Totalna inwigilacja

PiS na­tę­ża za­mor­dy­zm. Wzma­ga­ją me­to­dy śle­dze­nia i kon­tro­lo­wa­nia oby­wa­te­li jak każ­da to­ta­li­tar­na wła­dza. Nie ma się co te­mu dzi­wić, bo to prze­cież są so­cjal­de­mo­kra­ci, ideowe dzie­ci Le­ni­na. Ale na szczę­ście moż­na się przed tą wła­dzą bro­nić, tyl­ko trze­ba wie­dzieć jak.


 
       Lu­dzie bo­ją się in­wi­gi­la­cji. Dla­te­go nie uży­wa­ją smart­fo­nów. Nie­mniej wie­lu mu­si z ni­ch ko­rzy­stać — i wte­dy, by unik­nąć in­wi­gi­la­cji, nie lo­gu­ją się na kon­to ma­ilo­we czy też nie in­sta­lu­ją so­bie żad­ny­ch apli­ka­cji. A za­mia­st z kart płat­ni­czy­ch ope­ru­ją go­tów­ką. Czu­ją się wte­dy bez­piecz­nie. To błąd.

       Bier­no­ść nie da­je bez­pie­czeń­stwa. Ta­cy lu­dzie są naj­lep­szym obiek­tem in­wi­gi­la­cji, bo nie ro­zu­mie­ją no­wo­cze­sny­ch tech­no­lo­gii, więc nie po­tra­fią ich wy­ko­rzy­stać z ko­rzy­ścią dla sie­bie. Bę­dą śle­dze­ni przez mo­ni­to­ring miej­ski. Oni głów­nie ukry­wa­ją się sa­mi przed so­bą, bo sa­mi so­bie utrud­nia­ją do­stęp do in­for­ma­cji o so­bie. A służ­by i ma­fie i tak ich to­tal­nie zin­wi­gi­lu­ją tak, jak bę­dą chcia­ły.

       Współ­cze­sne pań­stwo dą­ży do to­ta­li­ta­ry­zmu i bę­dzie nas kon­tro­lo­wać co­raz bar­dziej. Nie uciek­nie­my od te­go, po­rzu­ca­jąc no­wo­cze­sną tech­no­lo­gię. Mo­że­my nie mieć kon­ta w ban­ku i ko­rzy­stać z kon­ta na­szej mat­ki - tak po­dob­no ro­bił na­czel­nik na­sze­go pań­stwa. Czy uchro­ni­my się tym od to­ta­li­tar­ne­go pań­stwa, któ­re mo­że ła­two za­blo­ko­wać każ­de kon­to ban­ko­we oby­wa­te­li na sku­tek ar­bi­tral­nej de­cy­zji fi­sku­sa, je­śli al­go­ryt­my wy­ty­pu­ją to kon­to ja­ko kon­to oszu­sta? Obec­ne pra­wo w Pol­sce na to po­zwa­la. A te al­go­ryt­my dzia­ła­ją jak cen­zu­ra na fejs­bu­ku — blo­ku­ją ko­muś pro­fil na mie­siąc, bo na­pi­sał, że ma no­we pe­da­ły w ro­we­rze. To, że kon­to je­st mat­ki, w ni­czym nie po­wstrzy­ma ty­ch za­bor­ców. A do­dat­ko­wo po­ja­wią się no­we za­gro­że­nia — mat­ka mo­że zwa­rio­wać al­bo do­stać skle­ro­zy i zro­bić róż­ne dziw­ne rze­czy z tym kon­tem — nie­ko­niecz­nie świa­do­mie.

       By utrud­nić in­wi­gi­la­cję, trze­ba o to za­dbać ak­tyw­nie — mieć za­głu­sza­cze, oszu­ki­wa­cze, ukry­wa­cze. A jesz­cze le­piej mieć mul­ti­pli­ka­to­ry. Trze­ba mieć du­żo kont ma­ilo­wy­ch i spo­łecz­no­ścio­wy­ch, zwa­ny­ch fejk­kon­ta­mi czy trol­l­kon­ta­mi, wie­le apli­ka­cji re­ali­zu­ją­cy­ch po­dob­ny cel, wie­le spo­so­bów łą­cze­nia się z In­ter­ne­tem, wie­le smart­fo­nów — trze­ba wszyst­ko ro­bić na wie­le spo­so­bów — ku­po­wać w wie­lu skle­pa­ch, za­ma­wiać tak­sów­ki w wie­lu fir­ma­ch, mieć wie­le apli­ka­cji do na­wi­ga­cji, mieć kil­ka kont w ban­ku, uży­wać wie­lu kryp­to­wa­lut! Dy­wer­sy­fi­ka­cja we wszyst­kim zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo!

       Je­śli wszy­scy bę­dą in­wi­gi­lo­wa­ni, je­śli o każ­dym bę­dzie się zbie­rać du­żo da­ny­ch, to da­ny­ch do ana­li­zy bę­dzie tak du­żo, że te ana­li­zy nic nie bę­dą war­te. To zna­czy, bę­dą war­te na pew­nym wyż­szym, za­gre­go­wa­nym po­zio­mie — ja­ko da­ne sta­ty­stycz­ne. "Big da­ta" dzia­ła — to oczy­wi­ście no­wy sku­tecz­ny pa­ra­dyg­mat po­zna­nia. Ale każ­de­go z osob­na wy­śle­dzić bę­dzie trud­no.

       Ty­po­wym prak­tycz­nym przy­kła­dem te­go, że na­wał da­ny­ch szko­dzi w śle­dze­niu jed­no­stek, je­st by­ła NRD i ich służ­by Sta­si. Tam in­wi­gi­la­cja by­ła naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­na w blo­ku so­wiec­kim. Ale w prak­ty­ce wie­dza służb o opo­zy­cji w PRL czy ZSRR by­ła więk­sza niż w NRD. Sta­si uto­pi­ła się w da­ny­ch i biu­ro­kra­cji, dla­te­go Kohl ich spraw­nie wchło­nął.

       Więc trze­ba mieć od­po­wied­nie tech­ni­ki ty­po­wa­nia ty­ch, któ­ry­ch war­to in­wi­gi­lo­wać. A gdy ktoś chce te­go uni­kać, to ukry­wa li­ść w le­sie. W sta­nie to­tal­nej in­wi­gi­la­cji spi­skow­cy po pro­stu do­pro­wa­dzą do te­go, by wszy­scy lu­dzie spi­sko­wa­li w ra­ma­ch fan­ta­zjo­wa­nia, spe­ku­lo­wa­nia czy roz­ryw­ki — a sa­mi bę­dą spi­sko­wać jaw­nie, bez szy­fro­wa­nia, czy ukry­wa­nia się, ale z do­dat­kiem iro­nii lub żar­tów. I kontr­wy­wiad nie od­róż­ni praw­dzi­we­go spi­sku od gry in­ter­ne­to­wej. A na­wet jak od­róż­ni, to nie udo­wod­ni, że to spi­sek.

       Gdy ja­kiś czas te­mu wy­szły na jaw sło­wa klu­czo­we, na któ­re re­ago­wał sys­tem in­wi­gi­la­cji Eche­lon, to wie­le osób za­czę­ło do każ­de­go ma­ila do­pi­sy­wać wła­śnie te sło­wa, co sku­tecz­nie sys­tem pa­ra­li­żo­wa­ło. To już oczy­wi­ście dziś dzia­ła ina­czej, ale na­dal ktoś, kto, choć w przy­bli­że­niu roz­po­zna, na co re­agu­ją ta­kie sys­te­my — bę­dzie te bodź­ce mul­ti­pli­ko­wał, utrud­nia­jąc dzia­ła­nie sys­te­mu.

       Trze­ba też być świa­do­mym te­go, co mo­że być jaw­ne, a co chce­my ukryć. Ja­ko blo­ger chcę, by wszel­kie mo­je prze­my­śle­nia umiesz­cza­ne na blo­gu by­ły jak naj­bar­dziej roz­po­wszech­nia­ne. Wie­le z ty­ch prze­my­śleń po­wta­rzam też w roz­mo­wa­ch ze zna­jo­my­mi. Je­śli mo­ja ko­mór­ka je­st na pod­słu­chu i ja­kiś ofi­cer te­go słu­cha, to bar­dzo do­brze! Gdy agen­ci SB cho­dzi­li za PRL-u na msze do Ko­ścio­ła, by wy­słu­chać ka­zań — i po­tem pi­sa­li z te­go ra­por­ty — to Ko­ściół się z te­go bar­dzo cie­szył! Im wię­cej ta­ki­ch agen­tów tym le­piej.

       Ale gdy chcę coś ukryć, gdy nie chcę, by kto­kol­wiek wie­dział, co ko­muś po­wie­dzia­łem, al­bo gdzie by­łem, to mu­szę być świa­do­my te­go, jak to ukryć, mu­szę wie­dzieć, jak ktoś mnie wy­śle­dzi czy pod­słu­cha. Im bar­dziej ja­kaś sa­la w lo­ka­lu ga­stro­no­micz­nym u ja­kie­goś So­wy je­st re­kla­mo­wa­na ja­ko bez­piecz­na, VIP-owska, dys­kret­na, tym mniej ta­jem­nic w niej ujaw­niam, bo wiem, że to tam głów­nie mon­tu­je się pod­słu­chy. Każ­dy głu­pi to wie, bo to wia­do­mo od ty­się­cy lat. Gdy cho­dzę w po­dej­rza­ne miej­sca, to za­bie­ram in­ną ko­mór­kę, z in­ną kar­tą niż zwy­kle — naj­le­piej jed­no­ra­zo­wą. A gdy nie mam ko­mór­ki, to ro­zu­miem, że je­stem jesz­cze bar­dziej pod­słu­chi­wa­ny!

       Bar­dzo do­brym przy­kła­dem te­go, o czym pi­szę, są Kwa­śniew­scy — by­ły pre­zy­dent z żo­ną. Ku­pi­li so­bie dro­gi dom. Ale nie chcie­li te­go ujaw­nić w swo­ich de­kla­ra­cja­ch ma­jąt­ko­wy­ch, bo by mu­sie­li ujaw­nić źró­dła fi­nan­so­wa­nia, a to by­ły z pew­no­ścią źró­dła szem­ra­nie, nie­le­gal­ne, ma­fij­ne, zwią­za­ne z pe­ere­low­ski­mi ban­dyc­ki­mi służ­ba­mi. Bo Kwa­śniew­ski to sta­ry ko­mu­ch. Wie­dzie­li, że do­mu, i te­go, że je­st ich nie­for­mal­ną wła­sno­ścią, nie da się ukryć. Więc za­dba­li o to, by się nie da­ło te­go udo­wod­nić!

       Że­by nie wiem, jak się sta­ra­li, to by­li in­wi­gi­lo­wa­ni. Nie by­li w sta­nie te­go unik­nąć, bo opró­cz pod­słu­chu na ko­mór­ce są jesz­cze plu­skwy pod­słu­cho­we, mi­kro­fo­ny kie­run­ko­we i set­ki in­ny­ch tech­nik. Więc po pro­stu po­słu­ży­li się slan­giem. Wy­gra­li nie dla­te­go, że po­rzu­ci­li wszel­kie no­wo­cze­sne tech­no­lo­gie, ale dla­te­go, że by­li świa­do­mi sy­tu­acji, wie­dzie­li, jak dzia­ła­ją służ­by, zna­li tech­no­lo­gię i mo­gli służ­by prze­chy­trzyć. Dzia­ła­li czyn­nie, a nie bier­nie.

Pod­su­mo­wa­nie not­ki

       Nie bą­dź bier­ny, nie bą­dź głu­pi — dzia­łaj i ro­zum! Nie bój się no­wo­cze­sny­ch tech­no­lo­gii, nie uni­kaj ich! To­tal­ną in­wi­gi­la­cję po­ko­naj, nie uni­ka­jąc jej, ale sto­su­jąc kontr­in­wi­gi­la­cję! Gdy chce­sz ukryć ja­kieś da­ne o so­bie, to pro­du­kuj ich co­raz wię­cej — w tym głów­nie da­ne fej­ko­we! Ukryj li­ść w le­sie. Bą­dź jak spi­skow­cy, któ­rzy nie ukry­wa­ją spi­sku, jaw­nie w nim dzia­ła­ją, ale ge­ne­ru­ją obok nie­go mi­lion in­ny­ch, mniej lub bar­dziej bzdur­ny­ch spi­sków, tak by nikt two­je­go praw­dzi­we­go spi­sku nie roz­po­znał i w nie­go nie uwie­rzył!

       A przede wszyst­kim zro­zum, że więk­szo­ść two­ich dzia­łań, któ­ry­ch się wsty­dzi­sz, ni­ko­go nie in­te­re­su­je — w isto­cie nikt cię nie śle­dzi. Gdy­by ktoś to ro­bił, to by cię tym no­bi­li­to­wał, czy­nił cię waż­nym i po­trzeb­nym. Gdy ktoś ko­goś in­wi­gi­lu­je, de­mon­stru­je tym sa­mym to, że ten in­wi­gi­lo­wa­ny je­st waż­niej­szy, lep­szy, mą­drzej­szy, cie­kaw­szy, bar­dziej twór­czy niż ten in­wi­gi­lu­ją­cy i je­go spon­so­rzy. Głup­ków, mię­cza­ków, nie­udacz­ni­ków czy prze­cięt­nia­ków nikt nie in­wi­gi­lu­je — bo i po co? Więc je­śli się czu­je­sz in­wi­gi­lo­wa­ny, to naj­pew­niej ma­sz za­bu­rze­nia psy­chicz­ne al­bo wrę­cz schi­zo­fre­nię. A je­śli nie tyl­ko czu­je­sz, ale wie­sz, ro­zu­mie­sz, wy­kry­łeś, że je­steś in­wi­gi­lo­wa­ny, to za­sta­nów się, co je­st two­ją ta­jem­ni­cą, na któ­rą tak in­ni dy­bią — i uczyń z niej oręż, ujaw­nia­jąc ją sa­me­mu!

Grze­go­rz GPS Świ­der­ski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS1. Pro­szę o od­da­nie na mnie gło­su w pra­wy­bo­ra­ch, a przy­czy­nię się do od­su­nię­cia za­mor­dy­stów z PiS-u od wła­dzy. I po­sta­ram się nie do­pu­ścić do niej ich ide­owy­ch ko­le­gów z PO, PSL-u, SLD czy in­nej Le­wi­cy: https://naszeblogi.pl/65268-klip-prawyborczy-bez-pedalow

PS2. Notki powiązane:

Tagi: gps65, PiS, władza, państwo, totalitaryzm, inwigilacja, zamordyzm

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika MFW

25-01-2023 [20:01] - MFW | Link:

"PiS na­tę­ża za­mor­dy­zm. Wzma­ga­ją me­to­dy śle­dze­nia i kon­tro­lo­wa­nia oby­wa­te­li jak każ­da to­ta­li­tar­na wła­dza."

Te "me­to­dy śle­dze­nia i kon­tro­lo­wa­nia" służą trzymania za mordę ruskich onuc takich jak ty i ta twoja, pożal się Boże, kanapka "Nowa Nadzieja", na którą mogą liczyć albo pacjenci psychuszek lub "полезные идиоты".

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-01-2023 [20:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie zalecam pisania takich niegrzecznych komentarzy. Ataki ad personam tylko prowojują do awantur i nic z nich dobrego nie wynika. Proszę zaniechać takich praktyk i wypowiadać się merytorycznie na temat.  

Obrazek użytkownika admin

25-01-2023 [20:26] - admin | Link:

A jak merytorycznie odnosić się do wymysłów o totalnej inwigilacji czy totalitaryzmie.. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-01-2023 [21:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No przecież w notce się do tego odnoszę merytorycznie. Rozumiem, że jak ktoś nie umie się odnieść merytorycznie, to wtedy dozwolone jest obrażanie forumowiczów,  wszczynanie awantur, prowokowanie i ataki ad personam, tak?

Obrazek użytkownika Jabe

25-01-2023 [20:14] - Jabe | Link:

Przecież każdy, kto nie podoba się władzy, jest ruską onucą. No i władza chce ich „trzymać za mordę”, bo taka jest.

Obrazek użytkownika admin

25-01-2023 [20:30] - admin | Link:

A kogo Jabe władza chce "trzymać za mordę"? Trzeba być debilem albo ślepym, żeby nie widzieć, że jest zgoła odwrotnie i to "opozycja" (która przecież włada w miastach i ma poparcie eurokomuny) buduje szafoty, chce rozliczać, organizuje silnych ludzi itp. itd. 

Obrazek użytkownika Jabe

25-01-2023 [21:28] - Jabe | Link:

To MFW napisał o trzymaniu za mordę. Ja do­powiedziałem, kim są ci, których nazywa się „ruskimi onucami”. To jest etykietka, którą przykleja się nie­pokornym.

Nie opozycja wprowadziła obo­wiązek rejestracji telefonów, nie opozycja wpadła na pomysł cyfryzacji pieniędzy. Ciągotki są jedno­znaczne. Naturalnie piszę o opozycji wobec okrągło­stołowców. Tak się składa, że, o ile mi wiadomo, ona nie rządzi nigdzie.

Gadanie o szafotach, rozliczeniach, „silnych ludziach” jest – wybaczy Pan – in­fantylne. Rozumiem jednak ten niepokój. W końcu nasi gagatkowie zorien­towali się, że prze­holowali i może wy­jątko­wo od­powiedzą za swoje czyny. Stąd ustawa bez­karnościowa przecież.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-02-2023 [14:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

""opozycja" (która przecież włada w miastach i ma poparcie eurokomuny) buduje szafoty, chce rozliczać, organizuje silnych ludzi"

"Opozycja" to zbyt szerokie określenie. Konfederacja to też opozycja, ale nic takiego nie robi. Właściwe określenie to: "socjaldemokracja", bo to pasuje do wszystkich praktykujących zamordyzm: i PO, i SLD, i PSL, i PiS, i innej Lewicy.

Obrazek użytkownika angela

25-01-2023 [20:45] - angela | Link:

PiS nikogo nie musi inwigilowac.
SAMI się podsluchujecie, bo jeden drugiemu nie wierzy, a  PiS tylko z tego korzysta.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-02-2023 [14:56] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Inwigilują służby, które powołała władza (ta i poprzednie). Dziś to jest PiS, a dawniej to były PO, SLD, PSL czy AWS. Służby inwigilują po to, by mieć przewagę biznesową, bo to są wszystko służby postkomunistyczne i ich celem jest kapitalizm państwowy — po to przekształcili pierwszą komunę w drugą. PiS doskonale ich chroni, tak samo, jak wszyscy poprzednicy. 

Obrazek użytkownika spike

25-01-2023 [20:58] - spike | Link:

zsilodreip

Obrazek użytkownika spike

25-01-2023 [21:09] - spike | Link:

tacy jak ty sami dają na tacy wszystkie dane o sobie, sam tu się prezentowałeś, nie wiem czy masz konto społecznościowe, co jest całkiem możliwe, a może pewne, chwalisz się jaki to z ciebie waleczny żeglarz, walczysz z Kaczyńskim, że cie nie pozwala przepłynąć przekopu itd. do tego te twoje brednie o "bandyckich" państwach etc. te wszystkie informacje obrabia twoja ulubiona AI, budując twój profil psychologiczny, co może być przez służby dowolnego typu wykorzystane.

Nie pojmuję, że tak stary a głupi facecik pcha się do sejmu (koryta), by pracować w zomordystycznym państwie, oczywiście nie za darmo, co jest kluczem tego dążenia.
Jeden taki też chodził po piwiarniach opowiadał różne brednie, aż znaleźli się tacy, co to wykorzystali, postawili na czele rządu, co skutkowało milinami ofiar.
Mam nadzieję, że twoja "Nadzieja" nie poprze takiego anarchistycznego fanatyka, którzy są źródłem nieszczęść ludzkości.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-01-2023 [21:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie.

Obrazek użytkownika spike

25-01-2023 [22:44] - spike | Link:

@świr
"Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie ..."

właśnie dałeś próbkę, tego, co czeka każdego, kto wpadnie w twoje łapska.
Tacy jak ty, są groźniejsi od bomby A do Z, niech was Piekło pochłonie.
Mam nadzieję, że do sejmu nie wejdziecie, szczególnie taki bęcwał jak ty.

Wolę wyzywanie się i przekleństwa, ludzie robili to od zarania dziejów, potem się godzili, to są emocje,
to co chcesz ludziom zafundować, nie ma odwrotu, idealnie pasujesz do chińskiego systemu inwigilacji, mają podobną ideologię, którą już wdrożyli.

Obrazek użytkownika SilentiumUniversi

25-01-2023 [21:51] - SilentiumUniversi | Link:

No właśnie, dopóki się nie przedstawił myślałem że to piętnastolatek. Przecież wie, jak wygląda totalitaryzm z własnego doświadczenia 

Obrazek użytkownika spike

25-01-2023 [22:49] - spike | Link:

też tak myślałem, a dowiedziałem się, że ten mentalny nastolatek o zgrozo, ma dzieci !!!
Pozostaje nadzieja, że liberalno-zamordystyczna  zaraza nie przejdzie dalej.

Dziw bierze, że taki stary, a powiela cudze brednie, bez zastanowienia się, nad sensem tego co wypisuje, ten gostek intelektualnie  jest stracony.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-02-2023 [00:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

E... spike jest chyba starszy.

Obrazek użytkownika Ryan

25-01-2023 [21:18] - Ryan | Link:

W każdym kraju na całym świecie zdarzają się zidiociali wyborcy niezdolni intelektualnie do podejmowania racjonalnych decyzji. Jednak tylko w Polsce kompletni kretyni mają swoją partię polityczną.

https://static.prsa.pl/images/a414f953-0419-4275-99da-aff95523c50e.jpg

Obrazek użytkownika angela

25-01-2023 [22:00] - angela | Link:

Jeszcze Hołownia....,  takiego bufona i pustaka jeszcze nie widziałam. 
Przecież ten narcyz nic mądrego jeszcze nie powiedział. 
Widać ze zagospodarował glosy tych płytko myślących, których takie bzdury, jakie  plecie Hołownia jarają. 
Zdolnosc którą pokazuje, to wyjatkowa umiejętność zbierania dyszek.
Podobno " uciułał" juz ponad 4 miliony.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-02-2023 [14:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"W każdym kraju na całym świecie zdarzają się zidiociali wyborcy niezdolni intelektualnie do podejmowania racjonalnych decyzji."

Tak. A co gorsze oni stanowią większość i w swojej głupocie głosują na socjaldemokratów — w Polsce na PiS, PO, SLD, PSL i inną Lewicę.

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

26-01-2023 [00:19] - Kazimierz Kozio... | Link:

zabierz ludowi gadzety ktorymi jest inwigilowany, chocby to miala byc najbardziej "niewinna" aplikacja, a napewno przepadniesz w demokartycznych wyborach. system inwigilacji wyewoluowal w takim kierunku ze niewolnicy beda walczyc o to zeby prawo do bycia inwigilowanym stalo sie podstawowym prawem czlowieka

Obrazek użytkownika Ijontichy

26-01-2023 [08:47] - Ijontichy | Link:

Niestety,uważam @GPS za idiotę i agenta...gdy nagle objawił sie nasz Duduś: 
https://www.salon24.pl/newsroo...
Czyżby GPS nie bardzo bredzil?

Obrazek użytkownika spike

26-01-2023 [09:42] - spike | Link:

W obecnej dobie cyberprzestępczości, inwigilacja jest niezbędna, weźmy naszego GPSa, pisze swoje brednie o likwidacji państw, a są tacy co piszą o wiele groźniejsze teorie, bez wiedzy operacyjnej, co tacy fanatycy wypisują, może dojść do poważnych problemów.

W kwestii samej inwigilacji, od kiedy nastała elektryczno-elektroniczna forma komunikacji, inwigilacja też się rozwinęła. Od dziesięcioleci są podsłuchiwane telefony, faxy, łączność radiowa etc. okazuje się, że wszystkie nasze e-maile są gromadzone, podobnie gromadzi się dane, jakie strony www oglądamy, czy szukamy.
Smarfony, które chyba prawie każdy posiada, a które są pod systemem Androida, należącego do Google, posiada także nasze kontakty, pewnie także nasze smsy, podobnie jak operator komórkowy, historię naszej aktywności, robione zdjęcia etc.

Ja nie korzystam w telefonie z internetu, mam wyłączone usługi Google, co mi bez przerwy przypomina, skutkuje to tym, że telefon pracuje mi prawie tydzień bez ładowania. Na ulicach widać ludzi, którzy bez telefonu nie potrafią żyć, nie patrzą gdzie idą i pod jaki samochód włażą, nawet mając dziecko w wózku, włosy dęba stają, jak ludzie zgłupieli, w mediach społecznościowych opisują wszystko, nawet ile mają pieniędzy, kosztowności, gdzie je trzymają, gdzie podróżują, z kim sypiają itd.itd.
Mój krewniak ma konto FB, opowiada mi o moich sąsiadach, czy znajomych, wiem o nich prawie wszystko. Tak więc, co z tego, że są ludzie ostrzegający o zagrożeniach, choćby włamaniach do domu, ludzie i tak chcą być inwigilowani, niech ktoś powie, by wyłączyć FB, TT etc. to go zjedzą.

Jeden taki powiedział : "ludzie nie są tak głupi, jak sądzimy, są o wiele głupsi".

Obrazek użytkownika sake3

03-02-2023 [08:12] - sake3 | Link:

@Ijontichy......Jeszcze tylko dwa chyba lata do wyborów na prezydenta.Wytrzyma Pan?Już można zrobić przegląd potencjalnych kandydatów.  Hołownia Kamysz,Trzaskowski,pewnie i Kidawa,,Nitras. Ćóż za trudny wybór wśród tak wielkich mężów stanu.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-02-2023 [17:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jemu już ci prezydenci weszli na konto.

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

26-01-2023 [10:56] - Kazimierz Kozio... | Link:

wg legendy miejskiej, jezeli telefon traci zasieg, bo sygnal jest za slaby, to wystarczy powiedziec "kil prezident" a natychmiast polaczenie ulegnie poprawie