Byłem na przekopie!

Wła­śnie wró­ci­łem do do­mu z rej­su po prze­ko­pie Mie­rzei Wi­śla­nej. Wró­ci­łem Ka­na­łem El­blą­skim do Iła­wy. Po dro­dze wi­dzia­łem ze trzy pły­ną­ce jach­ty. W nie­dzie­lę, 18 wrze­śnia, po ofi­cjal­nym otwar­ciu, prze­pły­nę­ło przez prze­kop kil­ka­dzie­siąt jach­tów.

  By­ły du­że jach­ty i ma­łe. Te mniej­sze, z za­nu­rze­niem do pół­to­ra me­tra, prze­pły­nę­ły z Za­le­wu Wi­śla­ne­go na mo­rze i za­raz wró­ci­ły. Te więk­sze, z więk­szym za­nu­rze­niem, prze­pły­nę­ły z mo­rza i z po­wro­tem, i też wró­ci­ły. Te du­że nie mia­ły szans prze­pły­nąć da­lej, bo je­st za płyt­ko w każ­dym por­cie na Za­le­wie Wi­śla­nym, te ma­łe mo­gły pły­nąć do Gdań­ska, bo aku­rat po­go­da na to po­zwa­la­ła, ale to za da­le­ko i już za zim­no na śród­lą­do­we jach­ty na ta­ką dro­gę. Nie wiem, czy ko­muś się to uda­ło, ale je­śli już, to by­ły to bar­dzo nie­licz­ne jach­ty. Więk­sze stat­ki, z więk­szym za­nu­rze­niem, prze­pły­nę­ły tyl­ko na wi­wat w te i z po­wro­tem.

  Uwa­żam, że przez na­stęp­ne trzy la­ta prze­pły­nie prze­ko­pem ta­ka sa­ma licz­ba jach­tów rocz­nie – kil­ka­dzie­siąt. Nie­ch bę­dzie na­wet sto – nie wię­cej niż prze­pły­wa rocz­nie przez Gdań­ską Gło­wę. Więc na­wet je­śli­by po­bie­ra­li opła­tę ta­ką jak na nie­któ­ry­ch ślu­za­ch na Ma­zu­ra­ch, to by to się i za set­ki ty­się­cy lat nie zwró­ci­ło.

  Pły­nąć na otwar­cie się opła­ca­ło – by­ła to ja­kaś atrak­cja – ale dla dal­szej tu­ry­sty­ki to sen­su nie ma. Ja już tam na pew­no nie wró­cę, bo pły­wa­łem już w tym ro­ku mo­im ma­łym sied­mio­me­tro­wym, mie­czo­wym jach­tem śród­lą­do­wym i po Za­to­ce Gdań­skiej, i po Za­le­wie Wi­śla­nym, i Szkar­pa­wą z Gdań­ska do Kry­ni­cy Mor­skiej w te i z po­wro­tem kil­ka ra­zy. By­łem w So­po­cie i Puc­ku. Nie wi­dzę żad­nej atrak­cji w pły­nię­ciu z Za­le­wu prze­ko­pem do Gdań­ska – le­piej pły­nąć Szkar­pa­wą, a na pew­no bez­piecz­niej. Ale i tak tam ma­ło kto pły­wa, na­wet w se­zo­nie. Prze­kop za­pew­nia tyl­ko to, że moż­na pły­nąć na ża­gla­ch, a nie na sil­ni­ku.

  Więk­sze ki­lo­we jach­ty mor­skie, z za­nu­rze­niem po­zwa­la­ją­cym przej­ść prze­kop, i tak tam nie bę­dą wpły­wać czę­sto, bo nie ma gdzie cu­mo­wać – nie ma od­po­wied­ni­ch por­tów czy ma­rin – nie ma nawet planów, by takie stworzyć. Ale na­wet jak za te trzy la­ta po­głę­bią tor wod­ny do El­blą­ga i zbu­du­ją ma­ri­nę jach­to­wą dla ki­lo­wy­ch jach­tów, to na­dal bę­dzie trud­no, bo już przy wie­trze po­wy­żej pię­ciu stop­ni w ska­li Be­au­fort tam się wy­twa­rza więk­sza fa­la niż na Za­to­ce Gdań­skiej, więc wą­skim to­rem wod­nym prze­pły­nąć bę­dzie bar­dzo trud­no. Za­lew Wi­śla­ny je­st że­glar­sko du­żo bar­dziej nie­bez­piecz­ny niż Za­to­ka Gdań­ska. Na do­da­tek wszę­dzie czy­ha­ją sie­ci, więc i śród­lą­do­we jach­ty tam są rzad­ko­ścią – i tak bę­dzie na­dal. Tam oczywiście do tej pory jakieś jachty i stateczki pływały – i będą nadal pływać. 

  Prze­kop nie ma sen­su na­wet tu­ry­stycz­ne­go – nie zwiększy ruchu rekreacyjnego. To by­ła tylko dwu­dnio­wa atrak­cja. A dla­cze­go nie ma sen­su eko­no­micz­ne­go, je­st wy­ja­śnio­ne bar­dzo po­rząd­nie tu: PRZE­KOP MIE­RZEI - prze­PiS na KA­TA­STRO­FĘ. Ta ana­li­za bar­dzo do­brze wy­ja­śnia, dla­cze­go prze­kop to pi­swo­ski miś! Poniżej ca­ło­ść ana­li­zy bez­sen­sow­no­ści prze­ko­pu.

Grze­go­rz GPS Świ­der­ski

PRZE­KOP MIE­RZEI - prze­PiS na KA­TA­STRO­FĘ

  Dzi­siaj, 17 wrze­śnia rząd uro­czy­ście otwie­ra prze­kop Mie­rzei. Pro­jekt był pro­mo­wa­ny ja­ko in­we­sty­cja go­spo­dar­czo opła­cal­na. Zy­skać mia­ło mia­sto El­bląg, port, fir­my, miesz­kań­cy, re­gion. Do­dat­ko­wo mia­ła być ko­rzy­ść dla obron­no­ści wo­bec po­ten­cjal­nej agre­sji Ro­sji.

  Od sa­me­go po­cząt­ku in­we­sty­cja by­ła kry­ty­ko­wa­na ja­ko mar­no­wa­nie pu­blicz­ny­ch pie­nię­dzy. Już pro­ste ana­li­zy fi­nan­so­we po­ka­zy­wa­ły, że in­we­sty­cja zwró­ci się "za pięć­set lat". To i tak by­ła bar­dzo opty­mi­stycz­na wer­sja. W rze­czy­wi­sto­ści je­st JESZ­CZE GO­RZEJ - zwro­tu nie bę­dzie na­wet po upły­wie mi­lio­nów lat. Je­st to praw­dzi­wa go­spo­dar­cza KA­TA­STRO­FA. Ale za­no­si się na to, że to nie tyl­ko ka­ta­stro­fa go­spo­dar­cza, ale tak­że naj­droż­szy w hi­sto­rii Pol­ski ka­ba­ret: dzi­siaj otwie­ra­ny je­st "prze­kop DO­NI­KĄD". Czy wy wie­cie, co my ro­bi­my tym prze­ko­pem?

  Wi­dząc ro­sną­ce kosz­ty (z 800 mln do po­nad 2 mi­liar­dów), rząd zmie­nił spe­cu­sta­wą cha­rak­ter in­we­sty­cji z "go­spo­dar­czej" na "woj­sko­wą" i tym sa­mym utaj­nia­jąc jej prze­bieg, w szcze­gól­no­ści kosz­ty oraz omi­ja­jąc kwe­stie śro­do­wi­sko­we. Wy­glą­da to tak, jak by ktoś z eki­py rzą­dzą­cej (kto!?) w koń­cu cał­ko­wi­cie stra­cił cier­pli­wo­ść i po­sta­no­wił "otwo­rzyć szka­tuł­kę młot­kiem ... pneu­ma­tycz­nym".

IN­WE­STY­CJA

  Ca­ła in­we­sty­cja to:

 • prze­kop ze śluzą
 • po­nad 20 ki­lo­me­trów to­ru wod­ne­go na Za­le­wie Wi­śla­nym
 • tor na rze­ce El­bląg
 • prze­bu­do­wa mo­stów
 • ob­rot­ni­ca
 • roz­bu­do­wa por­tu El­bląg
 • in­fra­struk­tu­ra do­jaz­do­wa

  Z obec­ny­ch sza­cun­ków wy­ni­ka, że kwo­ta ta to ok 3 mi­liar­dy, ale bio­rąc pod uwa­gę cią­gły wzro­st kosz­tów, na­le­ży już dzi­siaj mó­wić o 4 MI­LIAR­DA­CH zł.

  Co gor­sze: nie­wy­klu­czo­ne, że w przy­szło­ści ca­ły sys­tem por­to­wo-ka­na­ło­wy oka­że się STUD­NIĄ BEZ DNA dla sa­mo­rzą­du i za­rzą­du że­glu­gi.

STAT­KI:

  Do­ce­lo­wo do por­tu ma­ją za­wi­jać stat­ki o dłu­go­ści do 100 m, sze­ro­ko­ści do 20 m i za­nu­rze­niu do 4,5 m. Pro­blem w tym, że ta­kie stat­ki nie ist­nie­ją i ra­czej nikt ich nie bę­dzie bu­do­wał, gdyż dzi­siaj je­st trend na co­raz więk­sze stat­ki, aby ob­ni­żać kosz­ty.

ANA­LI­ZA FI­NAN­SO­WA

  Sam prze­kop nie bę­dzie przy­no­sił przy­cho­dów, a prze­pły­nię­cie bę­dzie dla wszyst­ki­ch dar­mo­we. Trud­no je­st więc osza­co­wać przy­cho­dy po­śred­nie i róż­ne­go ro­dza­ju ko­rzy­ści. Po­nad­to te przy­cho­dy i ko­rzy­ści trze­ba ze­sta­wić z kosz­ta­mi i pro­ble­ma­mi. Spró­buj­my jed­nak zro­bić uprosz­czo­ną ana­li­zę:

Na­kła­dy: 4 mi­liar­dy zł.

  Ozna­cza to ko­niecz­no­ść po­no­sze­nia kosz­tów fi­nan­so­wy­ch ok. 200 mln zł rocz­nie (przy kosz­cie fi­nan­so­wym 5%). Do te­go ra­ta ka­pi­ta­ło­wa 100 mln zł. Przy­ję­to za­ło­że­nie roz­ło­że­nia spła­ty na 40 lat. Oczy­wi­ście wte­dy od­set­ki stop­nio­wo ma­lał­by do ze­ra, ale przez pierw­sze 10-15 lat sa­me kosz­ty fi­nan­so­we to ok. 300 mln zł rocz­nie.

  Przy­cho­dy por­tu bę­dą wy­no­si­ły ok. 2 mln zł rocz­nie. To są kwo­ty z dwó­ch róż­ny­ch świa­tów. To tak, jak­by wła­ści­ciel stra­ga­nu z wa­rzy­wa­mi chciał z przy­cho­dów sfi­nan­so­wać bu­do­wę elek­trow­ni ją­dro­wej.

Kosz­ty ope­ra­cyj­ne

  Rocz­ne utrzy­ma­nie to­ru wod­ne­go to ob­słu­ga ślu­zy, po­głę­bia­nie to­ru od stro­ny za­to­ki i za­le­wu, utrzy­ma­nie to­ru na rze­ce i po­głę­bia­nie por­tu. Bę­dą to kosz­ty rzę­du dzie­sią­tek mln zł. Utrzy­ma­nie to­ru na płyt­kim za­le­wie je­st trud­niej­sze, niż na głę­bo­kim akwe­nie, gdyż na­wet ma­łe fa­lo­wa­nie bar­dzo szyb­ko za­mu­la ryn­nę to­ru. Prak­tycz­nie po­głę­biar­ka bę­dzie mu­sia­ła pra­co­wać NON STOP.

  Co waż­ne to są prak­tycz­nie sa­me kosz­ty sta­łe, a więc na­wet przy cał­ko­wi­tym bra­ku ru­chu stat­ków, te kosz­ty po­zo­sta­ną prak­tycz­nie bez zmian.

PORT

  Port w El­blą­gu ostat­nio miał prze­ła­dun­ki ok. 90 tys ton (o iro­nio: głów­nie wę­giel z Ro­sji). Obec­nie prak­tycz­nie nie ma żad­ny­ch prze­ła­dun­ków w por­cie. Jed­nak­że od­waż­ne pla­ny za­kła­da­ją na po­czą­tek prze­ła­dun­ki ok 1,5 mln ton, a do­ce­lo­wo 5 mln ton. To są KOM­PLET­NE MRZON­KI. Port w Ko­ło­brze­gu, któ­ry ma bez­pro­ble­mo­wy do­stęp do mo­rza, któ­ry mo­że przyj­mo­wać stat­ki z za­nu­rze­niem 5,5 m, ob­słu­gu­je dzi­siaj ok. 200 tys ton. Dla­cze­go port w El­blą­gu, z ta­ki­mi pro­ble­ma­mi, miał­by ob­słu­gi­wać wię­cej, niż wy­god­ny port w Ko­ło­brze­gu? Na do­da­tek port w Ko­ło­brze­gu to praw­dzi­wy port, a nie przy­stań rzecz­na w El­blą­gu.

EKO­LO­GIA

 • fa­lo­chro­ny od stro­ny mo­rza unie­moż­li­wią prze­no­sze­nie się pia­sku, co spo­wo­du­je abra­zję plaż (ich za­ni­ka­nie).
 • pra­ca po­głę­bia­rek znisz­czy wa­lo­ry tu­ry­stycz­ne tej czę­ści za­le­wu.
 • sztucz­na wy­spa to po pro­stu ku­pa szla­mu wy­bra­ne­go z dna Za­le­wu i wi­do­ko­wo bę­dzie nisz­czy­ła kra­jo­braz dla tu­ry­stów w Kry­ni­cy Mor­skiej.
 • na dnie Za­le­wu znaj­du­je się wie­le po­wo­jen­ny­ch wra­ków i za­nie­czysz­czeń. Dzia­ła­nia po­głę­bia­ją­ce bę­dą uwal­nia­ły sub­stan­cje nie­bez­piecz­ne.

PRO­BLE­MY:

 • je­że­li prze­ła­dun­ki w El­blą­gu wzro­sną do mi­lio­na ton, a staw­ki por­to­we zo­sta­ną po­dwo­jo­ne, to rocz­ny przy­cho­dy por­tu osią­gną 2 mi­lion zł. (a z te­go trze­ba od­jąć kosz­ty!). Nie ma więc moż­li­wo­ści, że­by prze­kop zwró­cił się na­wet za 1000 lat.
 • po­rów­na­nie do ru­chu stat­ków w Eu­ro­pie Za­chod­niej je­st bez sen­su: tam ist­nie­je ogrom­na in­fra­struk­tu­ra wod­na, któ­ra nie ma po­rów­na­nia NI­GDZIE NA ŚWIE­CIE i do­ty­czy WY­ŁĄCZ­NIE oko­lic Rot­ter­da­mu i An­twer­pii oraz por­tów del­ty Re­nu. W in­ny­ch miej­sca­ch te­go ty­pu trans­port ma zna­cze­nie mar­gi­nal­ne, gdyż to­wa­ry wo­zi się bar­dzo ta­nim, szyb­kim i ela­stycz­nym trans­por­tem dro­go­wym.
 • port w El­blą­gu ob­słu­gi­wał do tej po­ry głów­nie wę­giel z Ro­sji. Te­raz nie ma prak­tycz­nie żad­ny­ch to­wa­rów, któ­re moż­na by prze­wo­zić przez ten port.
 • Bursz­tyn - mia­ło być 7 ton, któ­re sfi­nan­so­wa­ły­by bu­do­wę - nie­ste­ty, jak zwy­kle nas OKŁA­MA­NO: nie by­ło prak­tycz­nie nic (wy­do­by­to kil­ka­na­ście kg).
 • z uwa­gi na ma­łą głę­bo­ko­ść za­le­wu (ok 2m) na­wet nie­wiel­kie fa­lo­wa­nie bę­dzie po­wo­do­wa­ło szyb­kie za­mu­la­nie ryn­ny to­ru wod­ne­go. To ozna­cza du­że kosz­ty po­głę­bia­nia.
 • do­dat­ko­wy koszt to bu­do­wa sztucz­nej wy­spy i ka­na­łu do niej
 • wzro­st tu­ry­sty­ki - bę­dzie to je­dy­nie to trans­fer z jed­ne­go miej­sca w dru­gie, a nie roz­wój. Je­że­li wię­cej lu­dzi przy­je­dzie do El­blą­ga, to mniej przy­bę­dzie do Mrą­go­wa lub Kry­ni­cy Mor­skiej. Su­ma efek­tów: ZE­RO.
 • ła­ma­ny trans­port to OGROM­NY KOSZT dla lo­gi­sty­ki. Nikt nie zde­cy­du­je się na prze­wo­że­nie ła­dun­ków trans­por­tem ła­ma­nym, je­że­li ma al­ter­na­ty­wę w po­sta­ci ta­nie­go, szyb­kie­go i ela­stycz­ne­go trans­por­tu dro­go­we­go
 • kosz­ty ubez­pie­czeń - w lo­gi­sty­ce każ­dy do­dat­ko­wy ele­ment lo­gi­stycz­ny (zwłasz­cza prze­ła­du­nek) ozna­cza zna­czą­cy wzro­st staw­ki ubez­pie­cze­nio­wej.
 • brak ko­le­jo­we­go po­łą­cze­nia dla po­cią­gów kon­te­ne­ro­wy­ch (wy­ma­ga­na dłu­go­ść to­ru prze­ła­dun­ko­we­go w por­cie: 750 m)
 • uży­wa­ny dźwig por­to­wy to koszt 1 mln zł. Kto za­in­we­stu­je w dźwig i je­go utrzy­ma­nie, gdy nie bę­dzie pla­no­wa­ne­go wzro­stu prze­ła­dun­ków?
 • na od­le­gło­ści 60 km trans­port dro­go­wy bę­dzie za­wsze tań­szy, niż dwu­krot­ne ope­ro­wa­nie dźwi­giem
 • brak stat­ków prze­kop-max o za­nu­rze­niu 4,5m. Obec­nie bu­du­je się co­raz więk­sze, a nie co­raz mniej­sze stat­ki. Lo­kal­ne to­wa­ry ob­słu­gu­je trans­port dro­go­wy
 • por­ty 3City oraz fir­my lo­gi­stycz­ne nie wi­dzą po­trze­by współ­pra­cy z por­tem w El­blą­gu
 • Ko­ło­brzeg od daw­na ma do­stęp do mo­rza dla stat­ków 5,5m, a prze­ła­dun­ki są bar­dzo ma­łe. Dla­cze­go El­bląg miał­by mieć 5 mi­lio­nów ton, sko­ro Ko­ło­brzeg nie ma 200 ty­się­cy ton???
 • jach­ty bez pro­ble­mu mo­gą pły­nąć na Bał­tyk dro­gą al­ter­na­tyw­ną przez Wi­słę Szkar­pa­wą - nie po­trze­bu­ją w ogó­le prze­ko­pu
 • że­glu­ga bę­dzie moż­li­wa tyl­ko w cią­gu dnia i w trak­cie se­zo­nu. Zi­mą bę­dzie pro­blem, bo Za­lew za­ma­rza.

STA­TEK vs TIR

  Cię­ża­rów­ka wie­zie kon­te­ner z El­blą­ga do Gdań­ska w 45 mi­nut. Sta­tek - teo­re­tycz­nie kil­ka go­dzin, ale w prak­ty­ce mu­si cze­kać na peł­ny za­ła­du­nek, a to mo­że ozna­czać na­wet ty­dzień. Żad­na fir­ma lo­gi­stycz­na nie wy­śle kon­te­ne­ra stat­kiem.

AL­TER­NA­TY­WY

  Każ­dy spo­sób wy­da­nia pie­nię­dzy (czy­li ZA­AN­GA­ŻO­WA­NIA ZA­SO­BÓW) ma swoją al­ter­na­ty­wę. Isto­tą in­we­sto­wa­nia je­st wy­bór naj­lep­szej moż­li­wej al­ter­na­ty­wy. Tak po­stę­pu­je­my w ży­ciu pry­wat­nym, gdy idąc z punk­tu A do punk­tu B, wy­bie­ra­my dro­gą OPTY­MAL­NĄ. Nie ozna­cza to, że je­st to dro­ga naj­krót­sza! Wy­bór za­le­ży od wie­lu czyn­ni­ków: od­le­gło­ść, czas, koszt, ry­zy­ka itp.

  Ta­kim sa­mym kry­te­riom pod­le­ga­ją wie­lo­mi­liar­do­we in­we­sty­cje i zwy­kła de­cy­zja, któ­rę­dy doj­ść na przy­sta­nek tram­wa­jo­wy (i czy w ogó­le war­to tam doj­ść).

 • DŁUG. W przy­pad­ku in­we­sty­cji prze­ko­pu Mie­rzei (oraz łą­czą­cy­ch się z tym dal­szy­ch in­we­sty­cji) al­ter­na­tyw by­ło bar­dzo du­żo. Na przy­kład, za­mia­st wy­da­wać 4 mi­liar­dy, rząd mó­gł o ta­ką kwo­tę ob­ni­żyć dług, któ­re za kil­ka­dzie­siąt lat bę­dą mu­sia­ły spła­cać na­sze dzie­ci.
 • DZIE­CI. Moż­na by­ło za ta­ką kwo­tę sfi­nan­so­wać 8 TYSIĘCY po­waż­ny­ch ope­ra­cji lub ku­ra­cji ra­tu­ją­cy­ch zdro­wie cho­ry­ch dzie­ci.
 • ROZ­BU­DO­WA POR­TU W GDAŃSKU. Moż­na by­ło roz­bu­do­wać port kon­te­ne­ro­wy w Gdań­sku, czy­niąc z nie­go naj­waż­niej­szy port w tej czę­ści Eu­ro­py. Skut­ki go­spo­dar­cze ta­kiej roz­bu­do­wy por­tu w Gdań­sku by­ły­by GI­GAN­TYCZ­NE. Ta czę­ść Pol­ski ule­gła­by ogrom­nym prze­obra­że­niom. Zy­ski z tej in­we­sty­cji by­ły­by NIE­WY­OBRA­ŻAL­NE. No­wy port za­ssał­by to­wa­ry z ca­łe­go re­gio­ny bał­tyc­kie­go, gdyż ani por­ty na wschód, ani na Za­chód.
 • CZOŁ­GI. Za 4 mi­liar­dy moż­na ku­pić 50 czoł­gów Abrams lub 400 dro­nów Baj­krak­tar.
 • da VIN­CI. Za 4 mi­liar­dy moż­na ku­pić 400 ro­bo­tów chi­rur­gicz­ny­ch da Vin­ci.
 • DRO­GI. 4 mi­liar­dy moż­na by­ło wy­dać na lep­sze po­łą­cze­nia dro­go­we.
 • OSTRO­ŁĘ­KA. Za 4 mi­liar­dy moż­na trzy ra­zy wy­bu­rzyć elek­trow­nię w Ostro­łę­ce.
 • FA­BRY­KI. Bu­do­wa jed­nej fa­bry­ki z no­wo­cze­sną li­nią tech­no­lo­gicz­ną, za­trud­nia­ją­cą 30 pra­cow­ni­ków to koszt ok 20 mi­lio­nów zł. Za 4 mi­liar­dy moż­na zbu­do­wać 200 ta­ki­ch fa­bryk ! Czy­li pra­cę w no­wo­cze­sny­ch fir­ma­ch zna­la­zło­by 6000 miesz­kań­ców El­blą­ga!

PS2. A jednak przekonałem się co do sensu przekopu: https://naszeblogi.pl/64012-ukraina-krajem-baltyckim

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika JanAndJan

21-09-2022 [23:33] - JanAndJan | Link:

Cyt. P. Halamę: ja wiedziałem, że tak będzie. Yhym yhym, ruski cwelu, czapajewie po liftingu, duma cię rozpiera, yhym yhym - duma, togewer z ziuganowem i jediniją rossiją, ty sdziełał to... ruski czopek. Bez odbioru.

Obrazek użytkownika JanAndJan

22-09-2022 [00:42] - JanAndJan | Link:

Byłeś tam, giepeesie..! Czapajew, bez taczanki, jak samotny biały żagiel, inspirowany paszą korczaginem.. łooo ł!!!
Grzechu! Wowa, 300000 bojcow wzywa, a ty...? Ojczyźniana wojna wzywa, Grzesiu. A, ty..!? Grisza?!

Obrazek użytkownika tricolour

22-09-2022 [07:47] - tricolour | Link:

Szmatławy język już był i przestał robić wrażenie po drugim wpisie. Wytryskałeś się zanim zamoczyłeś.

Masz coś nowego?

Obrazek użytkownika JanAndJan

22-09-2022 [23:20] - JanAndJan | Link:

Szmatławy język, wytryskałeś się - doceniam, doceniam. Niezbyt elokwentnie, ale próbujesz.
W nicku masz 3 kolory - to, już wytryskanie, czy - jeszcze - kompleksy (szmatława samoocena)?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-09-2022 [11:06] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Proszę o zaprzestanie epatowania swoim prymitywizmem pod moimi notkami.

Obrazek użytkownika Tezeusz

23-09-2022 [15:08] - Tezeusz | Link:

@Grzegorz rus
Proszę o zaprzestanie epatowania sowieckich agitek

Obrazek użytkownika Tezeusz

22-09-2022 [06:38] - Tezeusz | Link:

Agitka wypisz wymaluj z kremlowskiego szamba. Autor w poprzednich materiałach lamentował i wył, że nie przepłynie ale dali mu rękawki i pociągnął co za radość a te wylane łzy komusze poszły się jeb...Biedaczek.
Jak za wolno to se kup ślizgacza i po komuszych osranych sowieckich falach achoj !

Obrazek użytkownika Tezeusz

22-09-2022 [06:46] - Tezeusz | Link:

Kreml „martwi się” o ekologię w Polsce? Żaryn o rosyjskiej propagandzie ws. przekopu Mierzei Wiślanej
"Rosyjskie ośrodki propagandowe powracają do krytyki przekopu Mierzei Wiślanej. Władze Kaliningradu wyraziły obawy, co do stanu ekologii Zatoki Kaliningradzkiej, na który wpływ ma mieć przekop" - zaznaczył pełnomocnik ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn w mediach społecznościowych. Jak dodał - "obok podnoszenia kwestii ekonomicznych i politycznych, propaganda Rosji sięgała przez wiele miesięcy także po przekaz o katastrofalnych skutkach przekopu dla środowiska naturalnego".

A @Grzegorz rus wali te osrane kremlowskie agitki oj wali...

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [07:10] - sake3 | Link:

@Grzegorz GPS.........Odbiera Pan robotę propagandową @Persowi czy też go wspiera? Wprawdzie to dwa różne odcinki waszych ,,działań'' ale cel ten sam Wszystko co polskie jest złe, Polacy to jełopy, PiS zbrodnicza formacja. Stawiam jednak na sztuczna inteligencję, że się rozwinie bo ta pańska cośkolwiek mizerna. Bawienie się w wizjonera również. Najlepiej niech Pan tam siedzi na tym przekopie,.liczy te żaglówki i chucha w zmarznięte ręce. Eugeniusz Kwiatkowski swoją wizję Gdyni zaczął od maleńkiej rybackiej wioski.dlaczego odmawia Pan tego innym? 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-09-2022 [10:07] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Gdynia miała sens, a przekop nie. Gdynia jest nad morzem, a Elbląg nie.

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [11:48] - sake3 | Link:

@GRzegorz Świderski.......Każda inwestycja,każda myśl twórcza jest zawsze obarczona ryzykiem a rację wielkim wynalazcom, strategom, politykom  czy ludziom kultury rację przyznawała dopiero historia.Czy Maria Curie-Skłodowska i Piotr Curie byli pewni że z blendy istotnie uda się wyodrębnić rad? Pan kompletnie nie zainteresował się nawet jakie plany ma rząd w sprawie gospodarki morskiej i jakie ma ona dla Polski znaczenie. Pan woli ujadać niż analizować.To,że przy kiepskiej pogodzie w kilka dni po otwarciu obiektu jest zbyt mały ruch jest dla Pana pewnikiem,że inwestycja jest nietrafiona? Wyraźnie powiedziano,że przekop jest dopiero pierwszym z trzech etapów tego przedsięwzięcia w którym nie opierano sie na żadnych kaprysach ,wydumanych argumentach,czy chciejstwie polityków tylko na analizach ekspertów. Wg Pana ci eksperci też są niekompetentni a Pan jedynym znawcą przedmiotowej inwestycji? To może skoro jest Pan tak wszechstronnym znawcą poradzi-zakopać go z powrotem ku zadowoleniu pani Kidawy i frustratów z NB? Nic się Panu w Polsce nie podoba to co Pan tu jeszcze robi? 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-09-2022 [12:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jakie plany ma rząd w sprawie gospodarki morskiej dotyczącej Elbląga? Na ile ton przeładunku rocznie jest planowany tamtejszy port po zakończeniu pogłębiania toru wodnego i wszystkich trzech etapów inwestycji? Będzie więcej niż przeładunek w Ustce czy Kołobrzegu?

Obrazek użytkownika Tezeusz

22-09-2022 [14:11] - Tezeusz | Link:

@Grzegorz rus..
"Gdynia miała sens, a przekop nie. Gdynia jest nad morzem, a Elbląg nie."

Kuźwa co za bełkot !

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [08:06] - rolnik z mazur | Link:

@ GPS
Analiza bardzo przekonująca. Podobne przemyślenia ma prof Rydzkowski z wydzalu transportu UG. Tylko za prawdę się wyznawcy jedynie slusznej partii obrażają. Pzdr 

Obrazek użytkownika Tezeusz

22-09-2022 [08:51] - Tezeusz | Link:

"GPS
Analiza bardzo przekonująca"

Komuch komucha....

Obrazek użytkownika jazgdyni

22-09-2022 [09:02] - jazgdyni | Link:

Tezzy

No dokończ - pod stołem ru....

Ps. I jeszcze temu młodzieżowemu kabotynowi w majtkach z pampersem dedykuję:

https://youtu.be/ohyOy906s_A
 

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [09:03] - rolnik z mazur | Link:

@ Tezeuszku

Durnie sa pelni pewnosci w swoją madrosc, mądrzy maja zawsze wątpliwości.

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [09:06] - sake3 | Link:

@Rolnik z mazur.....Ho,ho!.....Jak widzę stał się Pan filozofem..A może zawsze tak było.....

Obrazek użytkownika Tezeusz

22-09-2022 [09:21] - Tezeusz | Link:

@Rolnik rus
"Durnie sa pelni pewnosci w swoją madrość.."

Gnojowy tyle samokrytyki !
 

Obrazek użytkownika spike

22-09-2022 [09:29] - spike | Link:

"Analiza bardzo przekonująca."
-Jaaaasne, zamiast coś budować, inwestować, nie lepiej tak w domu poleżeć, ile ośmiorniczek by można zamówić u "Sowy", cała Polska by się mogła delektować, jeszcze na zapitkę dobrego winka by starczyło.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-09-2022 [10:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Tylko za prawdę się wyznawcy jedynie słusznej partii obrażają."

Obrażają, bo takie mają zadanie. To ewidentna V kolumna. Dla Rosji jest bardzo korzystne to, że wywalamy 4 miliardy w błoto, bo za tę kwotę moglibyśmy kupić 50 czołgów Abrams lub 400 dronów Bayraktar. Więc to, co robi PiS i jego sympatycy, to woda na młyn Putina. Wszystko, co nas osłabia ekonomicznie, jest korzystne dla wroga, który chce nas zniszczyć i przejąć.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [11:02] - rolnik z mazur | Link:

@ GPS
bardzo słusznie. Oczywiście, ze te pieniądze można było lepiej wykorzystać. Ale kogo to interesuje. Pieniądze biorą się z przecież z drukarni.
Tak malym rozumkiem jest to wszystko zarządzane.
 Pzdr 

Obrazek użytkownika u2

22-09-2022 [11:04] - u2 | Link:

Oczywiście, ze te pieniądze można było lepiej wykorzystać. Ale kogo to interesuje. Pieniądze biorą się z przecież z drukarni.

Zaraz, zaraz. W 2015 jak jeszcze rządziliście, przychody do budżetu wyniosły 289 mld PLN, teraz w 2022 ma być 492 mld przychodów. Widzisz różnicę ? Sądzisz, że te miliardy zostały dodrukowane ? :-)

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [12:42] - rolnik z mazur | Link:

@ ubot

W dużej mierze jak najbardziej dodrukowane. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Reszta to z podniesienia podatków, oplat i kar. Dlatego jest inflacja ca 20 % lekko liczyć. Poza tym co znaczy rzadziliscie? Wszystkie te rządy to o  kant dupy potłuc. 
 

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [11:11] - sake3 | Link:

@rolnik z mazur.......Pewnie,że te pieniądze można było lepiej wykorzystać.Na kampanię wyborczą Tuska,Hołowni czy Biedronia na przykład.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [11:43] - rolnik z mazur | Link:

@ sake
To PiS płaci za kampanię wyborczą tych typków?
Bardzo to interesujące i nie powiem, ze niemożliwe.pzdr

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [11:55] - sake3 | Link:

@rolnik z mazur......PiS nie płaci na tych typków,to Pan podpowiada jak zmyślnie opozycji pomóc i jak widać żałuje,że przez niedobry rząd PiS-u opozycja nie będzie miała takiego wsparcia jakie potrzebuje.Ale od czegóż jest Pan? Do roboty jeździć w teren za swoim ulubionym kandydatem z transparentami i bojowym nastawieniem.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [12:20] - rolnik z mazur | Link:

@ sake

ha, ha...na bezrybiu widac i gumak ryba. Jak bym miał już jeździć to z pewnością nie z jakimś durniem. Ale na razie jeżdżenie mi nie grozi. Pzdr 

Obrazek użytkownika u2

22-09-2022 [12:24] - u2 | Link:

Ale na razie jeżdżenie mi nie grozi.

Byłeś przecież niedawno w Niemczech, na pewno dostałeś tam cenne wskazówki do swojego zegarka :-)

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [12:44] - rolnik z mazur | Link:

@ ubot
Nadal jestem dla twojej informacji. 

Obrazek użytkownika u2

22-09-2022 [14:02] - u2 | Link:

Nadal jestem dla twojej informacji. 

To pochwal sie jakie wskazówki otrzymujesz aus Heimat :-)

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [12:28] - sake3 | Link:

@rolnik z mazur....Jakże to? Tusk,Trzaskowski,Budka czy Hołownia to jakieś durnie? Jak tak można .No to może za panią Leszczyną albo Kidawą chociaż Pan pojedzie? One podobnie jak Pan też przeciwne temu przekopowi były, a więc i temat wspólny i ideały.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

22-09-2022 [12:47] - rolnik z mazur | Link:

@ sake
rozumiem twoją ironie. Z leszczyną i kidawa to raczej na ryby. pzdr 

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [15:30] - sake3 | Link:

@rolnik z mazur......Rozumiem też i podziwiam pana mądrość.Wiem że przy rybaku trzeba siedzieć milcząco,żeby nie spłoszyć ryby. Wyobraża pan sobie jakie by to były dla nich tprtury? Gościówa z pana.

Obrazek użytkownika spike

22-09-2022 [09:36] - spike | Link:

No i wreszcie pojawił się Grzesiu Świrderski, a już się wszyscy martwili, że internowali, aresztowali, czy może fala go zmyła z pokładu, ale jest i to formie, dalej nadaje z Krainy Deszczowców.
tylko patrzeć jak pojawią się inni "deszczowcy" :)))))))))))))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-09-2022 [10:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wielu zarzuca mi prorosyjskość. To prawda, jestem rusofilem i uważam, że Rosję należy ratować. Tu niedawno pisałem, jak to należy zrobić: https://naszeblogi.pl/62812-jak-uratowac-rosje

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [10:40] - sake3 | Link:

@Grzegorz GPS....To zadanie dla Polski -,,ratowanie Rosji''? Przekop jej zagraża?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-09-2022 [12:16] - Grzegorz GPS Św... | Link:

By uzyskać odpowiedź, należy kliknąć link i przeczytać to, co jest tam napisane.

Obrazek użytkownika sake3

22-09-2022 [12:39] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski.....Kliknęłam już wcześniej więc nie musi mnie Pan pouczać,ale nadal nie rozumiem dlaczego Pan zwraca się do Polaków z tym dramatycznym apelem,który zresztą uważa Pan za utopię.To mamy ratować Rosję przed Chinami które chcą przejąć ..pokojowo'' Syberię? Skoro pokojowo to po co ratować? Może skoro już Pan powiedział ,,a'' to trzeba powiedzieć ,,b'' i wrócić do treści bloga którego link Pan podał.

Obrazek użytkownika spike

22-09-2022 [11:24] - spike | Link:

Świrderski, ciebie należy ratować, personel odpowiedniej placówki już na ciebie czeka, napisz jeszcze jak należy ratować Niemcy, oni nie są lepsi od Rosji, podobnie mają zbrukane sumienie krwią.

Obrazek użytkownika Tezeusz

22-09-2022 [15:03] - Tezeusz | Link:

@Grzegorz rus
"Wielu zarzuca mi prorosyjskość. To prawda, jestem rusofilem i uważam, że Rosję należy ratować."
Klon @ Persa brawo !!ale jak widać w nowej komuszej odsłonie..Ratuj faszystowską roSSję w.... kiblu !!

Obrazek użytkownika angela

22-09-2022 [13:07] - angela | Link:

Rosję należy izolować od swiata, jako dzicz i  swiatowego bandytę, a wtedy ruskie sługusy pozamykają gęby.
Rudy awanturnik, poplecznik szwaba i ruskiego, walczy przeciw Polsce wespół z resztą antypolskiej  szemranej opozycji.
Wygadują takie bzdury, że naprawdę byłoby śmieszne, gdyby nie to, że wielu durniów moze w to uwierzyć. 
Krytykują wszystko, kłamstwo goni kłamstwo, nie  patrząc nawet, ze wczesniej mowili zupelnie coś innego. I to nie chodzi tylko o przekop mierzei, chodzi o wszystko.
Ganić, krytykować, robić zamęt, deprecjonować wszystko, chocby mialo nawet największy sens.
To grunt pod fałszerstwo wyborów. 
Przecież to oni, łopozycja, mają większość w samorządach, szczególnie w dużych miastach, i to oni będą pracować nad totalnym fałszowaniem wyborów. 
Jezeli tego nie dopilnujemy, będzie to samo co na Ukrainie. 
Zniszczą Polskę, zniszczą, zabiją , pozamykają w wiezieniach wszystkich co coś znaczą, co robią dobrego dla kraju.
Bo tego dopominają się bandyci światowi, ze wschodu I zachodu, a oni już tak umoczeni w zdradzie, że albo oni, albo my.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-09-2022 [14:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Ganić, krytykować, robić zamęt, deprecjonować wszystko, chocby mialo nawet największy sens."

To jest słuszne i mądre, to nas wzmacnia. Tu to niedawno wyjaśniłem: https://naszeblogi.pl/63064-kr...

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

23-09-2022 [14:05] - Kazimierz Kozio... | Link:

przytacznie argumentów merytorycznych dlaczego ta inwestycja nigdy nie bedzie opłacalna jest stratą czasu. natomiast ten przekop jest potrzebny chociażby po to żeby uświadomić Polakom że suwerenność kosztuje i że wszyscy się na to składamy. to będzie zdecydowanie deficytowe tak jak np. od zawsze deficytowym jest kanał kiloński. przekop mierzeji miałby wyraźny sens gdyby do wybudowania falochronów, i obudowy śluz użyto materiałow z rozbiórki pałacu stalina w warszawie.
propaganda sukcesu wieszczyła eldorado regionu elbląskiego po otwarciu kanału i to się przełoży na to że następne rozdanie polityczne będzie biło w ówczesnych decydentów jak w bęben, a być może dojdzie do zamknięcia deficytowego kanału.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-09-2022 [14:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie jakiej suwerenności służy ten przekop? Wszystkie barki, które byłyby w stanie przepłynąć z Bałtyku do Elbląga przez Cieśninę Piławską, mogły przepłynąć przez Szkarpawę, która jest w całości w Polsce - obie drogi tak samo ograniczają zanurzenie barek do 2 m. Więc zamknięcie tej cieśniny w żaden sposób żeglugi nie ograniczyło. Suwerenność Polski wielokroć bardziej zostałaby ochroniona, gdyby za te 4 miliardy wywalone w przekop Polska kupiła 50 czołgów Abrams lub 400 dronów Bayraktar, albo rozbudowała port w Gdańsku, Gdyni czy Szczecinie. Wywalenie w błoto 4 miliardów osłabiło ekonomicznie Polskę, a więc też naszą suwerenność. Dla Rosji to jest bardzo korzystne.

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-09-2022 [12:14] - Tezeusz | Link:

@ Grzegorz rus
"A konkretnie jakiej suwerenności służy ten przekop?"
Gdyby natura chciała to by rozum dała, a tak widocznie autorowi nie dała !