPK jest ustawką niższego rzędu niż Konstytucja. Konstytucja przyznaje Prezydentowi prawo łaski oprócz skazanych przez TS. Nie precyzuje czy wyrok ma być prawomocny, czy nieprawomocny. Z tego prawa łaski typu abolicyjnego, przed uprawomocnieniem się wyroku, skorzystał Olek Ole Ole Kwaśniewski w stosunku do adw. Kalisza, który przegrał z posłem Żalkiem.

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [21:41] - smieciu | Link:

@u2 Nie było żadnego ułaskawienia Kalisza. To mit rozpowszechniany w ramach obrony Dudy.

Obrazek użytkownika u2

11-01-2024 [21:47] - u2 | Link:

Rzeczywiście prof. Czarnek się pomylił powtarzając zapewne internetowe niusy:

https://demagog.org.pl/wypowiedzi/ryszard-kalisz-ulaskawiony-przez-prezydenta-to-falsz/

Nie zmienia to faktu, że zapisy Konstytucji idą przed zapisami ustaw  niższego rzędu Nie można sobie dowolnie interpretować Konstytucji w razie konfliktu z ustawką niższego rzędu. Ustawka niższego rzędu nie może obalać zapisu w Konstytucji. To są proste sprawy :-)

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [21:54] - smieciu | Link:

Zgadza się. Nie można sobie rozszerzać prawa łaski jak niektórzy próbują.
Jedyne wąskie okno, gdzie ktoś może próbować coś naciągnąć, to, tak jak Duda ułaskawić przed uprawomocnieniem.
Nie chcę tego wałkować, napisałem z 50 komentarzy w tym temacie. Logika procesowa wskazuje że sprawa powinna dojść do końca czyli uprawomocnienia. Bo inaczej znów wpadamy w kolejne problemy prawne. A przecież o to prawo chodzi. Podobno.

Nie ma co bronić Dudy. To była zwykła zagrywka polityczna. Odpowiedź na zapewne równie polityczny wyrok sądu, który pozbawiłby Kamińskiego i Wąsika mandatów.

Obrazek użytkownika u2

11-01-2024 [22:08] - u2 | Link:

Logika procesowa wskazuje że sprawa powinna dojść do końca czyli uprawomocnienia.

Powtórzę po raz kolejny, specjalnie dla ciebie, Konstytucja idzie przed ustawkami niższego rzędu, których są tysiące i konflikty mogą się zdarzyć. To normalne, bo nikt tak naprawdę nad tym nie panuje, są ustawki sprzed wielu, wielu lat i ich zapisy mogą się diametralnie różnić od zapisów Konstytucji z 1997 roku. Jest RCL, które powinno porządkować tą stajnię Augiasza, ale one nie jest stabilne, zmienia się zwykle wraz ze zmianą rządu. Dlatego rozsądne jest opieranie się na wyrokach TK, które uważacie za nieważne. Macie typowe anarchistyczne, czyli lewackie  podejście do prawa. A od anarchizmu przecież się nie odżegnujesz. Masz w nosie polskie prawo. Dla ciebie ważna jest lewizna, czyli brak podstaw prawnych w waszych zamachach na demokrację.

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [22:28] - smieciu | Link:

@u2 A już myślałem że będziesz próbował coś wyjaśnić...
Ja za to wyjaśnię:
Więc ... Ta Dam! Sąd Najwyższy, zezwalając na wznowienie sprawy Kamińskiego i Wąsika nie sprzeciwił się wyrokowi TK. Więc i ja nie muszę. Po prostu uznał że Konstytucja daje prawo do rozpatrzenia sprawy, więc należy ją rozpatrzyć. Bo przecież pozostała nierozpatrzona. A Konstytucji trzymać się trzeba. I tak została przeprowadzona jeszcze raz i mamy to co mamy.
To są proste sprawy u2 ;)
 

Obrazek użytkownika u2

11-01-2024 [22:59] - u2 | Link:

Po prostu uznał że Konstytucja daje prawo do rozpatrzenia sprawy, więc należy ją rozpatrzyć.

To czy mu daje, czy nie to jest typowa prawnicza nadinterpretacja. SO prawomocnie umorzył postępowanie względem skazanych Wąsika i Kamyka z uwagi na akt łaski PAD-a wynikający z Konstytucji, a nie KPK.

PS. Zadziwia tempo w jakim procedował SN, a potem SO w sprawie ministrów. Przez 8 lat bali się, dopiero kiedy pełomafia zaczęła swoje nierządy zaczęli brykać pod dyktando mafiozów.

PS2 A skazanie ministrów przed 8 laty też zadziwia. Znaleziono proroka, który był agenciakiem SB. Sędzia Ł. również bezstronny nie był. Zresztą już nie jest sędzią. Nie jest nawet sędzią w stanie spoczynku. No jakieś jaja z tym Ł. :-)

Obrazek użytkownika smieciu

11-01-2024 [23:14] - smieciu | Link:

@u2
To czy mu daje, czy nie to jest typowa prawnicza nadinterpretacja. SO prawomocnie umorzył postępowanie względem skazanych Wąsika i Kamyka z uwagi na akt łaski PAD-a wynikający z Konstytucji, a nie KPK.

Ok. Niech będzie. W sumie to czyni obecną sytuację nawet ciekawszą. Gdyż Duda ułaskawiając ponownie - ułaskawia ze względu na nowy proces. Czyli uznaje ten proces - oraz jego wyrok, prawomocny.
Wcześniej, faktycznie, nie wnikając w szczegóły, była możliwość przyjęcia umorzenia a tym samym braku wyroku. Czyli braku podstawy do wygaszenia mandatów. Ale teraz już nie. Słowem Duda swoim ruchem legalizuje narrację obozu rządowego. I nie tylko. Naprawdę bardzo ułatwia mu życie. Gdyż wyjaśni się sytuacja z mandatami Kamińskiego oraz Wąsika. Nawet Izba Kontroli Nadzwyczajnej będzie musiała uznać że te mandaty przepadły. Dzięki czemu Sejm będzie mógł wreszcie wrócić do pracy i nie będzie wątpliwości co do prawidłowego jego składu.

Sam oceń w tym kontekście ruch Dudy. Owszem Kamiński i Wąsik z kicia wyskoczą. Ale przecież gra była o wiele większą stawkę. Istniała rzeczywista możliwość doprowadzenia do nowych wyborów.

Obrazek użytkownika u2

11-01-2024 [23:21] - u2 | Link:

Czyli uznaje ten proces - oraz jego wyrok, prawomocny.

To jak w szachach, ty uważasz, że lepiej zaszachować, ale może lepiej nie szachować. Jedni wolą zroszować w tę samą stronę co przeciwnik, ale inni wolą zroszować w drugą stronę. A niektórzy wolą zostawić króla na środku, robią taką wycieczkę Kf1 lub Kf8 pozostawiając wieżę na miejscu.

Zaszachowaliście króla, choć nie musieliście tego robić. Zdradziliście swoje agresywne zamiary. A król zroszował w tę samą stronę co wy. To są proste sprawy :-)

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-01-2024 [23:25] - Pani Anna | Link:

Następna porcja bredni. Teraz należałoby się zapoznać z tym, co może zawierać w sobie status "ułaskawionego". Nie, nie będę już komentować prawnika-chalupnika.