Morze nasze morze...

59 ROCZNICA UTWORZENIA 8 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA i KOMENDY PORTU WOJENNEGO w ŚWINOUJŚCIU.

Flotylla powstała 29 kwietnia 1965 z Bazy Głównej Marynarki Wojennej, wcześniej Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego. Od 1 stycznia 2014 r. Flotylla została podporządkowana Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

8 Flotylla Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego i Komenda Portu Wojennego Świnoujście, powstały po rozwiązaniu Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu i podległych jej jednostek.
 .

W SKŁAD FLOTYLLI WCHODZIŁY:

w Świnoujściu Dowództwo Flotylli, 2 Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych, 12 Woliński Dywizjon Trałowców, Komenda Portu Wojennego, 8 Rejon Obserwacji i Łączności, Orkiestra Garnizonowa, 
Klub Garnizonowy oraz Komenda Garnizonu

w Międzyzdrojach 8 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej i 30 Kompania Przeciwchemiczna

w Dziwnowie 8 Kołobrzeski Batalion Saperów MW i 4 Batalion Minowania MW

w Kołobrzegu 16 Dywizjon Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych oraz Komenda Portu Wojennego.

W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej walki minowej i przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Jej siły okrętowe stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni. To również saperzy, przeciwlotnicy oraz logistycy.

Trudności w utrzymaniu w miarę ujednoliconej i zwartej Flotylli w Świnoujściu istniały od samego początku jej tworzenia. 

W lipcu 1949 r kontradmirał Włodzimierz Steyer, już jako dowódca Marynarki Wojennej, wystąpił z koncepcją skoncentrowania głównych sił jednostek pływających w Gdyni, gdyż kompletowanie, zaopatrywanie i remonty flotylli w odległym SON nastręczały poważne trudności. 

Brak okrętów i rozwój nowych rodzajów uzbrojenia, a także zmiany w sytuacji międzynarodowej połączone z redukcją sił zbrojnych zmusiły dowództwo MW do bardziej realnego szukania rozwiązań organizacyjnych podległych mu jednostek.

Tym samym powstała koncepcja baz morskich i artyleryjskiej osłony przybrzeżnego szlaku komunikacyjnego przez baterie artylerii stałej i ruchomej. 21 grudnia 1950 r nowej jednostce nadano nazwę Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu i nr 2454. Pierwszym dowódcą został kmdr Tadeusz Rutkowski.

Z powstaniem Bazy MW łączy się okres szybkiego rozwoju jednostek pływających. W 1951 r powstała Flotylla Środków Desantowych, przemianowana w 1956 r na Flotyllę Okrętów Desantowych, a w 1964 r w 2 Brygadę Okrętów Desantowych, w której składzie początkowo znajdowało się 21 barek desantowych, 11 barek średnich i 12 kutrów desantowych o łącznej wyporności 3700 ton. 

W 1955 r z Helu do Świnoujścia przebazowano 14 Dywizjon Kutrów Trałowych. Jednostki te brały czynny udział w oczyszczaniu wód Bałtyku z min morskich oraz innego uzbrojenia pozostałego po zakończeniu II wojny światowej.

W maju 1965 r po rozwiązaniu Bazy MW w Świnoujściu i podległych jej jednostek, na mocy rozkazu dowódcy MW nr 027 z dnia 29 kwietnia 1965 r utworzono 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża. W tym samym roku utworzono wywodzącą się z Flotylli Środków Desantowych – 2 Brygadę Okrętów Desantowych i 12 Dywizjon Trałowców Bazowych. 

Odtworzono również Komendę Portu Wojennego wraz z Dywizjonem Pomocniczych Jednostek Pływających oraz przeniesioną z Ustki Orkiestrę Wojskową. Obowiązki dowódcy flotylli powierzono komandorowi Zygmuntowi Rudomino. 

W początkowym okresie głównym zadaniem Flotylli była obrona polskiego wybrzeża morskiego od zachodniej granicy państwa z Niemcami do miejscowości Jarosławiec, na pograniczu z drugą, nowo sformowaną 9 Flotyllą Obrony Wybrzeża w Helu oraz akwenu przyległego. 

Zasadnicze siły Flotylli przeznaczone były do udziału w przewidywanym desancie morskim. W następnych latach jej siły zwiększyły się o kolejne oddziały i pododdziały łączności i obserwacji, artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej oraz wojsk chemicznych. 

W 1977 r 8 FOW podporządkowano 8 Kołobrzeski Batalion Saperów oraz sformowano od podstaw 1 Dywizjon Saperów Morskich, który podporządkowano 2 Brygadzie Okrętów Desantowych. W szczytowym okresie Flotylla liczyła ok 80 jednostek pływających różnych klas oraz pododdziały brzegowe.

Dynamiczny rozwój sił morskich i jednostek brzegowych Flotylli w tym okresie wynikał ze strategii i doktryny Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej realizujących zadania w ramach ówczesnych struktur Układu Warszawskiego. 

Najwymowniejszym tego przykładem był liczny udział okrętów Flotylli w wielu ćwiczeniach szczebla operacyjnego, planowanych i organizowanych przez naszą marynarkę, jak i sił wówczas sojuszniczej Floty Bałtyckiej i Volksmarine.

Na przełomie lat 80. i 90. nastąpiły kolejne zmiany strukturalno-organizacyjne. 

Na skutek dokonującej się transformacji społeczno-politycznej, zmiany doktryny Sił Zbrojnych oraz nowej koncepcji obronnej rozwoju sił morskich, nastąpiło masowe wycofywanie okrętów i kutrów desantowych.

Efektem tych przeobrażeń była zmiana nazwy 2 Brygady Okrętów Desantowych na 2 Brygadę Okrętów Transportowo-Minowych 12 lipca 1992 r a następnie przeformowanie jej na 2 Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych 1 września 1992 r. 

W latach 80. wycofano trałowce projektu 254K i 254M, które zastąpiono nowymi okrętami projektu 207D oraz 207P. 31 lipca 1993 roku z podporządkowania dowódcy 2 Brygady Okrętów Transportowo-Minowych wyłączono 1 Dywizjon Saperów Morskich, przeformowując go na 4 Batalion Minowania MW.

Wcześniej rozformowano 2 Oddział Zabezpieczenia MW 31 października 1989 r oraz dywizjon i dwie baterie artylerii przeciwlotniczej 31 stycznia 1990 r. 

W tym samym czasie z kutrów Bałtyckiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza rozformowanej Brygady Okrętów Pogranicza w 1991 r utworzono 16 Dywizjon Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych, z miejscem stacjonowania w Kołobrzegu. 

Odtworzono także kołobrzeską Komendę Portu Wojennego, pełniącą funkcję jedynej bazy morskiej na środkowym wybrzeżu, przystosowaną do zaopatrywania jednostek Marynarki Wojennej.

9 października 1992 r decyzją Biskupa Polowego WP w 8 FOW została powołana Parafia Wojskowa, która od 1 lipca 2007 r jest pod wezwaniem bł. ks. Władysława Miegonia.

Rok 1994 był bardzo znaczący dla świnoujskiego związku taktycznego. W czerwcu 8 FOW otrzymała imię wiceadmirała Kazimierza Porębskiego. Także w tym roku decyzją ministra obrony narodowej 29 kwietnia został ustanowiony świętem Flotylli.

W 1995 r, po licznych zmianach etatowo-organizacyjnych, 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża tworzyły jednostki stacjonujące w czterech miejscowościach: Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie i Kołobrzegu. 

Obecna struktura 8 Flotylli Obrony Wybrzeża obowiązuje od 2013 roku. 1 stycznia 2014 roku 8.FOW została podporządkowana bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
.

ZADANIA 

zabezpieczenie przeciwminowe okrętów Marynarki Wojennej

stawianie min morskich

transport techniki i siły żywej na nieuzbrojony brzeg

obrona przeciwlotnicza Wybrzeża Zachodniego przy współpracy z Siłami Powietrznymi

obrona przeciwchemiczna i zabezpieczenie inżynieryjne sił Marynarki Wojennej stacjonujących na Zachodnim Wybrzeżu

odtwarzanie zdolności bojowej okrętów w portach wojennych i punktach bazowania

demonstrowanie obecności polskiej bandery wojennej na wodach terytorialnych

utrzymanie wysokiej gotowości bojowej
pełnienie służby bojowej

udział w ratowaniu życia na morzu

https://www.facebook.com/share...