Czy sztuczna inteligencja może być twórcą?

Ostat­nio mod­ne sta­je się ge­ne­ro­wa­nie róż­ny­ch dział ar­ty­stycz­ny­ch przez sztucz­ną in­te­li­gen­cję. Są już ge­ne­ra­to­ry po­zwa­la­ją­ce stwo­rzyć dzie­ło ma­lar­skie na pod­sta­wie opi­su słow­ne­go, moż­na wy­ge­ne­ro­wać ry­mo­wa­ny wier­sz na pod­sta­wie je­go opi­su pro­zą, moż­na opi­sać swój na­strój, a au­to­mat do­bie­rze do nie­go ory­gi­nal­ną mu­zy­kę, któ­rą na po­cze­ka­niu skom­po­nu­je.

  Ar­ty­ści za­czy­na­ją się bać kon­ku­ren­cji sztucz­nej in­te­li­gen­cji, któ­ra ich wszyst­ki­ch wkrót­ce za­stą­pi – już je­st lep­sza i szyb­sza, ale co waż­niej­sze szyb­ciej się udo­sko­na­la i roz­wi­ja niż lu­dzie. Czło­wiek, by być do­brym ar­ty­stą, po­trze­bu­je lat na­uki, spe­cja­li­stycz­ny­ch stu­diów, a po­tem wie­lo­krot­nej prak­ty­ki kon­fron­to­wa­nia swy­ch dzieł z od­bior­ca­mi. Sztucz­na in­te­li­gen­cja to sa­mo ro­bi w ska­li se­kund, a nie lat. Już nie potrzebujemy więcej artystów, popyt będzie tylko na programistów.

  Tu je­st opi­sa­ny cie­ka­wy przy­pa­dek zwią­za­ny z dy­le­ma­ta­mi do­ty­czą­cy­mi praw au­tor­ski­ch nie­ludz­ki­ch au­to­ma­tów: Pra­wo au­tor­skie w erze sztucz­nej in­te­li­gen­cji. Uwa­gi na tle hi­sto­rii „Por­tre­tu Ed­mon­da de Be­la­my”

  Pro­blem w tym, że dy­le­ma­ty praw­ne, czy na­wet fi­lo­zo­ficz­ne, do­ty­czą­ce wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej sztucz­nej in­te­li­gen­cji, nie są ja­ki­miś no­wy­mi dy­le­ma­ta­mi, któ­re do­pie­ro sztucz­na in­te­li­gen­cja wy­wo­ła­ła. Te dy­le­ma­ty wy­stę­pu­ją od daw­na, bo sa­ma ludz­ka twór­czo­ść je­st ni­mi obar­czo­na. To po­ję­cie „wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej” wy­wo­łu­je te dy­le­ma­ty.

  Sta­wiam ta­ką te­zę: wszel­kie ludz­kie dzie­ła kul­tu­ry ma­te­rial­nej i in­te­lek­tu­al­nej, w tym tech­nicz­nej i ar­ty­stycz­nej, to są za­wsze kom­pi­la­cje cze­goś, co stwo­rzy­li po­przed­ni­cy – au­tor do swo­je­go dzie­ła do­kła­da ma­łą cząst­kę wła­snej twór­czo­ści. Twór­czo­ść się roz­wi­ja, two­rzy coś no­we­go, nie po­przez wy­kre­owa­nie w ca­ło­ści no­wa­tor­skie­go dzie­ła, ale po­przez kom­pi­la­cję po­przed­ni­ch dzieł i do­ło­że­nie wła­sne­go, ory­gi­nal­ne­go, ma­łe­go dro­bia­zgu do ca­ło­ści.

  Naj­le­piej sens tej te­zy od­da­je słyn­ne stwier­dze­nie New­to­na: „Je­śli wi­dzę da­lej, to tyl­ko dla­te­go, że sto­ję na ra­mio­na­ch ol­brzy­mów”. Dla­te­go nie ma żad­ny­ch no­wy­ch dy­le­ma­tów zwią­za­ny­ch z pra­wa­mi au­tor­ski­mi sztucz­nej in­te­li­gen­cji, nie ma sen­su pod­wa­żać war­to­ści jej dzieł tym, że to są kom­pi­la­cje ja­kiejś ludz­kiej twór­czo­ści, bo w ogó­le każ­da ludz­ka twór­czo­ść po­le­ga na kom­pi­la­cji te­go, co stwo­rzy­li po­przed­ni­cy.

  Per­spek­ty­wa w ma­lar­stwie nie by­ła ja­kimś ge­nial­nym wy­na­laz­kiem jed­ne­go ma­la­rza na­sze­go krę­gu cy­wi­li­za­cyj­ne­go, ale wy­ni­ka­ła z ty­się­cy lat ludz­kiej twór­czo­ści – od ja­ski­niow­ców po­cząw­szy. Bia­ły czło­wiek wy­na­la­zł per­spek­ty­wę nie dla­te­go, że je­st ta­ki ge­nial­ny, ale dla­te­go, że in­ten­syw­nie roz­wi­jał ma­lar­stwo i to trwa­ło ty­sią­ce lat. Nie ma jed­ne­go wy­na­laz­cy per­spek­ty­wy. Dla­te­go pra­wa au­tor­skie, a na­wet pa­ten­to­we, nie ma­ją sen­su, bo ni­gdy nie da się usta­lić au­to­ra – za­wsze twór­ca to kom­pi­la­tor, któ­ry do­kła­da coś swo­je­go, cze­go nie da się ła­two wy­od­ręb­nić, bo na­wet to za­uwa­żyć je­st trud­no, bo to coś ma­lut­kie­go, ulotnego.

  Kultura nie ma indywidualnych autorów – prawa autorskie należą do ludzkości w całości. Zakaz kopiowania to w istocie polityczny zamordyzm niszczący kulturę. Sztuczna inteligencja łatwo sprowadza do absurdu polityczną uzurpację, jaką są prawa autorskie.

  Li­ber­ta­ria­nie to wie­dzie­li od daw­na i pi­sa­li o tym trak­ta­ty (na przy­kład ten Kin­sel­la: Przeciw własności intelektualnej), a te­raz sztucz­na in­te­li­gen­cja zmu­sza wszyst­ki­ch do po­now­ne­go za­sta­na­wia­nia się nad tym, co my, li­ber­ta­ria­nie, ma­my już daw­no roz­pra­co­wa­ne.

Grze­go­rz GPS Świ­der­ski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane

Ta­gi: gps65, sztuczna inteligencja, prawa autorskie, twórczość, artyści

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Roz Sądek

23-01-2023 [17:27] - Roz Sądek | Link:

@Autor
To pewnie dla wyskakującej ostatnio ludziom z lodówek Sztucznej Inteigencji mały pikuś: niech nie maluje obrazów i niech nie pisze poezji, niech Panu pomoże dostać się do Sejmu, a jakby jeszcze nie była na tyle inteligentna, to choć wskoczyć na jedynkę lisy wyborczej. Trzymam kciuki za AI.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-01-2023 [18:06] - Grzegorz GPS Św... | Link:

AI, póki co jest za głupia, by mogła wskoczyć do parlamentu, ale już wyborami sterować umie. Wybory na prezydenta w USA są rozstrzygane na fejsbuku, a tam cenzorski automat już się prawie usamodzielnił i stał się niezależny od decydentów, którzy go kazali napisać. 

Obrazek użytkownika spike

23-01-2023 [18:12] - spike | Link:

Dostać się do Sejmu to jeszcze "mały pikuś", najciekawsze będzie, jak AI będzie pisała Grzesiowi przemówienia i projekty ustaw, a do tego jeszcze wierszem, w całości zobrazowane stylowym malarstwem  !
Oj będzie się działo, oj będzie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-01-2023 [02:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A naprawdę zacznie się dziać, jak mi ona będzie robiła rzeczy na N: https://naszeblogi.pl/65174-polski-test

Obrazek użytkownika spike

23-01-2023 [18:20] - spike | Link:

@Grzesiu,
widziałeś te "dzieła sztuki" AI, ja widziałem, nie odbiegają od tych, co to mają kompa i sami coś montują, jeżeli ty uważasz, że AI zagrozi artystom, znaczy niewiele wiesz, tym bardziej, jak napisałeś, nie każdy może zostać artystą, talent, nauka etc. to te dzieła zawierają "duszę" tego co namalował, sztuka AI będzie doskonała, ale bezwartościowa, jak wszystko co powstaje automatycznie, dlatego piękne stare meble, rzeźby, wszelkie rękodzieło będzie w cenie.
Liberalizm ma piekielne pochodzenie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-02-2023 [19:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Sztuczna inteligencja maluje obrazy do polskich piosenek wielokroć lepiej, niż by to zrobił jakikolwiek artysta: https://www.youtube.com/watch?v=38ml2lZjiqs