Rak zabija Polskę!!! Cz.Ia

Rak zabija Polskę!!!  Cz.Ia
Co trzeci/czwarty Czytelniku niestety umrzesz na raka, jeśli nie będziesz walczył o swoje prawa do bezpiecznej żywności, wody i czystego powietrza!!! To co jesz, to nie jest bezpieczna żywność !!!  Dlaczego województwo  pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i  kujawsko-pomorskie wymiera???

 
1.Jakie wiadomości  znajdziemy na stronach internetowych w sprawie zdrowia Polaków?  Jakie  informacje możemy znaleźć na stronach rządowych,  organizacji pro/pozarządowych i stronach przemysłu farmaceutycznego, a jakie wiadomości przeczytamy na stronach alternatywnych (m.in. o  witaminie B17)?
 
2. Wstępne informacje, które podają oficjalne źródła w Polsce:
 

2.1.„Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015.
 
Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1451
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1451
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/F78AF07990BD6AC5C1257B880040846A/%24File/1451.pdf
 
2.2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 , z późn. zm.)
 
Źródło:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970280152+2005%2409%2427&min=1
 
Tutaj zapisano w Art. 2.
 
1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.
 
2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.
 
2a. (uchylony).
 
3. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 usta-wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
 
2.3. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12706_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2012(1).pdf
 
Kim jest lekarz wg GUS?
 
Lekarz – osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza  i wykonująca ten zawód, tj. udzielająca świadczeń zdrowotnych, w szczególności takich jak: badanie  stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie  porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Zawód lekarza może być  wykonywany w różnych formach prawnych.
 
Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2012(1).pdf
 
(…)
 
Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2010 r.
 
Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny polskiego społeczeństwa. Od 2003  r. co roku stwierdza się ponad 120 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w ciągu  2010 r. stwierdzono ich już ponad 138 tys., tj. prawie 2,5 tys. więcej niż w roku 2009. Stosunkowo  najczęściej nowotwory złośliwe lokalizują się w narządach trawiennych, oddechowych i klatki  piersiowej oraz w narządach płciowych – stanowiły one prawie 55% wszystkich nowotworów  wykrytych w 2010 r. Rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe odzwierciedla wskaźnik  zachorowalności.
 
W 2010 r. stwierdzono blisko 359 nowych zachorowań na 100 tys. ludności, podczas  gdy na początku dekady (w 2000 r.) – 299, czyli o 60 przypadków mniej. Wzrost liczby zachorowań  odnotowano prawie na terenie całego kraju, za wyjątkiem województwa dolnośląskiego, śląskiego  i małopolskiego. Stosunkowo najbardziej wzrosła liczba nowo wykrytych nowotworów u mieszkańców  województw: zachodniopomorskiego i lubelskiego (wzrost o około 10% w porównaniu z rokiem  ubiegłym).
 
W 2010 r. największą zachorowalność na nowotwory złośliwe stwierdzono u mieszkańców województwa pomorskiego (415 zachorowań na 100 tys. ludności), a w następnej kolejności wśród mieszkańców województwa łódzkiego i świętokrzyskiego (prawie 400 nowych zachorowań na 100 tys.  ludności) oraz dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego (co najmniej 380  przypadków).
 
Najrzadziej nowotwory złośliwe były wykrywane u mieszkańców województwa  podlaskiego - mniej niż 300 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Uwzględniając rodzaje nowotworów wykrytych w ciągu 2010 r. można stwierdzić, że (podobnie jak w roku poprzednim) najczęściej nowotwory narządów trawiennych stwierdzano u mieszkańców województwa świętokrzyskiego (90 zachorowań na 100 tys. ludności) i dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i pomorskiego, natomiast nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – u mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, kujawsko pomorskiego i pomorskiego – co najmniej po 67 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców, najrzadziej natomiast u mieszkańców województwa podlaskiego.
 
Z kolei nowotwory złośliwe narządów płciowych relatywnie najczęściej były wykrywane u mieszkańców województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego – co najmniej 70 przypadków na 100 tys. ludności, a najrzadziej u mieszkańców warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego – około 50 zachorowań na 100 tys. ludności tych województw.
 
Źródło:
 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2012(1).pdf
 
 
2.4. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 
Źródło: http://www.pto.med.pl/
 
Polskie Towarzystwo Onkologiczne ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Zarząd Główny ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk tel. 58 349 22 70 , fax 58 349 22 10
 
Gdańsk, 18 grudnia 2013 r.
 
List Otwarty
Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia
 
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,
Nowotwory stanowią główną przyczynę przedwczesnej umieralności Polaków i stanowią największe obciążenie społeczne spośród wszystkich schorzeń. Mimo stałego zwiększania wydatków Państwa, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej i pogarszają się w stosunku do „nowych” krajów Unii. W Polsce każdego dnia umiera 1050 osób, w tym 6% z powodu wypadków, a aż 25% z powodu nowotworów.
 
Śmierć tak wielu osób stanowi oczywistą stratę w wymiarze ludzkim, ale także ekonomicznym. Utrata roku życia w przypadku śmierci osoby w wieku produkcyjnym oznacza stratę 350 000 PLN. Należy więc zadbać, aby tam, gdzie to możliwe inwestować w profilaktykę i medycynę naprawczą. Inwestować mądrze, strategicznie i długofalowo.
 
Jednoznaczna zależność pomiędzy wydatkami na onkologię a wynikami leczenia nowotworów została potwierdzona w wielu opracowaniach (w zał.). Wśród 27 krajów członkowskich UE wydatki per capita na ochronę zdrowia należą w Polsce do najniższych. Wydatki na leczenie nowotworów per capita stanowią w Polsce około 1/3 średniej unijnej i są znacznie niższe niż np. w Czechach czy na Słowacji. Rosnąca w wysoce przewidywalny sposób liczba zachorowań na nowotwory pozwala względnie łatwo zaplanować potrzeby finansowe w tym zakresie. Leczenie nowotworów w zaawansowanym stadium zwiększa zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie – ponoszone przez Państwo i obywateli.
 
Polityka oszczędności, polegająca np. na ograniczaniu refundacji tzw. nadwykonań skutkuje ograniczeniem dostępu do leczenia ratującego życie. W konsekwencji, oprócz nieuchronnych skutków medycznych, powoduje także paradoksalny wzrost nakładów w systemie opieki zdrowotnej i systemie opieki społecznej w związku ze znacznie wyższymi kosztami leczenia zaawansowanych nowotworów.
 
Polskie Towarzystwo Onkologiczne postuluje zniesienie limitowania świadczeń onkologicznych. Widzimy jednak równocześnie potrzebę istotnej poprawy efektywności wydawanych środków. Można znaleźć liczne dowody, że jest to w Polsce możliwe. Świadczą o tym różnice w efektywności kosztowej leczenia w poszczególnych województwach czy ośrodkach. Obecnie, w gronie ponad 100 ekspertów w dziedzinie onkologii, zdrowia publicznego i ekonomii, reprezentujących największe towarzystwa i organizacje onkologiczne oraz organizacje pacjentów, przygotowujemy Strategię dla Polskiej Onkologii – polski „Cancer Plan”, którego jednym z elementów jest racjonalizacja wydatków w onkologii.
 
Poprawa skuteczności walki z nowotworami w Polsce wymaga nadania jej najwyższego priorytetu państwowego i odważnych politycznych decyzji. Decyzje te powinny zmierzać w kierunku zmian strukturalnych w szeroko pojętej walce z nowotworami, zmniejszenia deficytów w finansowaniu i racjonalizacji wydatków. Ogłoszony w roku 1971 przez prezydenta Richarda Nixona w USA plan „The war against cancer”, czy w roku 2000 przez prezydenta Jacques Chiraca we Francji „Plan cancer” zapoczątkowały w obu krajach spektakularny postęp w wynikach leczenia nowotworów. Liczymy, że nasz kraj podejmie także takie wyzwanie i że przyniesie ono od dawna oczekiwane efekty.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Prof. dr hab. Jacek Jassem
Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 
Piśmiennictwo:
 
1. R. Luengo-Fernandez, J. Leal, A. Gray, R. Sullivan: Economic burden of cancer across the European Union: a population-based cost analysis. Lancet Oncol 2013; 14: 1165-74.
2. F. Ades, C. Senterre, E. de Azambuja, R. Sullivan, R. Popescu, F. Parent, M. Piccart: Discrepancies in cancer incidence and mortality and its relationship to health expenditure in the 27 European
Union member states. Ann Oncol 2013; 24: 2897-902.
3. G. Gatta, A. Trama, R. Capocaccia: Variations in Cancer Survival and Patterns of Care Across Europe: Roles of Wealth and Health-Care Organization. J Natl Cancer Inst Monogr 2013; 46: 79-87.
=================================================================================

Opracował:

© Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 24.02.2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)