Prywatne patenty w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Prywatne patenty w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Patent non olet? Patrzmy tzw. polskim naukowcom na ręce. Cz.IV
 

Chciałbym przypomnieć problem patentów w UPWr, który został wykazany przez NIK w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a który do dzisiaj, czyli 10 czerwca 2014 r., przez władze państwowej  przecież uczelni, nie został wyjaśniony.

W dniu 17.12.2013 r. przesłałem elektroniczne pismo, m.in.  z  następującym  zapytaniem/stwierdzeniem do Rektora i Senatu UPWr:  „W związku z  przeprowadzoną  na początku  2013  roku kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  – „NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne” (w załączeniu), nie zauważyłem żadnej, a tak przecież ważnej informacji dotyczącej  tej  kontroli, a  przedstawionej i rozpatrzonej w ramach posiedzenia Senatu UPWr.”
 
Opracował:

©Roman Andrzej Śniady, Wrocław,10/06/2014
„Kto milczy, ten przyzwala” - Mikołaj Rej

„W życiu tak się przygotuj, żebyś się pokonać nie dał” - Atreusz
 [w]: Cyceron - Rozmowy tuskulańskie, Księga piąta
 
 
Poprzednie zapisy autora na blogach www.naszeblogi.pl  oraz www.wdolnymslasku.pl
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne we Wrocławiu.
Cz.I

 
Najwyższa Izba Kontroli  przeprowadziła kontrolę   w dniach od 25 czerwca 2012 r. do 16 stycznia 2013 r., w której  uczestniczyło  dziewięć delegatur NIK. Skontrolowały one  łącznie 25 jednostek: 16 publicznych szkół wyższych i 9 podmiotów zarządzających ośmioma parkami technologicznymi.

http://www.nik.gov.pl/kontrole...
 
W informacji prasowej NIK z dnia 05.09.2013 r. napisano m.in. :
 
„Budżet państwa wydaje setki milionów złotych na projekty badawcze i innowacje.http://www.nik.gov.pl/aktualno...
 
Jednak efekty tych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki.”  NIK zauważył, że „akademickie centra transferu technologii miały spore problemy z realizacją swoich ustawowych zadań w zakresie sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. Nie udzielały też wsparcia autorom badań w poszukiwaniu przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników ich prac w gospodarce. Uczelnie zamiast skupić się na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, swą współpracę z przedsiębiorcami ukierunkowały na realizację wspólnych projektów unijnych, organizowanie praktyk studenckich, czy wykonywanie ekspertyz.”
 
W dniu  08.08.2013 r. została opublikowana ogólna  Informacja o wynikach kontroli WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE I PARKI TECHNOLOGICZNE http://www.nik.gov.pl/plik/id,.... LBI-4101-08-00/2012. Nr ewid. 172/2012/P12128/LBI. Najwyższa Izba Kontroli. ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, T/F +48224445000, www.nik.gov.pl.
 
W związku z  tą  kontrolą przeprowadzoną w  uczelniach wyższych i parkach technologicznych w Polsce,    przedstawiono  w dniu 05.09.2013 r.,   szczegółowe wystąpienia  pokontrolne  NIK dotyczące wszystkich jednostek, w tym  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Kontrole we Wrocławiu przeprowadziła  Delegatura NIK we Wrocławiu.
 
W wystąpieniach pokontrolnych  w punkcie II,  dotyczącym oceny kontrolowanej działalności zapisano że:
 
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor
 
”NIK ocenia negatywnie1) działalność Uniwersytetu w zakresie wdrażania innowacji w latach 2010-2012, w związku ze stwierdzeniem uchybień  i nieprawidłowości:
 
1.Uniwersytet nie uzyskał zakładanych rezultatów w zakresie komercjalizacji wyników przeprowadzonych badan i prac rozwojowych finansowanych ze środków publicznych, bowiem dokonano komercjalizacji tylko jednego wynalazku ze 131 opatentowanych w tym czasie oraz zawarto dwie umowy na wdrożenie wyników badan projektu celowego (zrealizowanego w okresie wcześniejszym), zaś wynagrodzenie z tego tytułu na rzecz Uniwersytetu wynosiło tylko 130,4 tys. zł;
 
2.W 1 z 10 projektów rozwojowych, dotyczącym „Opracowania technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i pozaenergetyczne” ujawniono brak należytych działań zapewniających ochronę prawną wynalazków powstałych w związku z badaniami prowadzonymi na Uniwersytecie;
 
3. Podejmowane przez Uniwersytet, zróżnicowane formy współpracy z otoczeniem na rzecz transferu technologii nie przyniosły znaczących, wymiernych rezultatów w postaci komercjalizacji wyników badan naukowych;
 
4. Realizacja 6 projektów wspomagających transfer technologii i działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości kosztem łącznie 506,6 tys. zł nie spowodowała uzyskania przez Uniwersytet efektów w postaci wdrożeń innowacji do gospodarki;
 
5. W sposób niegospodarny wykorzystano środki publiczne w kwocie 28,0 tys. zł stanowiące 5,52% kosztów realizacji projektów;
 
6. Nierzetelnie sporządzono dokumentacje sprawozdawczą z 3 spośród 6 zrealizowanych projektów.
 
Do pozytywnych przejawów kontrolowanej działalności Uniwersytetu należy zaliczyć podjęcie działań na rzecz wprowadzenia zmian organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności działania w tym obszarze, tj. powołanie Działu Innowacji, Wdrożeń  i Komercjalizacji, przystąpienie do utworzenia spółki celowej zajmującej się komercjalizacją oraz uchwalenie nowego regulaminu m.in. w sprawie zasad komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych.
 
2. Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław  
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1) ocenia działalność  Politechniki w zakresie wdrażania innowacji w latach 2010-2011 i do 30 listopada 2012 r., w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegających na:
 
1.Niezrealizowaniu przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (dalej: WCTT) na rzecz PWr zadań wynikających z art. 86 ust. 1 i 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, polegających na sprzedaży lub nieodpłatnym przekazywaniu wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki, co przejawiało sie m.in. niską skutecznością wdrożeń wyników badań finansowanych ze środków publicznych;
2. Niedostosowaniu postanowień wewnętrznego „Regulaminu korzystania z własności intelektualnej Politechniki Wrocławskiej” do wymogów art. 86c ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności w zakresie zasad i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zasad korzystania z majątku Uczelni
wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
oraz świadczenia usług naukowo-badawczych, w tym w odniesieniu do umów zawieranych przez dziekanów wydziałów.
 
Do pozytywnych przejawów kontrolowanej działalności Politechniki należy zaliczyć nawiązanie z przedsiębiorstwami efektywnej współpracy w zakresie wdrażania do gospodarki nowych technik i technologii oraz efektywne wykorzystanie środków pozyskanych na realizację projektów wspierających transfer technologii.
 
 
3.Wrocławski Park Technologiczny S.A., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław.
Maciej Potocki, Prezes Zarządu.
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowosci1) ocenia działalność Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (dalej: WPT lub Park) w zakresie wdrażania innowacji w latach 2010-2011 i do 30 września 2012 r. w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości wynikających z:
 
1.Niezrealizowania wskaźnika produktu pn. „wartość zakupionego wyposażenia”, odnoszącego się do projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”, gdyż  w latach 2009-2011 zamiast 24,7 mln zł wydatkowano na ten cel 4,6 mln zł;
 
2.Niedostatecznego dokumentowania procesu naboru do WPT i Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (dalej: DAIP);
 
3.Przeprowadzania naboru do DAIP w oparciu o niezatwierdzony przez Radę DAIP regulamin.
 
Do pozytywnych przejawów kontrolowanej działalności Parku należy zaliczyć:
 
1.Efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem WPT, co skutkowało wprowadzaniem nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź procesów;

2.Udzielanie pomocy działającym w ramach WPT firmom;

3.Współpracę z uczelniami wyższymi i instytucjami wspierającymi biznes.”
 
1)NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.”
 
Stwierdzić możemy, że z jednostek wrocławskich negatywnie został oceniony tylko  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 
W dniu 17.12.2013 r. przesłałem elektroniczne pismo, m.in.  z  następującym  zapytaniem/stwierdzeniem do Rektora i Senatu UPWr:  „W związku z  przeprowadzoną  na początku  2013  roku kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  – „NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne” (w załączeniu), nie zauważyłem żadnej, a tak przecież ważnej informacji dotyczącej  tej  kontroli, a  przedstawionej i rozpatrzonej w ramach posiedzenia Senatu UPWr.”
 
Odpowiedzi nie otrzymałem do dzisiaj, tj. 17 marca 2014 r.
                                                                                                                   
Opracował:

©Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 17.03.2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Najwyższa Izba Kontroli  w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Cz.II
 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w dniach od 25 czerwca 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. kontrolę dotyczącą wdrażania innowacji przez szkoły wyższe  i  parki technologiczne.  Kontrola dotyczyła 25 jednostek: 16 publicznych szkół wyższych i 9 podmiotów zarządzających ośmioma parkami technologicznymi. 
W związku z tą kontrolą przedstawiono w dniu 05.09.2013 r. szczegółowe wystąpienia pokontrolne NIK dotyczące wszystkich jednostek, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.  Została także opublikowana ogólna 
„Informacja o wynikach kontroli Wdrażane innowacji  przez szkoły wyższe  i  parki technologiczne”,  LBI-4101-08-00/2012, Nr ewid. 172/2012/P12128/LBI, Najwyższa Izba Kontroli http://www.nik.gov.pl/plik/id,....
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał ocenę negatywną, a  pozostałe 2 wrocławskie  jednostki otrzymały  ocenę  pozytywną  mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli   stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. W pierwszej kolejności postaramy się odpowiedzieć  na pytanie, dlaczego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  uzyskał ocenę negatywną. Oczywiście Nasze rozważania oprzemy przede wszystkim  na   danych zawartych w [„Wystąpieniu pokontrolnym  NIK”,  (LWR-4101-16-02/2012P/12/128, NIK Delegatura we Wrocławiu](http://www.nik.gov.pl/kontrole...) oraz  na danych  Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej  w Warszawie.
W wystąpieniu pokontrolnym  NIK, dotyczącym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu napisano w uzasadnieniu oceny  ogólnej, co następuje: „Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Uniwersytetu w zakresie wdrażania innowacji w latach 2010-2012, w związku ze stwierdzeniem uchybień i nieprawidłowości (strona 2):
 
1.Uniwersytet nie uzyskał zakładanych rezultatów w zakresie komercjalizacji wyników przeprowadzonych badan i prac rozwojowych finansowanych ze środków publicznych, bowiem dokonano komercjalizacji tylko jednego wynalazku ze 131 opatentowanych w tym czasie oraz zawarto dwie umowy na wdrożenie wyników badan projektu celowego (zrealizowanego w okresie wcześniejszym), zaś wynagrodzenie z tego tytułu na rzecz Uniwersytetu wynosiło tylko 130,4 tys. zł;
 
2.W 1 z 10 projektów rozwojowych, dotyczącym „Opracowania technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i pozaenergetyczne” ujawniono brak należytych działań zapewniających ochronę prawną wynalazków powstałych w związku z badaniami prowadzonymi na Uniwersytecie;
 
3. Podejmowane przez Uniwersytet, zróżnicowane formy współpracy z otoczeniem na rzecz transferu technologii nie przyniosły znaczących, wymiernych rezultatów w postaci komercjalizacji wyników badan naukowych;
 
4. Realizacja 6 projektów wspomagających transfer technologii i działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości kosztem łącznie 506,6 tys. zł nie spowodowała uzyskania przez Uniwersytet efektów w postaci wdrożeń innowacji do gospodarki;
 
5. W sposób niegospodarny wykorzystano środki publiczne w kwocie 28,0 tys. zł stanowiące 5,52% kosztów realizacji projektów;
 
6. Nierzetelnie sporządzono dokumentacje sprawozdawczą z 3 spośród 6 zrealizowanych projektów.”
 
 
Wnioski pokontrolne, strona 27
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o:
 
1. Podjecie skutecznych działań w celu zwiększenia efektów komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, w tym rozważenie dokonania zmian form organizacyjno-prawnych działalności prowadzonej w tej dziedzinie z uwzględnieniem potencjału komercjalizacyjnego Uczelni oraz wzmocnienia kadrowego Działu Innowacji.
 
2. Określanie w regulaminie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych - wydanym na podstawie art. 86c ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - zasad korzystania z majątku uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zasad świadczenia usług naukowo-badawczych, a także zasad wyceny wyników badan naukowych i prac rozwojowych przewidzianych do komercjalizacji.
 
3. Monitorowanie realizowanych projektów badawczych pod katem zapobieżenia przypadkom dokonywania zgłoszeń patentowych bez wiedzy Rzecznika Patentowego Uniwersytetu oraz niewskazywania Uczelni jako podmiotu uprawnionego do uzyskania ochrony patentowej.
 
4. Uregulowanie praw Uniwersytetu do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym nr 391720, dotyczącym sposobu wytwarzania mat chłonnych i uzyskanych tym sposobem mat chłonnych z miskanta olbrzymiego.
 
5. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacja projektów dotyczących wspomagania transferu technologii i wsparcia AIP.
 
6. Dokonanie korekty zapisów raportów końcowych i sprawozdań z przeprowadzonych projektów w części dotyczącej ujawnionych w czasie kontroli NIK nierzetelnych zapisów odnoszących sie do terminów, zakresu zrealizowanych zadań i uzyskanych efektów oraz ich przekazanie NCBiR i Ministrowi Gospodarki.
 
Musimy wiedzieć, że jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z:
 
-  Art. 61. ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mamy  „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.”
 
- Art. 63 Konstytucji Rzeczy Pospolitej Polskiej,  mamy „prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”
 
- §5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) -  nasze „skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
Zatem jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powołując się m.in. na powyższe przepisy,  w dniu 17.12.2013 r.  przedstawiłem w piśmie elektronicznym do Rektora i Senatu UPWr, to  pokontrolne wystąpienie NIK i informacje dotyczące patentów  oraz  złożyłem elektroniczne zapytanie/stwierdzenie   „W związku z  przeprowadzoną  na początku  2013  roku kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  – „NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne” (w załączeniu), nie zauważyłem żadnej, a tak przecież ważnej informacji dotyczącej  tej  kontroli, a  przedstawionej i rozpatrzonej w ramach posiedzenia Senatu UPWr.”
 
Odpowiedzi nie otrzymałem do dzisiaj, tj. 26 marca 2014 r.
 
                                                                                                                   
Opracował:

©Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 26.03.2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  
Patenty w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Patent non olet? Cz.III
 
Przypominam, że  Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w dniach od 25 czerwca 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. kontrolę dotyczącą wdrażania innowacji przez szkoły wyższe  i  parki technologiczne.  Kontrola dotyczyła 25 jednostek: 16 publicznych szkół wyższych i 9 podmiotów zarządzających ośmioma parkami technologicznymi. 
W związku z tą kontrolą - „Informacja o wynikach kontroli Wdrażane innowacji  przez szkoły wyższe  i  parki technologiczne”, LBI-4101-08-00/2012, Nr ewid. 172/2012/P12128/LBI, Najwyższa Izba Kontroli
http://www.nik.gov.pl/plik/id,...)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał ocenę negatywną „Wystąpienie pokontrolne  NIK”,  LWR-4101-16-02/2012, P/12/128, NIK Delegatura we Wrocławiu http://www.nik.gov.pl/kontrole..., a  pozostałe dwie wrocławskie  jednostki (Politechnika Wrocławska i  Wrocławski Park Technologiczny S.A. otrzymały  ocenę  pozytywną  mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli   stosuje tylko 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
W wystąpieniu pokontrolnym  NIK, dotyczącym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu napisano w uzasadnieniu oceny  ogólnej, co następuje: „Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Uniwersytetu w zakresie wdrażania innowacji w latach 2010-2012, w związku ze stwierdzeniem uchybień i nieprawidłowości”, które chcę  teraz rozpatrzyć bardziej szczegółowo. Dlatego  dziś  poświęcimy uwagę tylko finansowaniu badań i prac rozwojowych oraz posiadane prawa własności przemysłowe.
 
W wystąpieniu pokontrolnym czytamy m.in.:
 
„W 1 z 10 projektów rozwojowych, dotyczącym „Opracowania technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i pozaenergetyczne” ujawniono brak należytych działań zapewniających ochronę prawną wynalazków powstałych w związku z badaniami prowadzonymi na Uniwersytecie.”
 
1.Jak zatem wyglądało „finansowanie badań i prac rozwojowych oraz posiadane prawa własności przemysłowej” zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym  dotyczącym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu?
 
„W okresie 2010-2012 (do 31 października) Uniwersytet zakończył realizacje 3 zamawianych projektów badawczych i 10 projektów rozwojowych.  W okresie tym nie były realizowane projekty celowe. (…) W okresie 2010-2012 (do 8 października) Uniwersytet uzyskał 131 patentów, a do ochrony patentowej zgłoszono 150 wynalazków, dla których wydano 40 decyzji o udzieleniu patentu.
 
”W tym samym czasie nie udzielono Uczelni praw z rejestracji wzorów przemysłowych czy praw ochronnych na wzór użytkowy, jak również nie zgłaszano do objęcia ochroną wzorów przemysłowych   i użytkowych.” (…)
 
”W 64 ze 131 przypadków uzyskania patentów w badanym czasie, ochrona patentowa wygasła już po pierwszym, 3-letnim okresie ochrony, a 5 kolejnych wynalazków utraciło ochronę po ochronie trwającej od 4 do 7 lat. „
 
Ciekawe wytłumaczenie przedstawili „w kwestii powodów wygaszenia ochrony wynalazków po pierwszym okresie ochronnym”: „Roman Kołacz - Rektor Uczelni stwierdził, że najczęściej spowodowane to było brakiem szans na ich komercjalizacje.”
 
„Tadeusz Trziszka – Prorektor ds. Innowacji i Nauki wskazał na brak rentowości utrzymywania tylu patentów, nierokujących sukcesu komercyjnego oraz fakt, że patenty stanowiły i stanowią istotny element przy ocenie parametrycznej jednostek.”(…)
 
„W badanym okresie nie finalizowano projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, natomiast w toku realizacji było 6 takich projektów, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dla których w 2 przypadkach Uczelnia była liderem projektu, a w 4 partnerem.  W związku z realizacja tych 6 projektów Uczelnia dokonała 1 międzynarodowego i 34 krajowych zgłoszeń patentowych, uzyskując 6 patentów, w tym patent, który jako jedyny w badanym okresie został przez Uczelnie skomercjalizowany.” (…)
 
 
2.W działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  w zakresie ochrony własności przemysłowej  NIK stwierdziła m.in. takie nieprawidłowości:
 
(…) W myśl § 6 ust. 1 Regulaminu prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy oraz prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, a także prawo wyłącznego korzystania z nich w sposób zarobkowy lub zawodowy, dokonanych w warunkach określonych w § 2 regulaminu, przysługiwały Uczelni.
 
Jeżeli przedmiot był rezultatem współpracy twórcy, którego dotyczy Regulamin, z osobami niepodlegającymi jego przepisom, w tym także zatrudnionym w podmiotach gospodarczych, twórca obowiązany był zgłosić to Rzecznikowi Patentowemu Uczelni, celem prawnego uregulowania własności wyniku.
 
Regulamin  zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w  Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu . Załącznik do uchwały nr 181/2012 Senatu Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 r.
  http://www.up.wroc.pl/p/bip/ak...
 
 
Uchwała nr 181/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 
http://www.up.wroc.pl/akty_pra...
 
 
„W związku ze zrealizowanym w okresie od 5 marca 2007 r. do 4 marca 2010 r. na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uczelni projektem rozwojowym pt. „Opracowanie technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i pozaenergetyczne”, dokonane zostało zgłoszenie patentowe dotyczące wytwarzania mat sorpcyjnych z misktanta olbrzymiego.”
 
„Zgłoszenia tego, nr PL 391720 z 5 lipca 2010 r., dokonał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Spółka z o.o. z siedziba w Czarnej Wodzie, który jednocześnie został wskazany jako jedyny uprawniony do uzyskania ochrony na wynalazek.”
 
”Uczelnia, mimo że poniosła koszty badań przy wykorzystaniu słomy miskanta olbrzymiego na cele pozaenergetyczne (jako ściółki w kurnikach i do zwalczania odorów) w wysokości 116,2 tys. zł, nie została wskazana w zgłoszeniu jako podmiot uprawniony do uzyskania ochrony patentowej.”
 
„Zauważyć należy, iż w raporcie końcowym z realizacji ww. projektu rozwojowego jako autorów wynalazku wymieniono dwóch pracowników OBR Przemysłu Płyt Drewnopochodnych oraz czterech pracowników Uniwersytetu, którzy nie zgłosili Rzecznikowi Patentowemu Uczelni faktu współpracy przy opracowaniu wynalazku i dokonania jego zgłoszenia.”
 
„W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach Andrzej Kotecki – Kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin (Kierownik projektu) stwierdził m.in., że o tym zgłoszeniu patentowym nie informował Rzecznika Patentowemu Uczelni, gdyż wnioskodawcą  zgłoszenia był OBR Przemysłu Płyt Drewnopochodnych, który w grancie na realizacje projektu pt. „Opracowanie technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwość wykorzystania słomy na cele energetyczne i pozaenergetyczne” nie partycypował finansowo jako wykonawca zadania.  Dostarczył natomiast Uczelni w 2004 r. sadzonki miskanta pochodzące z wymarzniętej plantacji, a współautorowi zgłoszonego wynalazku, prof. Zbigniewowi Dobrzańskiemu, maty wykonane z miskanta do badań nad chłonnością.  Z tych względów  - według Kierownika projektu - OBR Przemysłu Płyt Drewnopochodnych był wnioskodawcą  zgłoszenia patentowego, co do którego na Uczelni wszczęto czynności na rzecz zawarcia umowy o współwłasności prawa do wynalazku.
 
Analogiczne  wyjaśnienia  złożył Zbigniew Dobrzański – Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt.”(…)
 
Musimy jednak  zauważyć, że  chyba coś  dziwnego się dzieje w sprawie patentów, skoro naukowcy „zapominają” o swojej Uczelni i prawach Uczelni (patrz wspomniany powyżej Regulamin) do wynalazków i patentów. Powinniśmy  zatem zajrzeć koniecznie na strony  Urzędu Patentowego RP.
 
Dane  ze strony Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  -  http://pl.espacenet.com/
 
Sposób wytwarzania mat chłonnych i uzyskane tym sposobem maty chłonne
 
PL 391720  (A1)  -  Sposób wytwarzania mat chłonnych i uzyskane tym sposobem maty chłonne
Data publikacji: 2012-01-16
Twórca(y):
ANDRZEJ KOTECKI [PL]; LESZEK DANECKI [PL]; MARIA ANTONI HIKIERT [PL]; MARIUSZ KORCZYŃSKI [PL]; SEBASTIAN OPALIŃSKI [PL]; ZBIGNIEW DOBRZAŃSKI [PL]
 
Zgłaszający:
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT
DREWNOPOCHODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PL]
 
Klasyfikacja: międzynarodowa: A61L2/18; B27N3/12; D04H1/04
 
Nr zgłoszenia lub nr publikacji zgłoszenia: PL20100391720 20100705 
 
Skrót  PL 391720  (A1)
„Sposób wytwarzania mat chłonnych charakteryzuje się tym, że do wytwarzania mat chłonnych stosuje się dojrzałe łodygi miskanta olbrzymiego po ich rozdrobnieniu, przy czym łodygi te rozdrabnia się w urządzeniu rozdrabniającym z kontrolowanym rozdrabniaczem nożowym i sitem sortującym, w którym uzyskuje się cząstki rozdrobnione w postaci wiórów o nieregularnym obrysie o powierzchni od 1 do 10 mm2, następnie rozdrobnione cząstki suszy się, a po wysuszeniu nanosi się w zaklejarce na rozdrobnione cząstki drobiny kleju na bazie żywic polikondensacyjnych, przy czym korzystnie dodaje się też związki polepszające własności chłonne i po wymieszaniu, powstałą mieszaninę umieszcza się w skrzyniach formujących, w których pod naciskiem w prasie zimnej formuje się arkusze mat chłonnych, które następnie poddawane są prasowaniu na gorąco lub na zimno, a w końcowym procesie maty chłonne poddawane są obróbce wykańczającej.”
 
Źródło: http://pl.espacenet.com/public...
 
„W raporcie końcowym z realizacji własnego rozwojowego projektu badawczego pt. „Chemiczna ekstrakcja frakcji proteinowo-fosfolipidowych żółtka jaja, ich enzymatyczna modyfikacja ukierunkowana na wykorzystanie biomedyczne oraz produkcj e suplementów diety”, prowadzonego od 10 sierpnia 2007 r. do 9 sierpnia 2010 r. na Wydziale Nauk o Żywności, nierzetelnie wykazano, że wyniki badań są własnością Uczelni wyszczególniając przy tym zgłoszenie patentowe nr PL 383170 z 20 sierpnia 2007 r. jako sposób upowszechniania i popularyzacji wyników przedmiotowego projektu badawczego.
 
W związku bowiem z tym zgłoszeniem 12 czerwca 2012 r. udzielony został patent nr 212777 firmie Florian Ryszka Biochefa Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny z siedzibą w Sosnowcu.”
 
W złożonych na tę okoliczność wyjaśnieniach Tadeusz Trziszka - Prorektor ds. Nauki i Innowacji, a równocześnie Kierownik tego projektu stwierdził m.in., że wynalazek nie został dokonany na Uniwersytecie, wskazanie zgłoszenia w raporcie końcowym nastąpiło na skutek błędu, a „na przypadkowość tego zajścia wskazuje fakt, iż patent zgłoszono 20.08.2007 r., podczas gdy realizacje projektu rozpoczęto 10.08.2007 r.”.
 
Dane  ze strony Urzędu Patentowego RP - http://pl.espacenet.com/
 
The manner of obtaining calcious preparation
 
PL383170 (A1) - The manner of obtaining calcious preparation
Twórca(y): RYSZKA FLORIAN [PL]; DOBRZAŃSKI ZBIGNIEW [PL]; TRZISZKA TADEUSZ [PL]; DOLIŃSKA BARBARA [PL].
 
Zgłaszający: RYSZKA FLORIAN Biochefa Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny   z siedzibą w Sosnowcu.
 
Klasyfikacja: międzynarodowa: A23L1/304; A61K33/06; A61P3/02 - cooperative:
Nr zgłoszenia lub nr publikacji zgłoszenia: PL20070383170 20070820
Numer(y) pierwszeństw(a): PL20070383170 20070820
 
Także opublikowany jako: PL212777 (B1), Skrót PL 383170 (A1)
 
„Sposób otrzymywania preparatu wapniowego, zawierającego skorupy jaj, charakteryzuje się tym, że skorupy jaj z błonami podskorupowymi przemywa się wodą wapienną lub alkoholem o stężeniu od 30 do 90%, zawierającym środek dezynfekujący o stężeniu od 0 do 3%, po czym przemyte skorupy jaj suszy się do 12 godzin w temperaturze od 80 do 130°C do uzyskania stałej masy, którą mikronizuje się do wielkości cząstek do 100 mikronów i mieszając z substancjami wypełniającymi wprowadza się kwas organiczny w ilości od 2 do 20% i poddaje granulacji, a następnie uzyskany granulat przesiewa się, konfekcjonuje do kapsułek i saszetek lub tabletkuje.”
 
Źródło:
http://pl.espacenet.com/public...,
http://pl.espacenet.com/public....
 
3. Sprawozdania  Rektora Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni  w  latach  2010-2012.
 
Sprawozdanie  Rektora Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni  w  roku 2010 http://www.up.wroc.pl/p/bip/ak...
(…)5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, s.86-105,
(…)7. INNOWACJE, WDROŻENIA I PROMOCJA ABSOLWENTÓW, s.116-129.
 
Sprawozdanie  Rektora Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni   w roku 2011
http://www.up.wroc.pl/p/bip/ak...
(…)5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, s.91-105,
(…)7. INNOWACJE, WDROŻENIA I PROMOCJA ABSOLWENTÓW, s.116-127.
 
Sprawozdanie  Rektora Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni  
w roku 2012
http://www.up.wroc.pl/p/bip/ak...
 
(…)5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, s.103-117,
(…)7. INNOWACJE, WDROŻENIA I PROMOCJA ABSOLWENTÓW, s.131-150.
 
 
Polecam:  
 
Szwindel "Innowacyjność", 10.01.2014, Cezary Kaźmierczak
http://kazmierczak.tocowazne.p...)
 
 Opracował:

©Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 30.03.2014 r.
Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)
 

 
 
 
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika smieciu

10-06-2014 [12:35] - smieciu | Link:

Coż w naszym całkowicie skorumpowanym kraju to nie dziwne że naukowcy próbują sobie dorobić po swojemu. Polska to kraj całkowitego upadku, myślenie o interesie państwowym jest zwyczajnym frajerstwem. Przykład idzie z góry, mediów. Złodzieje są na szczycie, a przeciw okradanym staje cała państwowa machina. W tej sytuacji wybór jak postępować jest bardzo prosty.

A patenty o osobny chory wynalazek, potężne narzędzie neokolonializmu. Już tak skonstruowane by działało dobrze tylko dla posiadaczy odpowiedniej kasy i pracowników, którzy będą tego pilnować.

Obrazek użytkownika Roman Andrzej Śniady

10-06-2014 [12:46] - Roman Andrzej Śniady | Link:

Zgadzam się :) i pozdrawiam :)