Bańki, placebo, e-wizyty – czy to działa?

Sta­wia­nie ba­niek przy prze­zię­bie­niu to ta­ki sam za­bo­bon jak ho­me­opa­tia, ra­die­ste­zja czy pusz­cza­nie krwi. To dzia­ła, bo to pla­ce­bo. Po pro­stu do­bre na­sta­wie­nie i wia­ra le­czą, bo czło­wiek to spój­na ca­ło­ść i wszyst­kie or­ga­ny ze so­bą współ­pra­cu­ją, w tym oczy­wi­ście mó­zg. Je­śli mó­zg mo­że ste­ro­wać ru­chem rę­ki, to mo­że też le­czyć swój or­ga­ni­zm.

  Dla­te­go mą­dry le­ka­rz, je­śli wi­dzi, że ma pa­cjen­ta za­co­fa­ne­go i za­bo­bon­ne­go, to prze­pro­wa­dza z nim wy­wiad tak, by się zo­rien­to­wać, w ja­kie za­bo­bo­ny wie­rzy i je za­le­ca przy lek­ki­ch cho­ro­ba­ch, któ­re prę­dzej czy póź­niej prze­cho­dzą sa­me.

  Ba­da­nia na­uko­we wy­ka­za­ły, że już sam fakt roz­mo­wy z le­ka­rzem le­czy. Zna­le­zio­no ko­re­la­cję mię­dzy dłu­go­ścią i przy­ja­zno­ścią roz­mo­wy a szyb­ko­ścią zdro­wie­nia. Dla­te­go kon­sul­ta­cje te­le­fo­nicz­ne przy­słu­ży­ły się te­mu, że lu­dzie dłu­żej i cię­żej cho­ru­ją.

  Gdy­by prze­zię­bio­ny pa­cjent po­wie­dział, że w bań­ki nie wie­rzy, ale za­wsze mu po­ma­ga, gdy splu­wa przez le­we ra­mię, to do­bry le­ka­rz po­wi­nien mu to splu­wa­nie za­le­cić, a nie bań­ki. Bań­ki są do­bre, bo to bar­dzo sta­ry za­bo­bon i ja­ko pla­ce­bo bar­dzo sku­tecz­ny, bo je­st wma­wia­ny lu­dziom przez mat­ki i bab­cie od dziec­ka. Im sil­niej­sza wia­ra, tym bar­dziej le­czy.

  Ale są scho­rze­nia czy cho­ro­by, gdy sa­ma wia­ra nie wy­star­czy — i je­śli wte­dy się za­nie­cha od­po­wied­nie­go le­cze­nia i za­stą­pi to bań­ka­mi, to bę­dzie to za­bój­cze. Do­bry le­ka­rz po­tra­fi to oce­nić. Jak przyj­dzie do nie­go pa­cjent świa­tły, mą­dry, ro­zum­ny, wie­dzą­cy, że za­bo­bo­ny to pla­ce­bo, to mu żad­ny­ch ba­niek czy ho­me­opa­tii nie prze­pi­sze, tyl­ko za­dzia­ła uśmie­chem, faj­ną roz­mo­wą i czy­stym ga­bi­ne­tem. Nie ma uni­wer­sal­ne­go pla­ce­bo — trze­ba je do­bie­rać in­dy­wi­du­al­nie do pa­cjen­ta — na jed­ne­go naj­le­piej za­dzia­ła­ją bań­ki, na in­ne­go ho­me­opa­tia, a na jesz­cze in­ne­go uło­że­nie pa­sjan­sa.

  Więk­szo­ść prze­zię­bień i tym po­dob­ny­ch cho­rób, prze­cho­dzi sa­mo, czy się ja­koś le­czy, czy nie, więc pla­ce­bo je­st tu naj­lep­szym wyj­ściem, bo do­dat­ko­wo wzmac­nia się lecz­ni­czy efekt ludz­kiej psy­chi­ki.

  Wszel­kie jed­nost­ko­we przy­pad­ki, gdy lu­dzie sku­tecz­nie le­czą po­waż­ne cho­ro­by przy po­mo­cy ja­kichś za­bo­bo­nów, nie są po­twier­dze­niem dzia­ła­nia ty­ch za­bo­bo­nów po­wy­żej po­zio­mu pla­ce­bo. Je­śli eks­pe­ry­ment nie je­st pro­wa­dzo­ny zgod­nie z na­uko­wą me­to­do­lo­gią, to ucie­ka­ją w nim czyn­ni­ki, któ­ry­ch la­ik nie za­uwa­ża. Czło­wiek my­śli, że po­mo­gły mu bań­ki, a tym­cza­sem po­mo­gło mu zdro­we po­wie­trze, al­bo ja­kieś zio­ła, al­bo coś, cze­go na­wet so­bie nie uświa­da­mia. Ko­re­la­cja nie do­wo­dzi związ­ku przy­czy­no­wo skut­ko­we­go. To, że ktoś miał po­sta­wio­ne bań­ki, a po­tem wy­zdro­wiał, to tyl­ko ko­re­la­cja - w rze­czy­wi­sto­ści mo­gło mu po­móc po pro­stu le­że­nie w cie­płym łóż­ku. Dla­te­go do­wo­dy aneg­do­tycz­ne są nie­spraw­ne, dla­te­go wy­my­ślo­no me­to­do­lo­gię na­uko­wą i ta­kie spo­so­by jak lo­so­wa­nie do ba­da­nia, po­dwój­na śle­pa pró­ba czy po­wta­rza­nie do­świad­czeń w in­ny­ch wa­run­ka­ch.

  Za­le­ca­nie sto­so­wa­nia za­bo­bo­nów przez le­ka­rzy je­st kom­ple­men­tar­ną me­to­dą wspo­ma­ga­nia le­cze­nia róż­ne­go ty­pu scho­rzeń. Je­śli le­ka­rz za­le­ca za­bo­bo­ny, to nie­ko­niecz­nie zna­czy, że je­st nie­ukiem. Pla­ce­bo się za­le­ca i to dzia­ła. Pla­ce­bo nie ogra­ni­cza się do sta­ro­daw­ny­ch za­bo­bo­nów — są też no­wo­cze­sne me­to­dy ty­pu do­bór wiel­ko­ści czy ko­lo­ru pi­guł­ki, od­po­wied­ni kształt fla­ko­ni­ków, wy­gląd ety­kiet na ni­ch czy wresz­cie dłu­go­ść roz­mo­wy z le­ka­rzem. Ma­my du­żo do­wo­dów, że te rze­czy ko­re­lu­ją z szyb­szym wy­le­cze­nie się pa­cjen­tów. Więc do­bór ty­ch ele­men­tów je­st kom­ple­men­tar­ny z in­ny­mi spo­so­ba­mi le­cze­nia.

  No i nie ma żad­ny­ch do­wo­dów na­uko­wy­ch, że­by le­ki ho­me­opa­tycz­ne, czy bań­ki, mia­ły ja­kie­kol­wiek szko­dli­we dzia­ła­nia. Rów­nież splu­wa­nie przez le­we ra­mię żad­ny­ch szkód na zdro­wiu nie czy­ni. Więc śmia­ło moż­na to sto­so­wać do le­cze­nia. Tyl­ko naj­le­piej za dar­mo, bo jak trze­ba za za­bo­bo­ny za­pła­cić, to są szko­dli­we. Więc naj­lep­sze je­st splu­wa­nie przez le­we ra­mię, tro­chę gor­sze są bań­ki, a ho­me­opa­tia je­st naj­gor­sza. Za­bo­bo­ny moż­na sto­so­wać, by­le­by nie pła­cić za nie hochsz­ta­ple­rom.

  E-wi­zy­ty są do­bre, gdy są kon­ty­nu­acją le­cze­nia, gdy cho­dzi głów­nie o wy­pi­sa­nie re­cep­ty na le­ki. Ale by zdia­gno­zo­wać pa­cjen­ta, nie­zbęd­na je­st wi­zy­ta oso­bi­sta i roz­mo­wa z le­ka­rzem na ży­wo. Przy po­waż­niej­szy­ch cho­ro­ba­ch to oczy­wi­ste, ale na­wet przy prze­zię­bie­niu kon­takt oso­bi­sty je­st waż­ny, bo już sa­ma roz­mo­wa je­st ele­men­tem le­cze­nia przez pla­ce­bo. Dla­te­go u do­bre­go le­ka­rza waż­ne je­st to sa­mo co u do­bre­go po­li­ty­ka – cha­ry­zma. Czy­li tem­br gło­su, kon­cy­lia­cyj­no­ść, wy­słu­cha­nie opo­wie­ści, po­chwa­ły, wy­strój wnę­trza ga­bi­ne­tu etc. Po­li­tyk nas tym oszu­ka, a le­ka­rz wy­le­czy.

Grzegorz GPS Świderski

PS1. Notki powiązane:

PS2. Hasła z Wikipedii:

Tagi: gps65, medycyna, leczenie, lekarze, placebo, zabobony, stawianie baniek, homeopatia

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

12-08-2022 [13:36] - u2 | Link:

za­bo­bon jak ho­me­opa­tia

E tam, to że autor GPS nie wie jak coś działa, nie oznacza że to nie działa. Polecam na przeziębienia Oscillococcinum - lek homeopatyczny. Stosowałem i mi pomogło. Żaden zabobon, tylko działajacy lek.

Obrazek użytkownika Jabe

12-08-2022 [13:41] - Jabe | Link:

Lek bezpieczny przy tym, bo niezawierający substancji aktywnej.

Obrazek użytkownika u2

12-08-2022 [15:51] - u2 | Link:

niezawierający substancji aktywnej

A co to jest ta substancja aktywna ?

Obrazek użytkownika Jabe

12-08-2022 [16:39] - Jabe | Link:

Tam nie ma nic – placebo. Tak samo jest ze Zjednoczoną Prawicą – ani zjednoczona, ani prawica, ale pomaga – wystarczy gorąco wierzyć.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-08-2022 [00:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A co to znaczy, że lek działa?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [13:57] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jak działa ten lek?

Obrazek użytkownika juur

12-08-2022 [15:12] - juur | Link:

Na tak postawione pytanie nikt odpowiedzialny nie udzieli odpowiedzi bo nie ma takiej osoby na świecie, która by to wiedziała. Lek to intencja i trochę doświadczenia, podkreślam trochę doświadczenia.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [17:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

E tam, to że autor GPS nie wie jak coś działa, nie oznacza że to nie działa. No to jak działa?

Obrazek użytkownika u2

12-08-2022 [17:30] - u2 | Link:

No to jak działa?

Skutecznie. Lepiej od aspiryny.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [23:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A czy autor GPS temu przeczy?

Obrazek użytkownika u2

12-08-2022 [23:31] - u2 | Link:

Autor GPS pisze coś o zabobonach. Wrzuca do jednego worka homeopatię, bańki i pijawki. No i jeszcze zioła. To że są skuteczne w leczeniu chorób to mało ważne. Ważne, aby był ciemnogród z zabobonami.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [23:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Poproszę o zacytowanie mojej wypowiedzi, w której jakoby wrzucam do jednego worka homeopatię, bańki i pijawki.

Obrazek użytkownika u2

13-08-2022 [00:11] - u2 | Link:

Poproszę o zacytowanie mojej wypowiedzi

Voila :

https://naszeblogi.pl/63518-ba...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-08-2022 [12:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie ma tam takiego twierdzenia. 

Obrazek użytkownika u2

13-08-2022 [12:17] - u2 | Link:

Jakiego twierdzenia ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-08-2022 [12:30] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie ma twierdzenia: "Wrzuca do jednego worka homeopatię, bańki i pijawki". W tej notce nic takiego nie twierdzę. A jeśli uważasz, że to twierdzę, to zacytuj fragment to uzasadniający. Znów insynuujesz mi swoje zmyślenia, pisząc, że to jakoby moje twierdzenia. Robisz to w większości swoich komentarzy, co znaczy, że to przejaw chamstwa i złośliwości, a nie jednorazowej pomyłki. Nie życzę sobie takich komentarzy z insynuacjami pod moimi notkami. Odczep się ode mnie i przestań pisać u mnie swoje głupie komentarze. Twoje uwagi nic do notek nie wnoszą — są klasycznym trollingiem służącym zaciemnieniu dyskusji i dążącym do bzdurnych sporów. 

Obrazek użytkownika u2

13-08-2022 [12:39] - u2 | Link:

Bańki, placebo, e-wizyty – czy to działa?

Sam tytuł wskazuje na wrzucanie w/w homeopatii, baniek i pijawek do jednego worka zabobonów. W tekście jest jeszcze pomówienie odnośnie ziół, czyli medycyny ludowej. Autor GPS chce uchodzić za znawcę medycyny, ale żadnej szkoły medycznej nie ukończył. Zarzuca insynuacje, samu insynuując niestworzone rzeczy, o których nie ma nawet bladego pojęcia. To że ktos napisał tysiące notek nie robi z tego kogoś znawcy tematów, które porusza. Wręcz przeciwnie, autor GPS pokazuje na każdym kroku swoją ignorancję i arogancję wobec komentatorów.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-08-2022 [13:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To są insynuacje i chamskie ataki ad personam. W notce nie ma żadnych pomówień odnośnie ziół, a w tytule nie ma nic o pijawkach, homeopatii i zołach. Jesteś klasycznym trollem. Proszę byś zaprzestał tego trollowania pod moimi notkami.

Obrazek użytkownika u2

13-08-2022 [13:47] - u2 | Link:

Nie piszę o autorze GPS, tylko o jego durnowatych tezach, których nie potrafi uzasadnić, ani udowodnić. Jak się moje komentarze nie podobają dla autora GPS to pozostaje kontakt z adminem na adres poczty e-mail. Nie darmo warszafka to synonim cwaniakowania i chamstwa. Wiem, bo studiowałem w Warszawie kilka lat i poznałem tam takich cwaniaczków, którzy udają, że wszystko wiedzą. Jednak większość warszawiaków to normalni ludzie, ale opinię wyrabiają im takie oszołomy jak autor GPS :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-08-2022 [22:52] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Piszesz o durnowatych tezach, których autor GPS nie stawiał. To się nazywa insynuacja. 

Obrazek użytkownika u2

13-08-2022 [22:56] - u2 | Link:

Ależ są twoje tezy durnowate. Kpisz z homeopatii, z pijawek, z baniek. Chłopie, ogarnij się. Myślenie nie boli i ma kolosalną przyszłość :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-08-2022 [00:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To są bezczelne kłamstwa. Przecież każdy widzi, co napisałem.

Obrazek użytkownika juur

12-08-2022 [14:49] - juur | Link:

Można tylko pogratulować dobrego samopoczucia i wiary w swój niezmierzony intelekt. Niczym nie zmierzony. Szkoda by się taki skarb marnował, który w czasie swojego życia zdobył więcej niż mogą dać np. 5000 lat doświadczeń medycyny wschodniej. Na tą przypadłość cierpi wielu, że nie wiedzą, że nie wiedzą.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [15:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A coś na poruszany temat, jakieś uwagi, pytania, argumenty, potrafisz napisać?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [15:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu wyjaśnienie na poziomie podstawówki tłumaczące dlaczego medycyna alternatywna to zabobony: https://atopowe.pl/atopedia/kr...
Bańki, homeopatia czy radiestezja to właśnie zabobony.

Obrazek użytkownika spike

12-08-2022 [21:37] - spike | Link:

człowieku malej wiedzy, uważający że zjadł wszystkie rozumy, a nawet nie ma pojęcia, jak działają bańki, było babci popytać, tylko nadmienię, że jakby bańki były zabobonem, to by po niewłaściwie postawionych ludzie nie umierali. Podobni do ciebie kpili i niektórzy dalej kpią z pijawek, kiedyś wyśmiewano akupunkturę, akupresurę, hipnozę, a do dziś śmieją się np. z biorytmów, a ja dzięki nim, prawdopodobnie uratowałem swojej babci życie, a Japończycy mają tych mądrali w doopie i je z powodzeniem  stosują.  Problem takich nieuków jest taki, że te wyśmiewane metody leczenia były stosowane w czasach, gdy nikomu nie śniła się jeszcze Polska.

Jeden niedouczony bęcwał lekarz, zwolnił innego, bo ten wyleczył pacjenta pijawkami, w USA pijawki uratowały pewnej kobiecie przyszyty kciuk, a ty wiesz, że skutecznie leczy się larwami muchy plujki? metoda znana w starożytności, parę dni temu dowiedziałem się że w Polsce stosowana !!!

Nim cokolwiek napiszesz, to poczytaj w sieci, byś oszczędził sobie kompromitacji.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [23:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"to poczytaj w sieci"

Poproszę o jakiś odnośnik do badań naukowych dotyczących akupunktury, biorytmów i baniek. 

Obrazek użytkownika spike

12-08-2022 [23:47] - spike | Link:

nie rozśmieszaj mnie, czy sam fakt dopuszczenia akupunktury, czy hipnozy w leczeniu nie jest wystarczające dla ciebie, wielu lekarzy  ma uprawnienia, ja mam ciebie nauczać, nie masz internetu? trochę powagi.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-08-2022 [23:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Kto kiedy i jak dopuścił akupunkturę do leczenia?

Obrazek użytkownika spike

13-08-2022 [10:08] - spike | Link:

"Medycyna wschodnia jako część medycyny naturalnej to wiele uznanych od tysięcy lat metod, które służą leczeniu różnych chorób i dolegliwości. Jedną z najważniejszych i najbardziej skutecznych metod jest akupunktura, która jest stosowana od tysięcy lat głównie w Azji i w Europie. Wiele prowadzonych w jej kierunku badań dało obiecujące wyniki, które sprawiły, że Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała akupunkturę jako skuteczną metodę leczniczą wielu chorób, w tym w likwidowaniu bólów różnego pochodzenia."

https://www.medycyna-wschodnia...

Dr n. med. Maria Matejko :  https://www.akupunkturakielce.pl/

Swoją drogą nie wstyd ci, że samemu nie potrafisz cokolwiek znaleźć na temat, o którym nic nie wiesz?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-08-2022 [12:09] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To nie są badania naukowe. 

Obrazek użytkownika u2

13-08-2022 [12:18] - u2 | Link:

Czyli WHO to nie jest organizacja złożona z naukowców ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-08-2022 [12:23] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie. WHO się składa z urzędników — to agenda polityczna. Ale to nie ma znaczenia — ja proszę o odnośniki do badań naukowych — mogą być przeprowadzone przez kogokolwiek, byleby zgodnie z naukową metodologią.

Obrazek użytkownika u2

13-08-2022 [13:01] - u2 | Link:

WHO się składa z urzędników — to agenda polityczna.

Dopiero obecny szef WHO nie jest lekarzem medycyny, po raz pierwszy w historii organizacji, i widać skutki : plandemia szaleje, bo WHO nie ostrzegło w porę świat i kryło ChRL. Jednak twierdzenie, że WHO nie opiera się na badaniach naukowych jest kolejnym pokazem ignoracji autora GPS.

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-08-2022 [13:30] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nadal nie widzę odnośników do badań naukowych.

Obrazek użytkownika spike

13-08-2022 [13:55] - spike | Link:

Ty jesteś jak dziecko, któremu trzeba podać papu, poszukaj sobie, ty masz udowodnić, że akupunktura nie jest metodą leczenia. Jeżeli WHO dopuściło taską metodę leczenia, to nie robi na zasadzie "widzimisię", tylko na podstawie ekspertyz naukowych, czyli pozytywnych wyników badań. Podałem ci link do lekarza dr n.medycznych, który leczy akupunkturą, więc jak sobie myślisz, jakby to było zakazane, to można by pozwolić tak leczyć ludzi?

Zamiast poszukać i się ustosunkować do tego, będziesz dalej fanzolił o badaniach naukowych, podobnie jak o innych metodach leczenia, o których gdzieś coś usłyszałeś, ale nie wiesz co to. Powiem ci, że badania naukowe zauważają i potwierdzają wiele innych metod, które były uznawane za zabobony, nap. modlitwa, poczytaj sobie, tylko nie wypytuj,weź się do roboty, tu nie forum naukowe, a blog, a jak nie dajesz rady, to daj sobie spokój, nikomu nie zależy, byś wierzył "na słowo".

Obrazek użytkownika spike

13-08-2022 [21:53] - spike | Link:

Parę lat temu, media obiegły sensacyjne nagranie z operacji mózgu, gdzie zastosowano znieczulenie pacjenta tylko akupunkturą, prawie całe jego ciało było naszpikowane igłami, pacjent był świadomy, rozmawiał z lekarzami, a sensacyjne było to, że miał otwartą czaszkę i widać było jego mózg.

Pewnie wielu oglądało film Gladiator, jest tam scena, gdzie bohater jest poważnie ranny, ma otwartą jątrzącą ranę, jeden z jego towarzyszy przykłada mu do rany larwy much, ten początkowo oponuje, ale pozwala, ten mu mówi, że tylko larwy go wyleczą, inaczej straci rękę, albo umrze.

Oglądam pewien dokument o tej metodzie leczenia larwami, był pacjent chory na cukrzycę, u tych chorych trudno goją się rany, on miał taką przy grubym palcu u nogi, rana się nie goiła, mimo różnych środków farmakologicznych, groziła mu gangrena i amputacja stopy. Zjawił się lekarz, który zaproponował leczenie larwami muchy, sprowadzili je aż z Londynu samolotem, przyłożyli do rany, pokazali jak w nią wnikały. Po pewnym czasie odwiedzili chorego, rana się zagoiła, śladu nie było.  
Nie tak dawno byłem w aptece i przy jakiejś rozmowie wspomniałem o larwach, dowiedziałem się, że w Polsce taż są hodowane. Larwy muszą być hodowane w sterylnym środowisku, by wyeliminować zakażenie.
Jakby nie lobby farmaceutyczne, to wiele leków naturalnych, jak i starożytnych metod leczenia byłyby obecnie skutecznie dla pacjenta stosowane.
Przykład z Polski, jakich szykan doznał lekarz dr Bodnar, który skutecznie leczył Covida Amantadyną, a on podszedł właściwie do tematu, zajął się przyczyną, nie skutkiem, np. nie mam pojęcia, dlaczego środki przeciwbólowe, są nazywane lekami, in vitro nazywa się leczeniem bezpłodności , itd. itd.

Obrazek użytkownika zbychbor

13-08-2022 [14:14] - zbychbor | Link:

Zabobonem jest bezgraniczna wiara w naukę. Wiara w Boga zmieniła się w wiarę w naukę i naukowców. Naukowcy i eksperci za PIENIĄDZE są w stanie wykazać wszystko, czego chce ZLECAJĄCY. Dziurę ozonową, 58 płci, ocieplenie klimatu. Zmienić chorobę, jaką jest homoseksualizm, w orientację. Fałszować wyniki, wykluczać inaczej myślących. Zadaniowcy mogą wykazać wszystko.
Człowiek jest tylko tzw. skórką, PIENIĄDZ rządzi. Nikogo nie interesuje skuteczne wyleczenie, chodzi by leczyć możliwe bez końca za grube pieniądze. Po co leczyć bańkami, homeopatią, pijawkami jak można zaproponować drogie usługi. Trzeba ośmieszyć, zdyskredytować, poniżyć, wyeliminować zabobon. I kasować, kasować, kasować.
Medycyna naturalna istnieje tysiące lat, tzw. naukowa powiedzmy, że 250. Rozwija się.
W XIX wieku wiele kobiet umierało na zapalenie popołogowe. Lekarze nie myli rąk, a nawet walczyli z z tymi, którzy promowali higienę. Takie było oficjalne stanowisko naukowe. Odstawienie dzieci od piersi i zupki, czego wynikiem alergie. Takie było oficjalne stanowisko naukowe.  Wciskanie niesprawdzonych eliksirów, namordnik na twarz. Blokuje się głosy sprzeciwu, jest to oficjalne stanowisko naukowe. Za kilkadziesiąt lat o medycynie dzisiejszej nasi potomkowi  będą myśleli podobnie, jak my o puszczaniu krwi w wiekach średnich.
Przekaz nie dla hunwejbinów: bańki profilaktycznie stawiane w sierpniu, raz w tygodniu, budują naszą odporność na zimę.

Obrazek użytkownika Tomaszek

13-08-2022 [19:04] - Tomaszek | Link:

GPS owi to chyba ktoś bańki na głowie postawił . Stąd ta odporność . Nie tylko jemu .

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-08-2022 [00:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A zatem naukowcy kłamią, ale WHO głosi prawdę. A jak naukowiec pracuje w WHO, to kłamie, czy mówi prawdę?

Obrazek użytkownika zbychbor

14-08-2022 [08:31] - zbychbor | Link:

Świat nie jest zerojedynkowy, Trudno tak zrozumieć?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-08-2022 [15:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A jak odróżnić tych naukowców, którzy kłamią, od tych, którzy nie kłamią? Jakby co to tu jest podpowiedź: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika PIOTR Z GDAŃSKA

13-08-2022 [16:59] - PIOTR Z GDAŃSKA | Link:

"Dla­te­go mą­dry le­ka­rz, je­śli wi­dzi, że ma pa­cjen­ta za­co­fa­ne­go i za­bo­bon­ne­go, to prze­pro­wa­dza z nim wy­wiad.......". A jak ten mądry lekarz widzi takiego oświeconego i wykształconego, to funduje mu 9 dawek najlepszej szczepionki, kilo antybiotyków (niezależnie od rodzaju infekcji), obowiązkowo sterydy i hormony i idzie spać z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Bo wie, że "jak nie umrze, to żyć będzie tak lekarze powiedzieli" (Kornel Makuszyński - Przygody koziołka Matołka).

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-08-2022 [00:52] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Skąd ten wniosek?

Obrazek użytkownika spike

14-08-2022 [10:07] - spike | Link:

Dałem ci wiele przykładów leczenia medycyną alternatywną, jakoś się nie ustosunkowałeś, domagasz się "badań naukowych", nie wystarczy ci fakt, że te metody leczą, co jest potwierdzone.
Czy ty wiesz, że zabić może picie wody, czy łykanie tabletek z witaminami ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-08-2022 [15:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Dowody anegdotyczne się nie liczą. https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika spike

14-08-2022 [17:41] - spike | Link:

tego się spodziewałem, nie masz nawet honoru przyznać, że się mylisz, że barak ci wiedzy, jak zwykle, jesteś odporny na fakty, żyjąc we własnym malutkim świecie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

15-08-2022 [01:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Mam dla ciebie proste zadanie. Napisz co zrozumiałeś z tej notki: https://www.salon24.pl/u/gps65/1199122,dowody-anegdotyczne

Obrazek użytkownika spike

15-08-2022 [11:49] - spike | Link:

"Hans, nie rozśmieszaj mnie", masz kalpy na mózgu, tobie choćby tysiąc dowodów przedstawić i tak będziesz trwał przy swoim. Podane ci było, że np. akupunktura jest dopuszczona przez WHO, jak metoda leczenia, tego nie przyjmujesz, skoro to nie wystarcza, to nie ma dla ciebie ratunku. Jeżeli byś chciał zdyskredytować akupunkturę, powinieneś dowieść że nie jest skuteczna, a nawet szkodliwa, wtedy jest podstawa do dyskusji, swoim bezzasadnym uporem "maniaka" dyskredytujesz siebie z dyskusji. Dodam, że wiele "dowodów anegdotycznych" było badanych, wiele z nich zostało uznane za prawdziwe. Jeden przykład, kiedyś do leczenia ran używano pajęczyny, po latach, może nawet wiekach, okazało się, że to jednak działa, podobnie dawno temu ranę zalecano obsikać moczem, jak się okazało, jest to skuteczne, sam miałem kiedyś okazję to sprawdzić, oparzenie II st. dłoni, ból nie do wytrzymania, posikałem ranę, na początku bolało, ale po krótkim czasie ból ustąpił, rana szybko się zagoiła. Wiesz, że liście Aloesa także leczą rany, to starożytna metoda leczenia, na długo zapomniana i ignorowana przez podobnych tobie, medycynę, jak sobie przypomniano, przebadano, okazuje się, że to bardzo skuteczny środek, rany szybko się goją, też miałem okazję to doświadczyć, jak kiedyż będąc na wsi, ostrzyłem kosę i paskudnie zaciąłem kciuk, krew lała się strumieniem, szybko do domu zrobić opatrunek, moja babcia to zobaczyła, ucięła kawałek liścia aloesa, otworzyła go i przyłożyła wprost na ranę, rana szybko się zagoiła, nawet śladu nie ma, obecnie byłoby szycie z 5 szwów.  Obecnie z Aloesa produkuje się wiele preparatów, w tym do leczenia skaleczeń, schorzeń skóry itd.
Więcej przykładów nie ma sensu ci podawać i tak będą jak groch o ścianę.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

15-08-2022 [17:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nadal nie widzę odnośników do badań naukowych dotyczących akupunktury.

Obrazek użytkownika u2

15-08-2022 [17:58] - u2 | Link:

Nadal nie widzę

Może czas na wizytę u okulisty ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

16-08-2022 [01:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nadal widzę, że nie ma odnośników do badań naukowych.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

17-08-2022 [15:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Gdyby ktoś się dał nabrać na bzdury, które tu wypisują niektórzy komentatorzy, to polecam odtrutkę - tu są wyjaśnienia, na czym polega tradycyjna chińska medycyna: https://www.totylkoteoria.pl/t...

Obrazek użytkownika u2

17-08-2022 [16:25] - u2 | Link:

Manipulacja goni manipulację, typowe dla hochsztaplerów stawiajacych tezy, których nie potrafią udowodnić. TCM, czyli tradycyjna medycyna chińska pozwoliła Chince znaleźć lek przeciwko malarii, ale niedowiarki wolą negować w czambuł TCM :-)

Z cytowanego linku :

Nobel dla tradycyjnej medycyny chińskiej? Nie, to manipulacja
Jako argument przemawiający za charakterem naukowym TCM podaje się uhonorowanie w 2015 roku Nagrodą Nobla (z fizjologii lub medycyny) chińskiej badaczki Tu Youyou. Komisja Noblowska doceniła jednak uczoną nie za potwierdzenie skuteczności medycyny chińskiej, tylko za odkrycie terapii skutecznej w walce z malarią. Tu Youyou, inspirując się tradycyjnymi pismami, wyodrębniła z wyciągu z bylicy rocznej (Artemisia annua) związek aktywny (artemizyninę), zwalczający pasożyta (pierwotniaka – zarodźca malarii) wywołującego malarię. W trakcie prac badaczka przeanalizowała ponad 2000 recept chińskiej medycyny, poddając testom 380 wyciągów ziołowych. Jedynym wykazującym wystarczający potencjał terapeutyczny był ekstrakt z Artemisia annua. Youyou przypisuje swoje osiągnięcia bogatym zasobom tradycyjnej medycyny chińskiej. Tymczasem przeprowadzone przez badaczkę testy wskazują na jej ciężką pracę, a nie potencjał tradycyjnej medycyny chińskiej, z której na 2 tysiące przepisów i 380 pochodzących z nich ziół znalazła tylko jeden związek o wysokiej aktywności. Jaj badania dowodzą więc temu, jak bardzo nieskuteczna jest tradycyjna medycyna chińska. Gdyby kierowała się w swych poszukiwaniach danymi naukowymi, a nie podaniami tradycyjnej medycyny chińskiej, być może znalazła by więcej skutecznych środków leczniczych.

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

17-08-2022 [16:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie jaką tezę postawił autor i jej nie potrafi udowodnić? Proszę ją zacytować.

Obrazek użytkownika u2

17-08-2022 [17:25] - u2 | Link:

A konkretnie jaką tezę postawił autor i jej nie potrafi udowodnić? Proszę ją zacytować.

Znowu odwracanie kota ogonem. Poglądowy filmik na ten temat :

https://www.youtube.com/watch?...

Pszoniak & Fronczewski - Student Awas