Źródła antypolskości u dużej części Żydów

Obiecałem, że przedstawię - wobec kolejnego sporu pomiędzy Polską a Izraelem - choć część moich tekstów dotyczących stosunków pomiędzy Polakami a Żydami. Niniejszym spełniam tę obietnicę i prezentuję fragment mojego kilku częściowego tekstu  zatytułowanego: "Nie da się zrozumieć dużej części Żydów bez znajomości ich Talmudu! (cz.1)" [1].  -------------------------- Antypolskość części przeszłych i obecnych Żydów w sposób drastycznie zaskakujący obecnie „wypełzła” na geopolityczną powierzchnię i niestety „pełza” sobie swobodnie nadal. Obecny charakter tego żydowsko-polskiego konfliktu jest specyficzny w wielu obszarach, ale najważniejszymi z nich są: jego umiędzynarodowienie oraz również międzynarodowe  i antypolskie kreowanie przez Żydów kłamliwego obrazu Polski i Polaków.  Przyznać bowiem musimy, że np. konflikt historyczny pomiędzy Polską i Ukrainą nie ma charakteru globalnego a tylko dwustronny, lokalny. Podobnie jest też z relacjami (też nieraz trudnymi) Polski z innymi krajami. Ale relacja Polska - Izrael/Żydzi  ma polityczno-społecznie globalny charakter wynikający przede wszystkim z faktu narzuconego i talmudycznie egoistycznego oraz w różnoraki sposób wymuszonego przez samych Żydów ich wyjątkowego statusu na świecie. Tak się bowiem złożyło, że Żydzi – nie mając swojego państwa – przez wieki zamieszkiwali u innych. W wielu krajach stanowili mniejszość etniczną a wewnętrznym integratorem owej mniejszości nie było państwo, ale kultywowanie przez Żydów - na obcej ziemi gospodarzy - ich własnej historii, kultury, religii, języka, zachowań, obrzędów, zwyczajów, etc., które pozwalały Żydom zachować swoją tożsamość narodową. Szczególnym i chyba najważniejszym elementem zacieśniającym przez wieki poczucie wspólnoty Żydów od zawsze była religia i ich wiara, bowiem jest to chyba jedyna religia, która przez wyznawców została niejako zawłaszczona jedynie do jednego etnicznie narodu, który może i ma prawo ją wyznawać. Zachowywanie własnej tożsamości narodowej na obcej ziemi jest zjawiskiem pozytywnym, ale musi polegać na zrozumieniu faktu, iż jest się tylko gościem a prawa i zwyczaje gospodarza, jego kultura i tradycja są nadrzędne i należy je przestrzegać lub się do nich dostosowywać z jednoczesnym przejawianiem postawy wdzięczności za gościnę. Tymczasem Żydzi tworzyli swoje zamknięte dla innych społeczności (swoiste i akceptowalne przez nich getta), całkowicie różniące się pod każdym względem od charakteru narodów, u których korzystali z gościnności. Stawali się niczym sublokatorzy  w wielopokojowym mieszkaniu, gdzie posiadając tylko jedno pomieszczenie,  zawsze zamykali je na klucz broniąc do niego dostępu innym współlokatorom, ale również i właścicielom, którzy wynajęli im ten pokój... a to już jest czymś anormalnym i alogicznym.  A jeżeli do tego jeszcze dodamy fakt, iż taki lokator po pewnym czasie zaczynał odnosić się  wobec właściciela z jakąś realną wrogością i nawet rościć sobie prawo do własności owego pokoju a nawet do całego mieszkania oraz – obrastając w tłuszcz - żywić się produktami zawartymi w lodówce gospodarza i notorycznie go oszukiwać to sytuacja stawała się na tyle niebezpieczna dla gospodarzy, iż naturalną konsekwencją było po prostu anulowanie lokatorowi umowy najmu. I tak było przez wieki. Żydowscy lokatorzy niemal wszędzie i po pewnym czasie zostawali wypędzani z krajów, w których żyli. W miarę upływu czasu zaczynali być traktowani jakoby całkowicie wyalienowane obce „narośle” pasożytujące na zdrowej tkance innych narodów, które należy wyciąć poprzez ich wygnanie. Było tak w całej Europie a jednym z nielicznych krajów (jedynym?), gdzie Żydzi takiego wypędzenia nie doznali była Polska. Mało tego! To Polska przygarniała część wypędzanych Żydów do swojego mieszkania a ogólnie dawała Żydom takie swobody i przywileje, których nie mieli nigdy gdzie indziej. Osobiście uważam to za polski błąd, bowiem – wedle Talmudu – jako katoliccy Goje nie zasługujemy nawet na nikłą wdzięczność Żydów a wprost przeciwnie… okazaliśmy wobec nich katolickie miłosierdzie, okazaliśmy wobec nich tolerancję i miłosierną słabość, które oni dawniej i dziś wykorzystują – paradoksalnie, ale zgodnie z duchem Talmudu – przeciw nam, Polakom. Takie zachowanie nie mieści się w naszej proczłowieczej cywilizacji łacińskiej i chyba nigdy go nie będziemy w stanie zrozumieć. Występuje tu tradycyjny konflikt – opisany przez prof. F. Konecznego - skrajnie odrębnych od siebie cywilizacji, w tym przypadku łacińskiej i żydowskiej.  Jeżeli uznamy tą zupełnie niewłaściwą (nawet ze względu na ich liczebność) wyjątkowość pozycji Żydów na świecie  i naszych wzajemnych z nimi relacji oraz uświadomimy sobie fakt, że dotyczą one nie tylko naszych stosunków z Izraelem, ale i wszystkimi licznymi społecznościami żydowskimi na świecie, a tym samym z innymi państwami, i gdy weźmiemy pod uwagę umiędzynarodawianie – w dużej mierze poprzez kłamstwo, fałsz i oszczerstwo - przez Żydów obecnego konfliktu z Polską, to jasną staje się konieczność poznania przyczyn przejawiania przez dużą część Żydów tak wrogiej i antypolskiej postawy wobec naszego państwa i narodu. Jasną staje się też konieczność poznania przyczyn, które powodują , iż sam Izrael oraz wiele środowisk żydowskich czyni wiele, by międzynarodowa pozycja Polski zamiast rosnąć w siłę słabła a sami Polacy postrzegani byli pejoratywnie, negatywnie i z przypiętą fałszywą łatką tzw. ”antysemitów” . O przyczynach tej antypolskiej postawy żydowskiej pisałem m.in. w artykule pt. „O co chodzi Izraelowi i niektórym Żydom?” [2], gdzie przedstawiłem je w 12 punktach, z których - po uzupełnieniu - 11 skrótowo brzmi:
 1. konflikt krańcowo odmiennych cywilizacji: łacińskiej, reprezentowanej przez Polskę i żydowskiej (po części też z wpływami turańskimi), reprezentowanej przez dużą część Żydów i samo państwo Izrael. Pod tym względem – paradoksalnie – o wiele bliższa cywilizacji żydowskiej jest cywilizacja reprezentowana przez islam, co też widać w żydowskim Talmudzie, gdzie islamiści traktowani są lepiej niż chrześcijanie,
 2. polski katolicyzm gloryfikujący też nadzwyczajne  znaczenie Matki Bożej, który jest talmudycznie sprzeczny i znienawidzony przez znaczną część narodu żydowskiego odrzucającego Mesjasza Jezusa Chrystusa i w dalszym ciągu na niego czekającego, przy czym istotnym wydaje się tu odejście Żydów od religii starotestamentowej (mojżeszowej) na rzecz religijno-ideologicznego przekazu rabinów zebranego w księdze rabinicznie objaśniającej Słowo Boże, czyli w owym Talmudzie, który stał się źródłem niemal nowej religii/ideologii: judaistyczno-rabiniczno-talmudycznej powiązanej ze skrajnie nacjonalistycznym syjonizmem, 
 3. przekonanie o narodzie wybranym przez Boga, którym mają być Żydzi, co implikuje w nich często – nawet skrywaną i podświadomą - pogardę do innych nacji i narodów oraz już nawet nie nacjonalizm, ale szowinizm żydowski,
 4. 2000 letni brak przez nich swojego państwa, co musiało kształtować u nich swoisty „kompleks niższości”, ale też tworzyć przeświadczenie, że gdziekolwiek się osiedlają muszą tworzyć własne społeczności i nie asymilować się z rdzenną ludnością,
 5. polska gościnność i tolerancja, przejawiające się m.in. w przyjmowaniu u nas Żydów wyganianych onegdaj przez inne narody oraz nadanie Żydom szczególnych przywilejów, co u ich części zrodziło przekonanie, iż Polska może stać się ich drugą „ziemią obiecaną” – Judeopolonią i z tegoż powodu wielu Żydów było na arenie międzynarodowej przeciwne powstaniu państwa polskiego po I Wojnie Światowej,
 6. zwycięstwo Polski nad bolszewikami w roku 1920, co uchroniło nie tylko naszą dopiero co odzyskaną niepodległość, ale też cały świat przed zalewem totalitarnego komunizmu a komunizm ma korzenie żydowskie (począwszy od K. Marksa) i w dużym stopniu realizował idee żydowskie zarówno – paradoksalnie – i religijne (m.in. chasydzkie), jak i syjonistyczne (nacjonalistyczne): „Oto żydzi w dziejach swego rozproszenia ile razy uzyskali jakąkolwiek przewagę czy to na tle życia ekonomicznego, czy pod względem wpływów politycznych, umiejąc się np. wkraść w łaski osób możnych, wyzyskiwali w niesamowity sposób tę władzę na korzyść własną, a dla uciemiężenia innych. Klasycznym przykładem pod tym względem może służyć epoka panowania bolszewizmu w Rosji. Wszak wiadomo, że bolszewizm jest tworem żydowskim, bolszewicy to żydzi, a rządy bolszewickie — to rządy żydowskie. Historia nie zna takich okrucieństw, jakich dopuszczają się rządy bolszewickie nad ludnością chrześcijańską” [7 – wydanie przedwojenne]. Powyższa opinia być może jest zbyt radykalna i odnosi się do sytuacji przedwojennej, gdzie faktycznie Rewolucja Francuska a szczególnie Bolszewicka i wszystko, co po niej nastąpiło ówcześnie było największym w dziejach ludobójstwem – sami bolszewicy wymordowali około 30 mln osób, w większości Chrześcijan i to oni byli prekursorami budowy obozów koncentracyjnych i gazowania więźniów… Ale prawdą jest, że kierownictwo bolszewików w większości stanowili Żydzi a np. plena KC przedwojennej Komunistycznej Partii Polski prowadzone były nader często w języku jidysz. Ponadto warto zdawać sobie sprawę, że wśród najwyższego kierownictwa marksistowskich, nazistowskich Niemiec zaskakująco wiele Niemców było żydowskiego pochodzenia, z wykonawcą „kwestii żydowskiej” Eichmannem na czele,
 7. powojenna żydowska (izraelska) polityka historyczna, która miała kreować międzynarodowe przeświadczenie, iż tak naprawdę jedynymi ofiarami II Wojny Światowej byli Żydzi a z tragicznego i ludobójczego, dokonanego przez Niemców Holocaustu Żydów oni sami uczynili coś na kształt „Przedsiębiorstwa Holocaust” [8],
 8. świadomość, że sam Holocaust Żydów niestety nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby nie pomoc Niemcom udzielana przez część samej społeczności żydowskiej, w tym prohitlerowskich sformalizowanych organizacji żydowskich w połączeniu z obojętnością wielu bogatych Żydów na innych kontynentach, w tym w USA,
 9. wieloletnia – po uzyskaniu od Niemiec reparacji wojennych  – międzynarodowa polityka żydowsko-niemiecka kłamliwie i odrażająco przypisująca Polakom winę lub współwinę za Holocaust,
 10. nadmierna zachłanność wynikająca z umiłowania przez nich „złotego cielca”, czyli pieniądza i dążność syjonistów – zarządzających „Przedsiębiorstwem Holocaust” – do ciągłej realizacji procesu wyłudzania od innych nienależnych odszkodowań lub innych „darowizn”: od kilku dziesiątek lat takich reparacji żądają też bezprawnie od Polski, kłamliwie przypisując nam nawet współsprawstwo Holocaustu, nie mówiąc już o sloganie: „polskie obozy koncentracyjne”,
 11. obecna izraelska kampania wyborcza, w której wiele partii politycznych w Izraelu chce wykorzystać dla własnych interesów wykreowany przez lata żydowski antypolonizm. Ową przyczynę podaję jedynie dla porządku, bowiem co prawda przykrym jest to, że na antypolonizmie można budować poparcie społeczne w Izraelu (co to by się działo, gdyby w Polsce jakaś partia budowała swoje poparcie na „antyżydowskości”?), ale „wypełznięcie” na powierzchnię owego antypolonizmu i tak musiałoby kiedyś nastąpić a nastąpiło teraz m.in. z powodu odbudowywania w Polsce narodowej tożsamości i podmiotowej pozycji międzynarodowej.
Zdaję sobie sprawę, iż z pewnością tych przyczyn antypolskości jest o wiele więcej. Zapewne w niejawnych „gabinetach cieni” są jeszcze bardziej skomplikowane, choć paradoksalnie może być całkiem odwrotnie i wystarczy tylko pokazać i ujawnić prawdę. Tylko tyle i aż tyle. [1] https://krzysztofjaw.blogspot.com/2018/03/nie-da-sie-zrozumiec-duzej-czesci-zydow.html [2] https://krzysztofjaw.blogspot.com/2018/02/o-co-chodzi-izraelowi-i-niektorym-zydom.html [3] Inne numeracyjnie wskazane w tekście przypisy są podane w tekście źródłowym [1]

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)  http://krzysztofjaw.blogspot.com/  kjahog@gmail.com
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Adam66

02-07-2021 [05:54] - Adam66 | Link:

No właśnie to "katolickie miłosierdzie" jest jednym z największych problemów w stosunkach między zwykłymi ludźmi i żydami.  Pracowałem ekskluzywnie, tylko z nimi, przez dłuższy czas, bo przez przypadek, zostałem uznany za "swojaka".  Jak tylko się wyjaśniło, że nie jestem "swojakiem" to mimo "świadectwa z paskiem" od klientów, zostałem wylany na zbity pysk bo nagle "nie pasowałem do strategii firmy".  Tej nacji nie da się lubić, oni sami o tym wiedzą i dlatego wymuszają "lubienie", kto ich nie lubi to jest automatycznie antysemitą...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

02-07-2021 [21:03] - krzysztofjaw | Link:

Ja też pracowałem z Żydami. Tak się akurat złożyło, że górowałem nad nimi wiedzą i inteligencją, więc mnie tolerowali. Ale polskość dla nich to rzecz zupełnie obca. I często to wychodziło po "kilku głębszych". Sam zrezygnowałem z pracy z nimi zanim zostałem ewentualnie zwolniony. 
Pzdr

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-07-2021 [07:57] - NASZ_HENRY | Link:

Bardzo sugestywny opis ☺☻
 

Obrazek użytkownika sake3

02-07-2021 [08:37] - sake3 | Link:

Należy sobie postawić pytanie dlaczego to własnie w Polsce pozwolono Żydom tak się panoszyć.Nie można tego wytłumaczyć tylko sarmacką dobrodusznością i gościnnością.Dzisiaj też niewiele się mówi o pomyśle stworzenia przez Żydów swojego odrebnego państwa z własnym parlamentem,wojskim,sadownictwem i nie podlegającym polskiemu prawu.To tak jakby do Pana domu przyszedł sąsiad i zajął największy pokój,bo tak mu się podoba.A dzisiaj o tym bezczelnym projekcie utworzenia Judeopolonii na terenach Polski niewiele się mówi.Dlaczego?Tak daleko bowiem zaszło zastraszanie Polaków,wmawianie antysemityzmu i rzekomych prześladowań.Rozsadnikiem antypolonizmu jest muzeum Polin jak na ironię finansowane hojnie przez polskich podatników.W muzeum Auschwitz kierownictwo skwapliwie usuwa wszystkie eksponaty świadczące,że tam byli więzieni Polacy,Rosjanie Greczynki,Francuzi.Niestety chrześciańskie podejście wybaczania in blanco,żydowska presja,opinia światowa każe usuwać tę wiedzę,by na zawsze nazywać nas mordercami.

Obrazek użytkownika J z L

02-07-2021 [18:13] - J z L | Link:

Cosa Nostra przy żydowskich organizacjach w USA to przedszkole.
Ci pierwsi okradają USA a  ci drudzy łupią cały świat.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

02-07-2021 [21:07] - krzysztofjaw | Link:

Jest czymś nienormalnym, że finansujemy Muzeum Polin. Dobrze, powstało w Polsce i już jest, ale jego finansowanie winno być w całości przez organizacje żydowskie lub rząd Izraela. I to tyle w tym temacie. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Niezalogowany

02-07-2021 [21:16] - Niezalogowany | Link:

Błąd. Brak finansowania oznacza brak choćby formalnego wpływu na przesłania głoszone przez tę instytucję. Lepiej dopłacać, by mieć prawo weta.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

02-07-2021 [22:04] - krzysztofjaw | Link:

A czy dzisiaj Polacy mają jakikolwiek wpływ na treści tego Muzeum? Nie! Więc lepiej niech sobie sami finansują swoją antypolską propagandę. Wtedy przynajmniej będzie jasne, co mają do powiedzenia i wtedy moglibyśmy oponować. A tak? Sami finansujemy antypolską działalność, więc jak możemy żądać sprostowań?
Pzdr

Obrazek użytkownika ruisdael

02-07-2021 [08:50] - ruisdael | Link:

Tłumaczenie o cywilizacji łacińskiej i katolickim miłosierdziu jest niewystarczające, gdyż inne kraje zachodu też te kryteria spełniają, a zachowały się inaczej, co w obecnym stanie wiedzy i praktyki każe stwierdzić ,że mądrzej.

Obrazek użytkownika Es

02-07-2021 [09:14] - Es | Link:

Opisując przyczyny (rosnącej)żydowskiej antypolskości pominął Pan jedną z ważniejszych. Mianowicie dziwną skłonność kolejnych piastujących władzę w Polsce do akceptowania wszelkich zarzutów z ich strony oraz przepraszania za wszystkie urojone "krzywdy" i straty. Dotyczy to niestety również obecnego prezydenta. 
W połączeniu z obfitym sponsorowaniem i kultywowaniem przejawów historycznej obecności na ziemiach polskich oraz instytucjonalnym wspieraniem ich narracji dziejowej, jest to zasadniczy błąd polskiej polityki i przyczyna coraz bardziej zuchwałych żądań i oskarżeń. To rządzący Polską rzucają nas w macki międzynarodowego żydostwa. Reszta przyczyn to tylko dodatki. 

Obrazek użytkownika Jabe

02-07-2021 [10:31] - Jabe | Link:

Właśnie.

Obrazek użytkownika J z L

02-07-2021 [17:49] - J z L | Link:

Czy aby zadośćuczynić oczekiwaniom Żydów co do zwrotu powojennego mienia bezspadkowego nie byłoby słuszne zorganizowanie Narodowej Zbiórki Gruzu i bezpańskich kotów?

Obrazek użytkownika sake3

02-07-2021 [20:22] - sake3 | Link:

Nie należałoby zrobić protest przed ambasadą Izraela i USA.W innych krajach nacisk opinii publicznej jest znaczny ,u nas protestują tylko idiotki opłacane przez zagraniczne ośrodki,Siedzimy i milczymy aż pogardzany przez wszystkich rząd wszystko sam załatwi w akompaniamencie bluzgów przez nas na niego rzucanych.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-07-2021 [19:45] - NASZ_HENRY | Link:

Ciekawe czy na niezalezna.pl tekst się znajdzie ☺☻
 

Obrazek użytkownika Kaczysta

02-07-2021 [21:55] - Kaczysta | Link:

A kto zapłaci Niemcom za tony przetopionej stali na czołgi, armaty i bomby?
Kto zwróci za setki metrów sześciennych Cyklonu B?
Kto moralnie odpowie za wypędzenia, zepsute Święta, rozłąkę z rodzinami i tułaczkę?
No kto skoro Pani kanclerz się zdenerwowała.