Pseudopatrioci na służbie u Putina

W Pol­sce ma­my pseu­do­pa­trio­tów, któ­rzy w każ­dej kry­ty­ce rzą­dzą­ce­go w Pol­sce PiS-u upa­tru­ją ru­ską agen­tu­rę. Kto się nie zga­dza z Ka­czyń­skim, ten je­st ru­skim trol­lem. Tyl­ko ru­skie onu­ce kry­ty­ku­ją rząd Mo­ra­wiec­kie­go. Ta­ka nar­ra­cja słu­ży Ro­sji, bo re­ali­zu­je ich stra­te­gię dzie­le­nia na­ro­du.

  Każ­dy świa­do­my pol­ski pa­trio­ta wi­dzi, że rząd PiS-u pro­wa­dzi naj­gor­szą po­li­ty­kę we­wnętrz­ną, szcze­gól­nie go­spo­dar­czą, cze­go naj­lep­szym do­wo­dem je­st udział w prze­krę­cie ko­wi­do­wym i ogra­bie­nie oby­wa­te­li na mi­liar­dy zło­ty­ch, ale po­wi­nien przy­znać, że po­li­ty­ka za­gra­nicz­na je­st bar­dzo do­bra. Nie­mniej to nie je­st wiel­ka za­słu­ga PiS-u, bo oko­licz­no­ści geo­po­li­tycz­ne nas zmu­sza­ją do te­go, by po­ma­gać Ukra­inie, bo do­bi­cie Ro­sji to ży­wot­na ra­cja sta­nu Pol­ski.

  Mo­im zda­niem pseu­do­pa­trio­ci, któ­rzy za każ­dą kry­ty­kę so­cja­li­stycz­ny­ch dzia­łań PiS-u oskar­ża­ją ty­ch kry­ty­ków o ru­ską agen­tu­ral­no­ść, są rów­nie szko­dli­wi, co jaw­ni zwo­len­ni­cy so­ju­szu z Ro­sją. Obie po­sta­wy słu­żą Ro­sji, bo pro­wa­dzą do nie­me­ry­to­rycz­ne­go skłó­ca­nia Po­la­ków.

  Bra­to­bój­cza, hej­ter­ska, dzie­lą­ca pol­skie ro­dzi­ny na pół, wal­ka PO z PiS, par­tia­mi wy­zna­ją­cy­mi tę sa­mą so­cjal­de­mo­kra­tycz­ną ide­olo­gię, je­st dla Pol­ski wie­lo­kroć bar­dziej szko­dli­wa niż ni­szo­we por­ta­li­ki ru­ski­ch ko­la­bo­ran­tów, czy ja­kie­kol­wiek pró­by uspra­wie­dli­wia­na Pu­ti­na lub szu­ka­nia so­ju­szu z Ro­sją. Bo ta wal­ka po­wo­du­je, że kto­kol­wiek by nie wy­grał wy­bo­rów, to i tak za­wsze wy­gry­wa so­cjal­de­mo­kra­cja — a to je­st cho­ler­nie de­struk­cyj­na ide­olo­gia. Ta ide­olo­gia zo­sta­ła do nas przy­nie­sio­na na ru­ski­ch ba­gne­ta­ch i do dziś zo­sta­ła sil­nie wsz­cze­pio­na w men­tal­no­ść Po­la­ków. A to słu­ży Ro­sji, bo sła­ba, so­cja­li­stycz­na, bied­na, skłó­co­na Pol­ska je­st ła­twa do pod­bi­cia.

  Każ­dy kry­tyk eta­ty­stycz­nej po­li­ty­ki PiS-u w isto­cie je­st wro­giem Ro­sji, bo wol­no­ryn­ko­wa, ka­pi­ta­li­stycz­na, li­be­ral­na Pol­ska by­ła­by dla ni­ch po­waż­ny­ch kon­ku­ren­tem w dą­że­niu do mo­car­stwo­wo­ści. PiS roz­wi­ja­jąc w Pol­sce so­cja­li­zm, słu­ży w isto­cie Ro­sji, bo osła­bia na­sze bo­gac­two. O si­le kra­ju sta­no­wią sil­ni, bo­ga­ci, zdro­wi, in­te­li­gent­ni miesz­kań­cy, a nie sil­ne struk­tu­ry biu­ro­kra­tycz­ne. Praw­dzi­wy pa­trio­ta po­pie­ra w Pol­sce wol­no­ść go­spo­dar­czą, wła­sno­ść pry­wat­ną i ka­pi­ta­li­zm. A pe­seu­do­pa­trio­ta wszę­dzie wę­szy ru­ski­ch szpie­gów — każ­dy li­be­rał czy wol­no­ryn­ko­wiec, to dla nie­go ru­skie onu­ce.

  Twór­cy tej an­ty­li­be­ral­nej nar­ra­cji są z pew­no­ścią przez Ro­sję opła­ce­ni i za­da­nio­wa­ni, ale więk­szo­ść ty­ch, któ­rzy te­mu ule­ga­ją, to po­ży­tecz­ni idio­ci. Ka­czyń­ski, Mo­ra­wiec­ki i in­ni przy­wód­cy PiS, też pew­nie wdra­ża­ją w Pol­sce so­cja­li­zm bez po­ro­zu­mie­nia z Ro­sją, ro­bią to, bo po pro­stu zo­sta­li wy­cho­wa­ni w so­cjal­de­mo­kra­tycz­nym du­chu, bo ta­kie wy­cho­wa­nie do­mi­no­wa­ło w PRL-u. Nikt się wte­dy nie uczył z dzieł Mi­se­sa, Hay­eka, Ro­th­bar­da, ale wszy­scy zna­li dzie­ła Le­ni­na i Mark­sa. So­wie­tom uda­ło się sku­tecz­nie wpo­ić w Pol­sce ich sta­to­la­trię, na­wet tym, któ­rzy zo­sta­li wy­cho­wa­ni we wro­go­ści do za­bor­czej Ro­sji. Ro­sji nie­na­wi­dzą, ale ich sys­tem go­spo­dar­czy glo­ry­fi­ku­ją. For­mal­nie na­zy­wa­ją się an­ty­ko­mu­ni­sta­mi, ale w isto­cie to, co re­ali­zu­ją, to od­mia­na mark­si­zmu-le­ni­ni­zmu. W efek­cie wszyst­ki­ch wro­gów so­cja­li­zmu uzna­ją za ru­ski­ch szpie­gów.

  To je­st cho­ler­ne nie­szczę­ście Pol­ski. Przy ta­kim po­dej­ściu nie da się to­czyć rze­tel­nej de­ba­ty na ar­gu­men­ty, nie da się dys­ku­to­wać me­ry­to­rycz­nie, bo każ­da ta­ka pró­ba koń­czy się wza­jem­ny­mi oskar­że­nia­mi o służ­bę Ro­sji. A kwe­stia tej służ­by je­st ła­twa do roz­po­zna­nia, je­st moż­li­wa do obiek­tyw­ne­go stwier­dze­nie. Ro­sji w Pol­sce słu­żą ci, któ­rzy po­pie­ra­ją so­cjal­de­mo­kra­cję. I nie tyl­ko w Pol­sce – wszę­dzie na świe­cie mar­ki­sm-le­ni­ni­zm, i je­go demokratyczna od­mia­na zwa­na so­cjal­de­mo­kra­cją, zo­sta­ła wpro­wa­dzo­na na sku­tek ro­syj­ski­ch wpły­wów, ru­skiej agen­tu­ry. Bo so­wie­ci bar­dzo in­ten­syw­nie pra­co­wa­li nad tym, by ca­łe­mu świa­tu za­szcze­pić ich do­mi­nu­ją­cą ide­olo­gię.

  Pa­ra­dok­sal­nie Ukra­inie bę­dzie du­żo ła­twiej wy­zwo­lić się spod so­wiec­ki­ch wpły­wów, niż Pol­sce, któ­rej to się nie uda­je od 40 lat. Agre­sja Ro­sji spo­wo­do­wa­ła ta­ką nie­na­wi­ść do Ro­sjan, że nie tyl­ko bu­rzy się na Ukra­inie po­mni­ki Le­ni­na, nie tyl­ko zmie­nia się wszel­kie na­zwy ulic ko­ja­rzą­ce się z Ro­sją, ale za­czy­na­ją już od­rzu­cać wszel­kie ustro­jo­we i go­spo­dar­cze roz­wią­za­nia ko­ja­rzo­ne z oku­pan­tem. A im wszel­kie so­cja­li­stycz­ne roz­wią­za­nia ko­ja­rzą się z lu­do­bój­cą ze wscho­du. My po­dob­nie nie czu­je­my, bo wy­da­je się nam, że so­cja­li­zm przy­sze­dł z za­cho­du. To praw­da, za­chod­nia wer­sja so­cja­li­zmu przy­szła z za­cho­du, ale tam we­szła ze wscho­du. W PRL-u wdrażaliśmy socjalizm sowiecki, a dziś to samo do nas wraca z zachodu. Ukra­iń­cy po woj­nie nie da­dzą się na to na­brać tak jak my.

  W po­przed­niej not­ce: Ukraina rajem podatkowym!!!, wska­za­łem pierw­sze ja­skół­ki te­go, że Ukra­ina dą­ży do peł­ne­go wol­ne­go ryn­ku, ka­pi­ta­li­zmu i swo­bo­dy go­spo­dar­czej. Jak nie po­dą­ży­my tą sa­mą dro­gą, to 10 lat po woj­nie bę­dzie­my słab­si go­spo­dar­czo, po­li­tycz­nie, mi­li­tar­nie i kul­tu­ro­wo od Ukra­iny. Do­brze, że bę­dzie­my wte­dy sil­nie z ni­mi zin­te­gro­wa­ni, bo bę­dzie moż­na pro­wa­dzić biz­nes, re­je­stru­jąc się u ni­ch. PiS moc­no po­ma­ga­jąc Ukra­inie dzia­ła na wła­sną zgu­bę, bo Ukra­ina mo­że się stać na­szą furt­ką, przez któ­rą wresz­cie wyj­dzie­my z so­cja­li­zmu. I za to na­le­ży PiS chwa­lić. A ga­nić za to, że nie ro­bią te­go wpro­st, ale na­oko­ło. No ale może nie mogą wprost, bo są ubezwłasnowolnieni przez Unię Europejską, która marksizm wprowadza u nas bez proszenia partię rządzącą o zgodę – bo PO wspólnie z PiS-em już dawno suwerenność sprzedali.

  A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży znisz­czyć.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

Tagi: gps65, socjaldemokracja, socjalizm, Rosja, sowieci, ruskie trolle, szpiedzy, ruskie onuce

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

04-12-2022 [21:00] - u2 | Link:

wol­no­ryn­ko­wa, ka­pi­ta­li­stycz­na, li­be­ral­na Pol­ska by­ła­by dla ni­ch po­waż­ny­ch kon­ku­ren­tem w dą­że­niu do mo­car­stwo­wo­ści

No przecież Polska jest kapitalistyczna, wolnorynkowa i liberalna. To ty chcesz obowiązkowych ubezpieczeń, które są jeszcze gorsze od przymusowych podatków. Takie typowe mydlenie oczu liberalnymi hasłami. Jak twoi "liberałowie" rządzili to podwyższali podatki i na nic nie było kasy, taki to jest twój "liberalizm" :-)

Obrazek użytkownika Tezeusz

04-12-2022 [21:10] - Tezeusz | Link:

Komuszy bal Świderskiego

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [00:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Czym się różni mój "liberalizm", od klasycznego liberalizmu? Skąd wiesz, jaki jest ten mój? 

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [08:40] - u2 | Link:

Skąd wiesz, jaki jest ten mój? 

Pisałeś kilka razy. Ty jesteś taki typowy cwaniaczek, czyli liberał-aferał, pod płaszczykiem liberalizmu, byś wprowadzał przymusowe ubezpieczenia. To żaden liberalizm, tylko zamordyzm :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

15-12-2022 [13:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No to podaj cytaty z tego, co pisałem. I wyjaśnij co w tym zamordystycznego. Bez tego, to twoje komentarze są tylko nieuprawnioną insynuacją. Jeśli nie zrozumiałeś tego co napisałem, to pytaj, a nie zmyślaj.

Obrazek użytkownika Jabe

04-12-2022 [21:19] - Jabe | Link:

Nie ma czegoś takiego jak polityka zagra­niczna Polski, rozumiana jako własne długo­falowe dążenia polskiego rządu. To, co na­zy­wamy polityką Polski na arenie między­narodowej, jest od­biciem polityki su­werena zza Wielkiej Wody w tej części świata.

Ewentualna polska polityka Polski nie zanie­dbałaby zaszłości, jakie ciążą na stosunkach z Ukrainą. A to konieczne do po­myślnego za­gospodaro­wania na­szego regionu po upadku Rosji.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [00:31] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ukraina walczy dzielnie i ma szanse tę wojnę wygrać. Teraz nie jest czas, by roztrząsać dawne zbrodnie ludzi, którzy już nie żyją — na przykład banderowców. Ich dzieci i wnuki za to nie odpowiadają. Przypominanie dawnych zatargów politycznych i historycznych przekłamań to jest wojenna narracja Putina. To służy usprawiedliwianiu obecnych zbrodni. Tu więcej na ten temat: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika Jabe

05-12-2022 [02:29] - Jabe | Link:

Skoro teraz, gdy Ukraina nas potrzebuje, nie jest czas, należy spytać, kiedy będzie. Ofiary „zatargów” wciąż czekają na pochówek. Fakt, że Ukraina do niego nie do­puściła, stawiając przy tym zbro­dniarzy na cokołach, świadczy o jej wobec nas wrogości, a od­wracanie głowy jest zdradą polskich interesów.

Duszenie prawdy kłam­liwymi oskar­że­nia­mi o „narrację Putina” do­prowadzi do trwałego zatrucia polsko-ukraińskich relacji, ku uciesze Rosji. Za­stanowił się Pan nad tym?

Obrazek użytkownika angela

04-12-2022 [23:00] - angela | Link:

POmieszanie z POplątaniem. 
Na czyje polecenie te bzdury wypisujesz, które najbardziej wpisują się w politykę kremla.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [00:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Pe­seu­do­pa­trio­ta wszę­dzie wę­szy ruską agenturę — każ­dy li­be­rał czy wol­no­ryn­ko­wiec, to ktoś, kto pisze bzdury na polecenie Kremla. Taka postawa to cho­ler­ne nie­szczę­ście Pol­ski. Przy ta­kim po­dej­ściu nie da się to­czyć rze­tel­nej de­ba­ty na ar­gu­men­ty, nie da się dys­ku­to­wać me­ry­to­rycz­nie. 

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [07:57] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski...........A pan co węszy?Pewno Polskę która wg pana nie powinna mieć szans bycia Polską tylko jakimś ,,liberalnym'' tworem pod dyktando obcych.Koniecznie liberalna i wolnorynkowa Polska bez Polski.Dlatego pan tak szafuje słowem pseudopatriota ze słownika wykreślając słowo,, patriota''. Czy jako Polska a nie cudza służebnica już nie może być liberalna i wolnorynkowa>

Obrazek użytkownika spike

05-12-2022 [01:57] - spike | Link:

"rząd PiS-u pro­wa­dzi naj­gor­szą po­li­ty­kę we­wnętrz­ną, szcze­gól­nie go­spo­dar­czą, cze­go naj­lep­szym do­wo­dem je­st udział w prze­krę­cie ko­wi­do­wym i ogra­bie­nie oby­wa­te­li na mi­liar­dy zło­ty­ch"

- ty masz totalnego pierd.lca, jakby Polska odcięła się od "przekrętu covidowego" to byś barani łbie i tobie podobni nie mogli przekroczyć jakąkolwiek granicę, Polska była odcięta od świata, ćwoku jeden, Polska nie miała wyjścia, tym bardziej, że jesteśmy w UE, swoje popierdzielone żale wylewaj do Brukseli, albo pisz do Morawieckiego i Kaczyńskiego, że chcesz wystąpić z UE, bo masz dość "okradania", zakazu pływania przez przekop, nie masz ochoty płacić podatków na politycznych darmozjadów etc. itd. ktoś dla twojego dobra powinien kopnąć ciebie w zad, może coś byś zrozumiał, co jest najmniej prawdopodobne, tobie potrzebny psychiatra i egzorcysta.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [02:04] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu pełne zostawienie twojego stylu wypowiedzi: https://naszeblogi.pl/64547-ko...

Obrazek użytkownika spike

05-12-2022 [09:22] - spike | Link:

"nie ma skutku bez przyczyny", twoje teksty nadają się do analizy psychiatrycznej, bo z pewnością nie merytorycznej, to są brednie. Faktem jest, nie powinienem komentować tych bredni, narcyza nie da się przekonać, czy nawrócić.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

15-12-2022 [13:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A gdzie argumenty? 

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [08:35] - rolnik z mazur | Link:

@ GPS
W pełni się z tobą zgadzam. Dodam tylko, ze system partyjny w tym kraju jest typowo leninowski - scentralizowany, nie demokratyczny i oparty o wodza, który kieruje swoimi poddanymi jak oddziałem wojska. Mamy  więc partiokracje socjalistyczną, żeby nie powiedzieć wręcz komunistyczną - te wszystkie dodatki i inne rozdawnictwo pieniędzy . Co do Ukrainy to wątpię. Tam wróci stara oligarchia i dalej będzie system feudalny. Ukraińcy przelewają krew generalnie - no właśnie za co? Pzdr 

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [09:31] - sake3 | Link:

@rolnik z mazur........,,,,Ukraińcy przelewają krew generalnie-no własnie za co?'' pyta pan To czemu nie spyta pan o to Ukraińców tylko pana Świderskiego.?

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [09:38] - rolnik z mazur | Link:

@ sake3
To pytanie retoryczne. Ja wiem za co przelewają. Pzdr 

Obrazek użytkownika spike

05-12-2022 [09:41] - spike | Link:

"Dodam tylko, ze system partyjny w tym kraju jest typowo leninowski - scentralizowany, nie demokratyczny i oparty o wodza, który kieruje swoimi poddanymi jak oddziałem wojska."

Świrskiemu bym się nie dziwił, że bredzi, on tak ma od urodzenia, ale że "stary facet" który powinien już wiedzieć co i jak, wypisuje brednie, to ręce opadają, że mimo wieku dostępu do wiedzy, dalej można bredzić.
Wymień choć jedną partię w dowolnym kraju, która nie ma "wodza", wymień jakąkolwiek organizacje dowolnego charakteru, która nie ma "wodza", nawet szewc mając czeladników, jest dla nich wodzem, biorąc do ręki Biblię, okazuje się, że w Niebie też jest system "wodzowski" i nie tylko, nawet w Piekle, a jak piszesz o socjalizmie i rozdawnictwie, brakuje byś wymienił Jezusa, pierwszy i największy socjalista, wszystkim kazał rozdawać co się ma, aż za to Go ziomale zamordowali, rękoma Piłata, bo sami nie mogli.

Gdziekolwiek dupę obrócisz, wszędzie spotkasz "wodza" i tak od tysięcy lat historii ludzkości.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [09:51] - rolnik z mazur | Link:

@ spiker
To po co ta fasada demokracji? 
Po co te gadki o suwerenie?
Pytanie jest w czyim interesie dziala naczelny wódz?
Czy w interesie partii czy panstwa? Pzdr 

Obrazek użytkownika spike

05-12-2022 [18:18] - spike | Link:

@rolniku, te wszystkie swoje pytania zadaj Niemcom sprzed 39 roku, czy obojętnie komu z dowolnego kraju, może w końcu przestaną ciebie męczyć koszmary :))))))))))))))))))))))))

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [19:06] - rolnik z mazur | Link:

@ spiker

Mnie męczą koszmary jak czytam takie durnoty. Modl się o zdrowie bo o rozum juz za pozno. Czy ty gdzieś wyjechałeś poza swoją pipidowke? Przypuszczam, ze wątpię.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [19:11] - u2 | Link:

#Jungingen

Mnie męczą koszmary jak czytam takie durnoty.

Widać że ciebie coś męczy, ale to nie są koszmary z powodu NB, tylko coś innego, ciekawe co ukrywasz Junginen:)

Obrazek użytkownika Roz Sądek

05-12-2022 [09:43] - Roz Sądek | Link:

@rolnik z mazur
te wszystkie dodatki i inne rozdawnictwo pieniędzy...
==========
Kompletnie na nic się Pan nie załapał? Bauer też nic nie daje? To bardzo przykre i przygnębiające. Tym bardziej, że u Bauera musi się Pan wiecznie schylać, ba, klęczeć w szczerym polu. To musi boleć. 
 

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [09:54] - rolnik z mazur | Link:

@ róż
No cóż. Ty musisz coś dobrze wiedzieć o schylaniu łba i kleczeniu z rękami wyciągniętymi po darmoche.
A pracować to nie łaska?

Obrazek użytkownika Zofia

05-12-2022 [10:15] - Zofia | Link:

@rolnik z mazur- Niech Pan rozwinie myśl o "systemie w tym kraju" i o "wodzu",który kieruje swoimi poddanymi. Każdy kraj a jest nim Polska, musi dbać o demografię i rozwój kraju. Były demokratyczne wybory i zostali wybrani ludzie do rządzenia. Dodatki np.500+ ( dostawałam w postkomunistycznym czasie w 2000 roku 69 zł na dziecko). Demografii nie poprawi się, bo młodzi chcą żyć szczęśliwie, bogato i beztrosko. Byli tzw.prywaciarze w PL , którzy mieli sobie zapewnić sami emerytury i nie każdemu się to udało. Wszyscy zwalają na system a ja uważam, nie on jest winien (można go poprawić) ale zepsuci ludzie. Dam trywialny przykład: nikt nie schyli się , żeby podnieść śmiecia bo mu za to nie płacą, w sklepie ekspedientka jest nieuprzejma, bo mało zarabia itd...Są grupy ludzi, którzy wszystko robią aby przeszkodzić Polsce się rozwinąć i walczą zaciekle o swoje przywileje a nie o nasze, tak jak sądy. Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [11:19] - rolnik z mazur | Link:

@ Zofia
jaki koń jest kazdy widzi. Kłamstwo zalozycielskue czeciej RP - kanciasty stół i magdalenka. I jest jak jest. W Niemczech nie uswiadczy pani ani butelki ani i puszki czy peta. System zbiorki dziala. Pzdr 

Obrazek użytkownika Zofia

05-12-2022 [13:13] - Zofia | Link:

@rolnik z mazur- wszyscy narzekają dookoła ale nikt z Polaków nie chce ani nie zamierza zmienić samego siebie ,żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Nikt nie egzekwuje ani prawa ani zachowań wynikających z naszej kultury. Są instytucje, którymi zarządzają ludzie postawieni do służby ale oni tego nie robią bo uważają że mało im płacą. I tak oparta jest na pieniądzu bylejakość , która cechuje nasz Naród. Absurd w naszym kraju jest taki, że wyśmiewa się poprzednie pokolenie, ze byli zacofani. Oni teraz są współcześni i jedzą łososie, oliwki, avokado i tym podobnie a poprzednicy jedli chleb ze smalcem za którym Ci drudzy stoją w kolejkach na różnych imprezach. To jest hipokryzja.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [13:31] - rolnik z mazur | Link:

@ Zofia
bo takie jest panstwo na niby.To nie jest zadna hipokryzja.To się ciągnie praktycznie od odzyskania niepodległości. Niech Pani spojrzy choćby na te dodatki węglowe. Toc to przykład indolencji prawnej. Nie wiem kto to pisal? Chyba jakis student . Dam inny przykład. Moj przodek byl w stanach tuz przed pierwszą wojną. Trafił do Us army a jego koledzy poszli do Hallera. Sluzyl moze ze dwa lata w amerykańskiej kawalerii.  Wrócił do Polski po wojnie. Jak przeszedł na emeryturę państwo amerykańskie płaciło mu skrupulatnie rentę w dolarach a po jego śmierci mojej babci. Jego koledzy hallerczycy nie dostali ani grosza - tak przynajmniej twierdził.  To jest państwa kolesi i tyle. Dlatego tak wielu młodych ludzi po prostu wyjeżdża o nie wraca. Przykre ale prawdziwe. Pzdr 

Obrazek użytkownika Zofia

05-12-2022 [14:27] - Zofia | Link:

@rolnik z mazur- piszemy o tym samym. Mamy obydwoje (oboje?)taki sam pogląd na nasze wiekowe przywary. Wszyscy by chcieli inaczej a nie możemy się dogadać (jako Polacy).Jak słyszę u młodych ludzi, że jest im wszystko jedno kto rządzi, czy Rusek, Niemiec czy inny z zagranicy, byle jemu było dobrze, to miałabym ochotę wysłać go to tych "wspaniałych" bez możliwości powrotu. Czyli znowu pieniądz rządzi. Nie ma przynależności i chęci mądrej zmiany, bo młodzież nie ma polskiego wychowania. Jak P. Czarnek próbował wprowadzić zmiany w szkolnictwie to został sponiewierany przez "światłych" nauczycieli.

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [15:37] - sake3 | Link:

@Zofia........Nie tylko minister Czarnek,ale i autor podręcznika szkolnego prof,Roszkowski został sponiewierany i podany do sądu.Z pewnością nastąpi publiczne spalenie ksaiążki ,bo zawiera zbyt dużo treści o Polsce,a profesor dostanie wyrok skazujący na zapłacenie kary oscylujący w granicach ok.miliona złotych, zamieszczenie przeprosin i zmuszony do samokrytyki.Przecież wylosował sędziego Żurka który musi zainwestować w nowy garnitur sztucznych zębów więc i ta astronomiczna kwota może ulec podwyższeniu. Za nauczycieli wypowiedział się pan@foros tu na NB. Oprócz swego sztandarowego tematu nauczycielskich pensji podniósł problem bezczelności ministra który smie wypowiadać się na temat oświaty.Oczywiście nie omieszkał skrytykować spornego podręcznika który wg niego jest zbyt obszerny.No jasne przecież i nauczyciele byliby zmuszeni zapoznac się z treścią grubego podrecznika a uczniowie przeczytać.Bezczelny minister,no jak tak można.Pewno też do sądu się kwalifikuje,Polski mu się zachciewa.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [15:41] - u2 | Link:

Z pewnością nastąpi publiczne spalenie ksaiążk

Nie tak dawno temu jakiś zakonnik z okolic trójmiasta spalił książki Rowlings o Harrym Potterze. Zawiniła mu tym, że rozpowszechniała bajki o magii. A przecież czytelnicy lubią bajki, ale nie lubią palenia na stosach :-)

Obrazek użytkownika Zofia

05-12-2022 [18:55] - Zofia | Link:

@sake3 - Tak , teraz mamy czasy, że każdy kto kocha Polskę jest zaszczuty, opluty , wyśmiany, obrażany a na koniec pozwany przed kastę, przez nic nie znaczących osobników. Nie wiem, kto wmawia młodym ludziom, że matura im nie jest potrzebna. Więc po co mają się uczyć? Na piedestałach będą postawieni tylko profesorowie??od gender i od praktycznego seksu. Po co jest potrzebna matematyka, fizyka,  czy chemia kiedy jest wszystko w komputerze. Tragedia młodego pokolenia. Chorują na depresje nie z nadmiaru (jak twierdzą rodzice)nauki a z nadmiaru używania smartfonów i głupkowatych gier. Zostali pozbawieni wrażliwości i wewnętrznego spokoju. Chcą przeżyć życie nie trudząc się za bardzo.

Obrazek użytkownika Darek65

05-12-2022 [13:35] - Darek65 | Link:

@Zofia
"wszyscy narzekają dookoła ale nikt z Polaków nie chce ani nie zamierza zmienić samego siebie" - proszę nie pisać,że nikt. Wrzuca Pani wszystkich do jednego worka, również siebie. Mogę się zgodzić z tym, że jest ich duża grupa. Może warto zastanowić się dlaczego? Może się nie opłaca? Po co być czystym, skoro sąsiad ma syf i stosowne służby się tym nie zajmują. Jak mu zwrócę uwagę, to przypną mi łatkę donosiciela. Po co być uczciwym, jak nikt tego nie doceni. Ba, polityk, dziennikarz złapany na złodziejstwie bezczelnie się tego wyprze. I nie spotka go za to żadna kara. Dlaczego Niemiec zbiera butelki, a Polak nie? Bo Niemcowi się opłaca. Dostał stosowną edukację w tym zakresie, a poza tym za każdą butelkę w skupie płacą.
"Są instytucje, którymi zarządzają ludzie postawieni do służby" - ktoś ludzi do zarządzania tymi służbami powołał. Ktoś wybrał polityków , którzy ich powołali. Podobno wybieramy na swój wzór i podobieństwo.
 

Obrazek użytkownika spike

05-12-2022 [18:33] - spike | Link:

rolnik - "W Niemczech nie uswiadczy pani ani butelki ani i puszki czy peta. System zbiorki dziala."

Rolniku, infantylny ten twój przykład, owszem Niemcy są zdyscyplinowani, to wieki tresury, nie rzadko batem, jak legenda głosi, Szwedzi wyplenili złodziejstwo, bo złodziejowi obcinano rękę, a byłeś we Francji? "syf, kiła, mogiła", w domu jak dziecko jest wychowywane "bezstresowo", to papierek rzuci na podłogę czy na chodnik itd.

W Niemczech zbiórka różnych śmieci działa dziesięciolecia, za nieprzestrzeganie zasad, są wysokie kary, na samochodem najedziesz linię ciągłą przed pasami dla pieszych, a kamera zarejestruje, mandat, w boku jak się będzie po 22 kąpał, upomnienie dozorcy, jak nie poskutkuje, wywalą na bruk itd. tak wygląda niemiecki porządek, wystarczy że Niemiec wyjdzie do innego kraju, daje upust swoim kompleksom, nie dość że są hałaśliwi, to do tego zostawiają po sobie chlew, podobnie jak inna wybrana nacja.

Obrazek użytkownika spike

05-12-2022 [18:36] - spike | Link:

By oddać sprawiedliwość, tylko dodam, że Niemcy starszego pokolenia owszem mają zasady, których przestrzegają, gdziekolwiek by byli.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [19:13] - rolnik z mazur | Link:

@ spiker
" Żeby człowiek był czlowieka bratem trzeba go wpierw ocwiczyc batem " Czy coś w tym stylu.Gratuluje wiedzy o Niemcach. 

Obrazek użytkownika spike

05-12-2022 [20:57] - spike | Link:

jeszcze szczegół, czy coś źle napisałem o Niemcach?
Swoją drogą, czy w pewnym sensie, nie tak się wychowuje młodzież, by wyrosła na ludzi, musi być dyscyplina, najczęściej poznać po dzieciach, które nie mają ojca, albo matka sprawuje władzę, niewiele kobiet to rozumie, kierują się ślepą matczyną miłością, pobłażając dzieciom, potem to się mści.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [21:00] - u2 | Link:

czy coś źle napisałem o Niemcach?

Źle, że w ogóle coś napisałeś, niemiecka buta i pycha jest iber ales:)

Obrazek użytkownika Darek65

05-12-2022 [10:38] - Darek65 | Link:

Jest jeszcze gorzej niż piszesz. System wyborczy promuje bmw, a nie ludzi światłych, mających wiedzę. To dlatego jest takie parcie do ucha prezesa i wodza każdej partyjki, aby być na jedyneczce. Będąc jedynką praktycznie nie musisz nic robić. Gdyby koń miał jedynkę, to by został wybrany. Dlatego od lat widzimy te same gęby, co to przed każdymi wyborami głośno wołają, teraz to my zrobimy, pokażemy :) I co ciekawe, oprócz Kukiza, żadnej partii nie zależy na zmianie.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

05-12-2022 [11:35] - rolnik z mazur | Link:

@ Darek,
oczywiście. Nikt nie może być mądrzejszy od naczelnika partii dlatego promuje się miernoty.Kukizowi juz tez nie zależy. Kukiz to byl taki wentyl bezpieczeństwa systemu. Pzdr 

Obrazek użytkownika Jan1797

05-12-2022 [21:04] - Jan1797 | Link:

Rozsądni w rozdawnictwie wśród swoich stanowi istotną różnicę z lewo liberalnymi którym rozdawnictwo  Rosji i Niemcom :-) najlepiej wychodziło. Europejskie konserwatywne prawe skrzydło robi to co uważa za stosowne w czas wojny w Europie. Nie potrafisz żaden znaleźć, a coraz mniejsza grupa lewicy w Europie proceduralnie zastosować jakichkolwiek wiarygodnych argumentów pod presją pięciu lat wyłącznie dlatego, że po prostu nie istnieją. W sytuacji, gdy unia nałożyła na Polskę sankcje przewyższające te nałożone na bandycką Rosję dobrze czytać potwierdzenie, po której stronie stoicie. https://twitter.com/RBakiewicz...

Obrazek użytkownika Roz Sądek

05-12-2022 [09:46] - Roz Sądek | Link:

@Autor
 O si­le kra­ju sta­no­wią sil­ni, bo­ga­ci, zdro­wi, in­te­li­gent­ni miesz­kań­cy...
=======
To co Pan tu jeszcze robi?
 

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [09:55] - sake3 | Link:

@Roz Sądek......Jak to co robi? Pełni życiową misję.Któż jak nie autor wpisu ma na tyle siły,zdrowia,bogactwa i inteligencji by pełnić tę posługę? Tylko co zrobić z tymi co nie spełniają tych warunków? Autor nie podpowiada ale daje do zrozumienia.Dla takich nie ma miejsca w jego wymarzonym świecie.

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [16:34] - tricolour | Link:

@sake

A może byś napisała, co byś sama zrobiła? Bo mordy Mossbacher już obgadałaś sto razy, innych obgadujesz co chwila, a wychodzi, żeś sama leń i partyjna wazeliniara, która tylko czeka, aż inni coś zrobią.

No to byś zrobiła, konkretnie, poza lizaniem pisowskich odwłoków?

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [16:35] - u2 | Link:

#pajac

mordy Mossbacher już obgadałaś sto razy

Nie pajacuj ubecki pajacu.

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [16:51] - sake3 | Link:

@u2.....Jest takie powiedzenie ,,szkoda czasu i atłasu'' na podobne dyskusje,więc i ja nie zamierzam ani dyskutować ani tłumaczyć sie przed kimś z tego czego nie zrobiłam. Maniera obrzucania błotem stała się dziś orężem ludzi nie mających nic więcej do powiedzenia niż inwektywy czy wyzwiska.Pan Tricolour miał przecież i ma nadal możliwość zgłoszenia do Admina mojej zbrodni jako naruszenia regulaminu forum.Czemu tego nie zrobił? No bo w taki sposób nie mógłby ulżyć swojemu zacietrzewieniu. i wykazania jaki z niego macho..

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [16:53] - u2 | Link:

Tricolour miał przecież i ma nadal możliwość zgłoszenia do Admina mojej zbrodni jako naruszenia regulaminu forum

Niedawno powtórzył fejk z der łonet i WSI24 o rzekomym wykluczeniu wybuchów w Tupolewie pod Smoleńskiem przez międzynarodowych ekspertów. To prawdziwy ubecki pajac :-)

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [17:33] - tricolour | Link:

@2

Bo wykluczyli. Leją wszyscy z tej katastrofy badanej przez Dzierżyńskiego parówkami i piwem przez dyletantów. Weź mnie nie rozśmieszaj z jakimś zamachem, was wykańcza zwykła pierwsza łopata.

Fejk to byl ten cały lot donikąd...

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [17:51] - u2 | Link:

#pajac

Bo wykluczyli.

Nie wykluczyli. Patrz załącznik nr 5. Nie pajacuj ubecki pajacu :-)

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [18:57] - tricolour | Link:

@u2

I gdzie ten załącznik? Mam szukać jakichś załączników po nieudacznikach, piwach i parówkach? A może skakać w powietrze, bo z góry lepiej widać załączniki...

Już ci zostały same inwektywy. Najzabawniejsze jest to, że jesteś taki głupi, że nawet nie masz szans zobaczyć, że ucieleśnieniem waszej pychy i głupoty jest brzoza, która wam obcina skrzydła i do piachu.

Żółwik.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [19:02] - u2 | Link:

#pajac

I gdzie ten załącznik?

Nie umiesz szukać ubecki pajacu ?

https://niezalezna.pl/467276-p...

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [19:13] - tricolour | Link:

@u2

Nie ja mam szukać tylko ty masz mi w zębach przynieść. Polecenie wykonałeś, przyznaję.

Pan przeczyta w wolnej chwili...

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [19:02] - tricolour | Link:

@sake

Ty nie dyskutujesz. Jedyne co potrafisz, to jęczeć nad swym losem biednej internautki, którą prześladują oraz obgadywać innych.

Dla mnie to jest zrozumiałe ponieważ taki cel ma telewizor - wychować bezmózgiego bolszewika gotowego nienawidzić innych i wielbić putina pod krajową postacią.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [19:07] - u2 | Link:

#pajac

wielbić putina pod krajową postacią

Trochę się nabrałem na tę twoją antyputlerowską retorykę, ale ty zaprzały ubecki pajac jesteś:)

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [19:12] - tricolour | Link:

@u2

Powtarzasz się, stetryczały fiucie. Jedyne, co ci zostało to ten net od rana do wieczora więc siedź i pilnuj piwa i parówek.

Smacznego.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [19:14] - u2 | Link:

#pajac

stetryczały fiucie

Polecam Prostamol Uno, wspaniały lek na prostatę. Jak dorośniesz to używaj ubecki pajacyku, zamiast się wyżywać na Polen jak twoja ziomalka Brystygierowa:)

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [19:16] - tricolour | Link:

@u2

Życzę ci tego samego, czego ty mnie życzysz.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [19:20] - u2 | Link:

#pajac

czego ty mnie życzysz

Życzę tobie abyś w końcu zdechnął ubecki pomiocie i nigdy więcej się nie odrodził:)

Obrazek użytkownika tricolour

05-12-2022 [19:48] - tricolour | Link:

@u2

Jazgdyni życzył mi zdrowia po śmiertelnej i bolesnej chorobie. Okazało się potem, że ledwo chodzi po covidzie, obija się o ściany i ledwo pyskiem tlen łapie.

Powtarzam zatem, co wyżej: życzę ci tego samego, czego ty życzysz mnie.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [19:52] - u2 | Link:

#pajac

czego ty życzysz mnie

Życzę tobie abyś w końcu zdechnął ubecki pomiocie i żebyś nigdy więcej się nie odrodził:)

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [21:05] - sake3 | Link:

@u2........Strasznie fajnie się bawię po tym jak koncertowo wyprowadził go pan z równowagi.Może po przegranej 1:3 wczoraj jeszcze nie doszedł do siebie i musi odreagować.Myśli pn że Prostamol uno tu coś pomoże? Tyle,że ze smiechu zalegam z porządkami świątecznymi.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [21:10] - u2 | Link:

wyprowadził go pan z równowagi.

Droga sake, ja nie wyprowadzam go z błędu, tylko życzę mu śmierci, jak Charles Bronson, Tatar z pochodzenia, nie ma mojej zgody na zaprzańca ubeckiego:)

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [21:20] - sake3 | Link:

Charles Bronson był chyba Meksykaninem o ile pamiętam.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [21:21] - u2 | Link:

Charles Bronson był chyba Meksykaninem o ile pamiętam.

Też :-)

PS. Jak Taco Salamanca :-)

Obrazek użytkownika Kaczysta

05-12-2022 [21:56] - Kaczysta | Link:

Urodził się w Ehrenfeld k. Pittsburgha w rodzinie emigrantów z terenów dzisiejszej Litwy (wcześniej tereny polskie),

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [22:06] - u2 | Link:

Long  live Taco aka Charles Bronson !

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [21:12] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ta wymiana zdań to następne, dobitne potwierdzenie tego, co tu jest zamieszczone: https://naszeblogi.pl/64547-ko...

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [21:13] - u2 | Link:

co tu jest zamieszczone

Tylko co tam jest zamieszczone ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

15-12-2022 [13:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Trzeba kliknąć na link i przeczytać. 

Strony