Kreml sieje zamęt na swoją zgubę

Wszel­kie ra­dy­kal­ne le­wac­kie ru­chy, ty­pu so­cjal­de­mo­kra­ci, zie­lo­ni, LGBT, le­ga­li­za­cja abor­cji, chro­nie­nie is­la­mi­stów, kli­ma­ty­zm, eko­lo­gi­zm etc. to ide­olo­gie wci­ska­ne na Za­chód za in­spi­ra­cją Krem­la. Je­st to do­brze opi­sa­ne i udo­ku­men­to­wa­ne przez wie­lu spe­cja­li­stów. Cho­dzi o to, by­śmy wy­mie­ra­li i by­śmy się uza­leż­nia­li od su­row­ców z Ro­sji. Dziś, gdy Ro­sja to­czy na­past­ni­czą woj­nę, wi­dać to już jak na dło­ni.

  Ale to ma­ło. Więk­szo­ść za­bo­bo­nów, w któ­re wie­rzą lu­dzie, też po­cho­dzi z Krem­la. Przed woj­ną na­pi­sa­łem kil­ka no­tek wy­ka­zu­ją­cy­ch głu­po­tę de­nia­li­stów - w dys­ku­sja­ch za­uwa­ży­łem, że wszy­scy oni w miej­sce utra­ty wia­ry w ofi­cjal­ną na­ukę wie­rzą w ja­kieś głu­po­ty i za­bo­bo­ny, ty­pu sta­wia­nie ba­niek, ho­me­opa­tia, ra­die­ste­zja, astro­lo­gia, kre­acjo­ni­zm i set­ki bzdur­ny­ch teo­rii spi­sko­wy­ch. Wszel­ka ezo­te­ry­ka i ple­mien­na du­cho­wo­ść pochodzi ze Wcho­du.

  Jak tyl­ko wy­bu­chła woj­na na Ukra­inie oka­za­ło się, że wszy­scy oni za­czę­li po­wta­rzać ru­ską nar­ra­cję. Co ozna­cza, że na­uczy­li się czer­pać in­for­ma­cje z róż­ny­ch por­ta­li sze­rzą­cy­ch za­bo­bo­ny, za­ufa­li im, uzna­li za wia­ry­god­ne źró­dła, a po­tem z ty­ch sa­my­ch źró­deł do­sta­li pro­pa­gan­dę Krem­la. A za­tem wszyst­ko wska­zu­je na to, że ca­ła ta ezo­te­ry­ka, za­bo­bo­ny, de­nia­li­zm etc... pły­nie do nas z Mo­skwy.

  Kreml już przed woj­ną pro­wa­dził woj­nę in­for­ma­cyj­ną i ho­do­wał wszel­kiej ma­ści oszo­ło­mów, tak jak i dziś to ro­bią. Wci­ska­nie wszę­dzie gad­ki o ży­da­ch, Cha­za­ra­ch, ban­de­row­ca­ch i in­ny­ch te­go ty­pu słów uży­wa­ny­ch ja­ko epi­te­ty, to ich ulu­bio­ny chwyt, bo na to naj­ła­twiej głup­ków na­bie­rać.

  Ogól­nie cho­dzi o to, że ru­skim wy­da­je się, że sie­jąc za­męt na Za­cho­dzie, nisz­czą nas. Bo si­ła to mu­si być jed­no wiel­kie, scen­tra­li­zo­wa­ne im­pe­rium ma­ją­ce jed­ną ide­olo­gię, któ­rą się trzy­ma lud za mor­dę. To da­je ja­ko­by po­tę­gę. A róż­no­rod­no­ść, spo­ry, kłót­nie, ście­ra­nie się róż­ny­ch prą­dów ide­olo­gicz­ny­ch, je­st sła­bo­ścią.

  Niemniej ru­scy ro­bią to na swo­ją zgu­bę. Na­sza cy­wi­li­za­cja sta­ła się po­tę­gą wła­śnie dzię­ki róż­no­rod­no­ści! Ko­leb­ką na­szej cy­wi­li­za­cji je­st Eu­ro­pa, któ­ra ma dwa we­wnętrz­ne mo­rza, co uła­twia­ło han­del, a za­tem kon­tak­ty wie­lu kul­tur. Od za­ra­nia na­szy­ch dzie­jów spo­ty­ka­li­śmy się z wie­lo­ma dziw­ny­mi ide­olo­gia­mi, po­glą­da­mi, wie­rze­nia­mi, ry­tu­ała­mi, za­cho­wa­nia­mi. Dla­te­go wła­śnie roz­wi­nę­ła się grec­ka fi­lo­zo­fia, że sta­ro­żyt­ni Gre­cy mie­li wie­le kon­tak­tów han­dlo­wy­ch z róż­ny­mi lu­da­mi. To wy­two­rzy­ło in­dy­wi­du­ali­zm, bo za­ne­go­wa­ło si­łę i sens jed­no­li­to­ści. No i w związ­ku z tym Gre­cy stwo­rzy­li też wie­le róż­no­rod­ny­ch nur­tów fi­lo­zo­ficz­ny­ch.

  Po­tem przy­szli Rzy­mia­nie i stwo­rzy­li wiel­kie im­pe­rium, ale ich si­łą też by­ła róż­no­rod­no­ść – każ­de­mu pod­bi­te­mu lu­do­wi po­zwo­li­li na sze­ro­ką au­to­no­mię, by­le­by pła­cił po­dat­ki Rzy­mo­wi. Ale na­wet tak plu­ra­li­stycz­ne im­pe­rium mu­sia­ło się roz­pa­ść i na je­go gru­za­ch po­wsta­ła na­sza cy­wi­li­za­cja, któ­ra ba­zo­wa­ła na wie­lu nie­za­leż­ny­ch, nie­pod­le­gły­ch by­ta­ch po­li­tycz­ny­ch. To uczy­ni­ło z Eu­ro­py po­tę­gę tech­no­lo­gicz­ną, cy­wi­li­za­cyj­ną i na­uko­wą. Ma­my to dzię­ki spo­rom, dys­ku­sjom, kłót­niom i wal­kom każ­de­go z każ­dym. Róż­no­rod­no­ść i za­męt, nie osła­bi­ły nas, ale wrę­cz od­wrot­nie, da­ły nam si­łę.

  To dzię­ki kon­ku­ren­cji eu­ro­pej­ski­ch pań­stw do­ko­na­no wiel­ki­ch od­kryć geo­gra­ficz­ny­ch. Chi­ny w tym cza­sie zbu­do­wa­ły naj­więk­szą flo­tę w dzie­ja­ch, ale jed­nym roz­ka­zem ce­sa­rza ją znisz­czy­ły - i nic nie od­kry­ły. A u nas głu­pia de­cy­zja kró­la spo­wo­do­wał tyl­ko to, że Ko­lumb od­krył Ame­ry­kę dla Hisz­pa­nii, a nie Por­tu­ga­lii.

  Na wscho­dzie do­mi­nu­je in­na fi­lo­zo­fia. Tam spo­ry są nie­grzecz­ne, tam nie ma in­dy­wi­du­ali­zmu, tam wie­rzą w to, że są jed­ną wiel­ką sub­stan­cją, a lu­dzie to tyl­ko try­bi­ki w wiel­ki­ch dzie­jo­wy­ch ma­szy­na­ch im­pe­rial­ny­ch. Tam do­mi­nu­ją im­pe­ria i mo­car­stwa, tam po­tę­gę bu­du­je jed­no­li­to­ść i cen­tra­li­zm. Więc my­ślą, że jak nam bę­dą siać za­męt, to nas osła­bią. Na szczę­ście się my­lą. Za­męt nas wzmac­nia, bo to pod­sta­wa na­szej kul­tu­ry. Ro­sja, jed­nym roz­ka­zem Pu­ti­na na­pa­ści na Ukra­inę, znisz­czy­ła wszel­kie swo­je osiągnięcia po­li­tycz­ne i nie­uchron­nie po­pad­nie w ru­inę.

  NA­TO ja­ko so­ju­sz wie­lu pań­stw two­rzy wie­lo­kroć więk­szą po­tę­gę niż im­pe­rium ro­syj­skie, czy na­wet Chi­ny. My mu­si­my wy­grać, bo je­ste­śmy in­dy­wi­du­ali­sta­mi, bo je­ste­śmy róż­no­rod­ni, bo u nas je­st wszyst­ko. Cy­tu­ję ty­ra­dę To­ma­sza Ga­bi­sia na ten te­mat:

„(...) MY EU­RO­PEJ­CZY­CY MA­MY WSZYST­KO. W wiecz­nej te­raź­niej­szo­ści na­sze­go du­cha my Eu­ro­pej­czy­cy ma­my wszyst­ko: ma­my Bo­ga i bo­gów, mo­no­te­izm i po­li­te­izm, Ko­ściół i ko­ścio­ły, ma­my wszyst­kie wy­zna­nia i wia­ry, he­re­zje, kul­ty, sek­ty i ru­chy re­li­gij­ne, ma­my sym­bo­le, mi­ty, ba­śnie, le­gen­dy, baj­ki i świę­te księ­gi, ma­my wie­le ję­zy­ków, dia­lek­tów, kul­tur, kra­jo­bra­zów i kli­ma­tów, ma­my mo­rza, oce­any, gó­ry i pu­sty­nie, ma­my sztu­kę, li­te­ra­tu­rę i fi­lo­zo­fię, któ­re prze­wyż­sza­ją wszyst­ko, co kie­dy­kol­wiek w ty­ch dzie­dzi­na­ch stwo­rzył czło­wiek, ma­my fi­zy­kę i me­ta­fi­zy­kę, ma­te­ma­ty­kę i mu­zy­kę, ja­kiej nie skom­po­no­wał nikt po­za na­mi, ma­my po­tęż­ną tech­ni­kę i sub­tel­ną po­ezję, ma­my nie­skoń­czo­ne pra­gnie­nie pod­bo­ju prze­strze­ni i pra­gnie­nie kon­tem­pla­cji, re­flek­sji i za­du­my, ma­my po­trze­bę pro­me­tej­skie­go bun­tu i bez­wa­run­ko­we­go po­słu­szeń­stwa, ma­my fau­stycz­ny wi­ta­li­zm i fran­cisz­kań­ską po­ko­rę, ma­my ma­kia­we­li­stycz­ny cy­ni­zm i spo­tę­go­wa­ny ide­ali­zm, ro­man­tycz­ne roz­wi­chrze­nie i kla­sycz­ny umiar, prze­ni­kli­wy re­ali­zm po­li­tycz­ny i wszel­kie od­cie­nie uto­pii, ma­my he­ro­sów, im­pe­ra­to­rów, ce­sa­rzy, pa­pie­ży, kró­lów, wo­dzów, kar­dy­na­łów, mar­szał­ków, ge­ne­ra­łów, bo­ha­te­rów, ber­ser­ków, ary­sto­kra­tów, ma­gna­tów, szlach­ci­ców, miesz­czan, chło­pów, pro­le­ta­riu­szy, no­ma­dów, krzy­żow­ców, za­kon­ni­ków, ry­ce­rzy, ry­ce­rzy-za­kon­ni­ków, wo­jow­ni­ków, kon­do­tie­rów, na­jem­ni­ków, że­gla­rzy, kor­sa­rzy, pi­ra­tów, zdo­byw­ców, bu­dow­ni­czy­ch, ban­kie­rów, awan­tur­ni­ków, kup­ców, eks­plo­ra­to­rów, kon­kwi­sta­do­rów, po­dróż­ni­ków, od­kryw­ców, piel­grzy­mów, ka­pła­nów, mi­sjo­na­rzy, mę­czen­ni­ków, świę­ty­ch, gno­sty­ków, in­kwi­zy­to­rów, he­re­ty­ków, schi­zma­ty­ków, mi­sty­ków, ma­my teo­lo­gów, teo­zo­fów, ezo­te­ry­ków, ma­so­nów, świę­ty­ch, ma­gów, wi­zjo­ne­rów, pro­ro­ków, re­for­ma­to­rów re­li­gij­ny­ch, ate­uszy, asce­tów, epi­ku­rej­czy­ków, dan­dy­sów, han­dla­rzy, przed­się­bior­ców, ma­kle­rów, re­wo­lu­cjo­ni­stów, de­ma­go­gów, fa­na­ty­ków, scep­ty­ków, ni­hi­li­stów, bun­tow­ni­ków; ma­my ama­zon­ki, cza­row­ni­ce, za­kon­ni­ce, świę­te mę­czen­nicz­ki, bo­ha­ter­ki, świę­te wo­jow­nicz­ki, mi­stycz­ki, ce­sa­rzo­we, kró­lo­we, księż­nicz­ki, eman­cy­pant­ki, wiedź­my, ma­tro­ny, re­wo­lu­cjo­nist­ki; ma­my twór­ców praw i ko­dek­sów, astro­lo­gów i astro­no­mów, al­che­mi­ków i che­mi­ków, my­śli­cie­li po­li­tycz­ny­ch, uczo­ny­ch i wy­na­laz­ców, ja­ki­ch nie by­ło ni­gdzie na świe­cie. My Eu­ro­pej­czy­cy zna­my wszyst­kie moż­li­we for­my pod­bo­ju i pa­no­wa­nia – po­li­tycz­ne­go, eko­no­micz­ne­go, mi­li­tar­ne­go, fi­nan­so­we­go, ide­olo­gicz­ne­go, re­li­gij­ne­go, kul­tu­ral­ne­go i mo­ral­ne­go, zna­my wszyst­kie wzor­ce eks­pan­sji, in­fil­tra­cji, ko­lo­ni­za­cji, pe­ne­tra­cji, wchła­nia­nia, asy­mi­la­cji, in­te­gra­cji, in­kul­tu­ra­cji, zna­my wszyst­kie moż­li­we ustro­je i for­my po­li­tycz­ne: Im­pe­rium, im­pe­ria, mo­nar­chie wszel­ki­ch ty­pów, pań­stwa-mia­sta, re­pu­bli­ki, ty­ra­nie, de­mo­kra­cje wszyst­ki­ch ro­dza­jów, pań­stwa wiel­kie i ma­leń­kie księ­stwa, nie­wol­nic­two, pańsz­czy­znę, pod­dań­stwo, feu­da­li­zm i ka­pi­ta­li­zm, so­cja­li­zm i ko­mu­ni­zm, spo­łe­czeń­stwo sta­no­we i kor­po­ra­cjo­ni­zm, woj­sko­we i cy­wil­ne dyk­ta­tu­ry, cen­tra­li­zm i fe­de­ra­li­zm, ma­fię i oli­gar­chię, to­ta­li­ta­ry­zm i anar­chię, eta­ty­zm i wol­ny ry­nek, zna­my oku­pa­cje, anek­sje, ce­sje, pro­tek­to­ra­ty, fe­de­ra­cje i kon­fe­de­ra­cje, unie cel­ne, te­ry­to­ria po­wier­ni­cze, ko­lo­nie, zna­my wszyst­kie ty­py or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej i wszyst­kie cy­wi­li­za­cje. (...)”

  Rosja, siejąc u nas za­męt, da­je nam moc, któ­ra po­zwa­la nam do­ko­ny­wać wszel­ki­ch wy­na­laz­ków. A sa­ma bu­du­jąc scen­tra­li­zo­wa­ne im­pe­rium, po­pa­da w bie­dę i za­co­fa­nie. Dziś wschod­nia fi­lo­zo­fia po­no­si klę­skę i ist­nie­je tyl­ko dla­te­go, że krad­nie my­śl z Za­cho­du. Ale i Ro­sja, i Chi­ny nie­uchron­nie upad­ną, bo nie da się roz­wi­jać w scen­tra­li­zo­wa­nym im­pe­rium. Dziś nie­wol­nic­two i gra­bież, a za­tem wszel­kie więk­sze pań­stwa, się po pro­stu nie opła­ca­ją.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, Zachód, Wschód, cywilizacja, Rosja, Europa, różnorodność, pluralizm.
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

26-06-2022 [16:18] - u2 | Link:

wie­rzą w ja­kieś głu­po­ty i za­bo­bo­ny, ty­pu sta­wia­nie ba­niek

No i szczepienia. Wiadomo że to żadne szczepienia tylko eksperymenty. Na pewno Bill Gates w tym maczał palce i wszczepia ludziom nanoboty, aby nimi sterować :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-06-2022 [01:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu o tym kiedyś pisałem: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika Aquarius

28-06-2022 [10:21] - Aquarius | Link:

Proponuję zajrzeć do chpl Comirnaty i poszukać do kiedy ma być przedstawiony końcowy raport z badań klinicznych z udziałem grupy placebo. Z tego co pamiętam to lipiec 2024

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-06-2022 [16:05] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A grafen, nanoroboty czy miniroutery bluetooth to placebo, czy nie?

Obrazek użytkownika Tezeusz

26-06-2022 [21:11] - Tezeusz | Link:

Zgadnijcie co za debil to wysrał :
"Brytyjczycy i Amerykanie po raz kolejny wykorzystują Ukrainę jako centrum broni, aby wyposażyć terrorystów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Dlaczego więc w prasie zachodniej słychać oskarżenia Ukraińców o odsprzedaż broni? Wszystko jest bardzo proste – Anglosasi z góry przygotowują sobie alibi. Powiedzmy, że dostarczyliśmy broń do Kijowa, ale nie wiemy, w jaki sposób dostała się ona w ręce terrorystów..."

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

26-06-2022 [21:48] - Imć Waszeć | Link:

Nie przesadzajmy. Nękanie antyaborcjonistów na forach dyskusyjnych, a nawet na ulicy nie było nigdy postrzegane w kategoriach jakiegoś wielkiego wykroczenia. Walka cenzury wielkich korporacji z białymi supremistami (raczej na moje oko suprematystami), którzy choćby przypadkowo użyją słowa "black" również nie. Wyrzucanie z uczelni negacjonistów globalnego ocieplenia za pomocą CO2, albo tych, którzy ośmielili się zadawać zbyt wiele pytań o wirusy i szczepionki także nikogo nie dziwi. Ale.....

Ale wtargnięcie na portale randkowe dla zboczeńców jakichś wesołków, to już jest sprawa polityczna, kryminalna i niechybnie prowadzona przez zorganizowane zaciągi prawicy. Tako sądzi FBI, które raczej trudno traktować za wykwit moskiewszczyzny za oceanem, nieprawdaż? A może też trzeba oskarżyć o to Putina? Tylko o co konkretnie: o wtargnięcie na fora, czy o ściganie przez FBI? Jak widać Zachód już brzydko czka ideologią, którą sam stworzył. Putin jawi się dla nich jak wybawienie.

"LGBTQ+ community warned of extortionists abusing dating apps": https://www.bleepingcomputer.c...

Pomylić się jest strasznie trudno, więc musowo jest tu jakaś ideologia. Materiał poglądowy dla Szczerbów i Jońskich (nazwisko zobowiązuje;): https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika paparazzi

27-06-2022 [00:06] - paparazzi | Link:

Wszystko to ma logiczny sens. Ba, ale who cares, who is guilty, coca cola. Smutne czasy nastały. I tu i tam.